IBPP4/4513-197/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z nabywaniem wewnątrzwspólnotowym olejów o kodzie CN 3403 wykorzystywanych przez Spółkę wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych Spółka jest i będzie obowiązana do spełniania wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i 2 oraz w art. 78 ust. 1 i 3 Ustawy?
IBPP4/4513-197/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 3. podatek
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą -> Obowiązki podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia wymogów jakie należy spełnić w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów o kodzie CN 3403 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia wymogów jakie należy spełnić w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów o kodzie CN 3403.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadziła, prowadzi i zamierza prowadzić działalność m. in. w zakresie handlu olejami smarowymi oznaczonymi kodami CN 3403 stanowiącymi wyroby akcyzowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz.U.2014.752, dalej Ustawa). Wyroby te nie są wymienione w Załączniku nr 2 do Ustawy. Wyroby nie są i nie będą wykorzystywane do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw - opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Spółka powyższe oleje nabywa i będzie nabywać wewnątrzwspólnotowo i w związku z tym faktem powzięła wątpliwość w zakresie obowiązków formalnych na niej ciążących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nabywaniem wewnątrzwspólnotowym olejów o kodzie CN 3403 wykorzystywanych przez Spółkę wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych Spółka jest i będzie obowiązana do spełniania wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i 2 oraz w art. 78 ust. 1 i 3 Ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciążą i nie będą na niej ciążyć na niej żadne z ww. obowiązków.

1.Klasyfikacja olejów o kodzie CN 3403 na gruncie Ustawy

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 Ustawy do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403. Natomiast stawki akcyzy na wyroby energetyczne zostały przewidziane w art. 89 Ustawy i zgodnie z ust. 2 tego przepisu „stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł”. Powyższe oznacza, że skoro ust. 1 pkt 1-13 art. 89 Ustawy nie wskazują stawki akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403, należy do nich zastosować stawkę 0 zł.

Dodatkowo wskazać należy, że ustawodawca nie wymienił wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3403 w załączniku nr 2 do Ustawy stanowiącego: „Wykaz wyrobów akcyzowych do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG”.

2.Klasyfikacja olejów o kodzie CN 3403 oraz procedur ich przemieszczania na gruncie dyrektyw unijnych dotyczących podatku akcyzowego.

Zarówno procedura przemieszczania wyrobów z zapłaconą akcyzą jak i procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowane są do przemieszczeń wyrobów akcyzowych między państwami członkowskimi tylko w takim zakresie, w jakim przewidują to przepisy unijne. Należy wskazać, że do preparatów smarowych, które nie są wykorzystywane jako paliwa silnikowe bądź paliwa do ogrzewania nie znajduje zastosowania Dyrektywa Rady 2008/118/WE (dalej: Dyrektywa . horyzontalna).

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 Dyrektywy Rady 2003/96/WE (dalej: Dyrektywa energetyczna), Dyrektywę horyzontalną w zakresie dotyczącym kontroli i przemieszczania stosuje się jedynie do wymienionych w tym przepisie wyrobów, przy czym nie ma wśród nich wyrobów oznaczonych kodem CN 3403. Dodatkowo, na podstawie art. 2 ust. 4 pkt b Dyrektywy energetycznej nie znajduje ona zastosowania do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzania. Przepis ten w konsekwencji powoduje, że wyroby używane w tych innych celach nie są w ogóle uznawane za produkty energetyczne, co potwierdza pkt 44 wyroku ETS z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. C-145/96, C-146/06.

Mając na względzie powyższe, przyjąć należy, że:

 • oleje nabywane przez Spółkę, oznaczone kodem CN 3403 nie są wyrobami energetycznymi
 • nie mają zatem do nich zastosowania przepisy Dyrektywy energetycznej i Dyrektywy horyzontalnej dotyczące przemieszczania takich wyrobów
 • w konsekwencji wyroby te nie podlegają przemieszczeniu w procedurze z zapłaconą akcyzą lub z zawieszeniem poboru akcyzy,
 • a w dodatku w państwach członkowskich, z których Spółka te wyroby nabywa akcyza na wyroby o kodzie CN 3403 nie obowiązuje, a zatem nie może mieć do nich zastosowania procedura ; przemieszczenia wyrobów z zapłaconą akcyzą.

