0111-KDIB3-3.4013.261.2017.1.MAZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od akcyzy zużycia płynu do przekładni automatycznych, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 listopada 2017 r. (data wpływu – 29 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zwolnienia od akcyzy zużycia płynu do przekładni automatycznych, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zwolnienia od akcyzy zużycia płynu do przekładni automatycznych, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - ... Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkuje części samochodowe, m.in. skrzynie biegów. Do produkowanych skrzyń biegów nabywany jest olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów - Automatic Transmission Fluid (dalej jako: „płyn ATF”).

Płyn ATF jest olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83. Płyn ATF przeznaczony i wykorzystywany jest do skrzyń biegów do pojazdów hybrydowych - tzw. „skrzynie hybrydowe”. Płyn ATF wlewany jest do automatycznej skrzyni biegów w montowni Spółki, w ramach testów wyprodukowanych skrzyń hybrydowych.

Skrzynie hybrydowe składają się z dwóch sekcji: sekcji mechanicznej i sekcji elektrycznej. Sekcja mechaniczna stanowi zasadniczą część całej konstrukcji, której celem jest przenoszenie napędu na koła pojazdu.

Sekcja elektryczna zawiera dwa silniczki elektryczne, będące jednocześnie prądnicami, które mogą wytwarzać energię elektryczną (działając jako prądnica) lub przetwarzać energię elektryczną dostarczaną z akumulatorów na siłę przekazywaną na koła pojazdu (działając jako silnik elektryczny).

Płyn ATF wlewany do skrzyni biegów wykorzystywany jest przede wszystkim w celu smarowania i chłodzenia części sekcji mechanicznej. Takie wykorzystanie płynu ATF ma miejsce przez cały czas funkcjonowania skrzyni hybrydowej. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podwyższenia temperatury skrzyni hybrydowej, część płynu ATF, w następstwie wzrostu jego ciśnienia, za pomocą pompy olejowej jest pompowana kanałami olejowymi z sekcji mechanicznej do sekcji elektrycznej, celem chłodzenia i smarowania nagrzewających się w tej sekcji elementów. Nie jest możliwe dokładne określenie ilości płynu ATF pompowanego do sekcji elektrycznej, w razie osiągnięcia parametrów wymagających użycia płynu ATF do chłodzenia i smarowania tej sekcji. Według szacunków Spółki, ilość ta nie przekracza 10% ilości oleju smarowego wprowadzonego do skrzyni hybrydowej.

Innymi słowy, płyn ATF będący olejem smarowy o kodzie CN 2710 19 83, wlewany do skrzyń hybrydowych, zawsze jest wykorzystywany do smarowania sekcji mechanicznej. W przypadku zaś zaistnienia określonych warunków panujących w skrzyni biegów, może również być częściowo (w ograniczonej ilości) wykorzystywany w celu chłodzenia i smarowania elementów sekcji elektrycznej, pracującej jako:

 • silnik, czyli urządzenie przetwarzające pewien rodzaj energii na siłę wykorzystywaną do poruszania urządzenia, w którym jest zainstalowany (w tym przypadku przetwarzające energię elektryczną)
 • albo
 • prądnica, czyli urządzenie przetwarzające energię mechaniczną ruchu obrotowego na energię elektryczną.

Z perspektywy Spółki, patrząc od strony procesów produkcyjnych mających miejsce w Spółce, płyn ATF zużywany jest w ramach procesu produkcji skrzyń biegów. Płyn ATF nie jest wykorzystywany przez Spółkę do celów napędowych lub opałowych albo jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych, albo jako olej do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych.

