Akcjonariusz | Interpretacje podatkowe

Akcjonariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcjonariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjecia przez walne zgromadzenie spó3ki komandytowo-akcyjnej uchwa3y o podwy?szeniu kapita3u zak3adowego poprzez przekazanie na ten kapita3 orodków spó3ki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodz1cych z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji
Fragment:
Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w zakresie stosunku prawnego akcjonariuszy w SKA stosuje sie odpowiednio przepisy dotycz1ce spó3ki akcyjnej. Konsekwencj1 tej regulacji jest to, ?e na podstawie art. 347 § 1 w zwi1zku z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. prawo do udzia3u w zysku akcjonariusza spó3ki powstaje dopiero z chwil1 jego przeznaczenia przez zgromadzenie wspólników do wyp3aty akcjonariuszom. Przyj1a nale?y, ?e akcjonariuszowi spó3ki komandytowo - akcyjnej, stosownie do art. 146 § 2 pkt 2 k.s.h., przys3uguje zysk ze spó3ki tylko wtedy, gdy zostanie podjeta uchwa3a o jego podziale. Wczeoniej akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia o jego wyp3ate. Z t1 chwil1 (a wiec dopiero po spe3nieniu okreolonych w k.s.h. przes3anek) akcjonariusz nabywa wierzytelnooa o wyp3ate nale?nej mu czeoci zysku (dywidendy). Podnieoa nale?y, ?e prawo do udzia3u w zysku jest podstawowym prawem maj1tkowym przys3uguj1cym akcjonariuszowi SKA, jednak?e to ogólne prawo nale?y odró?nia od wierzytelnooci i opartego na nim roszczenia akcjonariusza wobec spó3ki o wyp3ate przypadaj1cej mu czeoci zysku przeznaczonego do podzia3u. Ze stanu faktycznego wniosku wynika, ?e uchwa3a – jeoli walne zgromadzenie SKA j1 podejmie – dotyczya bedzie przekazania orodków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapita3 zak3adowy, nie bedzie to wiec uchwa3a o podziale zysku i wyp3acie dywidendy.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjecia przez walne zgromadzenie spó3ki komandytowo-akcyjnej uchwa3y o podwy?szeniu kapita3u zak3adowego poprzez przekazanie na ten kapita3 orodków spó3ki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodz1cych z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji
Fragment:
Zdaniem S1du, zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w zakresie stosunku prawnego akcjonariuszy w SKA stosuje sie odpowiednio przepisy dotycz1ce spó3ki akcyjnej. Konsekwencj1 tej regulacji jest to, ?e na podstawie art. 347 § 1, w zwi1zku z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. prawo do udzia3u w zysku akcjonariusza spó3ki powstaje dopiero z chwil1 jego przeznaczenia przez zgromadzenie wspólników do wyp3aty akcjonariuszom. Przyj1a nale?y, ?e akcjonariuszowi SKA stosownie do art. 146 § 2 pkt 2 k.s.h., przys3uguje zysk ze spó3ki tylko wtedy, gdy komplementariusze podejm1 uchwa3e o jego podziale. Wczeoniej akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia o jego wyp3ate. Materia prawna dotycz1ca momentu powstania obowi1zku podatkowego z tytu3u wyp3aty dywidendy (w rozumieniu przepisów k.s.h.) by3a przedmiotem orzekania Naczelnego S1du Administracyjnego w uchwale siedmiu sedziów z dnia 20 maja 2013 r., II FPS 6/12. Stwierdzono w niej, ?e dat1 powstania obowi1zku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osoby fizycznej, bed1cej akcjonariuszem SKA w myol art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. jest dzien faktycznego otrzymania dywidendy. Dopiero wówczas dywidenda bedzie niew1tpliwie w sensie ekonomicznym przysporzeniem maj1tkowym dla akcjonariusza SKA. Od tego czasu przychód z tytu3u udzia3u w zysku (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.) staje sie przychodem ze Yród3a okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, jako nale?ny w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. i stanowi podstawe przychodu do wyliczenia zobowi1zania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
15
sty

