Akcjonariusz | Interpretacje podatkowe

Akcjonariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcjonariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo – akcyjnej.
Fragment:
Taka pozycja akcjonariusza w SKA przesądza o tym, że – jakkolwiek przysługuje mu przymiot wspólnika spółki osobowej (co zdaje się głównie eksponować organ i na czym opiera skutki podatkowe prowadzonej działalności SKA w odniesieniu do akcjonariusza) nie mają prostego przełożenia na akcjonariusza przepisy prawa podatkowego, skoro do akcjonariusza w SKA stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcjonariusza w spółce akcyjnej. Akcjonariusz bowiem jest co prawda wspólnikiem spółki osobowej, ale jego prawo zostało ograniczone tylko do prawa do udziału w zysku, a skoro tak to naturalną konsekwencją jest to, że operacje gospodarczo – finansowe dokonywane przez SKA w trakcie roku podatkowego nie "przekładają" się na przychody akcjonariusza. Skoro zatem w trakcie roku podatkowego akcjonariusz nie uzyskuje żadnych przychodów ze SKA, bez względu na to, czy przychody te pochodzą z działalności operacyjnej czy inwestycyjnej a jedynym jego przychodem z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej jest przychód uzyskany z dywidendy, to uzasadniona jest teza, że przychód akcjonariusza SKA jest przychodem tylko i wyłącznie ze źródła działalność gospodarcza – na mocy art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
23
sie

Istota:
Czy na Wnioskodawcy, będącym zarówno komplementariuszem i akcjonariuszem Spółki ska będzie ciążył obowiązek uwzględniania przy ustalaniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za 2012 r. przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością Spółki ska prowadzoną w 2012 r.?
Fragment:
Wspólnik takiej spółki będący jednocześnie komplementariuszem i akcjonariuszem – inaczej niż wspólnik spółki będący wyłącznie akcjonariuszem – ma bezpośredni wpływ na sposób prowadzenia spraw spółki, w tym również na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowanie uchwał. Komplementariusz będący akcjonariuszem posiada bowiem dodatkowe prawo związane ze statusem akcjonariuszy, m.in. prawo głosu z każdej akcji, ma prawo głosować w grupie akcjonariuszy. Z przepisów art. 147 k.s.h. wynika, że komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. W myśl art. 348 § 2 k.s.h., uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, lub akcjonariusze, którym przysługiwały akcje na dzień dywidendy. Wspólnik o podwójnym statusie jako komplementariusz z uzyskanego dochodu rozliczać się będzie wg takich samych zasad jak pozostali komplementariusze, a z uzyskanego przychodu z tytułu dywidendy jak pozostali akcjonariusze.
2017
23
sie

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom zysku z lat ubiegłych
Fragment:
Prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczenia, przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom. Zatem do tego dnia akcjonariuszowi nie przysługuje skuteczne roszczenie o wypłatę jakiejkolwiek kwoty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku spółki komandytowo-akcyjnej następuje przekształcenie związanego z akcją prawa do dywidendy w roszczenie o wypłatę konkretnej kwoty. Tym samym w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy, zysk ten staje się zyskiem przypadającym na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Zatem dywidenda, jako zysk spółki komandytowo-akcyjnej, jak w niniejszej sprawie wypracowany przed rokiem 2014, przypadający na akcjonariusza, opodatkowywana jest na nowych zasadach (tj. w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r.) - zastosowanie znajduje bowiem zastrzeżenie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej. W takim przypadku wypłata akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy z zysku tej spółki, wypracowanego przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi dla akcjonariusza dochód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym.
Fragment:
W tym momencie Wnioskodawca nie ma pewności czy wystąpią w tych SKA inne zdarzenia gospodarcze wskazane w przepisie art. 14 ust. 2 Ustawy PIT, które z mocy prawa uznaje się za przychody z działalności gospodarczej, w związku z tym na potrzeby niniejszego wniosku przyjmuje, iż te zdarzenia nie wystąpią w SKA, w których dopiero będzie akcjonariuszem. Na pewno jednak spółki te będą osiągały zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług, oraz będą w tych SKA podejmowane w kolejnych latach uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie Dywidendy lub uchwały o podziale zysków w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków w SKA. Pismem z dnia 05.02.2013 r. (data wpływu 08.02.2013 r.) Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, iż treścią uchwały o podziale zysków „ w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków w SKA ” będzie przekazanie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy SKA lub kapitał rezerwowy SKA. Zysk nie będzie, zatem dzielony miedzy akcjonariuszy i nie powstanie po ich stronie roszczenie o wypłatę dywidendy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany przez Wnioskodawcę jako Dywidenda z SKA na postawie uchwały wspólników SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy (...)
2017
16
maj

