ILPP3/443-129/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie olejów smarowych.
ILPP3/443-129/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 4. olej smarowy
 5. zwrot podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą -> Obowiązki podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą -> Zwrot akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów smarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów smarowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie konfekcjonowania wyrobów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (dalej: „Wyroby”). Konfekcjonowanie tych Wyrobów polega na rozlewaniu ich do mniejszych opakowań. W toku konfekcjonowania nie zmienia się skład chemiczny danego Wyrobu ani jego klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej (CN).

Spółka zamierza nabywać w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (dalej jako UE) w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej jako WNT) oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 (dalej również jako Wyroby). Wyroby te zostały wymienione w poz. 27 załącznika nr 1 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752, dalej ustawa o podatku akcyzowym). W konsekwencji, stosownie do brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym są wyrobami akcyzowymi. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 cytowanej ustawy stawka akcyzy na oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, a więc także na Wyroby, wynosi 1.180,00 zł/1000 litrów. Natomiast w państwach członkowskich UE, w których Spółka będzie je nabywać, zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, Wyroby nie są wyrobami akcyzowymi. Wyroby nie są również wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w konsekwencji, zgodnie z art. 40 ust. 6 tej ustawy w odniesieniu do Wyrobów procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się wyłącznie na terytorium kraju.

Dlatego też, nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Spółka zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, będzie:

 • dokonywać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i składać zabezpieczenie akcyzowe przed wprowadzeniem Wyrobów na terytorium kraju;
 • składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonywać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Dlatego też wolą Wnioskodawcy jest uzyskanie stanowiska Organu w zakresie obowiązków Spółki wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, a więc także olejów smarowych oraz pozostałych oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99.

Część konfekcjonowanych Wyrobów Spółka planuje dostarczać w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej WDT) do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od tych Wyrobów akcyza nie jest wymagana.

Po dokonaniu nabycia wewnątrzwspólntowego Wyrobów, Spółka będzie je konfekcjonowała. Konfekcjonowanie będzie polegało na rozlewaniu Wyrobów do mniejszych opakowań. W toku konfekcjonowania nie zmieni się skład chemiczny danego Wyrobu ani jego klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej (CN). Wyroby klasyfikowane do różnych kodów CN nie będą w toku konfekcjonowania mieszane ze sobą. W związku z tym konfekcjonowanie Wyrobów nie będzie stanowiło produkcji wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Konfekcjonowanie Wyrobów będzie się odbywać poza składem podatkowym Spółki.

Po dokonaniu WDT Wyrobów, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka będzie ubiegała się o zwrot akcyzy zapłaconej od nich na terytorium kraju, poprzez złożenie pisemnego wniosku do właściwego naczelnika urzędu celnego. Do wniosku będą załączone następujące dokumenty: (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na kopii dokumenty handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, (iv) dokument potwierdzający, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana.

Dlatego też wolą Wnioskodawcy jest uzyskanie stanowiska Organu w zakresie:

 1. uprawnień Spółki wynikających z art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych przez Wnioskodawcę olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju;
 2. obowiązków dokumentacyjnych, których spełnienie jest niezbędne w celu zrealizowania przez niego uprawnienia do uzyskania zwrotu akcyzy, w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych przez Wnioskodawcę olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych oraz pozostałych oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia jakichkolwiek dodatkowych obowiązków poza określonymi w art. 78 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym...
 2. Czy w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 1975, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od tych Wyrobów akcyza nie jest wymagana, Spółce przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym...
 3. Czy w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy w opisanym zdarzeniu przyszłym tj. w przypadku zrealizowania dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Wnioskodawca, stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, powinien załączyć do wniosku o zwrot akcyzy wyłącznie następujące dokumenty: (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na kopii dokumenty handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, (iv) dokumentu potwierdzającego, ze w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana...
 4. Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy Wnioskodawca może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT...
 5. Czy w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu, o którym mowa w pytaniu nr 4, dokumentem potwierdzającym, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana może być oświadczenie ich odbiorcy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie jest on zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek dodatkowych obowiązków poza określonymi w art. 78 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Ad. 2.

W przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od tych Wyrobów akcyza nie jest wymagana, Spółce przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie.

Ad. 3.

W przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku zrealizowania dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Wnioskodawca, stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, powinien załączyć do wniosku o zwrot akcyzy wyłącznie następujące dokumenty: (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na kopii dokumenty handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, (iv) dokument potwierdzający, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana.

Ad. 4.

W przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy Wnioskodawca może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT.

Ad. 5.