Obecnie płyn ATF będący olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83 jest nabywany przez Spółkę z zapłaconą akcyzą, jednakże Spółka ma wątpliwości, czy wyrób ten nie mógłby zostać objęty zwolnieniem od akcyzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zużycie przez Wnioskodawcę płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, będzie stanowić zużycie przez Wnioskodawcę, działającego w charakterze podmiotu zużywającego, ww. oleju smarowego na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie § 6 pkt 2 Rozporządzenia [Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 430); dalej jako: „Rozporządzenie”]?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej [ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.); dalej jako: „ustawa akcyzowa”], w przypadku dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do Wnioskodawcy, a następnie zużycia przez Wnioskodawcę, działającego jako podmiot zużywający, płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, możliwe będzie objęcie ww. oleju smarowego zwolnieniem od akcyzy, wynikającym z § 6 pkt 2 Rozporządzenia?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, w przypadku dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do Wnioskodawcy, a następnie zużycia przez Wnioskodawcę, działającego jako podmiot zużywający, płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, możliwe będzie objęcie ww. oleju smarowego zwolnieniem od akcyzy, wynikającym z § 6 pkt 2 Rozporządzenia?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, w przypadku importu przez Wnioskodawcę, a następnie zużycia przez Wnioskodawcę, działającego jako podmiot zużywający, płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowych o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, możliwe będzie objęcie ww. oleju smarowego zwolnieniem od akcyzy, wynikającym z § 6 pkt 2 Rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy, zużycie przez Spółkę płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, będzie stanowić zużycie przez Wnioskodawcę, działającego w charakterze podmiotu zużywającego, ww. oleju smarowego na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie § 6 pkt 2 Rozporządzenia.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Wnioskodawcy, zakładając spełnienie warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, w przypadku dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do Wnioskodawcy, a następnie zużycia przez Wnioskodawcę, działającego jako podmiot zużywający, płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, możliwe będzie objęcie ww. oleju smarowego zwolnieniem od akcyzy, wynikającym z § 6 pkt 2 Rozporządzenia.

Stanowisko w zakresie pytania nr 3.

W ocenie Wnioskodawcy, zakładając spełnienie warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, w przypadku dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do Wnioskodawcy, a następnie zużycia przez Wnioskodawcę, działającego jako podmiot zużywający, płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów, w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, możliwe będzie objęcie ww. oleju smarowego zwolnieniem od akcyzy, wynikającym z § 6 pkt 2 Rozporządzenia.

Stanowisko w zakresie pytania nr 4.

W ocenie Wnioskodawcy, zakładając spełnienie warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, w przypadku importu przez Wnioskodawcę, a następnie zużycia przez Wnioskodawcę, działającego jako podmiot zużywający, płynu do przekładni automatycznych ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wykorzystywanym jako olej smarowy do hybrydowych skrzyń biegów, które to skrzynie biegów w sekcji elektrycznej zawierają dwa silniczki elektryczne-prądnice, które w określonych warunkach pracy mogą być również chłodzone i smarowane pewną ilością tego oleju smarowego, możliwe będzie objęcie ww. oleju smarowego zwolnieniem od akcyzy, wynikającym z § 6 pkt 2 Rozporządzenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej, pod pozycją 27 zostały wskazane wyroby należące do grupowania Nomenklatury Scalonej 2710 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej, do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 83, jako wyroby energetyczne będące wyrobami akcyzowymi w rozumieniu przepisów polskiej ustawy akcyzowej, podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE.L.2003.283.51), przepisy dyrektywy nie mają zastosowania do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania.

Mimo wielu kontrowersji dotyczących objęcia przez przepisy polskiej ustawy akcyzowej opodatkowaniem akcyzą również oleju smarowego, wątpliwości w tym zakresie zostały rozstrzygnięte w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-349/13 Oil Trading Poland, zgodnie z którym akcyza w Polsce w odniesieniu do olejów smarowych nie stanowi implementacji zharmonizowanej akcyzy, ale inny podatek.

Stosownie do brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy akcyzowej, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów.

Art. 39 ust. 1 ustawy akcyzowej zawiera delegację ustawową umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wprowadzenie w drodze rozporządzenia zwolnień od akcyzy.

Korzystając z owej delegacji, Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 430), regulujące szereg zwolnień od podatku akcyzowego, w tym zwolnienie przewidziane dla olejów smarowych.

Zgodnie z § 6 pkt 2 Rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Wśród sytuacji, w ramach których może mieć zastosowanie zwolnienie, wynikające z § 6 pkt 2 Rozporządzenia, wskazane zostały m in. następujące zdarzenia:

 • dostarczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego (art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej);
 • dostarczenie od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego (art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy akcyzowej);
 • import przez podmiot zużywający (art. 32 ust. 3 pkt 7 ustawy akcyzowej).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy akcyzowej, podmiotem zużywającym jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż mimo niestanowiącego implementacji przepisów wspólnotowych, objęcia opodatkowaniem akcyzą w Polsce olejów smarowych, przewidziany został szeroki zakres zwolnień od opodatkowania dla tego rodzaju wyrobów. Regulacja dotycząca ww. zwolnienia przewiduje również szereg wyłączeń od zwolnienia. Zakres wyłączeń stosowania zwolnień przewiduje m.in. wyłączenie zwolnienia w stosunku do olejów smarowych do silników.

Płyn ATF nie jest wykorzystywany do celów napędowych lub opałowych albo jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, wykorzystywany jest bowiem przez Spółkę do skrzyń hybrydowych.