Istota:
Ustalaj1c zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ponif nadwy?ke sumy aktywów ponad wartooa aktywów woln1 od opodatkowania, sumowaniem nale?y obj1a wszystkich podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5-8 ww. ustawy nale?1cych do „grupy podmiotów powi1zanych ze sob1”, tj. Z., U., T., A. Oddzia3 oraz I. Oddzia3 – a po po31czeniu T. i U.: Z., U., A. Oddzia3 (do czasu jego wykreolenia z KRS) oraz I. Oddzia3.
Fragment:
Wiekszoociowym akcjonariuszem Z. jest spó3ka prawa francuskiego S.. Pozosta3ym mniejszoociowym akcjonariuszem Z. jest spó3ka prawa francuskiego X. S.A., która jest równie? g3ównym akcjonariuszem S.. Jedynym akcjonariuszem zarówno T. jak i U. jest S.. G3ównym akcjonariuszem A. S.A. jest X. France A... S.A. Jedynym akcjonariuszem I. S.A. jest X. A... S.A. z siedzib1 we Francji, której wy31cznym akcjonariuszem jest X. S.A. Obecnie Grupa X. przechodzi restrukturyzacje, w ramach której planowane jest miedzy innymi po31czenie T. z U. jako spó3k1 przejmuj1c1, w wyniku którego, z dniem po31czenia, zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej U. wst1pi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowi1zki T.. W ramach restrukturyzacji Grupy X., planowana jest równie? likwidacja i wykreolenie z KRS A. Oddzia3. W owietle powy?szego nie budzi w1tpliwooci, ?e spó3ka prawa francuskiego X. S.A. sprawuje kontrole nad: Z., T., U., A. Oddzia3 oraz I. Oddzia3. X. S.A. równie? po po31czeniu T. i U. bedzie sprawowa3a kontrole nad: Z., U., A. Oddzia3 (do czasu jego wykreolenia z KRS) oraz I. Oddzia3. W konsekwencji, wskazane powy?ej podmioty stanowi1 podmioty powi1zane w rozumieniu § 9 lit. b ppkt (i) MSR 24.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
Fragment:
Zatem zasadą nie jest możliwość dokonywania zaliczkowego podziału części zysku przypadającego na akcjonariuszy co miesiąc. Otrzymywana przez akcjonariuszy dywidenda, analogiczna do tej, jaka wypłacana jest akcjonariuszom spółki akcyjnej, jest jedynym przychodem, jaki może otrzymać akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast akcjonariusz, który dokonał zbycia akcji przed datą podjęcia uchwały o podziale zysku nie będzie miał prawa do dywidendy, gdyż uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są wyłącznie akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Akcjonariusz nie otrzyma również żadnego dochodu e spółki w sytuacji, gdy spółka wdanym miesiącu wygeneruje zysk, ale za cały rok obrachunkowy może zrealizować stratę. Dodatkowo, nieotrzymanie zysku ze spółki może być spowodowane brakiem zgody wszystkich komplementariuszy na wypłatę dywidendy (zgodnie z art. 146 § 2 pkt 2 KSH). Zatem przyjęcie odmiennego niż prezentowany przez Wnioskodawcę sposób opodatkowania dochodu z tytułu dywidendy, czy raczej posiadania akcji, u takiego akcjonariusza prowadziłoby do opodatkowywania dochodu, którego faktycznie on nie otrzymał. Co więcej, skutkowałoby wielokrotnym opodatkowaniem tego samego dochodu, skoro raz dochód ten byłby zaliczkowo opodatkowywany u aktualnych, w momencie wpłacania zaliczki podatkowej, akcjonariuszy, a po podjęciu uchwały o podziale zysku, byłby powtórnie opodatkowywany u akcjonariusza uprawnionego do dywidendy.
2017
22
lut