Istota:
Sposób i moment opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej, będącego jednocześnie komplementariuszem tej spółki.
Fragment:
Skoro bowiem - jak przesądziła uchwała siedmiu sędziów z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12 - nie można różnicować pozycji akcjonariusza będącego osobą prawną z akcjonariuszem będącym osobą fizyczną, to tym bardziej nie ma podstawy do różnicowania obowiązków podatkowych akcjonariusza będącego jednocześnie komplementariuszem. Jako komplementariusz osoba taka z uzyskanego dochodu rozliczać się będzie według takich samych zasad jak pozostali komplementariusze, a z uzyskanego dochodu z tytułu dywidendy jak pozostali akcjonariusze. Akcjonariusz bowiem będący jednocześnie komplementariuszem nie uzyska innego świadczenia z tytułu akcjonariatu jak dywidendę, a to oznacza, że zastosowanie do niego będzie miał przepis art. 14 ust. 1 i ust. 1i u.p.d.o.f. a więc, że obowiązek podatkowy powstanie u niego z tego tytułu z datą wypłaty dywidendy. Inny pogląd przeczyłby nie tylko wskazanym powyżej regulacjom prawnym dotyczącym akcjonariusza w SKA, ale także logice i wskazanej już konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa, a to z tej przyczyny, że otrzymując tożsame świadczenie akcjonariusz będący jednocześnie komplementariuszem obciążony byłby innymi obowiązkami podatkowymi, niż inni akcjonariusze. Taka praktyka pozostawałaby z kolei w głębokiej sprzeczności z zasadą państwa prawa.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez (będącego jednocześnie komplementariuszem) akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych
Fragment:
Skoro bowiem - jak przesądziła uchwała siedmiu sędziów z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12 - nie można różnicować pozycji akcjonariusza będącego osobą prawną z akcjonariuszem będącym osobą fizyczną, to tym bardziej nie ma podstawy do różnicowania obowiązków podatkowych akcjonariusza będącego jednocześnie komplementariuszem. Jako komplementariusz osoba taka z uzyskanego dochodu rozliczać się będzie według takich samych zasad jak pozostali komplementariusze, a z uzyskanego dochodu z tytułu dywidendy jak pozostali akcjonariusze. Akcjonariusz bowiem będący jednocześnie komplementariuszem nie uzyska innego świadczenia z tytułu akcjonariatu jak dywidendę, a to oznacza, że zastosowanie do niego będzie miał przepis art. 14 ust. 1 i ust. 1i u.p.d.o.f. a więc, że obowiązek podatkowy powstanie u niego z tego tytułu z datą wypłaty dywidendy. Inny pogląd przeczyłby nie tylko wskazanym powyżej regulacjom prawnym dotyczącym akcjonariusza w SKA, ale także logice i wskazanej już konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa, a to z tej przyczyny, że otrzymując tożsame świadczenie akcjonariusz będący jednocześnie komplementariuszem obciążony byłby innymi obowiązkami podatkowymi, niż inni akcjonariusze. Taka praktyka pozostawałaby z kolei w głębokiej sprzeczności z zasadą państwa prawa.
2016
5
gru

Istota:
Sposób i moment opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza (będącego jednocześnie komplementariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych
Fragment:
Taka pozycja akcjonariusza w SKA przesądza o tym, że – jakkolwiek przysługuje mu przymiot wspólnika spółki osobowej (co zdaje się głównie eksponować organ i na czym opiera skutki podatkowe prowadzonej działalności SKA w odniesieniu do akcjonariusza) nie mają prostego przełożenia na akcjonariusza przepisy prawa podatkowego, skoro do akcjonariusza w SKA stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcjonariusza w spółce akcyjnej. Akcjonariusz bowiem jest co prawda wspólnikiem spółki osobowej, ale jego prawo zostało ograniczone tylko do prawa do udziału w zysku, a skoro tak to naturalną konsekwencją jest to, że operacje gospodarczo – finansowe dokonywane przez SKA w trakcie roku podatkowego nie przekładają się na przychody akcjonariusza. Skoro zatem w trakcie roku podatkowego akcjonariusz nie uzyskuje żadnych przychodów ze spółki komandytowo-akcyjnej, bez względu na to, czy przychody te pochodzą z działalności operacyjnej czy inwestycyjnej, a jedynym jego przychodem z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej jest przychód uzyskany z dywidendy, to uzasadniona jest teza, że przychód akcjonariusza SKA jest przychodem tylko i wyłącznie ze źródła działalność gospodarcza – na mocy art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., a to oznacza, że bez względu na źródło przychodów uzyskiwanych przez SKA i jej pozostałych wspólników obowiązek podatkowy u takiego podatnika, powstaje z chwilą wypłaty dywidendy (art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.).
2016
5
gru