3.Obowiązki akcyzowe przewidziane w Ustawie

3.1. Obowiązki wymienione w art. 21 Ustawy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy:

„Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Natomiast ust. 2 ww. art. przewiduje, iż:

„W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Zgodnie jednak z ust. 3 tego przepisu: „Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy.

Powyższe oznacza, że w sytuacji, w której:

 • Spółka nabywa oleje, co do których zastosowanie ma stawka akcyzy wynosząca 0 złotych
 • nie ma ona obowiązku obliczania podatku i składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji - czyli wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 21 ust 1 i 2.

Obowiązki akcyzowe wskazane w art. 78 Ustawy.

3.2. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy „W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo i wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

 1. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
 2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
 3. bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego
 4. prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Spółka pragnie podkreślić, iż przepis ten nie będzie miał zastosowania w jej przypadku, albowiem od olejów, które nabywa akcyza na terytorium danego państwa członkowskiego w ogóle nie została opłacona. Oleje smarowe o kodzie CN-3403 nie podlegają na gruncie przepisów wspólnotowych zharmonizowanej akcyzie. W konsekwencji, w innych państwach członkowskich wyroby te nie podlegają akcyzie w ogóle. Mając to na uwadze, nie dochodzi do zapłaty podatku akcyzowego od tych wyrobów w innych państwach a w konsekwencji, w odniesieniu do tych wyrobów nie może mieć zastosowania procedura przemieszczania z zapłaconą akcyzą, o której mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o akcyzie.

Zdaniem Spółki, w jej wypadku nie będzie miał także zastosowania ust. 3 powyższego przepisu, zgodnie z którym; „Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Powyższe oznacza, że aby zastosowanie miał pkt 1,3 i 4 ust. 1 art. 78 Ustawy spełnione zostać muszą zostać łącznie dwa warunki:

 • nabywane wyroby nie mogą być wymienione w załączniku nr 2 ustawy (oleje o kodzie CN 3403 spełniają ten warunek, o czym była mowa w pkt 1)
 • oraz muszą być objęte stawką inną niż stawka zerowa - ten warunek z kolei nie jest spełniony.

W konsekwencji w sytuacji, w której oleje o kodzie CN 3403, choć niewymienione w załączniku nr 2, są objęte stawką 0 zł - przepis ten także nie będzie miał zastosowania. Spółka pragnie także wskazać, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. (sygn. 1LPP3/443-8/13-2/TK).

Reasumując, zdaniem Spółki, w sytuacji nabywania przez nią wewnątrzwspólnotowo olejów oznaczonych kodami CN 3403 nie jest i nie będzie obowiązana wypełniać obowiązków wskazanych w art. 21 ust 1 i 2 i art. 78 ust 1 i 3 Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ chciałby zaznaczyć, że wniosek dwóch stanów prawnych, wobec tego interpretacja została wydana na podstawie przepisów obowiązujących w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 752 ze zm.), wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano, na wyroby klasyfikowane do kodu CN 3403 jako preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Jednocześnie oleje o kodzie CN 3403 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403.

Z powyższego wynika, że na gruncie przepisów krajowych ww. oleje smarowe o kodzie CN 3403 zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby energetyczne.

W myśl art. 86 ust. 2 i 3 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa wyżej.

W świetle art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadziła, prowadzi i zamierza prowadzić działalność m in. w zakresie handlu olejami smarowymi oznaczonymi kodami CN 3403 stanowiącymi wyroby akcyzowe. Wyroby nie są i nie będą wykorzystywane do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Spółka powyższe oleje nabywa i będzie nabywać wewnątrzwspólnotowo i w związku z czym powzięła wątpliwość w zakresie obowiązków formalnych na niej ciążących.

W art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określonych, odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 art. 86 ustawy.

Stosownie do powyższego wyroby o kodzie CN 3403 nie stanowią wyrobów wymienionych w art. 89 ust. 1-13 ustawy.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.), stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Natomiast w myśl art. 89 ust. 2c ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z powyższego wynika, że wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych do 31 grudnia 2015 r. opodatkowane były stawką 0 zł. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych opodatkowane są również stawką akcyzy w wysokości 0 zł.