W przypadku braku możliwości uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu, o którym mowa w pytaniu nr 4. dokumentem potwierdzającym, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana może być oświadczenie ich odbiorcy.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Uzasadnienie w zakresie pytania 1

Należy wskazać, że w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wskazano obowiązki, jakie musi spełnić podatnik, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego. Podobne wymogi, na mocy art. 78 ust. 3 cytowanej ustawy powinien spełnić podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Jednakże na mocy tego przepisu, z katalogu obowiązków określonych w art. 78 ust. 1 wyłączony został obowiązek potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym (UDT) oraz wystawienia i dołączenia do zwracanego UDT dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 (a więc Wyroby wskazane w opisie zdarzenia przyszłego) nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Niemniej, na mocy art. 89 ust. 1 pkt 11 stawka akcyzy na te wyroby (za pewnymi wyjątkami) wynosi 1.180,00 zł/1 000 litrów.

W konsekwencji, w przypadku WNT olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Wnioskodawca będzie zobowiązany:

 • przed ich wprowadzeniem na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
 • bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w pkt 3 powyżej oraz zakres danych, jakie powinna ona zawierać określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 397).

Żadne inne przepisy ustawy o podatku akcyzowym, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie nakładają innych obowiązków na podatnika dokonującego WNT wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Dlatego też, dokonując WNT olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 Wnioskodawca zobowiązany będzie do spełnienia wyłącznie obowiązków, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym, o których mowa powyżej, a więc:

 • dokonywać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i składać zabezpieczenie akcyzowe przed wprowadzeniem Wyrobów na terytorium kraju;
 • składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonywać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Uzasadnienie w zakresie pytania 2

Art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą podatnikowi, który dokonał WDT wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Przepis ten nie ogranicza w żaden sposób katalogu wyrobów, których WDT uprawnia do otrzymania zwrotu akcyzy. Zwrot ten przysługuje zarówno w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy, jak i wyrobów niewymienionych w tym załączniku, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. A zatem zwrot akcyzy przysługuje także w przypadku dokonania WDT olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Cytowany przepis art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wprowadza trzy warunki ubiegania się o zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju:

 1. ubiegającym się o zwrot akcyzy jest podatnik podatku akcyzowego;
 2. podatnik ten dokonał WDT wyrobów akcyzowych;
 3. podatnik ten złożył pisemny wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

W tym kontekście należy wskazać, że w opisanym na wstępie zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu WNT Wyrobów, które po rozlaniu do mniejszych opakowań będą w części przedmiotem WDT. A zatem zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej. W konsekwencji, jeżeli Spółka spełni warunek, o którym mowa w pkt 3, tj. złożył pisemny wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju, będzie jej przysługiwał zwrot akcyzy.

Uzasadnienie w zakresie pytania 3

Spółka wskazuje, że zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego niezależnie od wniosku o zwrot akcyzy w przypadku WDT wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju określa art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Dokumentami tymi są:

 1. dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
 2. potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, lub na dokumencie, o którym mowa w art. 47 ust. 5;
 3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

W kontekście powyższego należy wskazać, że przepisy akcyzowe nie precyzują dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej. W konsekwencji wystarczające powinny być faktura VAT oraz dokument przewozowy, jeżeli dany wyrób był przemieszczany z wykorzystaniem obcego środka transportu. Należy również podkreślić, że zgodnie z doktryną prawa podatkowego, organy podatkowe nie mogą żądać przedstawienia dokumentów, które u danego przedsiębiorcy nie są stosowane lub też nie mogą zostać przedstawione, jeżeli inne dokumenty potwierdzają dokonanie dostawy wyrobów akcyzowych do innego państwa członkowskiego (zob. Parulski S. Akcyza. Komentarz. LEX 2010).

Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na którego podstawie przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.l993 r., s. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, s. 249, z późn. zm.). Zgodnie zaś z art. 77 ust. 2 ustawy, uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego, przy czym do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Z kolei z informacji posiadanych przez Spółkę, w państwach członkowskich, do których Wnioskodawca planuje dokonywać WDT Wyrobów, podatek akcyzowy nie jest od tych Wyrobów wymagany. W konsekwencji, do wniosku o zwrot akcyzy Spółka powinna załączyć dokument potwierdzający, że w państwie do którego dokonuje WDT Wyrobów, akcyza nie jest wymagana.

Żadne inne przepisy ustawy o podatku akcyzowym, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają innych dokumentów, jakie należy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oprócz wniosku o zwrot akcyzy w przypadku WDT wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy w opisanym zdarzeniu przyszłym, powinien on przedłożyć naczelnikowi urzędu celnego wyłącznie następujące dokumenty: (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, (iv) dokument potwierdzający, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana.

