IPPB2/415-542/08-4/SR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dla rozstrzygnięcia opodatkowania sprzedaży akcji pracowniczych, tj. jak wskazuje Wnioskodawca nabytych na podstawie umowy ze Skarbem Państwa, podstawowe znaczenie ma fakt, iż nie została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie dochodów ze sprzedaży akcji pracowniczych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – sprzedane akcje nie zostały nabyte na podstawie oferty publicznej (są to akcje pracownicze a wiec skierowane do konkretnej grupy osób) oraz zbyte akcje (akcje pracownicze) nie były dopuszczone do obrotu giełdowego. W związku z tym, że nie została spełniona przesłanka sposobu nabycia akcji, tym samym rozpatrywanie pozostałych warunków do skorzystania ze zwolnienia było bezprzedmiotowe. Tym samym dochód ze sprzedaży tych akcji uzyskany w 2007 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nabycie przez Wnioskodawcę akcji pracowniczych nie miało publicznego charakteru. Odnośnie zaś akcji nabytych na podstawie oferty publicznej, o ile zostały one nabyte przed 1 stycznia 2004 r., dochód uzyskany z ich zbycia będzie zwolniony z opodatkowania, gdyż jak podaje Wnioskodawca zostały one dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, ich nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty a sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 25.06.2008 r. (data nadania 26.06.2008 r., data wpływu 30.06.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-542/08-2/SR z dnia 18.06.2008 r. (data nadania 19.06.2008 r., data doręczenia 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
 1. W dniu 26.04.1996 r. Wnioskodawca otrzymał przydział 361 akcji serii „A” „E” S.A. z siedzibą w K, na zasadach preferencyjnych, za które zapłacił 361 szt. x 4,50 zł/szt. = 1624,50 zł. Wnioskodawca uiścił opłatę w urzędzie skarbowym w dniu 21.05.1996 r. w wysokości 16,50 zł.
 2. Następnie w dniu 03.04.1997 r. Wnioskodawca otrzymał następny przydział 15 akcji x 4,50 zł/szt. = 67,50 zł.
 3. Wnioskodawca również zakupił poprzez bank na wolnym rynku 22 akcje x 9 zł/szt. = 198 zł.
 4. Razem Wnioskodawca zakupił 376 akcji pracowniczych + 22 akcje na wolnym rynku = 398 akcji.
 5. W dniu 12.03.2007 r. Wnioskodawca sprzedał wszystkie akcje: 398 szt. po 140 zł/szt. i otrzymał 55.720 zł - prowizja dla biura maklerskiego 404,60 zł.
 6. Wnioskodawca i jego żona są współwłaścicielami tych akcji, dlatego też otrzymali z biura maklerskiego oddzielne PITy-8C z przychodami w kwocie po 27.860 zł. Dokonaliście Państwo rozliczenia na formularzu PIT-38 i po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu zapłacili Państwo do kasy urzędu skarbowego po 5074 zł, razem 10.148 zł.

Pismem z dnia 18.06.2008 r. Nr IPPB2/415-542/08-2/SR tut. Organ wezwał Pana do uzupełnienia ww. wniosku poprzez sprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, tj. wskazanie:

 • sposobu nabycia akcji – czy zostały one nabyte na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • czy akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego,
 • czy sprzedaż akcji była przedmiotem działalności gospodarczej.

W dniu 30.06.2008 r. uzupełnił Pan przedmiotowy wniosek w ww. zakresie podając, że:

 1. W dniu 26.04.1996 r. zakupił Pan po cenie preferencyjnej 361 szt. przydzielonych Panu akcji pracowniczych przez firmę „E” S.A. w K za 37-letni staż pracy oraz w dniu 03.04.1997 r. uzupełniono o 15 szt. akcji na tych samych zasadach. Ogółem przydzielono Panu 376 akcji.Akcji tych nie nabył Pan na podstawie oferty publicznej ani na giełdzie papierów wartościowych tylko na podstawie umowy ze Skarbem Państwa.
 2. Firma „E” S.A. weszła na giełdę papierów wartościowych. Akcje firmy były również dopuszczone do obrotu publicznego ale tylko część – po wyłączeniu przydzielonych akcji pracowniczych. Dlatego nabył Pan również 22 akcje w obrocie publicznym. Uważa Pan, że tylko od zysku ze sprzedaży tych 22 akcji powinien zapłacić podatek a nie od akcji pracowniczych.
 3. Pieniądze ze sprzedaży akcji nie były i nie są przedmiotem Pańskiej działalności gospodarczej. Zostały one przeznaczone na bieżące potrzeby emeryta i żony emerytki.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż akcji pracowniczych zakupionych po cenie preferencyjnej (376 szt.) w latach 1996 i 1997 podlega opodatkowaniu i czy należało zapłacić podatek w wysokości 19% z tego tytułu w 2007 r.... Jeśli tak, Wnioskodawca wnosi o podanie podstawy prawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Nie powinien on płacić 19% podatku, ponieważ w umowie sprzedaży akcji nie ma paragrafu dotyczącego podatku a tylko w § 8 umowy jest obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w miejscowym urzędzie skarbowym – czego Wnioskodawca dokonał w stosownym czasie.

W chwili obecnej Wnioskodawca wraz z żoną są na emeryturze. Wnioskodawca przepracował w „E” S.A. (od której miał akcje pracownicze) 43 lata.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)

W świetle art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica pomiędzy przychodami z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych wg skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 01 stycznia 2004 r.

Przepis zaś wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2004 r., stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r., dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

 1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 2. nabycia dokonano przed dniem 01 stycznia 2004 r.,
 3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Zatem dla oceny, czy sprzedaż akcji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie omawianych przepisów istotne jest nie tylko to, czy akcje zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Znaczenie ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży.

Kwestię obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznej oferty regulują obowiązujące w momencie nabycia akcji przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jednakże oferta taka musi być skierowana do więcej niż 300 osób lub do nieoznaczonego adresata. Jednocześnie ustawodawca określa sytuacje, w których obrót papierami wartościowymi, w tym również oferta nabycia, pozbawiony jest publicznego charakteru, mimo posiadania wyżej określonych cech. Do takich sytuacji należy m.in., wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, udostępnienie w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji pracowników danej spółki oraz producentom rolnym, na trwale z przedsiębiorstwem związanych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż część akcji (akcje pracownicze) Wnioskodawca nabył na podstawie umowy ze Skarbem Państwa a nie na podstawie oferty publicznej ani na giełdzie papierów wartościowych, zaś nabycie części akcji (22 szt.) nastąpiło na podstawie oferty publicznej.

Wobec tego dla rozstrzygnięcia opodatkowania sprzedaży akcji pracowniczych, tj. jak wskazuje Wnioskodawca nabytych na podstawie umowy ze Skarbem Państwa, podstawowe znaczenie ma fakt, iż nie została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie dochodów ze sprzedaży akcji pracowniczych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – sprzedane akcje nie zostały nabyte na podstawie oferty publicznej (są to akcje pracownicze a wiec skierowane do konkretnej grupy osób) oraz zbyte akcje (akcje pracownicze) nie były dopuszczone do obrotu giełdowego.

W związku z tym, że nie została spełniona przesłanka sposobu nabycia akcji, tym samym rozpatrywanie pozostałych warunków do skorzystania ze zwolnienia było bezprzedmiotowe. Tym samym dochód ze sprzedaży tych akcji uzyskany w 2007 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nabycie przez Wnioskodawcę akcji pracowniczych nie miało publicznego charakteru.

Odnośnie zaś akcji nabytych na podstawie oferty publicznej, o ile zostały one nabyte przed 1 stycznia 2004 r., dochód uzyskany z ich zbycia będzie zwolniony z opodatkowania, gdyż jak podaje Wnioskodawca zostały one dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, ich nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty a sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.