Istota:
W zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez (będącego jednocześnie komplementariuszem) akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych
Fragment:
Skoro bowiem – jak przesądziła uchwała siedmiu sędziów z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12 – nie można różnicować pozycji akcjonariusza będącego osobą prawną z akcjonariuszem będącym osobą fizyczną, to tym bardziej nie ma podstawy do różnicowania obowiązków podatkowych akcjonariusza będącego jednocześnie komplementariuszem. Jako komplementariusz osoba taka z uzyskanego dochodu rozliczać się będzie według takich samych zasad jak pozostali komplementariusze, a z uzyskanego dochodu z tytułu dywidendy jak pozostali akcjonariusze. Akcjonariusz bowiem będący jednocześnie komplementariuszem nie uzyska innego świadczenia z tytułu akcjonariatu jak dywidendę, a to oznacza, że zastosowanie do niego będzie miał przepis art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. a więc, że obowiązek podatkowy powstanie u niego z tego tytułu z datą wypłaty dywidendy. Inny pogląd przeczyłby nie tylko wskazanym powyżej regulacjom prawnym dotyczącym akcjonariusza w SKA, ale także logice i wskazanej już konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa, a to z tej przyczyny, że otrzymując tożsame świadczenie akcjonariusz będący jednocześnie komplementariuszem obciążony byłby innymi obowiązkami podatkowymi, niż inni akcjonariusze. Taka praktyka pozostawałaby z kolei w głębokiej sprzeczności z zasadą państwa prawa.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie braku przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykonywania czynności eksperckich przez zleceniobiorców oddelegowanych przez akcjonariusza
Fragment:
Wiąże się to z faktem, iż zlekceważenie, bądź też zbyt późne rozpoznanie wspomnianego ryzyka, stanowi najczęstszą przyczynę sytuacji kryzysowych w spółkach, jednocześnie istotnie zagrażając interesom ich właścicieli (akcjonariuszy). W tym właśnie celu Rada Nadzorcza powołuje Ekspertów rekrutujących się z grona pracowników akcjonariusza. Wobec powyższego uzasadnione jest stwierdzenie, iż działania członków Rady Nadzorczej poprzez powołanie Ekspertów z grona pracowników akcjonariusza powinny być postrzegane jako działania podejmowane w większym stopniu na rzecz właściciela (akcjonariusza), a nie samej Spółki jako takiej. Co więcej, w ramach stosunków łączących akcjonariusza - O Bank z Towarzystwem, szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy Spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można m.in. obowiązek wniesienia przez akcjonariusza wkładu na kapitał zakładowy Towarzystwa, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, pełnienie funkcji w organach Spółki, w tym w Radzie Nadzorczej. Tego rodzaju świadczeń dokonywanych przez akcjonariusza -O Bank na rzecz Towarzystwa nie można uznać za nieodpłatne świadczenia. Nieodpłatne delegowanie przez akcjonariusza swoich pracowników do Spółki celem przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi więc dla Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego Świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 UPDOP.
2016
29
lis