Uzasadnienie w zakresie pytania 4

Zdaniem Spółki, w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT, konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy Wnioskodawca może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 2 ust. 4 lit. b dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L. 283 z 31 października 2003 r., s. 51 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne – Rozdział 9 t. 1, s. 405), wyroby klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (a zatem również oleje smarowe oraz pozostał oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99), wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, nie są objęte zakresem tej dyrektywy. W konsekwencji, w zdecydowanej większości państw członkowskich Unii Europejskiej, oleje smarowe oraz pozostał oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 1971, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 znajdują się poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że w państwach członkowskich, do których zamierza dostarczać oleje smarowe oraz pozostał oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710, 19 93, 2710 19 99, nie są one objęte akcyzą.

Spółka pragnie również wskazać, że podjęła, za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej działającej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, do którego planuje dostarczać Wyroby w ramach WDT, próbę pozyskania urzędowego dokumentu potwierdzającego, że akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana. Niemniej, do chwili obecnej, takiego dokumentu Spółka nie otrzymała. Wnioskodawca może jedynie przypuszczać, że zwłoka w uzyskaniu takiego dokumentu wynika z braku przepisów w prawie tego państwa członkowskiego, które regulowałyby procedurę jego wystawiania. W konsekwencji, należy założyć, że brak jest gwarancji, że Spółka taki dokument w końcu uzyska. Może się bowiem okazać, że organy podatkowe państw członkowskich nie są do wydawania takich dokumentów uprawnione.

Dlatego też Spółka stwierdza, że w przypadku uzyskania przez nią urzędowego dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT.

Żądanie załączenia każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT stanowiłoby naruszenie zasady proporcjonalności.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że zgodnie z zasadą proporcjonalności, państwa członkowskie muszą stosować środki, które przy jednoczesnym skutecznym umożliwieniu im osiągnięcia celów realizowanych przez ustawodawstwo krajowe, w jak najmniejszym stopniu przynoszą uszczerbek celom i zasadom określonym w odpowiednich przepisach prawa wspólnotowego. Dlatego też, chociaż uzasadnione jest, by przepisy przyjęte przez państwo członkowskie zmierzały do jak najskuteczniejszej ochrony interesów budżetu państwa, to nie mogą one wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

Oczekiwanie, że Wnioskodawca będzie każdorazowo załączał oryginał takiego dokumentu do wniosku o zwrot akcyzy, wykraczałoby poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia celu jakim jest zabezpieczenia interesów budżetu państwa.

Uzasadnienie w zakresie pytania 5

Zdaniem Spółki, w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu, o którym mowa w pytaniu nr 4, dokumentem potwierdzającym, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, może być oświadczenie ich odbiorcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu w zakresie pytania 4, Spółka podjęła próbę pozyskania urzędowego dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim, do którego planuje dostawę Wyrobów akcyza od nich nie jest wymagana. Niemniej, do chwili obecnej, takiego dokumentu Spółka nie otrzymała. W konsekwencji, Wnioskodawca stwierdza, że w takiej sytuacji dokumentem potwierdzającym, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza nich nie jest wymagana może być oświadczenie ich odbiorcy.

Żądanie w takiej sytuacji załączenia urzędowego dokumentu potwierdzającego tę okoliczność, oznaczałoby de facto pozbawienie Wnioskodawcy możliwości odzyskania zapłaconej akcyzy. W tym miejscu warto przytoczyć fragment uzasadnienia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nr IBPP4/443-320/12/PH z 18 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W interpretacji tej Organ stwierdza, m.in. że „w przepisach regulujących zwrot podatku akcyzowego podmiot, który jest właściwy do wystawienia dokumentu potwierdzającego, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana, nie został określony. Zatem dokument ten może wystawić każdy podmiot, który funkcjonuje w państwie członkowskim, na rzecz którego dokonano dostawy i ma do czynienia z obrotem wyrobami akcyzowymi na terytorium tego państwa, w formie oświadczenia.

Należy również zwrócić uwagę, że wymaganie, aby dokument potwierdzający, że akcyza w określonym państwie nie jest wymagana, miał zostać sporządzony przez organy podatkowe państwa członkowskiego mogłoby być w praktyce niemożliwe do zrealizowania, ponieważ organy państwa członkowskiego mogłyby nie być uprawnione do wystawiania tego rodzaju dokumentów.

Zatem brak jest przeszkód, aby zgodzić się z Wnioskodawcą, że »właściwym organem do wydania dokumentu potwierdzającego, że akcyza w ich państwie nie jest wymagana jest każdy podmiot, który funkcjonuje w państwie członkowskim, na rzecz którego dokonano dostawy i ma do czynienia z obrotem wyrobami akcyzowymi na terytorium tego państwa «”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Ponadto należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy podkreślić, że przywołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna dotycząca przepisów prawa wydana została w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-320/12/PH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.