Akcje pracownicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcje pracownicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
sty

Istota:

Akcje pracownicze po zmarłym małżonku – podstawa opodatkowania.

Fragment:

Akcje P, o których mowa we wniosku zostały nabyte nieodpłatnie przez męża z racji jego zatrudnienia w ramach umowy o pracę (akcje pracownicze). Akcje zostały nabyte przez męża w trakcie trwania związku małżeńskiego, w którym obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa. Wg wiedzy Wnioskodawczyni, przedmiotowe akcje stały się po nabyciu majątkiem wspólnym małżonków i z racji przeprowadzonego postępowania spadkowego weszły w skład spadku po mężu w udziale 1/2 z całości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane przez Wnioskodawczynię w zeznaniu podatkowym na potrzeby Urzędu Skarbowego i czy ewentualny podatek od spadku winien być wyliczony od 1/2 udziału... Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. W sytuacji, gdy nie była ona zniesiona trwa ona do momentu ustania małżeństwa. W niniejszym przypadku ustała ona z chwilą śmierci męża. Tym samym, akcje pracownicze nabyte przez męża powinny podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem cywilnym. Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Rejonowego, spadek po zmarłym A.

2012
1
lis

Istota:

Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od nabycia w spadku po ojcu akcji pracowniczych?
Na jakiej podstawie ma płacić podatek, jeżeli przed 2007 r. jej ojciec nic nie posiadał ?

Fragment:

Tytułem spadku, jak zostało to stwierdzone w uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawczyni nabyła w 2011 r. nieodpłatnie akcje pracownicze. Akcje te może zbyć dopiero w 2013 r. Z treści przywołanych powyżej przepisów oraz opisanego stanu faktycznego faktycznie wynika, że Wnioskodawczyni nabyła tytułem spadku po zmarłym ojcu prawo majątkowe w postaci roszczenia do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych po zmarłym pracowniku kopalni, bowiem w chwili śmierci spadkodawca nie posiadał akcji pracowniczych. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po ojcu Wnioskodawczyni, jako jego spadkobierczyni nabyła przysługujące mu akcje pracownicze. Roszczenie do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych po zmarłym pracowniku jest prawem majątkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Następcy prawni zmarłego pracownika uzyskują przysługujące mu prawo majątkowe w tym zakresie na zasadzie sukcesji uniwersalnej wynikającej z zapisu art. 922 § 1 K.c. Momentem nabycia spadku przez Wnioskodawczynię jest, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa, data śmierci spadkodawcy. To oznacza, że Wnioskodawczyni nabyła spadek po ojcu (w tym również prawnie uzasadnione roszczenie należne spadkodawcy, a więc prawo do nabycia nieodpłatnie akcji pracowniczych) w 2000 r., tj. przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2012
19
sty

Istota:

Nabycie akcji w drodze spadku.

Fragment:

W zeznaniu tym (zgłoszeniu) należało wykazać składniki nabytego w spadku majątku i ich wartość, w tym wartość akcji pracowniczych po zmarłym ojcu, ustaloną zgodnie z powołanym wyżej art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Reasumując, w przedmiotowej sprawie zasadnym było, aby dla ustalenia wartości rynkowej akcji pracowniczych opierać się na ich wartości rynkowej z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. Tak ustaloną wartość akcji należało wykazać w zeznaniu podatkowym lub – w sytuacji gdy Wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od zbycia akcji pracowniczych?

Fragment:

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż otrzymał w 1995r. nieodpłatnie akcje pracownicze, natomiast w 2009r. dokonał ich sprzedaży. W świetle powyższego, dla oceny, czy sprzedaż ww. akcji przez wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie wyżej powołanych przepisów istotne znaczenie oprócz daty nabycia ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży. Wnioskodawca podał, że nabył akcje pracownicze, a więc akcje oferowane pracownikom uprawnionym do ich nabycia. Oferta nabycia tych akcji była więc skierowana do określonego kręgu uprawnionych osób, nie miała charakteru oferty publicznej. Nabycie akcji przez wnioskodawcę nie nastąpiło bowiem na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie uznać należy, że nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy, gdyż akcje nie zostały nabyte w trybie przewidzianym w tym przepisie. Adekwatnie bowiem z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie w 2009 r.?

