IBPP4/443-388/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- zwrot podatku akcyzowego przy zwrocie wadliwego towaru do producenta (poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy wg przepisów,
- zwrot podatku akcyzowego przy utylizacji uszkodzonego towaru przez firmę utylizującą odpady przemysłowe, przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy podatkowe wg przepisów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

 • prawidłowe – w zakresie zwrotu podatku akcyzowego przy zwrocie wadliwego towaru do producenta (poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy wg przepisów,
 • nieprawidłowe – w zakresie zwrotu podatku akcyzowego przy utylizacji uszkodzonego towaru przez firmę utylizującą odpady przemysłowe, przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy podatkowe wg przepisów.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. w ... prowadzi działalność gospodarczą związaną z importem alkoholu. Towar ten jest sprowadzany z firmy „X” na Ukrainie. Alkohol oprócz butelek jest nalewany do różnego rodzaju pojemników ozdobnych z ceramiki i szkła, banderolowany bezpośrednio u producenta na Ukrainie. Przemieszczenie towaru na polskim obszarze celnym odbywało się na podstawie procedury tranzytu do składu celnego, następnie ten towar był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu.

W związku z tym, że opakowania są produkcją małoseryjną i bardzo delikatną wiele z nich jest uszkodzonych podczas transportu lub posiadają utajone wady fabryczne i nie nadają się do sprzedaży. Towar, który jest uszkodzony - niepełnowartościowy zalega na magazynie Wnioskodawcy, pochodzi z różnych partii dostawy od 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy jest możliwość zwrotu podatku akcyzowego przy zwrocie ww. wadliwego towaru do producenta (poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy podatkowej wg przepisów...
 2. Czy jest możliwość zwrotu podatku akcyzowego przy utylizacji ww. uszkodzonego towaru przez firmę utylizującą odpady przemysłowe, oczywiście przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy podatkowe wg przepisów...

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawcy, po uzyskaniu zgody właściwego Naczelnika Urzędu Celnego, na ściągnięcie znaków akcyzy podatkowej i komisyjnym jej ściągnięciu nastąpi zwrot ww. towaru do producenta na Ukrainę. Zwrot podatku akcyzowego nastąpi na pisemny wniosek złożony do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej.

Ad.2

Zdaniem Wnioskodawcy, po uzyskaniu zgody właściwego Naczelnika Urzędu Celnego, na ściągnięcie znaków akcyzy podatkowej i komisyjnym jej ściągnięciu nastąpi utylizacja ww. uszkodzonego towaru przez zakład specjalizujący się zniszczeniem towarów przemysłowych.

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi na pisemny wniosek złożony do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz dokument potwierdzający utylizację uszkodzonego towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:
 • prawidłowe – w zakresie zwrotu podatku akcyzowego przy zwrocie wadliwego towaru do producenta (poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy wg przepisów,
 • nieprawidłowe – w zakresie zwrotu podatku akcyzowego przy utylizacji uszkodzonego towaru przez firmę utylizującą odpady przemysłowe, przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy wg przepisów.

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. Nr 752) organami podatkowymi właściwymi w zakresie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8 oraz w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu

-na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.

W myśl art. 82 ust. 4 ustawy podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 1. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
 2. udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

Stosownie zaś do art. 82 ust. 5 ustawy zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od minimalnej kwoty zwrotu.

Zgodnie natomiast z art. 82 ust. 6 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a.

Tryb zwrotu akcyzy, terminy zwrotu akcyzy, minimalna kwotę zwrotu akcyzy, oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1053) – wzór wniosku stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Wskazać także należy, że wysokość uznanej kwoty akcyzy do zwrotu z tytułu m.in. eksportu wyrobów akcyzowych właściwy naczelnik urzędu celnego określa w formie decyzji (§ 2 ww. rozporządzenia).

W myśl art. 123 ust. 1 ustawy, znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium kraju.

Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy (art. 123 ust. 2 ustawy).

Zgodnie zaś z delegacją ustawową zawartą w art. 123 ust. 4 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

 1. szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych;
 2. warunki i tryb zdejmowania znaków;
 3. wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy.

