IPPB3/423-449/12-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W którym momencie i w jakim zakresie po stronie Wnioskodawcy powstawać będzie przychód z tytułu udziału w zysku Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2012 r. (data wpływu 2 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Polski i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów). Wnioskodawca rozważa skutki podatkowe dotyczące osiągania w przyszłości przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej; „Spółka”) jako jej akcjonariusz nie mający statusu komplementariusza.

Spółka będzie osiągać, a następnie wypłacać wspólnikom w całości lub w uchwalonej części, przychody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, obejmującej przede wszystkim transakcje odpłatnego zbycia udziałów i akcji w innych spółkach, w tym sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wnioskodawca będzie uczestniczyć w zyskach Spółki stosownie do zasad wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez uzyskiwanie dywidendy na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników o podziale zysku. Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie, dotyczące zasad opodatkowania przychodów z tytułu udziału w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W którym momencie i w jakim zakresie po stronie Wnioskodawcy powstawać będzie przychód z tytułu udziału w zysku Spółki...

Zdaniem Spółki:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jako akcjonariusz Spółki (komandytowo-akcyjnej), przychód z tytułu udziału w tej spółce uzyska w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie wspólników tej spółki uchwały o podziale zysku, bądź też w dniu dywidendy wskazanym w tej uchwale. Przychodem Wnioskodawcy będzie w tym przypadku jedynie ta część zysku, która w uchwale zgromadzenia wspólników Spółki zostanie przeznaczona do wypłaty. Nie będzie stanowiła przychodu Wnioskodawcy ta część zysku, która w uchwale zgromadzenia wspólników zostanie przeznaczona na powiększenie kapitałów Spółki (w tym zapasowego lub rezerwowego).

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie osiągała zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych spółka osobowa (w tym komandytowo-akcyjna) nie jest podatnikiem tego podatku. Opodatkowanie osiągniętych przez taką spółkę zysków z działalności gospodarczej następuje na poziomie jej wspólników. Jeżeli zatem spółka osobowa osiąga zyski z działalności gospodarczej, to przychody jej wspólników z tytułu udziału w tej spółce także będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 UPDOP, za przychody z działalności gospodarczej uważa się także przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W myśl tego przepisu, przychód po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zysku z tej spółki powstać może nie wcześniej niż w momencie, w którym akcjonariusz uzyska prawo do zysku.

Artykuł 147 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) stanowi, że komplementariusz oraz akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Dział IV Tytułu II Kodeksu spółek handlowych, który zawiera regulacje dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej, nie zawiera przepisu, który wprost regulowałby moment, w którym wspólnicy tej spółki uzyskują prawo do zysku. Stosownie do art. 126 § 1 KSH, w tym zakresie obowiązywać będą regulacje dotyczące spółki akcyjnej. Na tej podstawie, dla określenia momentu, w którym akcjonariusz spółki komandytowo akcyjnej nabywa prawo do wypłaty należnego mu udziału w jej zysku, konieczne jest odwołanie się do art. 347 § 1 oraz art. 348 § 2 KSH.

Artykuł 347 § 1 KSH stanowi, że akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Z kolei z art. 348 § 2 KSH wynika, że prawo do wypłaty dywidendy akcjonariusze uzyskują co do zasady w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku, chyba, że zgromadzenie wspólników określi w uchwale inny dzień (dzień dywidendy), na który ustalane będzie prawo akcjonariuszy do dywidendy za dany rok obrotowy.

W świetle powyższej regulacji akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej uzyskiwać będzie przychód z tytułu udziału w tej spółce nie w momencie, którym ta spółka uzyska przychody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, np. w dniu, w którym spółka dokona odpłatnego zbycia udziałów lub akcji i gdy powstanie po stronie Spółki roszczenie o zapłatę kwoty należnej ze sprzedaży udziałów lub akcji, ale dopiero z chwilą, gdy akcjonariusz nabędzie prawo do dywidendy (roszczenie o wypłatę zysku), tj. w dniu podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty, albo też w określonym w tej uchwale dniu dywidendy. Ponadto, skoro art. 347 § 1 KSH przyznaje akcjonariuszowi prawo do udziału w zysku jedynie w części przeznaczonej w uchwale zgromadzenia wspólników do wypłaty, nie będzie stanowić przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej ta część wypracowanego przez tę spółkę zysku, która zostanie przeznaczona na powiększenie jej kapitałów, w tym zapasowego lub rezerwowego.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż jego stanowisko znajduje swoje potwierdzenie także w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.