IBPP4/4513-69/16/EK | Interpretacja indywidualna

Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów, które są przeznaczone do produkcji wyrobów nieakcyzowych
IBPP4/4513-69/16/EKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. produkcja
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 4. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 23 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, które są przeznaczone do produkcji wyrobów nieakcyzowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, które są przeznaczone do produkcji wyrobów nie akcyzowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie produkcji wyrobów nieakcyzowych.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego a także posiada status zarejestrowanego odbiorcy. W ramach swojej działalności Spółka nabywa wyroby o kodach CN: 2710 11 25/2710 12 25, 2710 11 21/2710 12 21; 2901 10 00, 2707 30 90/2707 30 00/2902 44 00; 2707 20 90/2707 20 00; 2902 30 00, 2710 11 90 (dalej: „Wyroby”) od kontrahentów z innych państw członkowskich UE jako zarejestrowany odbiorca w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które transportowane są do jej zakładu autocysternami (luzem). Towar transportowany jest/będzie w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Po odbiorze Wyrobów w zakładzie Spółki Spółka wykorzystuje je do produkcji Wyrobów nie stanowiących wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 1 do ustawy (dalej „Wyroby Nieakcyzowe”).

Nabywane przez Spółkę Wyroby jako przeznaczone do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych są więc od momentu nabycia od kontrahenta przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Dalej dla uproszczenia Wnioskodawca przy opisie wspomnianego przeznaczenia będzie skrótowo używał również sformułowania, iż Wyroby „nie są przeznaczone do celów opałowych lub do napędu silników spalinowych”.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę w momencie odbioru wyrobów następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Do końca 31 grudnia 2015 roku Spółka na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o akcyzie deklarowała od Wyrobów nabywanych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jako zarejestrowany odbiorca z przeznaczeniem do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych podatek akcyzowy według stawki akcyzy 0 zł jako wyrobów nieprzeznaczonych do celów opałowych lub napędu do silników spalinowych.

W związku ze zmianą brzmienia, od 1 stycznia 2016 roku, art. 89 ust. 2 ustawy o akcyzie Spółka pragnie potwierdzić, że w dalszym ciągu ma prawo do deklarowania w momencie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy od nabywanych wewnątrzwspólnotowo Wyrobów podatku według stawki akcyzy 0 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego w systemie EMCS Wyrobów od kontrahentów z innych państw członkowskich UE, które są przeznaczone do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych Spółka w momencie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy może opodatkować Wyroby według stawki akcyzy 0 zł jako towary nieprzeznaczone do celów opałowych i napędowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje jej prawo w momencie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, do zastosowania stawki 0 zł do Wyrobów przeznaczonych do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych nie stanowiących wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 1 do ustawy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 1, gdyż Wyroby te znajdują się w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w swojej działalności polegającej na produkcji Wyrobów Nieakcyzowych nieprzeznaczonych do celów opałowych i napędowych.

Paliwami silnikowymi zgodnie z art. 86 ust. 2 są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi zgodnie z ust. 3 są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2. Zgodnie z powyższym Wyroby nabywane i sprzedawane przez Spółkę nie są paliwami opałowymi ani paliwami silnikowymi.

Jak wskazano w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego nabywane przez Spółkę Wyroby nie są przeznaczone do celów opałowych lub do napędu silników spalinowych bo są przeznaczone do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych. Spółka nabywa przedmiotowe Wyroby w celu produkcji Wyrobów Nieakcyzowych.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy o akcyzie stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej art. 89 ust. 2 ustawy o akcyzie zmiana tego przepisu ma na celu określenie katalogu przypadków, w których stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - wynosi 0 zł. Wymienione w tym przepisie przypadki stosowania zerowej stawki akcyzy odnoszą się do wyrobów energetycznych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Zdaniem Spółki spełnia ona wymogi określone w przedmiotowym przepisie i zużywa wyroby akcyzowe w ramach prowadzonej działalności do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Tak więc w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia Wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jako zarejestrowany odbiorca Spółka w momencie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy (w związku z ich przeznaczeniem do wykorzystania do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych) ma prawo do stosowania względem nich stawki 0 zł, gdyż znajdzie zastosowanie art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy o akcyzie.

Konkludując Wyroby nabywane wewnątrzwspólnotowo w systemie EMCS w momencie objęcia ich w posiadanie przez Spółkę do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych niebędących wyrobami akcyzowymi z załącznika nr 1 do ustawy korzystają z zerowej stawki akcyzy (w tym zakresie znajduje zastosowanie art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy o akcyzie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Natomiast załącznik nr 2 do ustawy zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy, zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe – art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1, ustawy jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Powyższe przepisy wskazują zakres czynności i zdarzeń opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Czynności i zdarzenia wymienione w powyższych przepisach podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są wyroby akcyzowe należące do kategorii wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych.

W art. 86 ust. 1 ustawy zawarto katalog wyrobów energetycznych do których w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Należy zauważyć, że wskazany wyżej przepis - art. 89 ust. 2 ustawy - określa jednoznacznie, że w przypadku przeznaczenia wyrobów energetycznych, innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, do celów innych niż opałowe i napędowe albo jako dodatki i domieszki do tych paliw, stosuje się zerową stawkę akcyzy. Przy czym zastosowanie stawki 0 zł wymaga spełnienia określonych w tym przepisie warunków.

Tym samym przeznaczenie wyrobów energetycznych do określonych celów oznacza zamiar ich zużycia do tych celów i zostaje ostatecznie zrealizowane w momencie zużycie do określonych celów. A zatem zasadniczym kryterium decydującym o objęciu wyrobów zerową stawką akcyzy jest zamiar ich zużycia do celów innych niż opałowe lub napędowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - art. 59 ust. 1 ustawy.

Stosownie zaś do art. 45 ust. 1 ustawy, w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego stosuje się stawkę akcyzy obowiązującą w dniu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - art. 45 ust. 2 ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie produkcji wyrobów nieakcyzowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego a także posiada status zarejestrowanego odbiorcy. W ramach swojej działalności Spółka nabywa wyroby o kodach CN: 2710 11 25/2710 12 25, 2710 11 21/2710 12 21; 2901 10 00, 2707 30 90/2707 30 00/2902 44 00; 2707 20 90/2707 20 00; 2902 30 00, 2710 11 90 od kontrahentów z innych państw członkowskich UE jako zarejestrowany odbiorca w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które transportowane są do jej zakładu autocysternami (luzem). Towar transportowany jest w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Po odbiorze Wyrobów w zakładzie Spółki Spółka wykorzystuje je do produkcji Wyrobów nie stanowiących wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

Nabywane przez Spółkę Wyroby jako przeznaczone do produkcji Wyrobów Nieakcyzowych są więc od momentu nabycia od kontrahenta przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Tak jak wskazano wyżej stawka zerowa podatku akcyzowego ma zastosowanie w przypadku o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, jeżeli wyroby te są w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Tak więc Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca, który nabył wewnątrzwspólnotowo opisane wyroby w procedurze zawieszenia poboru do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do szeroko rozumianych celów napędowych i opałowych, jako podmiot posiadający te wyroby, który przeznacza i zużywa je do produkcji wyrobów nieakcyzowych, ma prawo na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.