IBPBI/1/4511-168/15/KB | Interpretacja indywidualna

Zasady opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.
IBPBI/1/4511-168/15/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.)

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza zostać akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA” lub „Spółka”). Przedmiotem działalności SKA będzie przede wszystkim inwestowanie w papiery wartościowe i udziały spółek kapitałowych. W związku z tym Spółka może uzyskiwać m.in. przychody z tytułu zbycia udziałów/akcji spółek kapitałowych lub innych papierów wartościowych, w tym zbycia udziałów/akcji spółek kapitałowych lub innych papierów wartościowych w celu ich umorzenia, a także przychody z tytułu wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek przez emitenta.

Może wystąpić jednocześnie sytuacja, w której wykup obligacji i zapłata odsetek przez emitenta nastąpi w drodze:

 • umowy datio in solutum (emitent uwalniając się od zobowiązania pieniężnego spełni inne świadczenie);
 • w drodze umowy potrącenia (emitent oraz Wnioskodawczyni będąc wobec siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami SKA potrącą wzajemne zobowiązania i wierzytelności).

Obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r. i zakończy się po tej dacie Jednocześnie:

 • SKA powstała przed dniem wejście w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej;
 • SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej.

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość co do skutków podatkowych wykupu obligacji i zapłaty odsetek na rzecz SKA, zbycia papierów wartościowych lub udziałów/akcji w spółkach kapitałowych przez SKA, do przychodów i kosztów której na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej w roku obrotowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wnioskodawczyni podkreśla, że przedmiotem niniejszego wniosku nie jest potwierdzenie możliwości stosowania w zakresie uzyskanych przez Wnioskodawczynię przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w SKA, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Brak wypełnienia przez SKA przesłanek z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej jest wskazany jako element zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna kwalifikować przypadające na nią (jako akcjonariusza) przychody SKA uzyskane z tytułu zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych, w tym zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w celu ich umorzenia, a także przychody z tytułu wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek przez emitenta w roku obrotowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2014 r....
 2. W którym momencie Wnioskodawczyni powinna rozpoznać przypadające na nią (jako akcjonariusza) przychody SKA uzyskane z tytułu zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w tym zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w celu ich umorzenia w roku obrotowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2014 r....
 3. W którym momencie Wnioskodawczyni powinna rozpoznać przypadające na nią (jako akcjonariusza) przychody SKA uzyskane z tytułu wykupu obligacji i zapłaty odsetek przez emitenta, jeżeli wykup obligacji i zapłata odsetek nastąpi w roku obrotowym SKA rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem działalności SKA będzie przede wszystkim inwestowanie w udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, powinna kwalifikować przypadające na nią (jako akcjonariusza) przychody SKA uzyskane z tytułu zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w tym zbycia udziałów, akcji lub certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia, a także przychody z tytułu wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek przez emitenta w roku obrotowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2014 r., jako przychody z działalności gospodarczej.

W związku z tym powinna rozpoznać przypadające na nią (jako akcjonariusza) przychody SKA uzyskane z tytułu zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych, w tym zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w celu ich umorzenia, a także przychody z tytułu wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek przez emitenta w momencie wypłaty dywidendy przez SKA. Nie ma przy tym znaczenia sposób uregulowania zobowiązania z tytułu obligacji (umowa datio in solutum, potrącenie wzajemnych wierzytelności i zobowiązań).

Na wstępie należy wskazać, że w roku obrotowym SKA, który rozpocznie się przed 1 stycznia 2014 r., SKA, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, należy uznać na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną czyli spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 26 ustawy o PIT). Podatnikiem od dochodu uzyskiwanego przez SKA są wspólnicy SKA proporcjonalnie do udziału w zyskach (art. 8 ust. 1 ustawy o PIT).

Powyższe oznacza, że z punktu widzenia prawa podatkowego dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym, SKA, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego, jest „przejrzysta” (transparentna) podatkowo, natomiast status podatnika przypisywany jest jej wspólnikom.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1 a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Wyrażone powyżej zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku, o czym stanowi art. 8 ust. 2 ustawy o PIT.

W rezultacie, uzyskane przez SKA przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (w przypadku SKA zarówno u komplementariuszy, jak i akcjonariuszy) proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

Specyfiką SKA jest jednak to, że zasady jej funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zarówno dotyczące spółek osobowych, jak i spółki akcyjnej (spółki kapitałowej). W szczególności do SKA mają odpowiednie zastosowanie regulacje art. 347 § 1 KSH, który przyznaje akcjonariuszom prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty uchwałą walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z art. 347 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Przy czym, zgodnie z art. 348 § 2 KSH, uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są na mocy wyżej wskazanych przepisów akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku lub akcjonariusze, którym przysługiwały akcje na dzień dywidendy. Przychodem akcjonariusza podlegającym opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w SKA jest wyłącznie przyznana mu dywidenda.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest pozarolniczą działalność gospodarcza. Zgodnie natomiast z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Biorąc powyższe pod uwagę jak i fakt, że przedmiotem działalności SKA będzie przede wszystkim inwestowanie w udziały, akcje w spółkach kapitałowych oraz inne papiery wartościowe, należy uznać, że przypadające na Wnioskodawczynię (jako akcjonariusza) przychody SKA uzyskane ż tytułu zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych (w tym zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w celu umorzenia), a także przychody z tytułu wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek przez emitenta należy zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy jednocześnie wskazać, że z uwagi na fakt, że obrót udziałami oraz papierami wartościowymi będzie przedmiotem działalności gospodarczej SKA, przedmiotowy przychód nie może zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych. Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 1 i 4 ustawy o PIT, przychody z odpłatnego zbycia udziałów oraz papierów wartościowych stanowią przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu jako odrębne źródło przychodów wyłącznie w sytuacji, gdy ich zbycia nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawczyni powołała:

 1. interpretacje indywidualne wydane przez:
 2. interpretację ogólną Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r., Znak: DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13 oraz
 3. uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawczyni powinna rozpoznać przypadające na nią (jako akcjonariusza) przychody SKA uzyskane z tytułu zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w tym zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w celu ich umorzenia, w tym także przychody SKA uzyskane z tytułu wykupu obligacji w momencie wypłaty dywidendy przez SKA. Nie ma przy tym znaczenia sposób spłaty zobowiązania z tytułu obligacji (umowa datio in solutum, potrącenie wzajemnych wierzytelności i zobowiązań).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że – zgodnie z żądaniem Wnioskodawczyni – przedmiotem niniejszej interpretacji są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. Nie była przedmiotem oceny kwestia możliwości stosowania do wspólników opisanej spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych w ww. brzmieniu. Informację o braku podmiotowości prawnopodatkowej spółki komandytowo-akcyjnej w zakresie podatków dochodowych – zgodnie ze wskazaniem we wniosku – przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.