W tym miejscu należy zauważyć, że od dnia 15 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2013 r. poz. 56 ze zm. ), które zastąpiło rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 160 poz. 1074 ze zm.).

Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2013 roku w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2013 r., poz. 56), banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu celnego, w przypadku gdy:

 1. wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub
 2. wyroby akcyzowe przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia. (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Zdjęcia banderol dokonuje się po pisemnym powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze ich zdjęcia. Pisemnego powiadomienia należy dokonać w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych w celu dokonania ich zwrotu do podmiotu zagranicznego lub dokonania eksportu albo dostawy wewnątrzwspólnotowej (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

Pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych, z których mają być zdjęte banderole, oraz o terminie zdjęcia banderol i wydania wyrobów akcyzowych (§ 5 ust.4 rozporządzenia).

Zdjęcie banderol odbywa się w obecności upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 6 (§ 5 ust. 5 rozporządzenia).

Zdjęcie banderol potwierdza się protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące wnioskodawcę albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem przypadku określonego w ust. 6 (§ 5 ust. 6 rozporządzenia).

Protokół potwierdzający zdjęcie banderol powinien określać miejsce i datę dokonania czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy (§ 5 ust. 8 rozporządzenia).

Kopia protokołu potwierdzającego zdjęcie banderol przekazywana jest do wytwórcy banderol, w przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych zwracane są wytwórcy, natomiast w przypadku zniszczenia zdjętych banderol kopia ta jest przekazywana wraz z kopią protokołu zniszczenia banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego (§ 5 ust. 9 rozporządzenia).

Zgodnie z opisem zawartym we wniosku, Spółka prowadzi działalność gospodarczą związaną z importem alkoholu. Towar ten jest sprowadzany z firmy na Ukrainie. Alkohol oprócz butelek jest nalewany do różnego rodzaju pojemników ozdobnych z ceramiki i szkła, banderolowany bezpośrednio u producenta na Ukrainie. Przemieszczenie towaru na polskim obszarze celnym odbywało się na podstawie procedury tranzytu do składu celnego, następnie ten towar był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu. W związku z tym, że opakowania są produkcją małoseryjną i bardzo delikatną wiele z nich jest uszkodzonych podczas transportu lub posiadają utajone wady fabryczne i nie nadają się do sprzedaży. Towar, który jest uszkodzony - niepełnowartościowy zalega na magazynie Wnioskodawcy, pochodzi z różnych partii dostawy od 2012 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku gdy Wnioskodawca dokona - zgodnie z powołanymi powyżej przepisami - zdjęcia prawidłowo nałożonych na wyroby akcyzowe znaków akcyzy, i dokona eksportu tych wyrobów akcyzowych, przysługuje mu - po przedłożeniu wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 4 ustawy – zwrot zapłaconego podatku akcyzowego. Podkreślić jednak jeszcze raz należy, że wysokość kwoty zwrotu zwrot zapłaconego podatku akcyzowego od eksportowanych wyrobów akcyzowych rozstrzygana jest w formie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego i to on może jedynie określić w prowadzonym na wniosek Wnioskodawcy postępowaniu zasadność dokonania zwrotu i określić jego wysokość.

Uwzględniając powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 należało uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca ma również wątpliwości czy jest możliwość zwrotu podatku akcyzowego przy utylizacji ww. uszkodzonego towaru przez firmę utylizującą odpady przemysłowe, przy uprzednim zdjęciu znaków akcyzy podatkowe wg przepisów.

Odnośnie zatem powyższego należy wskazać, że przepisy art. 82 ustawy nie umożliwiają zwrotu akcyzy w opisanej sytuacji. Także inne przepisy zawarte w ustawie o podatku akcyzowym jak i rozporządzeniach wykonawczych nie umożliwiają dokonania zwrotu akcyzy od niszczonych na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona. Tym samym ponieważ dla przedstawionej sytuacji przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie umożliwiają zwrotu podatku akcyzowego od zaimportowanych wyrobów akcyzowych, dopuszczonych do swobodnego obrotu na terytorium kraju, od których w sposób prawidłowy akcyza została zapłacona – Wnioskodawca nie ma możliwości zwrotu tej akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.