Z analizy brzmienia § 6 pkt 2 Rozporządzenia, zdaniem Wnioskodawcy wynika, iż oleje smarowe przeznaczone do skrzyń biegów, powinny podlegać zwolnieniu od opodatkowania akcyzą.

W przedstawionej sytuacji, wątpliwości Wnioskodawcy zostały jednak powzięte z uwagi na możliwość wykorzystania w określonych warunkach części olejów smarowych (płynu ATF), wlewanych do skrzyń hybrydowych, również do chłodzenia i smarowania elementów sekcji elektrycznej, w której skład wchodzą dwa urządzenia spełniające rolę prądnicy oraz silniczków elektrycznych.

Patrząc przez pryzmat procesu produkcyjnego, w ramach którego produkowane są skrzynie biegów, płyn ATF wykorzystywany jest do skrzyń biegów - jest bowiem wlewany do konstrukcji będących skrzyniami biegów (zarówno od strony konstrukcyjnej, jak i zadań jakie wykonują), zaś zapewnienie prawidłowości funkcjonowania skrzyń biegów jest jego podstawowym zadaniem. Płyn ATF jest używany do skrzyni biegów (produktu wytwarzanego w ramach tego procesu produkcyjnego Spółki), a nie do silnika.

Z perspektywy Wnioskodawcy, patrząc całościowo na proces produkcyjny mający miejsce w Spółce, płyn ATF przeznaczony jest do skrzyń biegów - finalnych rezultatów tego procesu produkcyjnego. Zdaniem Spółki, fakt zamontowania wewnątrz skrzyń hybrydowych dodatkowych silników elektrycznych nie wpływa na sposób postrzegania zużycia płynów ATF jako olejów smarowych, wykorzystywanych do smarowania skrzyń biegów.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w opisie stanu faktycznego, z uwagi na parametry konstrukcyjne skrzyni hybrydowej, jak również parametry działania tej konstrukcji, po jej uruchomieniu następuje smarowanie płynem ATF pracujących części sekcji mechanicznej. Na wstępnym etapie pracy skrzyni hybrydowej, gdy temperatura oraz ciśnienie panujące w skrzyni hybrydowej są niskie, chłodzenie, ani smarowanie sekcji elektrycznej w ogóle nie następuje (mimo pracy również tej części skrzyni hybrydowej). Dopiero wraz z osiągnięciem określonych parametrów w zakresie temperatury pracy skrzyni hybrydowej oraz panującego w niej ciśnienia, zostanie rozpoczęte pompowanie, z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia panującego w sekcji mechanicznej, płynu ATF, za pomocą pompy olejowej z sekcji mechanicznej do sekcji elektrycznej, za pośrednictwem kanałów olejowych, łączących obydwie sekcje.

Tym samym, teoretycznie możliwe jest, iż z uwagi na nieosiągnięcie określonych parametrów pracy skrzyni hybrydowej, w ogóle nie będzie następować potrzeba (nieosiągnięcie określonej temperatury), jak i możliwość (nieosiągnięcie wymaganego ciśnienia, umożliwiającego przepompowanie części płynu), chłodzenia i smarowania za pomocą płynu ATF sekcji elektrycznej.

Co więcej, w przypadku osiągnięcia parametrów pracy, w związku z którymi będzie możliwe, jak i potrzebne, pompowanie części płynu ATF do sekcji elektrycznej, z perspektywy zadań wykonywanych przez mechanizmy znajdujące się w sekcji elektrycznej, może mieć miejsce smarowanie i chłodzenie mechanizmu działającego w danym momencie jako prądnica, nie zaś jako silnik elektryczny.

Z zakresu zwolnienia dla olejów smarowych, przewidzianego w Rozporządzeniu, wyłączone są m.in. oleje smarowe do silników. Sformułowanie „do silników” nie ma legalnej definicji w ramach przepisów akcyzowych. Z interpretacji indywidualnych można odczytać, iż wyłączenie zwolnienia dotyczy ogólnie silników, bez ograniczeń w zakresie typu, czy rodzaju silników - przykładowo, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2015 r., nr IBPP4/4513-53/15/MK, wyłączenie to może dotyczyć oleju smarowego do stacjonarnego silnika zasilanego gazem, a używanego w procesie kogeneracji.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego kluczowe nie jest to, jakiego rodzaju silniki występują w skrzyniach hybrydowych (nie są to silniki spalinowe, lecz silniczki elektryczne, będące jednocześnie prądnicami), lecz za kluczową należy uznać kwestię przeznaczenia i sposobu wykorzystania płynu ATF.

