IBPP4/4513-215/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy po 1 stycznia 2016 r., Spółka może zastosować zerową stawkę akcyzy w przypadku dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 89 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. bez obowiązku przedstawienia jej przez odbiorców tych wyrobów pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zastosowania tej stawki akcyzy?
IBPP4/4513-215/15/BPinterpretacja indywidualna
  1. akcyza
  2. dokumenty
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania stawki zerowej w przypadku dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania stawki zerowej w przypadku dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” sp. z o.o. (dalej jako: „X” lub Spółka) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji i dystrybucji surowców chemicznych dla przemysłu, w tym wyrobów akcyzowych. Spółka produkuje i dystrybuuje wyroby energetyczne opodatkowane co do zasady zerową stawką akcyzy, tj. innych niż paliwa silnikowe i paliwa opałowe. Dystrybucja wyrobów energetycznych z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy następuje z należących do Spółki składów podatkowych.

Dotychczas, z ostrożności „X” uzależniał sprzedaż wyrobów energetycznych od uzyskania od nabywcy odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie zawierało dane niezbędne do ustalenia podmiotu nabywającego, a także wskazywało informację o tym, że nabywca nie przeznaczy tych wyrobów do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w wyniku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy są zobowiązane dokonać rejestracji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej. W konsekwencji dotychczas niezarejestrowani kontrahenci „X” będą zobowiązani do rejestracji zgodnie ze wskazanym przepisem.

Odnosząc się do powyższej zmiany Spółka rozważa, czy po 1 stycznia 2016 r., aby móc zastosować zerową stawkę akcyzy w przypadku dokonywania dostawy wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 89 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. powinna uzyskać od swoich kontrahentów pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po 1 stycznia 2016 r., Spółka może zastosować zerową stawkę akcyzy w przypadku dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 89 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. bez obowiązku przedstawienia jej przez odbiorców tych wyrobów pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zastosowania tej stawki akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka po 1 stycznia 2016 r., może zastosować zerową stawkę akcyzy w przypadku dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 89 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. bez obowiązku przedstawienia jej przez odbiorców tych wyrobów pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zastosowania tej stawki akcyzy.

(i)

W wyniku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479 dalej: ustawa zmieniająca) zmianie uległy przepisy regulujące obowiązek rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczych w zakresie wyrobów akcyzowych.

Między innymi wykreślony został ust. 5 z art. 16 ustawy akcyzowej, zwalniający podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką z obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego wskazanego w art. 16 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, od 1 stycznia 2016 r. podmioty te będą zobowiązane złożyć zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W następstwie dokonania zgłoszenia, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej, właściwy naczelnik urzędu celnego wyda tym podmiotom potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu AKC-PR.

(ii)

Tym niemniej, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku sprzedaży i dostawy wyrobów energetycznych z zerową stawką akcyzy nie będzie zobowiązana zwracać się do kontrahentów o przedstawienie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR.

Wynika to z faktu, że żaden przepis ustawy akcyzowej nie obliguje „X” do weryfikacji okoliczności posiadania przez podmiot do którego będą przemieszczane wyroby o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej i który zamierza zużywać te wyroby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

W art. 89 ust. 2 i 2c ustawy akcyzowej zostały wprawdzie wymienione warunki jakie należy spełnić, aby zastosować zerową stawkę akcyzy do wyrobów akcyzowych będących przedmiotem obrotu przez Spółkę, niemniej jednak brak w tych regulacjach obowiązku przedstawiania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

W przypadku wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy innych niż wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, warunkiem uprawniającym do zastosowania zerowej stawki akcyzy jest przeznaczenie tych wyrobów do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Z kolei zerowa stawka akcyzy dla wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy innych niż wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej znajdzie zastosowanie, jeżeli poza wskazanym powyżej warunkiem przeznaczenia tych wyrobów zostaną spełnione również inne warunki określone dla poszczególnych rodzajów obrotu tymi wyrobami.

Do tych warunków, w przypadku sprzedaży jakiej zamierza dokonywać „X” tj. na terytorium kraju należy, przemieszczanie tych wyrobów do podmiotu będącego zużywającym podmiotem gospodarczym. Przemieszczanie wówczas musi nastąpić poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy.

Identyczne warunki muszą być spełnione również przy przemieszczaniu tych wyrobów do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (art. 89 ust. 2 pkt 3 ustawy akcyzowej).

W powyższych regulacjach nie wskazano wymogu przedstawienia podmiotowi dostarczającemu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu AKC-PR. W konsekwencji Spółka jest uprawniona do zastosowania zerowej stawki akcyzy, o ile dokonuje tych przemieszczeń zgodnie z dyspozycją wskazanych powyżej przepisów tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy akcyzowej.

(iii)

Z kolei gdyby w intencji ustawodawcy leżało uzależnienie stosowania zerowej stawki od posiadania przez podmiot dostarczający (X.) wyroby objęte tą stawką, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego otrzymanego od kontrahenta, to wyraziłby ten obowiązek wprost w ustawie zmieniającej ustawę akcyzową. Tego jednak nie uczynił, dlatego a contrario uznać należy, że nie miał takiego zamiaru.

Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że w niektórych okolicznościach, wskazanych w ustawie akcyzowej, ustawodawca warunkuje określone zachowanie od uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Jako przykład „X” pragnie wskazać art. 32 ust. 6 ustawy akcyzowej, zgodnie z którym „warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust 3 pkt 1 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez (...) podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3”.

Z powyższej regulacji wynika wyraźnie, że zastosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie jest uzależnione od uzyskania przez podmiot dostarczający wyroby potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu AKC-PR.

Biorąc powyższe pod uwagę, „X” stoi na stanowisku, że przy braku podobnej regulacji wobec zastosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów, które zamierza sprzedawać i dostarczać, nie jest zobowiązany uzależnić tej sprzedaży od uzyskania od kontrahentów potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 70, 46-020 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.