ILPP3/443-130/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie olejów smarowych.
ILPP3/443-130/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. akcyza
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  3. olej smarowy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Obowiązek prowadzenia produkcji niektórych wyrobów akcyzowych w składach podatkowych
  3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Produkcja wyrobów energetycznych - definicja

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów smarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów smarowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza nabywać w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego (dalej: WNT) wyroby akcyzowe będące wyrobami energetycznymi w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, niewymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy, klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 (oleje smarowe oraz pozostałe oleje, dalej jako: Wyroby).

Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów oraz zapłata akcyzy będą dokonywane przez Spółkę zgodnie z wymogami określonymi w art. 78 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Nabywając wewnątrzwspólnotowo Wyroby Spółka, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, będzie:

  1. dokonywać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i składać zabezpieczenie akcyzowe przed wprowadzeniem Wyrobów na terytorium kraju;
  2. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonywać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
  3. prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Wyroby te, po zapłaceniu akcyzy, będą przez Spółkę konfekcjonowane. Konfekcjonowanie będzie polegało na rozlewaniu Wyrobów do mniejszych opakowań. W toku konfekcjonowania nie zmieni się skład chemiczny danego Wyrobu ani jego klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej (CN). Wyroby klasyfikowane do różnych kodów CN nie będą w toku konfekcjonowania ze sobą mieszane. W związku z tym konfekcjonowanie Wyrobów nie będzie stanowiło produkcji wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Wolą Wnioskodawcy jest uzyskanie stanowiska Organu w zakresie obowiązków Spółki lub też ich braku wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do konfekcjonowania olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 87 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym konfekcjonowanie olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, może się odbywać poza składem podatkowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, konfekcjonowanie olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, może się odbywać poza składem podatkowym.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Przepis art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ustanawia generalną regułę, zgodnie z którą produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do tej ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Jednocześnie, ten sam przepis wprowadza szereg wyjątków od tej reguły. I tak pkt 1 cytowanego przepisu wyłącza z obowiązku produkcji w składzie podatkowym m.in. produkcję wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że konfekcjonowanie Wyrobów będzie polegało na rozlewaniu ich do mniejszych opakowań. W toku konfekcjonowania nie zmieni się skład chemiczny danego Wyrobu ani jego klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej (CN). Nie zmieni się też ich ilość. W konsekwencji, nie zmieni się ani stawka akcyzy, ani podstawa opodatkowania. Dlatego też, w wyniku konfekcjonowania „powstaną” Wyroby, od których kwota akcyzy przypadająca do zapłaty będzie równa kwocie akcyzy zapłaconej przez Wnioskodawcę z tytułu WNT.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu tej ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych rozlew gazu skroplonego do butli gazowych a także barwienie znakowanie wyrobów energetycznych.

Jak podkreśla się w doktrynie prawa podatkowego ustawodawca nie precyzuje pojęć wytwarzania ani przetwarzania wyrobów energetycznych, w związku z tym należy tutaj sięgnąć do potocznego znaczenia słów wytworzenie i przetworzenie oraz ustalenie znaczenia tych słów w kontekście systemu podatku akcyzowego. W rezultacie za wytwarzanie wyrobów energetycznych należy uznać zorganizowaną działalność ludzką mającą na celu powstanie wyrobu energetycznego z wykorzystaniem surowców niebędących wyrobami akcyzowymi jak surowców, które już same są traktowane jako wyroby energetyczne. Natomiast przez czynność przetwarzania należy rozumieć ogół procesów technologiczny jakim poddano wyrób energetyczny, w wyniku których otrzymano inny wyrób energetyczny w konsekwencji za przetwarzanie należy uznać czynność, w wyniku której jeden wyrób energetyczny stanowi surowiec, półprodukt do otrzymania inne go wyrobu energetycznego. (zob. Parulski S. Akcyza. Komentarz. LEX 2010).

W opisanym zdarzeniu przyszłym, w procesie konfekcjonowania nie będzie powstawał wyrób energetyczny. Dlatego też konfekcjonowanie nie może być uznane ani za wytwarzanie ani za przetwarzanie wyrobów energetycznych. W konsekwencji, konfekcjonowanie Wyrobów nie może być uznane za produkcję wyrobów energetycznych. Dlatego też nie musi się odbywać w składzie podatkowym.

Z kolei art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ustanawia generalną regułę, zgodnie z którą produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do tej ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Konfekcjonowanie Wyrobów nie może być uznane za produkcję wyrobów energetycznych, tym samym może się odbywać poza składem podatkowym.

Reasumując, jako że konfekcjonowanie Wyrobów nie może być uznane za produkcję wyrobów energetycznych, nie musi się odbywać w składzie podatkowym. Jednakże, nawet gdyby można było uznać konfekcjonowanie Wyrobów za produkcję wyrobów energetycznych (z czym Wnioskodawca się nie zgadza), to nie musiałoby ono się odbywać w składzie podatkowym, gdyż, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w jego wyniku powstaną, Wyroby od których kwota akcyzy przypadająca do zapłaty będzie równa kwocie akcyzy zapłaconej przez Wnioskodawcę z tytułu WNT. W tym kontekście należy bowiem wskazać, że powołany wyżej art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wprowadza szereg wyjątków od reguły ustanawiającej obowiązek produkcji wyrobów akcyzowym w składzie podatkowym. I tak pkt 1 cytowanego przepisu wyłącza z obowiązku produkcji w składzie podatkowym m.in. produkcję wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, konfekcjonowanie olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 1983, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, może się odbywać poza składem podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod pozycją 27 ww. załącznika wymieniono Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe – o kodzie CN 2710.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza nabywać w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe będące wyrobami energetycznymi w rozumienie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, niewymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy, klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 (oleje smarowe oraz pozostałe oleje, dalej jako: Wyroby).

Wyroby te, po zapłaceniu akcyzy, będą przez Spółkę konfekcjonowane. Konfekcjonowanie będzie polegało na rozlewaniu Wyrobów do mniejszych opakowań. W toku konfekcjonowania nie zmieni się skład chemiczny danego Wyrobu ani jego klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej (CN). Wyroby klasyfikowane do różnych kodów CN nie będą w toku konfekcjonowania ze sobą mieszane.

Zainteresowany ma wątpliwość czy w świetle przepisów art. 87 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym konfekcjonowanie olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, może się odbywać poza składem podatkowym.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy – jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy – stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów smarowych, olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 – 1180,00 zł/1000 litrów.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy – do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy – produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Z powyższego wynika, że rozlew wyrobów energetycznych nie jest produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy.

Reasumując, w świetle przepisów art. 87 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym konfekcjonowanie olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju w należnej wysokości, może się odbywać poza składem podatkowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Należy podkreślić, że w postępowaniu, w przedmiocie wydania interpretacji, jest ocena prawna przedstawionego zdarzenia przyszłego, a nie dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem la Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Nie oznacza to zatem, że w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji nie mogą zostać poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku. W takiej sytuacji stwierdzenie odmiennego stanu faktycznego może stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku akcyzowego. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, że stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Po 869/09, lex nr 541931).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.