Płyn ATF, będący olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, wlewany jest do hybrydowej skrzyni biegów. Płyn ATF jest wyrobem dedykowanym do skrzyń biegów, zaś jego parametry są dostosowane do wykorzystywania go jako oleju przekładniowego do przekładni (skrzyń) automatycznych. Pierwotna czynność, w ramach której wykorzystywany jest olej smarowy, nie ma bezpośrednio związku z silnikiem żadnego typu ani rodzaju. Napełnienie skrzyni hybrydowej polega na wprowadzeniu określonej ilości oleju smarowego do sekcji mechanicznej skrzyni hybrydowej.

Podstawowym zastosowaniem tego oleju jest smarowanie i chłodzenie sekcji mechanicznej skrzyni hybrydowej. Oddziaływanie oleju smarowego na sekcję mechaniczną skrzyni hybrydowej następuje permanentnie. Również sam sposób doboru danego płynu ATF do skrzyni hybrydowej polega przede wszystkim na wyborze płynu odpowiedniego dla otrzymania i utrzymania właściwych parametrów funkcjonowania sekcji mechanicznej skrzyni hybrydowej.

Jak już było wskazywane w treści niniejszego uzasadnienia, oleje smarowe (płyn ATF) wprowadzane do skrzyni hybrydowej, mają na celu zapewnienie prawidłowych warunków pracy sekcji mechanicznej hybrydowej skrzyni biegów. W określonych warunkach pracy całego mechanizmu mogą być również pompowane do sekcji elektrycznej (która może w chwili pompowania płynu ATF pracować jako silnik elektryczny lub jako prądnica wytwarzająca energię elektryczną). Podkreślenia zatem wymaga, iż w sytuacji, gdy zostają osiągnięte określone parametry pracy skrzyni hybrydowej, w związku z czym będzie dochodzić do powstania konieczności ochłodzenia i smarowania za pomocą płynu ATF również elementów sekcji elektrycznej, olej smarowy wpompowywany do sekcji elektrycznej, będzie olejem, który już funkcjonował w ramach sekcji mechanicznej - jest zatem olejem smarowym, który był już wykorzystany na inne cele niż jako olej smarowy do silników.

Z uwagi na powyższe, płyn ATF będący olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, w ocenie Wnioskodawcy, mimo, że w określonych sytuacjach część tego oleju przepracowanego w głównym mechanizmie hybrydowej skrzyni biegów (sekcji mechanicznej) może być wykorzystana w sekcji elektrycznej, zawierającej dwa silniczki elektryczne-prądnice, powinien być traktowany jako olej smarowy „do skrzyń biegów”, nie zaś jako olej smarowy „do silników”. Co więcej, powinien być traktowany jako zużyty do smarowania i chłodzenia skrzyń biegów.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, dostarczenie tego wyrobu do Wnioskodawcy (z krajowego składu podatkowego lub od podmiotu pośredniczącego), jego import, jak również zużycie oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 83 przez Wnioskodawcę jako podmiot zużywający, powinny umożliwiać zastosowanie zwolnienia od akcyzy, określonego w § 6 pkt 2 Rozporządzenia (zakładając spełnienie pozostałych warunków stosowania przedmiotowego zwolnienia).

Podkreślana w orzecznictwie (przykładowo przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 469/13), jak również wskazywana w piśmiennictwie (przykładowo S. Parulski w „Akcyza. Komentarz”, wyd. III, w komentarzu do art. 32 ustawy akcyzowej, wskazując na wąskie interpretowanie zakresu zwolnień przez organy podatkowe), ścisła wykładnia przepisów podatkowych dotyczących zwolnień od opodatkowania, jako odstępstw od jednej z podstawowych zasad polskiego systemu podatkowego - zasady powszechności opodatkowania - zdaniem Wnioskodawcy nie powinna prowadzić do nazbyt zawężającej wykładni owych przepisów, uniemożliwiającej skorzystanie ze zwolnienia przez podmiot, któremu prawo do zwolnienia powinno przysługiwać.

W ocenie Wnioskodawcy za taką nadmiernie zawężającą wykładnię przepisów podatkowych, dotyczących zwolnienia od opodatkowania olejów smarowych, należałoby uznać wykluczenie możliwości stosowania zwolnienia w przypadku, gdy dany wyrób wykorzystywany jest na cele objęte zwolnieniem od akcyzy, zaś uzasadnieniem wyłączenia możliwości objęcia go zwolnieniem jest jego następcze, wtórne wykorzystanie na cele nieobjęte zwolnieniem.

