1401/BF-II/415-56/07/BCz | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy od sprzedaży akcji pracowniczych Spółki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

1401/BF-II/415-56/07/BCz

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. akcje pracownicze
  2. dochody kapitałowe
  3. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

DECYZJA


Na podstawie art. 14b§5 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23 kwietnia 2007r. /data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa Wola/ na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia 2 kwietnia 2007r. Nr 1440-DF2/41533/VII/2007 uznające Pani stanowisko oraz argumenty przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych Spółki jako nieprawidłowe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka:


- zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.


U z a s a d n i e n i e


Jak wynika z akt sprawy – wnioskiem z dnia 4 stycznia 2007r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym zawarła Pani pytanie: czy od sprzedaży akcji pracowniczych Spółki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.


Ze stanu faktycznego przedstawionego w powyższym wniosku wynika, iż w 1996r. otrzymała Pani od Skarbu Państwa nieodpłatnie 60 akcji pracowniczych Spółki W 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o przymusowym wykupie tych akcji (Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 23.05.2006r.). Wykupu akcji dokonała Firma C za pośrednictwem Domu Maklerskiego w dniu 21.07.2006r.


Z uwagi na to, że:- przydział akcji nastąpił w 1996r. czyli przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej podatek dochodowy od sprzedaży akcji, - sprzedaż akcji nastąpiła w wyniku przymusowego wykupu, a nie decyzji Pani, - został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych – podnosi Pani, że nie ma obowiązku zapłacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży powyższych akcji.


Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu powyższego wniosku – postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2007r. Nr 1440-DF2/41553/VII/2007 nie potwierdził Pani stanowiska zawartego we wniosku z dnia 4 stycznia 2007r.W uzasadnieniu swojego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola podniósł, że w 2006r. dokonała Pani sprzedaży akcji pracowniczych Spółki , które otrzymała Pani przed 2004r. Otrzymane akcji nie zostały nabyte na podstawie publicznej oferty, a zatem nie spełniają warunku określonego w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.Tak więc stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży tych akcji stanowi dochód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ustawy.


Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola pismem z dnia 23 kwietnia 2007r. wniosła Pani zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.


W zażaleniu tym podnosi Pani, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia 2 kwietnia 2007r. zostało wydane po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku i z tego względu należy uznać Pani stanowisko za wiążące dla organów podatkowych w myśl art. 14b§3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60). Jednocześnie wnosi Pani o wstrzymanie wykonania tego postanowienia do czasu udzielenia odpowiedzi na zażalenie.


Po rozpatrzeniu zażalenia i zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia i w oparciu o przepisy prawa stwierdza, co następuje:


Zgodnie z art.14a§1 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, naczelnik urzędu skarbowego stosownie do swej właściwości, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, płatnika lub inkasenta, którą wydaje zgodnie z §4 tego artykułu w formie postanowienia. Z kolei art. 14b§3 Ordynacji podatkowej stanowi, iż w przypadku niewydania przez organ podatkowy postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku.


Natomiast w przypadku uzasadnionym złożonością sprawy termin, o którym mowa w §3 może zostać przedłużony do 4 miesięcy. O przedłużeniu terminu organ jest obowiązany zawiadomić wnoszącego wniosek (art. 14b§4 Ordynacji podatkowej).W niniejszej sprawie powyższe przedłużenie załatwienia sprawy nie miało miejsca.W rozpatrywanej sprawie bezspornym jest, że wniosek Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Urząd Skarbowy Warszawa Wola otrzymał w dniu 4 stycznia 2007r.Zatem trzymiesięczny termin do wydania postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego przypadł na dzień 4 kwietnia 2007r.W niniejszej sprawie zaskarżone postanowienie podpisane zostało w dniu 2 kwietnia 2007r. Zatem zdaniem organu odwoławczego postanowienie to zostało wydane z zachowaniem trzymiesięcznego terminu do jego wydania.Za przyjęciem, iż w niniejszej sprawie termin został zachowany przemawia rozumienie terminu „udzielenia pisemnej interpretacji” jako jej podpisania przez osobę upoważnioną. Za takim rozumieniem tego pojęcia przemawia również orzecznictwo sądowe. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2005r. sygn. III RN 149/01 stwierdzono, iż datą wydania przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego jest data jej podpisania przez osobę upoważnioną do jej wydania.


Również NSA zajął tożsame stanowisko w tej kwestii, stwierdzając w wyroku z dnia 4 grudnia 2003r. Sygn. akt I S.A./Po/3129/02, iż wydanie decyzji jest czynnością procesową administracji publicznej, polegającą na podpisaniu decyzji zawierającej wymagane prawem elementy.


Organ II instancji mając na względzie fakt, iż dniem udzielenia Pani pisemnej interpretacji prawa podatkowego jest dzień podpisania postanowienia przez osobę upoważnioną uważa, iż przedmiotowe postanowienie zostało wydane w ustawowym terminie 3 miesięcy od daty wpływu do organu Pani wniosku.W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej nie zgadza się z Pani stanowiskiem, iż ukonstytuowało się stanowisko podatnika wyrażone we wniosku o pisemną interpretację prawa z dnia 4 stycznia 2007r.W sprawie interpretacji przepisów prawa w zakresie objętym Pani wnioskiem z dnia 4 stycznia zostało wydane postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia 2 kwietnia 2007r. Nr 1440-DF2/41533/VII/2007.Jak słusznie podniósł organ pierwszej instancji, fakt wysłania przedmiotowego postanowienia za pośrednictwem poczty i doręczenia go Pani w terminie późniejszym nie ma w tym przypadku wpływu na zmianę terminu jego wydania. Kilkudniowy upływ czasu pomiędzy datą wydania dokumentu, a datą stempla pocztowego tj. 10 maja 2007r. wynika z przyczyn organizacyjnych związanych z obiegiem dokumentów w urzędzie skarbowym oraz z trybu przekazywania korespondencji za pośrednictwem poczty.


Odrębnym postanowieniem z dnia 17 maja 2007r. Nr 1440/DF2/410-57331/VII/2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku zawartego w zażaleniu w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia z dnia 2 kwietnia Nr 1440-DF2/415-41533/VII/2007 odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wykonania tego postanowienia.W jego uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, że postanowienie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydane w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa nie stanowi podstawy prawnej do wykonania zobowiązania podatkowego, gdyż takiego zobowiązania nie określa.W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązanie powstaje w trybie określonym w art. 21§2 lub §3 Ordynacji podatkowej.


Odnosząc się do Pani stanowiska, iż uzyskany w 2006r. dochód z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych Spółki otrzymanych przez Panią przed 2004r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy zauważyć, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola prawidłowo dokonał interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie.Zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r.) wolne od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2003r. były dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099).Z dniem 1 stycznia 2004r. ustawą z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) wprowadzono nową regulację prawną zawartą w przepisie art. 30b ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W myśl tego przepisu – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.Przedmiotowych dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. według obowiązującej w danym roku skali podatkowej (art. 30b ust. 5 ustawy). Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - powyższych przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004r. nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionej straty) uzyskiwanych po dniu 31 grudnia 2003r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004r.


Z akt sprawy wynika, że w 2006r. sprzedała Pani akcje pracownicze Spółki , które otrzymała Pani przed 2004r.Ponieważ otrzymane przez Panią akcje pracownicze nie zostały nabyte na podstawie publicznej oferty, nie mają do nich zastosowania przepisy art.19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.Zatem osiągnięty przez Panią w 2006r. dochód ze sprzedaży tych akcji jest dochodem z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tych wszystkich względów Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.