Tym samym skoro ww. wyroby są i będą zużywane do innych niż szeroko rozumiane celów napędowych lub opałowych, to ich nabycie wewnątrzwspólnotowe opodatkowane będzie stawką 0 zł.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. (art. 21 ust. 3 ustawy)

Stosownie do art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia wykonywania obowiązków podatkowych, określonych w art. 21 ust. 1 i 2 i art. 78 ust. 1 i 3 ustawy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, które nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, oraz w stosunku do których, stosuje się stawkę 0 zł.

W myśl art. 40 ust. 5 ustawy w brzmieniu określonym do 31 grudnia 2015 r. procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. (...)

Stosownie zaś do art. 40 ust. 5 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. (...)

Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inna niż stawka zerowa. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Stosownie do powyższego w sprawie przedstawionej we wniosku nabywany wewnątrzwspólnotowo olej smarowy o kodzie CN 3403 jako wyrób niewymieniony w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowany zerową stawką akcyzy nie jest objęty procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

Powyższe oznacza zatem, że zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 opodatkowanych zerową stawka akcyzy nie jest obowiązany do składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy.

Odrębnie natomiast trzeba rozstrzygnąć czy Wnioskodawca winien wypełnić obowiązki określone w art. 78 ust. 1 i 3 ustawy.

Stosownie do art. 78 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.), w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

 1. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
 2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
 3. bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 4. prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

W myśl art. 78 ust. 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.), przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

1.przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego;

2.potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz.Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3.bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3a.złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

W myśl art. 78 ust. 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Należy wskazać, że analiza cytowanych wyżej przepisów i przedstawionego we wniosku zdarzenia wskazuje, że w stosunku do wyrobów będących przedmiotem zapytania nie zachodzi nabycie wyrobów akcyzowych w procedurze z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego. Ponadto wyroby nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, a także stosuje się do nich stawkę podatku w wysokości 0 zł. Tym samym do 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca nie był objęty dyspozycją przepisu art. 78 ust. 1 i 3 ustawy i nie miał konieczności wypełnienia określonych tam obowiązków, a w szczególności dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania deklaracji uproszczonej oraz prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych. Ponadto z uwagi, że ww. oleje smarowe o kodzie CN 3407 są dalej objęte stawką zerową Wnioskodawca nie ma konieczności wypełnienia obowiązków określonych w ww. artykułach w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r, a tym samym do dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania deklaracji uproszczonej czy też do złożenia zabezpieczenie akcyzowego.

Reasumując, Wnioskodawca w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie CN 3403, wykorzystywanych przez niego wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw spalinowych, nie był oraz nie będzie zobowiązany do spełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Końcowo Organ pragnie zauważyć, że niezasadnie Wnioskodawca uważa, że nabywany wyrób o kodzie CN 3403 przeznaczony do innych celów niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe nie jest wyrobem energetycznym. Źródłami prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych są Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L z 2009r. Nr 9 str. 12 ze zm.) zwana dalej Dyrektywą horyzontalną, oraz Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L Nr 283 str. 51 ze zm.) zwana dalej Dyrektywą energetyczną.

W świetle wskazanych przepisów prawa wspólnotowego wyroby zaklasyfikowane do kodu CN 3403 - bez względu na ich przeznaczenie – są wyrobami energetycznymi. Wyroby te zostały bowiem ujęte w katalogu wyrobów energetycznych określonym w art. 2 ust. 1 pkt e Dyrektywy 2003/96/WE. Zauważyć przy tym należy, iż powyższy katalog obejmuje zarówno wyroby, do których stosuje się przepisy Dyrektywy 2008/118/WE, jak i wyroby, do których przepisy tej dyrektywy nie mają zastosowania.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do postanowień art. 2 ust. 4 lit. b (tiret pierwszy) dyrektywy 2003/96/WE, przepisy zawarte w tej dyrektywie nie mają zastosowania do wyrobów energetycznych używanych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Zatem, chociaż ww. wyroby wykorzystywane w inny sposób niż jako paliwo napędowe lub grzewcze objęte są definicją wyrobów energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2003/96/WE, to są one wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy.

Stosownie do powyższego tut. organ nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, iż wyroby objęte wnioskiem wykorzystywane do innych celów niż opałowe lub napędowe nie są produktami energetycznymi. Powyższe nie zmienia jednak sytuacji, iż w sprawie objętej wnioskiem Wnioskodawca nie jest zobligowany do spełnienia wymogów określonych w art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.