ILPP3/443-127/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie stawki akcyzy na wyrób pośredni o kodzie CN 2206 00 oraz rodzaju znaków skarbowych akcyzy jakie należy umieścić na opakowania jednostkowe o pojemności do 0,5 l tego wyrobu.
ILPP3/443-127/14-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. napoje alkoholowe
 3. stawki podatku
 4. wyroby akcyzowe
 5. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe -> Wyroby pośrednie
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy -> Delegacja ustawowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki akcyzy na wyrób pośredni o kodzie CN 2206 00 oraz rodzaju znaków skarbowych akcyzy jakie należy umieścić na opakowania jednostkowe o pojemności do 0,5 l tego wyrobu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki akcyzy na wyrób pośredni o kodzie CN 2206 00 oraz rodzaju znaków skarbowych akcyzy jakie należy umieścić na opakowania jednostkowe o pojemności do 0,5 l tego wyrobu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzeń przyszłych, zredagowania pytań w zakresie zagadnień wynikających z przepisów prawa podatkowego, dotyczącego przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu sprawy stosownie do zredagowanych pytań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca zamierza produkować napój alkoholowy aromatyzowany produkt pośredni o zawartości alkoholu do 21%. Powstające w procesie wyroby winiarskie wyprodukowane będą zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (dalej zwana Ustawą) (Dz. U. Nr 120, poz. 690).

Zainteresowany poniżej opisał poszczególne operacje produkcyjne składające się na powstanie finalnego produktu:

 1. Produkcja wina owocowego zgodnie z art. 3 pkt 1d Ustawy.
 2. Produkcja wina owocowego aromatyzowanego o zawartości alkoholu do 18% zgodnie z art. 3 pkt 1f Ustawy.
 3. Produkcja wina owocowego wzmocnionego o zawartości alkoholu do 22% zgodnie z art. 3 pkt 1e Ustawy.
 4. Kupaż dwóch napojów fermentowanych, z którego powstanie napój o zawartości alkoholu do 21%.

Tak zestawiony produkt gotowy może być poddany innym dopuszczalnym zabiegom koniecznym do zachowania stabilizacji przed skierowaniem do rozlewu w butelki (pasteryzacja, filtracja, itp.).

Powstały napój alkoholowy będzie posiadał właściwości organoleptyczne (smak, zapach, wygląd) charakterystyczny dla napoju fermentowanego, gdyż powstał ze zmieszania tych dwóch napojów. Dodatek substancji dodatkowych nie zmieni ogólnego charakteru wyrobu.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że zamierza produkować napój alkoholowy aromatyzowany, tzn. produkt pośredni o zawartości alkoholu do 21% (opis receptury zawiera zał. Nr 1).

W załączniku do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (z dnia 26.11.2015 r.) opisano szczegółowo recepturę nowego wyrobu. W oparciu o Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690) szczegółowo podano wszelkie kroki oraz skład ostatecznego produktu.

W punkcie 1 opisano procedurę otrzymania wina jabłkowego. Kod wyrobu to CN 2206 00.

W punkcie 2 opisano procedurę kupażu wina owocowego aromatyzowanego o zawartości alkoholu do 18%. Kod wyrobu CN 2206 00.

W punkcie 3 opisano procedurę otrzymania wina owocowego o zawartości alkoholu do 22%. Kod wyrobu to CN 2206 00.

Wszystkie ww. wina będą produkowane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wyrobów winiarskich, które opisano szczegółowo w ustawie winiarskiej.

W punkcie 4 opisano proces kupażu (zmieszania produktów) dwóch wyrobów winiarskich, tzn. wino owocowe aromatyzowane (punkt 2) będzie zmieszane z winem owocowym wzmocnionym (punkt 3).

Powstały napój alkoholowy będzie posiadał właściwości organoleptyczne (smak, zapach, wygląd) charakterystyczny dla napoju fermentowanego, gdyż powstał ze zmieszania tych dwóch napojów. Dodatek dozwolonych substancji dodatkowych nie zmieni ogólnego charakteru wyrobu (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych fizycznych i chemicznych jaki powinny spełniać napoje – Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r., poz. 633 § 5.1.).

Mieszanina dwóch napojów fermentowanych będzie napojem fermentowanym. Pod względem podatkowym powstały produkt to produkt pośredni o kodzie CN 2206 00.

Zał. Nr 1 do uzupełnienia.

1. Otrzymanie wina jabłkowego kod CN 2206 00.

Poniższa receptura przedstawia proces produkcji i udziały poszczególnych surowców w winie. Wszystkie operacje wykonywane są zgodnie z art. 3 pkt 1d Ustawy.

Wyroby winiarski wyprodukowane będą zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (w dalszym tekście zwana Ustawą) (Dz. U. Nr 120, poz. 690).

Nastaw na wino jabłkowe zrobiony jest zgodnie z art. 2 ust. 17 Ustawy.

(...)

2. Proces kupażu wina owocowego aromatyzowanego o zawartości alkoholu do 18% kod CN 2206 00.

Poniższa receptura przedstawia proces produkcji i udziały poszczególnych surowców w winie.

Wszystkie operacje wykonywane są zgodnie z art. 3 pkt 1f Ustawy.

(...)

3.Proces produkcji wina owocowego wzmocnionego o zawartości alkoholu do 22% kod CN 2206 00.

