0114-KDIP3-2.4011.78.2017.2.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom zysku z lat ubiegłych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 8 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2017 r. (data wpływu 6 czerwca 2017 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 26 maja 2017 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.78.2017.1.MG o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom zysku z lat ubiegłych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom zysku z lat ubiegłych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 sierpnia 2015 r. Spółka U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A. (dawniej: O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A.) będąca komplementariuszem w Spółce O Spółka ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wystąpiła ze Spółki O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Na podstawie § 4 ww. aktu notarialnego Komplementariusz (Spółka O. Sp. z o.o.) oraz komandytariusz (Spółka U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A. (dawniej: O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N. S.K.A.)) ustalili następujące warunki zwrotu komandytariuszowi jego wkładu kapitałowego:

 1. Wartość wkładu kapitałowego obejmuje wkład wniesiony przez Komandytariusza do Spółki O oraz zyski zatrzymane w spółce O przypadające na Komandytariusza zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b Umowy spółki O, tj. 99,5% wartości zbywczej majątku spółki O.
 2. Wysokość wkładu kapitałowego Komandytariusza została ustalona na podstawie odrębnego bilansu sporządzonego na dzień 31 lipca 2015 r. i wynosi 11.439.879,61 zł,
 3. Udział kapitałowy zostanie wypłacony w gotówce,
 4. Udział kapitałowy może być wypłacany ratalnie z uwagi na konieczność zachowania ciągłości gospodarczej spółki O, jednakże jego wypłata powinna nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W dniu 21 listopada 2016 r., uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialnym) Spółka U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A. (wówczas: O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A.) dokonała podziału zysku z lat ubiegłych poprzez wypłatę dywidend, w ten sposób, że:

 1. Komplementariuszowi - Spółce O Sp. z o.o. przypadał 0,1% przeznaczonego na wypłatę zysku, tj. kwota 11.418,46 zł,
 2. Akcjonariuszom Spółki przypadał 99,9% przypadającego na wypłatę zysku w kwocie 11.407.046,25 zł, tj. około 228,14 zł na każdą akcję, tj.:
  1. Mieczysławowi M z tytułu posiadania 24.999 akcji - łącznie kwota 5.703.294,98 zł
  2. Jackowi B z tytułu posiadania 24.999 akcji - łącznie kwota 5.703.294,98 zł
  3. Spółce O Sp. z o.o. z tytułu posiadania 2 akcji - łącznie kwota 456,28 zł.

Na mocy ust. 4 ww. uchwały powyższe dywidendy miały być wypłacone w dwóch transzach:

 • pierwsza transza w wysokości 100% wynagrodzenia Komplementariusza oraz po ok 35% dywidend dla każdego akcjonariusza - do dnia 31.12.20116 r.
 • druga transza - w wysokości ok 65% dywidend Akcjonariuszy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rok obrotowy Spółki U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A. zaczyna się w dniu 1 października, a kończy się w dniu 30 września.

W listopadzie 2016 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom pierwszą transzą, czyli ok 35% każdej z dywidend nie pobierając podatku dochodowego od osób fizycznych. Akcjonariusze sami odprowadzili podatek od otrzymanych części dywidend, co wykażą w deklaracji PIT-36L.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 26 maja 2017 r. wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia poprzez wskazanie:

 • Czy pierwsza transza dywidend wypłacona przez Spółkę w listopadzie 2016 r. dotyczyła zysku wypracowanego przed rokiem 2014, ponieważ informacja w tym zakresie zawarta została w stanowisku Spółki odnośnie zadanego pytania, natomiast powinna być podana w opisie stanu faktycznego?
 • Czy w roku podatkowym, w którym Spółka dokonała wypłaty akcjonariuszom zysku z lat ubiegłych, tj. 2016 r. Spółka była już podatkiem podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ w opisie stanu faktycznego wskazano tylko, że: „(...) Rok obrotowy Spółki U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A. zaczyna się w dniu 1 października, a kończy się w dniu 30 września”?