Fragment:

Zainteresowany nabył nieodpłatnie akcje pracownicze. Zamierza dokonać ich sprzedaży, przy czym odpłatne zbycie nie będzie przedmiotem działalności gospodarczej. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz wyżej wskazane przepisy prawa, wskazać należy, iż dochód uzyskany z tytułu sprzedaży przedmiotowych akcji podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ww. art. 30b ustawy. Wobec powyższego, w zeznaniu rocznym PIT-38, należy wykazać uzyskany dochód (poniesioną stratę), przy czym cenę nabycia przedmiotowych akcji należy określić w kwocie 0 zł. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
lip

Istota:

Odpłatne zbycie akcji.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nabyła akcje pracownicze, z puli przeznaczonej dla pracowników będąc jednocześnie pracownikiem przedmiotowej spółki. Nabycie akcji przez Wnioskodawczynię nie nastąpiło zatem na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ale na podstawie oferty skierowanej do konkretnego kręgu osób, w tym przypadku do pracowników. Akcje nabyte przez Wnioskodawczynię były akcjami pracowniczymi. Inne osoby – poza określoną grupą pracowników nie miały możliwości nabycia akcji z tej puli. Poza tym jeśli oferta nie jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a do konkretnie oznaczonych adresatów, nawet jeśli ich liczba przewyższa 300 osób, to nie sposób jest mówić o ofercie publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ww. ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Publiczny oznacza bowiem dostępność dla ogółu ludzi, a nie dla określonego kręgu. Mówiąc o publicznym charakterze zawsze mieć należy na względzie powszechny dostęp do akcji. Wobec powyższego uznać należy, że skoro Wnioskodawczyni nabyła akcje z puli przeznaczonej dla pracowników, nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy, gdyż akcje nie zostały nabyte na podstawie publicznej oferty.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien był zapłacić podatek z tytułu zbycia akcji, nabytych uprzednio w drodze podziału majątku dorobkowego?

Fragment:

Na podstawie wydanego w dniu 19 grudnia 2002 r. postanowienia sądu rejonowego w sprawie podziału majątku dorobkowego otrzymała Pani uprzednio należące do byłego męża 423 akcje pracownicze jednego z polskich banków. Powyższe akcje zostały w dniu 7 listopada 2003 r. przekazane na Pani rachunek w domu maklerskim. W latach 2004–2007 z tytułu zbycia ww. akcji zapłaciła Pani podatek dochodowy w kwocie odpowiednio za: 2004 – 3 377 zł 80 gr; 2005 – 3 640 zł; 2006 – 717 zł i 2007 – 231 zł 80 gr. Nadto, zaznacza Pani, iż wspomniane akcje zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r., a podatek dochodowy został uiszczony przed ich przekazaniem pracownikom. Natomiast prywatyzacja banku nastąpiła w latach 1997–1998. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy powinna była Pani zapłacić podatek z tytułu zbycia akcji, nabytych uprzednio w drodze podziału majątku dorobkowego... Zdaniem Pani, zapłacony podatek z tytułu zbycia akcji w latach 2004–2007 powinien zostać jej zwrócony, z kolei za 2008 r. (około 2 200 zł) nie należy płacić podatku z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pani w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r.

2011
1
cze

Istota:

Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku od sprzedanych akcji pracowniczych po ponad 5 latach po ich nabyciu?

Fragment:

BKIP 14 marca 2008r.), uzupełnionym w dniu 8 kwietnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji pracowniczych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży akcji pracowniczych.W związku z brakami formalnymi wniosku pismem z dnia 28 marca 2008r. Znak: IBPB2/415-526/08/HS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 8 kwietnia 2008r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni na podstawie umowy z dnia 27 października 1999r. nabyła nieodpłatnie akcje pracownicze (w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). W chwili nabycia wnioskodawczyni nie była pracownikiem TP S.A., tylko pracownikiem Poczty Polskiej, przy czym zaznacza, że akcje te nabyła dzięki temu, że przedsiębiorstwa te stanowiły całość przed ich podziałem. Przedmiotowe akcje wnioskodawczyni sprzedała dnia 12 lutego 2007r. za pośrednictwem Biura Maklerskiego, które wystawiło informację PIT-8C. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wnioskodawczyni ma obowiązek płacić podatek od sprzedanych akcji po ponad 5-ciu latach po ich nabyciu...