Poniższa receptura przedstawia proces produkcji i udziały poszczególnych surowców w winie. Wszystkie operacje wykonywane są zgodnie z art. 3 pkt 1e Ustawy.

(...)

4. Proces otrzymania wyrobu finalnego poprzez kupaż dwóch fermentowanych wyrobów winiarskich wyprodukowanych zgodnie z przepisami winiarskimi zawartymi w Ustawie Receptura na 10 000 l gotowego wyrobu winiarskiego – produkt pośredni.

(...)

Wyrób powstanie ze zmieszania wina owocowego aromatyzowanego (punkt 2 receptury) z winem owocowym wzmocnionym (punkt 3 receptury).

Mieszanina dwóch napojów fermentowanych (dwóch win) jest napojem fermentowanym.

Właściwy kod według Nomenklatury Scalonej dla wyrobu finalnego to CN 2206 00.

Pod względem podatkowym opisany wyżej wyrób to produkt pośredni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku):
 1. Czy stawka podatku akcyzowego na napój alkoholowy, tzn. produkt pośredni, który powstanie z mieszaniny dwóch fermentowanych napojów winiarskich wyprodukowanych zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich obrocie tymi wyrobami o organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690) wyniesie 3,18 zł od jednego litra gotowego wyrobu...
 2. Jakiego rodzaju znaki skarbowe akcyzy mamy zastosować na napój alkoholowy – produkt pośredni w przypadku rozlewu do butelek o pojemności do 0,5 litra...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Powstały napój alkoholowy będzie produktem pośrednim o kodzie CN 2206 00. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 16 załącznika nr 1 wskazano na wyroby mieszczące się w pozycji CN 2206 00. Stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy, wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96.

Napój alkoholowy powstały ze zmieszania dwóch wyrobów winiarskich będzie napojem fermentowanym. Opisany wyżej produkt pod względem klasyfikacji będzie produktem pośrednim o kodzie CN 2206 00 (Pozostałe napoje fermentowane na przykład cydr (cider) perry i miód pitny, mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone).

Właściwa stawka podatku akcyzowego wynosić będzie 3,18 zł od litra wyrobu gotowego. Stawka podatku akcyzowego od wyrobu w butelce o pojemności 0,5 litra wynosić będzie 1,59 zł. Nazwa handlowa wyrobu: napój alkoholowy.

Ad. 2.

Stosownie do art. 114 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

W poz. 4 załącznika nr 4 wskazano na wyroby mieszczące się w pozycji CN 2206 00.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.) określił m.in. postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich ich wzory i elementy znaków akcyzy.

W załączniku nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia w punkcie VIII pod numerem 1 określono wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 1 włącznie KW/BP/1.

W przypadku dokonania rozlewu przedmiotowego wyrobu tzn. mieszaniny dwóch napojów fermentowanych do butelek o pojemności do 0,5 litra należy nałożyć banderole podatkowe KW/BP/l.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 16 załącznika nr 1 wymieniono pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

W myśl art. 97 ust. 1 ustawy – wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, ze zamierza produkować wyrób pośredni o zawartości alkoholu do 21% o kodzie CN 2206 00.

Zainteresowany ma wątpliwość jaką stawką podatku należy opodatkować ten wyrób oraz jakiego rodzaju znaki skarbowe akcyzy ma zastosować w przypadku jego rozlewu do butelek o pojemności do 0,5 litra.

Stosownie do art. 97 ust. 2 ustawy – produkcja wyrobów pośrednich w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie wyrobów pośrednich, a także ich rozlew.

Zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy – stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Wobec powyższego stawka podatku akcyzowego od 1 litra gotowego wyrobu wyniesie 3,18 zł.

W myśl art. 114 ustawy – obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

W poz. 4 załącznika nr 4 wymieniono pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone o kodzie CN 2206 00.

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 122 ust. 1 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r., poz. 129) zwanego dalej rozporządzeniem, określił m.in. postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego, ich wzory i elementy znaków akcyzy.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia, w punkcie VIII pod numerem 1 określono wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l włącznie KW/BP/1.

Zatem w przypadku dokonania rozlewu przedmiotowego wyrobu do opakowań jednostkowych o pojemności do 0,5 litra włącznie należy nałożyć na nie banderole podatkowe oznaczone znakami KW/BP/1.

Tut. Organ informuje, że ww. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.) obowiązywało do dnia 14 stycznia 2013 r. Natomiast od dnia 15 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r., poz. 129).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca od wyprodukowanego wyrobu pośredniego o kodzie CN 2206 00 obowiązany będzie do zapłaty podatku akcyzowego w kwocie 3,18 zł od 1 litra i nałożyć na opakowanie jednostkowe o poj. do 0,5 litra włącznie banderolę podatkową KW/BP/1.

Zaznaczyć należy, że zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów lub usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, należy zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego.

Ponadto w myśl § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1880), wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobu, przyjmując klasyfikacje wskazaną we wniosku przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że w postępowaniu, w przedmiocie wydania interpretacji, jest ocena prawna przedstawionego zdarzenia przyszłego, a nie dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem la Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Nie oznacza to zatem, że w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji nie mogą zostać poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku. W takiej sytuacji stwierdzenie odmiennego stanu faktycznego może stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku akcyzowego. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, że stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Po 869/09, lex nr 541931).

Ponadto należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Jednocześnie, tut. Organ informuje, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.