Istota:
Sposób i moment opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza (będącego jednocześnie komplementariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych
Fragment:
Taka pozycja akcjonariusza w SKA przesądza o tym, że – jakkolwiek przysługuje mu przymiot wspólnika spółki osobowej (co zdaje się głównie eksponować organ i na czym opiera skutki podatkowe prowadzonej działalności SKA w odniesieniu do akcjonariusza) nie mają prostego przełożenia na akcjonariusza przepisy prawa podatkowego, skoro do akcjonariusza w SKA stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcjonariusza w spółce akcyjnej. Akcjonariusz bowiem jest co prawda wspólnikiem spółki osobowej, ale jego prawo zostało ograniczone tylko do prawa do udziału w zysku, a skoro tak to naturalną konsekwencją jest to, że operacje gospodarczo – finansowe dokonywane przez SKA w trakcie roku podatkowego nie przekładają się na przychody akcjonariusza. Skoro zatem w trakcie roku podatkowego akcjonariusz nie uzyskuje żadnych przychodów ze spółki komandytowo-akcyjnej, bez względu na to, czy przychody te pochodzą z działalności operacyjnej czy inwestycyjnej, a jedynym jego przychodem z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej jest przychód uzyskany z dywidendy, to uzasadniona jest teza, że przychód akcjonariusza SKA jest przychodem tylko i wyłącznie ze źródła działalność gospodarcza – na mocy art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., a to oznacza, że bez względu na źródło przychodów uzyskiwanych przez SKA i jej pozostałych wspólników (komplementariuszy) obowiązek podatkowy u takiego podatnika, powstaje z chwilą wypłaty dywidendy (art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.).
2016
28
lis

Istota:
Sposób i moment opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza (będącego jednocześnie komplementariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych
Fragment:
Taka pozycja akcjonariusza w SKA przesądza o tym, że – jakkolwiek przysługuje mu przymiot wspólnika spółki osobowej (co zdaje się głównie eksponować organ i na czym opiera skutki podatkowe prowadzonej działalności SKA w odniesieniu do akcjonariusza) nie mają prostego przełożenia na akcjonariusza przepisy prawa podatkowego, skoro do akcjonariusza w SKA stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcjonariusza w spółce akcyjnej. Akcjonariusz bowiem jest co prawda wspólnikiem spółki osobowej, ale jego prawo zostało ograniczone tylko do prawa do udziału w zysku, a skoro tak to naturalną konsekwencją jest to, że operacje gospodarczo – finansowe dokonywane przez SKA w trakcie roku podatkowego nie przekładają się na przychody akcjonariusza. Skoro zatem w trakcie roku podatkowego akcjonariusz nie uzyskuje żadnych przychodów ze spółki komandytowo-akcyjnej, bez względu na to, czy przychody te pochodzą z działalności operacyjnej czy inwestycyjnej, a jedynym jego przychodem z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej jest przychód uzyskany z dywidendy, to uzasadniona jest teza, że przychód akcjonariusza SKA jest przychodem tylko i wyłącznie ze źródła działalność gospodarcza – na mocy art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., a to oznacza, że bez względu na źródło przychodów uzyskiwanych przez SKA i jej pozostałych wspólników (komplementariuszy) obowiązek podatkowy u takiego podatnika, powstaje z chwilą wypłaty dywidendy (art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.).
2016
28
lis

Istota:
W zakresie sposobu określenia podstawy opodatkowania przychodów (dochodów) przypadających na akcjonariusza będącego jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Skoro bowiem - jak przesądziła uchwała siedmiu sędziów z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12 - nie można różnicować pozycji akcjonariusza będącego osobą prawną z akcjonariuszem będącym osobą fizyczną, to tym bardziej nie ma podstawy do różnicowania obowiązków podatkowych akcjonariusza będącego jednocześnie komplementariuszem. Jako komplementariusz osoba taka z uzyskanego dochodu rozliczać się będzie według takich samych zasad jak pozostali komplementariusze, a z uzyskanego dochodu z tytułu dywidendy jak pozostali akcjonariusze. Akcjonariusz bowiem będący jednocześnie komplementariuszem nie uzyska innego świadczenia z tytułu akcjonariatu jak dywidendę, a to oznacza, że zastosowanie do niego będzie miał przepis art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. a więc, że obowiązek podatkowy powstanie u niego z tego tytułu z datą wypłaty dywidendy. Inny pogląd przeczyłby nie tylko wskazanym powyżej regulacjom prawnym dotyczącym akcjonariusza w SKA, ale także logice i wskazanej już konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa, a to z tej przyczyny, że otrzymując tożsame świadczenie akcjonariusz będący jednocześnie komplementariuszem obciążony byłby innymi obowiązkami podatkowymi, niż inni akcjonariusze. Taka praktyka pozostawałaby z kolei w sprzeczności z zasadą państwa prawa.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcjonariusz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.