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku, pismem z dnia 30 maja 2017 r. (data wpływu 6 czerwca 2017 r.), w którym poinformował, że:

 1. Pierwsza transza dywidend wypłacona przez Spółkę w listopadzie 2016 r. dotyczyła zysku wypracowanego przed rokiem 2014.
 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki miał wydłużony okres i trwał od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r. Kolejny rok obrotowy obejmował okres od 1 listopada 2015 r. do 30 września 2016 r. - i już wtedy Spółka była objęta podatkiem dochodowym. W związku z powyższym w roku podatkowym, w którym Spółka dokonała wypłaty akcjonariuszom zysku z lat ubiegłych, tj. w 2016 r. Spółka była podatnikiem podat
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka powinna jako płatnik pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych akcjonariuszom (będącymi osobami fizycznymi) dywidend?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5a pkt 28 lit. c ustawy o PIT przez spółkę rozumie się „będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych: (...) spółkę komandytowo -akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Zgodnie zaś z pkt 31) tego przepisu przez udział w zyskach osób prawnych rozumie się również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d, tj. m.in. udział w zysku spółki komandytowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy podatek zryczałtowany w wysokości 19% pobiera się od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; a więc również do dywidend wypłacanych przez spółkę komandytowo-akcyjną.

Jak wynika z art. art. 41 ust. 4e. „Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c (tj. spółki komandytowo-akcyjne - dopisek Spółki), obowiązane są jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e.” Zasady te dotyczą zaś zysków wypłacanych komplementariuszom, a więc dotyczą dywidend wypłacanych akcjonariuszom tylko w ten sposób, że przy kalkulacji podatku należnego od dywidend wypłacanych akcjonariuszom należy uwzględnić podatek zapłacony przez komplementariusza.

Do dnia 31 grudnia 2013 r., spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie była opodatkowana podatkiem dochodowym. Podatnikami podatku dochodowego byli jedynie jej wspólnicy.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, która nadała podmiotowość podatkową spółkom komandytowo-akcyjnym. Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, tj. na tych samych zasadach co spółki kapitałowe. Wyjątki od tej zasady dotyczyły spółek komandytowo-akcyjnych z tzw. łamanym rokiem podatkowym - taką Spółką jest Spółka U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N S.K.A.

Zgodnie z art. 7 ustawy zmieniającej „Przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Pierwsza część powyższego zdania oznacza, że spółki komandytowo-akcyjne, które istniały przed wejściem w życie ustawy nowelizującej i których rok obrotowy nie kończył się z dniem 31 grudnia 2013 r. de facto pozostają pod rządami przepisów obowiązujących przed nowelizacją. W związku z powyższym podzielony i wypłacony zysk z lat poprzedzających dzień 1 stycznia 2014 r. powinien podlegać opodatkowaniu na dotychczasowych (przed nowelizacyjnych) zasadach, tzn. akcjonariusz sam deklaruje i płaci podatek od zysku bez pośrednictwa płatnika, czyli spółki komandytowo-akcyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy wątpliwości budzi treść drugiej części zdania art. 7 ust. 1 mówiąca, że dotychczasowe przepisy stosuje się „z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.” Przepis ten bowiem nie może przerzucać obowiązku pobrania podatku dochodowego przez spółkę jako płatnika w sytuacji gdy wypłacany jest zysk powstały w latach poprzedzających rok 2014. Ustawodawca nie wprowadzałby przecież przepisu przejściowego, w którym pozostawiałby poprzednio obowiązujący stan prawny (oczywiście przy spełnieniu określonych warunków) i jednocześnie nakazywałby stosowanie nowych przepisów jedynie w zakresie poboru podatku.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż prawidłowo nie pobrała zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych akcjonariuszom dywidend z zysku wypracowanego przez rokiem 2014.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w listopadzie 2016 r. Spółka dokonała podziału zysku z lat ubiegłych poprzez wypłatę dywidend akcjonariuszom będącym m.in. osobami fizycznymi. W listopadzie 2016 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom pierwszą transzę zysku wypracowanego przed rokiem 2014, czyli około 35% każdej z dywidend nie pobierając zryczałtowanego podatku dochodowego. Akcjonariusze sami odprowadzili podatek od otrzymanych części dywidend, co wykażą w deklaracji PIT-36L. W 2016 r. Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka powzięła wątpliwość, czy zobowiązana była jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych w 2016 r. akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi dywidend.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387, dalej: ustawa zmieniająca) - przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (tj. m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r.), nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółki komandytowo-akcyjne uzyskały z 1 stycznia 2014 r. - stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od roku 2014 - przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Stosownie natomiast do art. 5a pkt 28 lit. c) ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe przepisy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy ustawy zmnieniającej. Skutkiem uchwalenia powyższych zmian była zmiana zasad opodatkowania zysków (dochodów) wypracowanych w ramach uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie były bowiem samodzielnymi podatnikami podatków dochodowych, a wypracowane przez nie dochody nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatków dochodowych od dochodów wypracowanych w ramach tych spółek byli jej wspólnicy. W zależności od cywilnoprawnego statusu tych wspólników, podlegali oni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przy czym (co do zasady), osoby fizyczne będące wspólnikami takich spółek, z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskiwały przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (o czym stanowi art. 5b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości otrzymanej dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).