Dodatkowo warto wskazać, iż w ramach planowanego wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce, wśród działań mających przyczynić się do rozwoju korzystania z innych paliw niż tradycyjne (alternatywnych źródeł energii), w tym alternatywnych paliw do napędzania pojazdów, opracowywanych jest obecnie szereg aktów prawych, m.in. dotyczących wspierania rozwoju w Polsce korzystania z pojazdów elektrycznych.

Zgodnie z projektem z dnia 13 października 2017 r. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, za pojazdy elektryczne rozumiane są m.in. pojazdy o napędzie spalinowo- elektrycznym z wbudowanymi akumulatorami (art. 2 pkt 13 lit. 1 ww. projektu), czyli tzw. pojazdy hybrydowe.

Przygotowany przez Ministerstwo Energii Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, podkreśla znaczenie rozwoju elektromobliności w Polsce i korzystania z pojazdów elektrycznych jako działania mającego na celu podnoszenie bezpieczeństwa kraju (zmniejszenie uzależnienia kraju od ropy naftowej), poprawy stanu jakości powietrza (m.in. zmniejszenie emisji szkodliwych substancji przez pojazdy samochodowe), jak również jako rozwój nowej gałęzi gospodarki, mającej oddziaływać pozytywnie na stan całej gospodarki naszego kraju.

Propagowanie rozwoju elektromobilności i korzystania z paliw alternatywnych w Polsce powinno również znaleźć odzwierciedlenie w regulacjach podatkowych oraz wykładni przepisów podatkowych. Za niespójne należałoby bowiem uznać wprowadzanie regulacji mających na celu zwiększenie atrakcyjności rozwiązań w zakresie alternatywnego napędu pojazdów mechanicznych (w tym pojazdów hybrydowych), jednocześnie dokonując wykładni obecnie obowiązujących przepisów podatkowych w całkowicie przeciwnym duchu, zmniejszającym atrakcyjność pojazdów hybrydowych względem napędzanych tradycyjnie (np. przez konieczność opodatkowania akcyzą olejów smarowych do skrzyń hybrydowych, w sytuacji dopuszczania zwolnienia od akcyzy olejów smarowych do skrzyń biegów dedykowanych pojazdom o napędzie spalinowym).

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, uwzględniając dążenia do rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach ww. działań rządzących, wykładnia celowościowa § 6 pkt 2 Rozporządzenia powinna uwzględniać wprowadzane w ramach polskiego systemu prawnego preferencje dla pojazdów hybrydowych i dążenie do propagowania rozwoju pojazdów elektrycznych w Polsce, a tym samym powinna wykluczać dokonywanie zawężającej wykładni ww. przepisu Rozporządzenia, poprzez wyłączenie możliwości stosowania zwolnienia od akcyzy w stosunku do płynu ATF, będącego olejem smarowym do skrzyń hybrydowych, z uwagi na możliwość wykorzystania części oleju zużytego w sekcji mechanicznej również do smarowania silniczków elektrycznych-prądnic.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wykorzystywanie płynu ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, do smarowania hybrydowych skrzyń biegów powinno umożliwiać objęcie tego wyrobu zwolnieniem od akcyzy, na podstawie § 6 pkt 2 Rozporządzenia. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z opisanym zużyciem ww. wyrobu, Spółka powinna być uznawana za podmiot zużywający, dokonujący zużycia wyrobu akcyzowego objętego zwolnieniem od akcyzy na cel uprawniający do zwolnienia.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na wykorzystywanie płynu ATF, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83, do smarowania hybrydowych skrzyń biegów, jego:

 • dostarczanie ze składu podatkowego na terytorium kraju do Wnioskodawcy, a następnie zużycie przez Wnioskodawcę jako podmiot zużywający,
 • dostarczenie od podmiotu pośredniczącego do Wnioskodawcy, a następnie zużycie przez Wnioskodawcę jako podmiot zużywający,
 • import przez Wnioskodawcę, a następnie zużycie przez Wnioskodawcę jako podmiot zużywający, powinno umożliwiać objęcie tego wyrobu zwolnieniem od akcyzy, na podstawie § 6 pkt 2 Rozporządzenia.

Na możliwość stosowania ww. zwolnienia, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miało wpływu to, iż część płynu ATF, uprzednio przepracowanego w sekcji mechanicznej skrzyni hybrydowej, może być również wykorzystana następczo do chłodzenia i smarowania elementów sekcji elektrycznej, w skład której wchodzą dwa silniczki elektryczne-prądnice, mogące wykonywać funkcje silnika (przetwarzanie energii elektrycznej na energię mechaniczną) albo pracować jako prądnice (przetwarzające energię mechaniczną na energię elektryczną).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.