2011
1
cze

Istota:

Dla rozstrzygnięcia opodatkowania sprzedaży akcji pracowniczych, tj. jak wskazuje Wnioskodawca nabytych na podstawie umowy ze Skarbem Państwa, podstawowe znaczenie ma fakt, iż nie została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie dochodów ze sprzedaży akcji pracowniczych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – sprzedane akcje nie zostały nabyte na podstawie oferty publicznej (są to akcje pracownicze a wiec skierowane do konkretnej grupy osób) oraz zbyte akcje (akcje pracownicze) nie były dopuszczone do obrotu giełdowego. W związku z tym, że nie została spełniona przesłanka sposobu nabycia akcji, tym samym rozpatrywanie pozostałych warunków do skorzystania ze zwolnienia było bezprzedmiotowe. Tym samym dochód ze sprzedaży tych akcji uzyskany w 2007 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nabycie przez Wnioskodawcę akcji pracowniczych nie miało publicznego charakteru. Odnośnie zaś akcji nabytych na podstawie oferty publicznej, o ile zostały one nabyte przed 1 stycznia 2004 r., dochód uzyskany z ich zbycia będzie zwolniony z opodatkowania, gdyż jak podaje Wnioskodawca zostały one dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, ich nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty a sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Fragment:

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż część akcji (akcje pracownicze) Wnioskodawca nabył na podstawie umowy ze Skarbem Państwa a nie na podstawie oferty publicznej ani na giełdzie papierów wartościowych, zaś nabycie części akcji (22 szt.) nastąpiło na podstawie oferty publicznej. Wobec tego dla rozstrzygnięcia opodatkowania sprzedaży akcji pracowniczych, tj. jak wskazuje Wnioskodawca nabytych na podstawie umowy ze Skarbem Państwa, podstawowe znaczenie ma fakt, iż nie została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie dochodów ze sprzedaży akcji pracowniczych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – sprzedane akcje nie zostały nabyte na podstawie oferty publicznej (są to akcje pracownicze a wiec skierowane do konkretnej grupy osób) oraz zbyte akcje (akcje pracownicze) nie były dopuszczone do obrotu giełdowego. W związku z tym, że nie została spełniona przesłanka sposobu nabycia akcji, tym samym rozpatrywanie pozostałych warunków do skorzystania ze zwolnienia było bezprzedmiotowe. Tym samym dochód ze sprzedaży tych akcji uzyskany w 2007 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nabycie przez Wnioskodawcę akcji pracowniczych nie miało publicznego charakteru.

2011
1
maj

Istota:

Czy od sprzedaży akcji pracowniczych Spółki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 1440-DF2/41533/VII/2007 uznające Pani stanowisko oraz argumenty przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych Spółki jako nieprawidłowe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka: - zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy. U z a s a d n i e n i e Jak wynika z akt sprawy – wnioskiem z dnia 4 stycznia 2007r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym zawarła Pani pytanie: czy od sprzedaży akcji pracowniczych Spółki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze stanu faktycznego przedstawionego w powyższym wniosku wynika, iż w 1996r. otrzymała Pani od Skarbu Państwa nieodpłatnie 60 akcji pracowniczych Spółki W 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o przymusowym wykupie tych akcji (Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 23.05.2006r.). Wykupu akcji dokonała Firma C za pośrednictwem Domu Maklerskiego w dniu 21.07.2006r. Z uwagi na to, że:- przydział akcji nastąpił w 1996r. czyli przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej podatek dochodowy od sprzedaży akcji, - sprzedaż akcji nastąpiła w wyniku przymusowego wykupu, a nie decyzji Pani, - został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych – podnosi Pani, że nie ma obowiązku zapłacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży powyższych akcji.