Akcyza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcyza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Spełnianie przez sposób dokumentowania dostaw węgla realizowanych w oparciu o przedpłaty, wymagań warunkujących możliwość objęcia wyrobów węglowych zwolnieniem od akcyzy wynikających z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym nowelizacją.

Fragment:

Jednym z podstawowych elementów zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019 r. jest zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać, że w związku z wyłączeniem z Systemu EMCS, ze względu na specyfikę obrotu, przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych określono, że warunkiem zwolnienia od akcyzy jest wystawienie przez podmiot sprzedający takie wyroby faktury oraz uzyskanie oświadczenia od kupującego, iż nabyte wyroby zużyje zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy Porównując treść przepisu art. 31a ust. 3 regulującego warunki zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w brzmieniu obecnym i obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. należy zauważyć, że w miejsce alternatywnego dokumentowania sprzedaży z zastosowaniem zwolnienia dokumentem dostawy lub fakturą spełniającą rolę dokumentu dostawy wprowadzone zostaje wystawienie faktury oraz uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

2018
20
paź

Istota:

W przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę wyrobów przeznaczonych do celów innych niż opałowe przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy do podmiotów, które zużywają je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Fragment:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy; dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy; sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

2018
11
paź

Istota:

Zarejestrowanie pojazdu zakupionego przez Wnioskodawcę w celu dalszej odsprzedaży poprzez uzyskanie rejestracji czasowej nie pozwala mu na skorzystanie z uprawnienia do uzyskania zwrotu uiszczonej akcyzy;

Fragment:

Jednocześnie zgodnie z art. 107 ust. 5 ustawy organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży na terytorium kraju została zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa w sprawie tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej. Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Zgodnie natomiast z art. 72 ust. 1 pkt 6a. ww. ustawy rejestracji dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „ samochodowy inny ”, podrodzaj „ czterokołowiec ” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „ czterokołowiec lekki ” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

2018
25
lip

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą lub eksportem wyrobów z zapłaconą akcyzą na terytorium kraju, zakupionych od podmiotu niebędącego podatnikiem akcyzy.

Fragment:

W myśl art. 82 ust. 7 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając: konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych; konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy; ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. Zgodnie z powyższą delegacją ustawową wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych, zwane dalej „ rozporządzeniem ” (Dz. U. nr 157, poz. 1053), w którym określono: tryb zwrotu akcyzy, terminy zwrotu akcyzy, minimalną kwotę zwrotu akcyzy, wzór wniosku o zwrot akcyzy – w przypadkach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana (§ 1 ust. 1 rozporządzenia). Wskazać w tym miejscu należy, że zasadnicze kwestie dotyczące poboru podatku akcyzowego uregulowano w przepisach dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz.

2018
26
lut

Istota:

W zakresie:
 • możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą lub eksportem wyrobów z zapłaconą akcyzą na terytorium kraju, zakupionych od podmiotu niebędącego podatnikiem akcyzy,
 • dokumentacji potwierdzającej zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
 • uznania oświadczenia złożonego przez nabywcę wyrobów za dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy w państwie członkowskim przeznaczenia,
 • Fragment:

  Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od minimalnej kwoty zwrotu − art. 82 ust. 5 ustawy. Właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a (art. 82 ust. 6 ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2014 r.)). W myśl art. 82 ust. 7 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając: konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych; konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy; ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. Zgodnie z powyższą delegacją ustawową wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych, zwane dalej „ rozporządzeniem ” (Dz. U. nr 157, poz. 1053), w którym określono: tryb zwrotu akcyzy, terminy zwrotu akcyzy, minimalną kwotę zwrotu akcyzy, wzór wniosku o zwrot akcyzy -w przypadkach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana (§ 1 ust. 1 rozporządzenia).

  2018
  27
  sty

  Istota:

  Zwolnienie od akcyzy zużycia płynu do przekładni automatycznych, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83.

  Fragment:

  Mimo wielu kontrowersji dotyczących objęcia przez przepisy polskiej ustawy akcyzowej opodatkowaniem akcyzą również oleju smarowego, wątpliwości w tym zakresie zostały rozstrzygnięte w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-349/13 Oil Trading Poland, zgodnie z którym akcyza w Polsce w odniesieniu do olejów smarowych nie stanowi implementacji zharmonizowanej akcyzy, ale inny podatek. Stosownie do brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy akcyzowej, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów. Art. 39 ust. 1 ustawy akcyzowej zawiera delegację ustawową umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wprowadzenie w drodze rozporządzenia zwolnień od akcyzy. Korzystając z owej delegacji, Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 430), regulujące szereg zwolnień od podatku akcyzowego, w tym zwolnienie przewidziane dla olejów smarowych. Zgodnie z § 6 pkt 2 Rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

  2017
  22
  gru

  Istota:

  Opodatkowanie akcyzą wyrobów wyprowadzonych ze składu podatkowego w opakowaniach powyżej 5 litrów i konfekcjonowanych poza składem podatkowym do opakowań poniżej 5 litrów oraz opakowań aerozolowych.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy; dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy; sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Przedmiotem opodatkowania akcyzą, w myśl art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy, jest również zużycie wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów.

  2017
  20
  paź

  Istota:

  Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych nabywanych przez Wnioskodawcę (Spółdzielnię Mieszkaniową) do celów opałowych i podgrzewania cieplej wody na potrzeby gospodarstw domowych będących w zasobie Wnioskodawcy.

  Fragment:

  (...) akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego. Zgodnie zaś z art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony: na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym. Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych ze względu na przeznaczenie jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego, które może być dokonane na dokumencie dostawy, fakturze lub w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym. Interpretacja językowa przepisów wskazuje, że dla celów zwolnienia z akcyzy wyroby węglowe muszą być zużywane m.in. przez gospodarstwa domowe. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie definiuje pojęcia „ gospodarstwo domowe ”.

  2017
  12
  lip

  Istota:

  - obowiązek złożenia zgłoszenie rejestracyjnego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów o kodzie CN 3403,
  - spełnianie wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 78 ust. 1 i ust. 3 ustawy w związku z przedmiotowym nabyciem,

  Fragment:

  Stosownie do art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3. Stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. (...). Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inna niż stawka zerowa. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5. Stosownie do powyższego w sprawie przedstawionej we wniosku nabywany wewnątrzwspólnotowo olej smarowy o kodzie CN 3403 jako wyrób niewymieniony w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowany zerową stawką akcyzy nie jest objęty procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Powyższe oznacza zatem, że zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 opodatkowanych zerową stawka akcyzy nie jest obowiązany do składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy.

  2017
  12
  lip

  Istota:

  Zwolnienie od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy wyrobów węglowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych.

  Fragment:

  Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...). W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy (art. 9a ust. 5 ustawy). Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami węglowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami. Stosownie do art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie.