IBPBI/2/423-1253/12/CzP | Interpretacja indywidualna

Czy podatek dochodowy od osób prawnych od dywidendy przysługującej Spółce z tytułu uczestnictwa w SKA pobiera SKA (jako płatnik), czy też dywidendę opodatkowuje Spółka doliczając ją do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (według zasad opisanych w kolejnym pytaniu)? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/W jaki sposób Spółka powinna ustalać swój dochód z tytułu prowadzonej działalności? W szczególności, czy Spółka powinna obliczać dochód dodając kwotę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, a następnie od tak obliczonej łącznej kwoty przychodów odejmować koszty uzyskania przychodów wykazywane przez Spółkę z tytułu prowadzonej działalności? /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/
IBPBI/2/423-1253/12/CzPinterpretacja indywidualna
  1. akcjonariusz
  2. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 06 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • obowiązku uiszczania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu posiadania przez Spółkę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • sposobu określenia dochodu tytułu z tytułu posiadania przez Spółkę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej /pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4/
  • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 lipca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • obowiązku uiszczania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu posiadania przez Spółkę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • sposobu określenia dochodu tytułu z tytułu posiadania przez Spółkę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka S.A. (zwana dalej „Spółką”) będzie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”). Komplementariuszem w SKA będzie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka jako akcjonariusz nie będzie odpowiadać za zobowiązania SKA i - co do zasady - nie będzie reprezentować SKA (Spółka może reprezentować SKA jedynie jako pełnomocnik, przy czym w chwili obecnej Spółka nie wie, czy takie pełnomocnictwo zostanie jej udzielone). SKA będzie zajmować się inwestowaniem w projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (dalej zwane „Projektami”). Głównie będą to Projekty związane z nowymi technologiami (technologie informatyczne, mediów elektronicznych, e-comerce oraz konwergencji tych obszarów). SKA będzie posiadać udziały lub akcje spółek (dalej „Spółki Zależne”), które będą realizować poszczególne Projekty. Po osiągnięciu zakładanego poziomu rozwoju danej Spółki Zależnej SKA będzie sprzedawać udziały lub akcje Spółki Zależnej. Innymi słowy SKA będzie uzyskiwać przychody głównie ze zbywania udziałów lub akcji Spółek Zależnych. Jako akcjonariusz SKA, Spółka będzie miała prawo udziału w zyskach uzyskiwanych przez SKA. Zasady podziału zysku określi statut SKA, przy czym podział zysku za dany rok obrotowy – w części przypadającej akcjonariuszom - dokonywany będzie każdorazowo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia SKA (zgodnie z art. 146 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych). Jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o podziale zysku i wypłacie Spółce odpowiedniej jego części (w formie dywidendy), Spółka otrzyma dywidendę od SKA.

Spółka składa niniejszy wniosek celem ustalenia zasad opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez nią w związku z uczestnictwem w SKA (w charakterze akcjonariusza).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy podatek dochodowy od osób prawnych od dywidendy przysługującej Spółce z tytułu uczestnictwa w SKA pobiera SKA (jako płatnik), czy też dywidendę opodatkowuje Spółka doliczając ją do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (według zasad opisanych w kolejnym pytaniu)... /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/

W jaki sposób Spółka powinna ustalać swój dochód z tytułu prowadzonej działalności... W szczególności, czy Spółka powinna obliczać dochód dodając kwotę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, a następnie od tak obliczonej łącznej kwoty przychodów odejmować koszty uzyskania przychodów wykazywane przez Spółkę z tytułu prowadzonej działalności... /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/

Zdaniem Spółki, SKA nie będzie odpowiedzialna - jako płatnik - za pobranie podatku od wypłacanej dywidendy. Za opodatkowanie przychodu uzyskiwanego przez Spółkę w postaci dywidendy należnej od SKA odpowiadać będzie wyłączenie Spółka. Spółka będzie płacić zaliczki od dochodu. Dochód ten Spółka powinna obliczyć dodając kwotę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA do innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, a następnie od tak obliczonej łącznej kwoty przychodów Spółka powinna odjąć koszty uzyskania przychodów wykazywane przez Spółkę z tytułu prowadzonej działalności (wyłącznie własne koszty uzyskania przychodów, a nie koszty ponoszone przez SKA).