Istota:
Mozliwość rozliczenia przez akcjonariusza niebędącego komplementariuszem straty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
W myśl art. 125 Ksh, spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej (art. 147 § l Ksh). Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 Ksh, w zakresie stosunku-prawnego akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Konsekwencją tej regulacji jest to, że na podstawie art. 347 § l w zw. z art. l26 § l pkt 2 Ksh, prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje dopiero po wykazaniu tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczeniu przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom. Przy czym, na mocy art. 348 § 2 Ksh, uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1.
2017
8
lut

Istota:
1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. li Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz
3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
Fragment:
Opodatkowanie dochodu z tytułu posiadania akcji u takiego akcjonariusza prowadziłoby do opodatkowania dochodu, którego faktycznie nie otrzymał, ponadto dochodziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu raz poprzez zapłatę zaliczek w trakcie roku podatkowego przez aktualnych w momencie wpłaty akcjonariuszy, a drugi raz po podjęciu uchwały o podziale zysku u akcjonariusza uprawnionego do dywidendy. W związku z powyższym opodatkowanie dochodu akcjonariuszy spółki komandytowo - akcyjnej w sposób analogiczny do opodatkowania dochodów komplementariuszy nie byłby właściwy zwłaszcza w kontekście szczególnego statusu prawnego akcjonariusza odmiennego od statusu innych wspólników spółek osobowych, a zbliżonego do statusu akcjonariusza spółki akcyjnej ”. Identyczną argumentację przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 2 lipca 2009 r. (sygn. I SA/Kr 219/09). Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w prawomocnym wyroku z dnia 22 lipca 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1063/09), w którym stwierdzono, iż: „ W związku z powyższym, akcjonariusz powinien uiścić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego przychodu ze spółki tylko za miesiąc, w którym otrzymał on wypłatę z zysku.Za taką interpretacją przemawia także treść samego art. 44 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f,, zgodnie z którym obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku.
2017
8
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
Fragment:
Mając jednak na uwadze, że wydanie nowych akcji (wymiana), jak również ich aktualizacja w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki, nie wiąże się przesunięciem majątkowym pomiędzy spółką a akcjonariuszem, a w konsekwencji akcjonariusz nie otrzymuje faktycznego i trwałego przysporzenia, to należało uznać, że na skutek ww. podniesienia kapitału zakładowego SKA, akcjonariusz nie uzyskuje przychodu również z wartości pieniężnych. Przychód ów uzyska dopiero w momencie otrzymania dywidendy na podstawie nowo otrzymanych lub zaktualizowanych akcji, bądź np. ich sprzedaży. Dokonując powyższej oceny Sąd miał również na uwadze treść ww. uchwały NSA, zgodnie z którą w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy CIT. W ocenie Sądu powyższa uchwała zachowuje swoją aktualność również w odniesieniu do stanu prawnego, na gruncie którego wydana została zaskarżona interpretacja podatkowa. Biorąc pod uwagę powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) uchylił zaskarżoną interpretację.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia wszystkich przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza
Fragment:
Jej cechą charakterystyczną jest występowanie w niej dwóch grup wspólników posiadających różny status prawny tj. komplementariuszy i akcjonariuszy. Wspólnik SKA będący akcjonariuszem, w przeciwieństwie do komplementariusza, ma prawo do udziału jedynie w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został następnie przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszowi. Dywidenda jest więc jedyną formą partycypacji akcjonariusza w zyskach wypracowanych przez SKA. W świetle powyższego należy uznać, że przychodem z tytułu uczestnictwa w SKA będzie dla akcjonariusza (Wnioskodawcy) wyłącznie przyznana temu akcjonariuszowi dywidenda. Jednocześnie, zgodnie z art. 5b ust. 2 UPDOF, dywidenda będzie stanowić dla akcjonariusza przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast wszelkie zyski realizowane przez SKA w związku z jej działalnością (np. w zakresie produkcji i handlu, zbycia aktywów) nie będą podlegały opodatkowaniu po stronie akcjonariusza (dopóki nie zostaną mu one wypłacone w postaci dywidendy). Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z tytułu uczestnictwa w SKA, jako akcjonariusza w przypadku operacji realizowanych przez SKA polegających na produkcji i sprzedaży towarów oraz sprzedaży wykorzystywanych w działalności gospodarczej aktywów wskazanych we wniosku, będzie wyłącznie przyznana Wnioskodawcy dywidenda, a przychód z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF.
2017
7
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcjonariusz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.