Akcyza | Interpretacje podatkowe

Akcyza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcyza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- obowiązek złożenia zgłoszenie rejestracyjnego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów o kodzie CN 3403,
- spełnianie wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 78 ust. 1 i ust. 3 ustawy w związku z przedmiotowym nabyciem,
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3. Stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. (...). Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inna niż stawka zerowa. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5. Stosownie do powyższego w sprawie przedstawionej we wniosku nabywany wewnątrzwspólnotowo olej smarowy o kodzie CN 3403 jako wyrób niewymieniony w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowany zerową stawką akcyzy nie jest objęty procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Powyższe oznacza zatem, że zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 opodatkowanych zerową stawka akcyzy nie jest obowiązany do składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy.
2017
12
lip

Istota:
Zwolnienie od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy wyrobów węglowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych.
Fragment:
Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...). W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy (art. 9a ust. 5 ustawy). Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami węglowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami. Stosownie do art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie.
2017
12
lip

Istota:
Zwolnienie od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy wyrobów gazowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych.
Fragment:
Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 11 i 13 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą w tym podmiot będący finalnym nabywcą węglowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5 oraz będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5. Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem: nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju; powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.
2017
12
lip

Istota:
Zwolnienie wyrobów węglowych nabytych przez Spółdzielnię Mieszkaniową do celów grzewczych.
Fragment:
Zatem, z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że zużywany przez Wnioskodawcę węgiel kamienny o kodzie CN 2701 w celu ogrzania lokalu biurowego nie może korzystać ze zwolnienia z akcyzy. Tym samym Wnioskodawca winien proporcjonalnie dokonać zakupu węgla do celów zużycia objętego zwolnieniem na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy oraz do celów zużycia wyłączonego z zakresu zwolnień (opodatkowanego akcyzą). Przy czym przepisy prawa akcyzowego nie regulują sposobu określania ilości wyrobów węglowych zużytych do celów zwolnionych oraz opodatkowanych. Reasumując węgiel kamienny o kodzie CN 2701 przeznaczony przez Wnioskodawcę do ogrzania lokali mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, Wnioskodawca może zakupić od 1 lipca 2017 r. jako zwolniony od akcyzy po spełnieniu warunku o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 z uwzględnieniem art. 31a ust. 4 ustawy. Użycie przez Wnioskodawcę węgla kamiennego do ww. celów nie będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Natomiast na potrzeby wytwarzania ciepła do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach Gminy W., w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz lokalu biurowego Wnioskodawca powinien nabywać węgiel kamienny przeznaczony do celów opałowych na zasadach ogólnych z akcyzą zapłaconą w cenie tego wyrobu. Wobec (...)
2017
8
lip

Istota:
Zwolnienie wyrobów węglowych nabytych przez Spółdzielnię Mieszkaniową do celów grzewczych.
Fragment:
Wnioskodawca może stosować zwolnienie od akcyzy na węgiel przeznaczony do celów opałowych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, który będzie wykorzystany do dostarczania ciepła do ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych Wnioskodawcy oraz odrębnych właścicieli lokali w zasobach Wnioskodawcy zarządzanych na podst. art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych? Czy od 1 lipca 2017 r. Wnioskodawca musi zakupić węgiel do celów opałowych z podatkiem akcyzowym do ogrzania posiadanych lokali użytkowych: biura, sali zebrań, pomieszczenia na zakład fryzjerski? Czy Wnioskodawca może stosować zwolnienie z akcyzy na węgiel do celów opałowych na podstawie art. 31a ust. l pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przy dostarczaniu ciepła (sprzedaży) wspólnocie mieszkaniowej „ M. ” którą nie zarządza? Czy sprzedając ciepło do ogrzania pomieszczeń: kościoła, przychodni lekarskiej, biura i innych pomieszczeń Spółki z o.o. D., Spółdzielnia nie może korzystać ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe do celów opałowych? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1. Od 1 lipca 2017 r. Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31a ust. l pkt 3 ustaw o podatku akcyzowym na wyroby węglowe zużywane we własnej kotłowni do celów opałowych poprzez dostarczanie ciepła do ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych Wnioskodawcy oraz odrębnych właścicieli lokali w zasobach Wnioskodawcy zarządzanych na podst. art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2017
8
lip

Istota:
Zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy
Fragment:
(...) akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Jednocześnie na podstawie art. 31c pkt 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r.) za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 uznaje się uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1250) (zastąpionej przez ustawę o efektywności energetycznej), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie prawa do zwrotu akcyzy na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy
Fragment:
(...) akcyzy na wniosek, z3o?ony w3aociwemu naczelnikowi urzedu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewn1trzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Ponadto zgodnie z ust. 2 ww. artyku3u, zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie ni?szej ni? minimalna kwota zwrotu. Podmiot, który ubiega sie o zwrot akcyzy zobowi1zany jest posiadaa dokumenty potwierdzaj1ce dokonanie dostawy wewn1trzwspólnotowej albo eksportu, którymi s1 w szczególnooci: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe zwi1zane z dostaw1 wewn1trzwspólnotow1 albo eksportem (art. 107 ust. 3 uAKC). Do wniosku o zwrot za31cza sie dowód zap3aty akcyzy na terytorium kraju lub fakture z wykazan1 kwot1 akcyzy oraz dokumenty potwierdzaj1ce dokonanie dostawy wewn1trzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3. (art. 107 ust. 4 ustawy). Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, dostawa wewn1trzwspólnotowa to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium panstwa cz3onkowskiego. Z powy?szych przepisów wynika, ?e jednym z warunków umo?liwiaj1cych zwrot akcyzy od samochodu osobowego bed1cego przedmiotem wewn1trzwspólnotowej dostawy jest brak jego rejestracji na terytorium kraju.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie prawa do zwrotu akcyzy na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy
Fragment:
(...) akcyzy na wniosek, z3o?ony w3aociwemu naczelnikowi urzedu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewn1trzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Ponadto zgodnie z ust. 2 ww. artyku3u, zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie ni?szej ni? minimalna kwota zwrotu. Podmiot, który ubiega sie o zwrot akcyzy zobowi1zany jest posiadaa dokumenty potwierdzaj1ce dokonanie dostawy wewn1trzwspólnotowej albo eksportu, którymi s1 w szczególnooci: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe zwi1zane z dostaw1 wewn1trzwspólnotow1 albo eksportem (art. 107 ust. 3 uAKC). Do wniosku o zwrot za31cza sie dowód zap3aty akcyzy na terytorium kraju lub fakture z wykazan1 kwot1 akcyzy oraz dokumenty potwierdzaj1ce dokonanie dostawy wewn1trzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3. (art. 107 ust. 4 ustawy). Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, dostawa wewn1trzwspólnotowa to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium panstwa cz3onkowskiego. Z powy?szych przepisów wynika, ?e jednym z warunków umo?liwiaj1cych zwrot akcyzy od samochodu osobowego bed1cego przedmiotem wewn1trzwspólnotowej dostawy jest brak jego rejestracji na terytorium kraju.
2017
26
sty

Istota:
Czy w opisanym przypadku „X” przysługuje zwolnienie od akcyzy (na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o podatku akcyzowym Dz. U. 2009, Nr 3, poz.11) dla czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie?
Fragment:
Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...). W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy – sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę – może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy. Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami gazowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami. Stosownie do art. art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie możliwości określenia przeznaczenia wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy na dokumencie dostawy, na fakturze VAT lub w umowie zawartej z odbiorą tych wyrobów oraz ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty akcyzy w przypadku wykorzystania wyrobów energetycznych do celów innych niż uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy; dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy; sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).
2016
31
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcyza
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.