0111-KDIB3-3.4013.43.2017.1.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- obowiązek złożenia zgłoszenie rejestracyjnego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów o kodzie CN 3403,
- spełnianie wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 78 ust. 1 i ust. 3 ustawy w związku z przedmiotowym nabyciem,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 • obowiązku złożenia zgłoszenie rejestracyjnego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów o kodzie CN 3403 - jest nieprawidłowe,
 • spełniania wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 78 ust. 1 i ust. 3 ustawy w związku z przedmiotowym nabyciem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stwierdzenia czy w związku z nabywaniem wewnątrzwspólnotowym olejów o kodzie CN 3403 wykorzystywanych przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych Wnioskodawca jest i będzie obowiązany do spełniania wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 78 ust. 1 i ust. 3 ustawy.

Wniosek został uzupełniony pismem z 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca kupuje oleje smarowe na terytorium Unii Europejskiej w procedurze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT na terenie Polski i zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE (składa miesięczne deklaracje VAT-UE). Cześć olejów jest sprzedawana na terytorium kraju (Polska) odbiorcom detalicznym i firmom a część sprzedawana jest do innych krajów UE lub na eksport. Od olejów, które nabywa z terytorium Unii Europejskiej akcyza na terytorium danego państwa członkowskiego w ogóle nie została opłacona. Oleje smarowe o kodzie CN-3403 nie podlegają na gruncie przepisów wspólnotowych zharmonizowanej akcyzie. W konsekwencji, w innych państwach członkowskich wyroby te nie podlegają akcyzie w ogóle. Mając to na uwadze, nie dochodzi do zapłaty podatku akcyzowego od tych wyrobów w innych państwach a w konsekwencji, w odniesieniu do tych wyrobów nie może mieć zastosowania w ocenie Wnioskodawcy procedura przemieszczania z zapłaconą akcyzą, o której mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o akcyzie.

Według Wnioskodawcy w sytuacji nabywania wewnątrzwspólnotowo olejów oznaczonych kodami CN 3403 Wnioskodawca nie jest i nie będzie obowiązany wypełniać obowiązków wskazanych w art. 21 ust. 1 i 2 i art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W myśl art. 89 ust. 2c ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Ponadto od 1 stycznia 2016 r. wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych opodatkowane są również stawką akcyzy w wysokości 0 zł.

Tym samym skoro ww. wyroby są i będą zużywane do innych niż szeroko rozumiane celów napędowych lub opałowych, to ich nabycie wewnątrzwspólnotowe opodatkowane będzie stawką 0 zł.

W stosunku do tych wyrobów nie zachodzi nabycie wyrobów akcyzowych w procedurze z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego. Ponadto wyroby nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i stosuje się do nich stawkę podatku w wysokości 0 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 12 czerwca 2017 r.):

Czy w związku z nabywaniem wewnątrzwspólnotowym olejów o kodzie CN 3403 wykorzystywanych przez Wnioskodawcę (prowadzącego działalność gospodarczą) wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych firma Wnioskodawcy jest i będzie obowiązany do spełniania wymogów określonych w art. 16, art. 21 ust. 1 i 2 oraz w art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji i na zasadach opisanych powyżej nabywania przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych oznaczonych kodami CN 3403 Wnioskodawca nie jest i nie będzie obowiązany wypełniać obowiązków wskazanych w art. 16, 21 ust. 1 i 2 i art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca nie jest zobligowany więc aby zarejestrować się we właściwym Urzędzie Celnym na potrzeby rozliczeń podatku akcyzowego ani składać w ww. Urzędzie jakichkolwiek deklaracji akcyzowych związanych zarówno z zakupem wewnątrzwspólnotowym jak i ze sprzedażą tych wyrobów w kraju i za granicą (w UE i poza UE). Takie stanowisko potwierdzone zostało m.in. w interpretacji: IBPP4/4513-197/15/BP interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 12 stycznia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się
 • za nieprawidłowe w zakresie obowiązku złożenia zgłoszenie rejestracyjnego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów o kodzie CN 3403,
 • za prawidłowe w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 78 ust. 1 i ust. 3 ustawy w związku z przedmiotowym nabyciem.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano, na wyroby klasyfikowane do kodu CN 3403 jako preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Jednocześnie oleje o kodzie CN 3403 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403.

Z powyższego wynika, że na gruncie przepisów krajowych ww. oleje smarowe o kodzie CN 3403 zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby energetyczne.

