Akcyza | Interpretacje podatkowe

Akcyza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcyza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym przypadku „X” przysługuje zwolnienie od akcyzy (na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o podatku akcyzowym Dz. U. 2009, Nr 3, poz.11) dla czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie?
Fragment:
Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...). W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy – sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę – może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy. Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami gazowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami. Stosownie do art. art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie możliwości określenia przeznaczenia wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy na dokumencie dostawy, na fakturze VAT lub w umowie zawartej z odbiorą tych wyrobów oraz ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty akcyzy w przypadku wykorzystania wyrobów energetycznych do celów innych niż uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy; dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy; sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).
2016
31
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 29 oraz 2707 50 00.
Fragment:
W odniesieniu do niniejszej kwestii wskazać należy, że Spółka nabywając przedmiotowe Wyroby poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w celu dostarczenia ich po podmiotu, który będzie je zużywać do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy nie będzie uprawniona do zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł. Jak wskazano powyżej w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego zarejestrowany odbiorca może nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Zatem Spółka nabywając Wyroby, o których mowa w analizowanym wniosku poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie dopełnia warunków umożliwiających zastosowanie zerowej stawki akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy. Tym samym do przedmiotowych Wyrobów nie znajdzie zastosowania preferencyjna stawka akcyzy w wysokości 0 zł. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione warunki uprawniające do zastosowania względem nabywanych wewnątrzwspólnotowo Wyrobów zerowej stawki akcyzy. W konsekwencji, w okolicznościach przedstawionych w analizowanym wniosku dla przedmiotowych Wyrobów właściwą stawką akcyzy będzie stawka, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1a ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należało uznać za nieprawidłowe.
2016
21
lip

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
Zasadą jest, iż obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy akcyzowej). Tym niemniej ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady. Znowelizowane brzmienie ustawy akcyzowej, które weszło w życie w dniu 2 stycznia 2012 r., przewiduje w art. 31a ust. 1 pkt 9 zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W kolejnej nowelizacji ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w dodanym art. 31c ust. 1 sprecyzowano, iż systemem prowadzącym do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9, jest między innymi Europejski System Handlu Emisjami. Analizując powyższe, należy stwierdzić, iż podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej, pod warunkiem, że będą w stanie udokumentować swoje uczestnictwo w Europejskim Systemie Handlu Emisjami. Powyższe podmioty mogą przykładowo posiadać uprawnienia do emisji zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz.
2016
10
cze

Istota:
Obowiązek rejestracyjny podmiotu nabywającego wyrób o kodzie CN 3403 opodatkowany zerową stawką akcyzy oraz obowiązek prowadzenia ewidencji
Fragment:
Stosownie zaś do art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy; dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy; sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
2016
8
maj

Istota:
Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów, które są przeznaczone do produkcji wyrobów nieakcyzowych
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy; dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy; sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
2016
20
kwi

Istota:
Brak zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych- uprawa ziół kulinarnych
Fragment:
Zasadą jest, że obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy). Natomiast w art. 31a ust. 1 zostały wymienione czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych, zwolnione od akcyzy. Zgodnie z ww. art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie. Powyższy przepis umożliwia zatem zwolnienie wyrobów węglowych od podatku w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. Zauważyć należy, że użycie przez prawodawcę takich pojęć wskazuje, że zwolnienie to nie ma charakteru podmiotowego lecz przedmiotowy (przysługuje jedynie w określonych pracach, a nie określonemu podmiotowi, tj. rolnikowi, ogrodnikowi, hodowcy ryb oraz posiadaczom lasów). Ustawa nie zawiera definicji legalnych tych pojęć. Z Małego słownika j. polskiego, wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999 str. 789 wynika, że rolniczy to odnoszący się do rolnictwa; związany z rolnictwem, zajmujący się rolnictwem. Rolnictwo to uprawa i hodowla roślin oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Praca – str. 699 ww. słownika – to działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych (...).
2016
3
kwi

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku wskazania na dokumencie dostawy podstawy prawnej uprawniającej do zastosowania zerowej stawki akcyzy
Fragment:
(...) akcyzy innej niż 0 zł. Ponieważ art. 89 ust. 2d wskazuje, że „ Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/l 000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 zł/1000 kilogramów ”, odnosi się do sytuacji powstania ubytku lub całkowitego zniszczenia, a nie do niespełnienia warunków, o których mowa w art. 89 ust. 2 NOWEJ USTAWY. Dlatego, zważywszy na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy sprzedając towar podmiotowi, który potwierdzi odbiór towaru na dokumencie dostawy, ze wskazaną podstawą prawną uprawniającą do zastosowania zerowej stawki akcyzy, a który zużyje go w sposób nieuprawniony lub niezgodny z zadeklarowaną podstawą prawną uprawniającą do zastosowania wskazanej stawki akcyzy, ma prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy, ponieważ, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, odbyła się z zachowaniem warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy i nie można tutaj mówić o złamaniu art. 8 ust. 2 pkt 3 NOWEJ USTAWY.
2016
15
mar

Istota:
Czy po 1 stycznia 2016 r., Spółka może zastosować zerową stawkę akcyzy w przypadku dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 89 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. bez obowiązku przedstawienia jej przez odbiorców tych wyrobów pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zastosowania tej stawki akcyzy?
Fragment:
W przypadku wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy innych niż wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, warunkiem uprawniającym do zastosowania zerowej stawki akcyzy jest przeznaczenie tych wyrobów do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Z kolei zerowa stawka akcyzy dla wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy innych niż wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej znajdzie zastosowanie, jeżeli poza wskazanym powyżej warunkiem przeznaczenia tych wyrobów zostaną spełnione również inne warunki określone dla poszczególnych rodzajów obrotu tymi wyrobami. Do tych warunków, w przypadku sprzedaży jakiej zamierza dokonywać „ X ” tj. na terytorium kraju należy, przemieszczanie tych wyrobów do podmiotu będącego zużywającym podmiotem gospodarczym. Przemieszczanie wówczas musi nastąpić poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy. Identyczne warunki muszą być spełnione również przy przemieszczaniu tych wyrobów do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (art. 89 ust. 2 pkt 3 ustawy akcyzowej).
2016
10
mar

Istota:
Czy w związku z nabywaniem wewnątrzwspólnotowym olejów o kodzie CN 3403 wykorzystywanych przez Spółkę wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych oraz jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych Spółka jest i będzie obowiązana do spełniania wymogów określonych w art. 21 ust. 1 i 2 oraz w art. 78 ust. 1 i 3 Ustawy?
Fragment:
(...) akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia wykonywania obowiązków podatkowych, określonych w art. 21 ust. 1 i 2 i art. 78 ust. 1 i 3 ustawy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, które nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, oraz w stosunku do których, stosuje się stawkę 0 zł. W myśl art. 40 ust. 5 ustawy w brzmieniu określonym do 31 grudnia 2015 r. procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. (...) Stosownie zaś do art. 40 ust. 5 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. (...) Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inna niż stawka zerowa.
2016
8
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcyza
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.