Zdaniem Ministra Finansów (tak w interpretacji ogólnej z dnia 11 maja 2012 r., znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125) dywidenda uzyskiwana przez akcjonariusza od SKA powinna być uznana za przychód akcjonariusza uzyskiwany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji, w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki należy uznać za jego przychód należny, podlegający (z tą datą) połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 Ustawy CIT.

W związku z powyższym, kwota dywidendy przyznanej przez walne zgromadzenie SKA Spółce (jako akcjonariuszowi SKA) stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy stosownie do art. 25 Ustawy CIT (za miesiąc, w którym przychód ten Spółka uzyskała). Jeżeli Spółka, oprócz przychodu w postaci dywidendy z SKA, uzyskiwać będzie jeszcze inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przychody te należy zsumować (połączyć). Chcąc ustalić dochód podlegający opodatkowaniu od łącznej kwoty przychodów Spółka powinna odjąć koszty uzyskania przychodów związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (jedynie własne koszty uzyskania przychodów, gdyż - jak była wcześniej o tym mowa - Spółka nie uwzględnia przy ustalaniu dochodu kosztów ponoszonych przez SKA, bo nie dokonuje rozliczenia przychodów i kosztów uzyskiwanych za pośrednictwem SKA według zasad określonych w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy CIT). Ustalony w ten sposób dochód będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka samodzielnie powinna obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy należnej za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej (albo w którym został określony dzień wypłaty dywidendy). Tym samym, SKA nie będzie płatnikiem podatku od wypłacanej na rzecz Spółki dywidendy.

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. II FSK 3/10 „(...) użytego w KSH określenia dywidenda akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie można utożsamiać z dywidendą w rozumieniu przepisów podatkowych. (...) podatkowa definicja dywidendy odnosi się wyłącznie do dywidend uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a nie w spółce komandytowo-akcyjnej, która osobowości prawnej nie posiada i w rezultacie sama nie jest podatnikiem podatku dochodowego”. W związku z powyższym, na SKA nie będzie ciążył obowiązek wynikający z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT (obowiązek płatniczy). Powyższy przepis nakłada obowiązek poboru podatku w momencie dokonania wypłaty dywidendy na podmioty dokonujące wypłaty dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, a więc nie obejmuje on swoją hipotezą spółek osobowych.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w uchwale NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. sygn. II FPS 1/11. Sąd ten stwierdził: „Zgodnie więc z treścią art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w warunkach, w których akcjonariusz nie otrzymał przychodów w ciągu roku obrotowego, lecz dopiero po jego zakończeniu obowiązek uiszczenia zaliczki w tym roku się nie ziści. Niemożliwe staje się więc zastosowanie zarówno art. 25 ust. 1, jak art. 5 ust. 1 ustawy podatkowej o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast, zgodnie z art. 25 ust. 1 tej ustawy, obowiązek wpłacania zaliczki powstaje z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku. Dopiero wówczas akcjonariusz będzie zobowiązany do wykazania dochodu w zeznaniu podatkowym. W przypadku zatem otrzymania przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przychodu z dywidendy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, akcjonariusz powinien uiścić sporadyczną zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego przychodu z zysku spółki za miesiąc, w którym otrzymał wypłatę z zysku. W takim wypadku, zgodnie z art. 5 ust. 1 tej samej ustawy, przychody z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej łączy się z innymi przychodami akcjonariusza.

Analogiczny pogląd wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej we wskazanej wcześniej interpretacji z dnia 23 maja 2012 r. znak IPPB3/423-194/12-2/PK1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie obowiązku uiszczania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu posiadania przez Spółkę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej i sposobu określenia dochodu tytułu z tytułu posiadania przez Spółkę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, natomiast w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu posiadania przez Spółkę akcji w spółce komandytowo-akcyjnej wydano odrębną interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

akcjonariusz
IBPBI/1/415-1334/12/AB | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowo-akcyjna
IBPBI/1/415-434/13/ŚS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.