Z powyższych przepisów wynika, że do opodatkowania dywidendy z zysku spółki komandytowo-akcyjnej, wypracowanego przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (czyli wypracowanego przed 1 stycznia 2014 r.), w części przypadającej na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Natomiast o zysku przypadającym na akcjonariusza można mówić wówczas, gdy właściwy organ spółki komandytowo-akcyjnej podejmie uchwałę w sprawie podziału tego zysku, a zatem odpowiednią jego część przeznaczy do podziału na rzecz akcjonariuszy.

Zgodnie bowiem z art. 126 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) - w sprawach nieuregulowanych w dziale IV ww. ustawy, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

 1. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,
 2. w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Z powyższego odwołania wynika, że w sprawach dotyczących akcjonariuszy i akcji, a także odnośnie do zasad udziału akcjonariuszy w zysku spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Stosownie do art. 347 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353. Przy czym w myśl art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - o podziale zysku za rok obrotowy w części przypadającej na akcjonariuszy decyduje walne zgromadzenie spółki, zaś uchwała w tym przedmiocie wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.

Zgodnie z art. 348 § 1 i § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że uzyskanie udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej jest - aż do dnia powzięcia uchwały o podziale zysku - uzależnione od spełnienia szeregu warunków. Prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczenia, przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom. Zatem do tego dnia akcjonariuszowi nie przysługuje skuteczne roszczenie o wypłatę jakiejkolwiek kwoty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku spółki komandytowo-akcyjnej następuje przekształcenie związanego z akcją prawa do dywidendy w roszczenie o wypłatę konkretnej kwoty.

Tym samym w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy, zysk ten staje się zyskiem przypadającym na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Zatem dywidenda, jako zysk spółki komandytowo-akcyjnej, jak w niniejszej sprawie wypracowany przed rokiem 2014, przypadający na akcjonariusza, opodatkowywana jest na nowych zasadach (tj. w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r.) - zastosowanie znajduje bowiem zastrzeżenie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej. W takim przypadku wypłata akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy z zysku tej spółki, wypracowanego przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi dla akcjonariusza dochód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

W myśl art. 5a pkt 29 ww. ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c) i d). Stosownie do treści art. 5a pkt 28 lit. c) ww. ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo -akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ww. ustawy).

Przy czym, podatek od wypłacanej akcjonariuszom dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) powinien zostać pobrany przez spółkę komandytowo-akcyjną, jako płatnika. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e.

W konsekwencji, Spółka wypłacając w 2016 r. akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi kwoty dywidend pochodzących z zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego w okresie kiedy nie była ona jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. wypracowanym przed rokiem 2014, powinna zaliczyć je do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 41 ust. 4e w zw. z art. 30a ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.