W myśl art. 86 ust. 2 i 3 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W świetle art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT na terenie Polski i zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE (składa miesięczne deklaracje VAT-UE).Wnioskodawca kupuje oleje smarowe na terytorium Unii Europejskiej w procedurze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Cześć olejów jest sprzedawana na terytorium kraju (Polska) odbiorcom detalicznym i firmom a część sprzedawana jest do innych krajów UE lub na eksport. Od olejów, które Wnioskodawca nabywa z terytorium Unii Europejskiej akcyza na terytorium danego państwa członkowskiego w ogóle nie została opłacona. Oleje smarowe o kodzie CN-3403 nie podlegają na gruncie przepisów wspólnotowych zharmonizowanej akcyzie. Nabywane przez Wnioskodawcę oleje smarowe o kodzie CN-3403 są i będą zużywane do innych niż szeroko rozumiane celów napędowych lub opałowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości czy w związku z nabywaniem wewnątrzwspólnotowym olejów o kodzie CN 3403 wykorzystywanych przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych Wnioskodawca jest i będzie obowiązany do spełniania wymogów określonych w art. 16, art. 21 ust. 1 i 2 oraz w art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 28 lutego 2017 r. podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 26 maja 2017 r. podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 27 maja 2017 r. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

W myśl art. 16 ust. 2 ustawy zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 28 lutego 2017 r. właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2017 r. właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca kupuje na terytorium Unii Europejskiej oleje smarowe o kodzie CN 3403 stanowiące wyroby akcyzowe z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Przedmiotowy przywóz wyrobów akcyzowych do Polski stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy. Dokonywane przez Wnioskodawcę nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych stanowią przedmiot opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (do 28 lutego 2017 r.) lub właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (od 28 lutego 2017 r.). Tym samym, skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą (nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy), to jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nie jest i nie będzie obowiązany wypełnić obowiązków wskazanych w art. 16 ustawy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się z kolei do obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 i 2 oraz w art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym stwierdzić należy, że w art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określonych, odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 art. 86 ustawy.

Wyroby o kodzie CN 3403 nie stanowią wyrobów wymienionych w art. 89 ust. 1-13 ustawy.

Zgodnie z art. 89 ust. 2c ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z powyższego wynika, że wyroby energetyczne inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych opodatkowane są stawką akcyzy w wysokości 0 zł.

Tym samym skoro ww. wyroby są i będą zużywane do innych niż szeroko rozumiane celów napędowych lub opałowych, to ich nabycie wewnątrzwspólnotowe opodatkowane będzie stawką 0 zł.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy obowiązującego do 28 lutego 2017 r., podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy obowiązującego od 1 marca 2017 r. podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego,

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. (art. 21 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 28 lutego 2017 r.).

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego,

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. (art. 21 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 28 lutego 2017 r.).

Stosownie do art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3.

Stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. (...).

Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inna niż stawka zerowa. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Stosownie do powyższego w sprawie przedstawionej we wniosku nabywany wewnątrzwspólnotowo olej smarowy o kodzie CN 3403 jako wyrób niewymieniony w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowany zerową stawką akcyzy nie jest objęty procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

Powyższe oznacza zatem, że zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 opodatkowanych zerową stawka akcyzy nie jest obowiązany do składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy.

Odrębnie natomiast trzeba rozstrzygnąć czy Wnioskodawca winien wypełnić obowiązki określone w art. 78 ust. 1 i 3 ustawy.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy obowiązującym do 28 lutego 2017 r. w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego skarbowego;

2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej właściwego urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy obowiązującym od 1 marca 2017 r. w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy obowiązującym od 27 maja 2017 r. w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego;

2a) wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

W myśl art. 78 ust. 3 ustawy przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Należy wskazać, że analiza cytowanych wyżej przepisów i przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazuje, że w stosunku do wyrobów będących przedmiotem zapytania nie zachodzi nabycie wyrobów akcyzowych w procedurze z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego. Ponadto wyroby nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, a także stosuje się do nich stawkę podatku w wysokości 0 zł.

Tym samym Wnioskodawca nie jest objęty dyspozycją przepisu art. 78 ust. 1 i 3 ustawy i nie ma konieczności wypełnienia określonych tam obowiązków, a w szczególności do dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania deklaracji uproszczonej oraz prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Reasumując, Wnioskodawca w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie CN 3403, wykorzystywanych przez niego wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw spalinowych, nie jest zobowiązany do spełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nie jest i nie będzie obowiązany do spełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie powołanej we wniosku interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 stycznia 2016 r. znak: IBPP4/4513-197/15/BP stwierdzić należy, że zawarte w niej rozstrzygnięcie jest tożsame z niniejszym. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia obowiązku złożenia zgłoszenie rejestracyjnego (art. 16 ustawy) w związku z dokonywaniem nabyć wewnątrzwspólnotowych nie była przedmiotem rozstrzygnięcia jak w niniejszej interpretacji.

Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.