ITPB3/4510-550/15-3/MKo | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej celem ich umorzenia za wynagrodzeniem przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie wynagrodzenie otrzymane przez niego za umarzane Akcje pomniejszone o wartość nominalną Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów?
ITPB3/4510-550/15-3/MKointerpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. przychód
 3. sprzedaż
 4. spółka kapitałowa
 5. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu – 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia na rzecz spółki akcyjnej akcji nabytych uprzednio w wyniku wymiany udziałów (akcji) celem ich umorzenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych uprzednio w wyniku wymiany udziałów (akcji) oraz odpłatnego zbycia na rzecz spółki akcyjnej akcji nabytych uprzednio w wyniku wymiany udziałów (akcji) celem ich umorzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczona odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (dalej również: Spółka).

Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów (dalej: Udziały), które zostaną objęte przez osobę fizyczną (dalej: Akcjonariusz) posiadającą akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Akcyjna). Objęcie Udziałów może również nastąpić przez więcej niż jedną osobę fizyczną (dalej: Akcjonariusze) posiadające akcje w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej.

Spółka Akcyjna jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Akcjonariusz i Akcjonariusze są polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Z akcjami Spółki Akcyjnej posiadanymi przez Akcjonariuszy związana jest bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej. W zamian za Udziały wydawane Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) Wnioskodawca nabędzie akcje Spółki Akcyjnej, z którymi będzie związana bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej (dalej: Akcje).

W przypadku gdy Udziały zostaną objęte tylko przez jednego z Akcjonariuszy, z Akcjami wniesionymi do Wnioskodawcy przez tego Akcjonariusza będzie również związana bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej. Wartość nominalna Udziałów będzie równa wartości rynkowej Akcji wnoszonych przez Akcjonariusza (Akcjonariuszy) do Wnioskodawcy za obejmowane Udziały. Wniesienie Akcji do Wnioskodawcy, z którymi związana jest bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej, w zamian za udziały Wnioskodawcy wydawane Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) może nastąpić:

 • jednorazowo, tj. z wniesionymi Akcjami będzie związana bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej;
 • wielokrotnie, tj. zostanie dokonanych więcej niż jedna transakcji wniesienia akcji Spółki Akcyjnej do Wnioskodawcy w zamian za udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza transakcja wniesienia akcji Spółki Akcyjnej, a w wyniku tych transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce Akcyjnej.

W następstwie wyżej opisanych czynności Wnioskodawca w zamian za wydane Udziały nabędzie Akcje, z którymi związana będzie bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej, a nabycie Akcji i wydanie Udziałów nastąpi na zasadach tzw. wymiany udziałów (akcji), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 8a, ust. 8b, ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może dokonać odpłatnego zbycia Akcji, tj.:

 • sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, lub
 • odpłatnego zbycie Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji w drodze sprzedaży Akcji przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie cena sprzedaży Akcji (o ile będzie wartością rynkową), a kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów...
 2. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej celem ich umorzenia za wynagrodzeniem przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie wynagrodzenie otrzymane przez niego za umarzane Akcje pomniejszone o wartość nominalną Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie drugie, natomiast w zakresie pytania pierwszego wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej celem ich umorzenia za wynagrodzeniem, jego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę za umarzane Akcje pomniejszone o wartość nominalną Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów.

Wnioskodawca nabędzie Akcje w ramach tzw. wymiany udziałów (akcji) opisanej w przepisie art. 24 ust. 8a, ust. 8b, ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwentnie przy określaniu konsekwencji podatkowych związanych ze zbyciem przez Wnioskodawcę Akcji koniecznym będzie uwzględnienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do tzw. wymiany udziałów (akcji).

W dalszej części wniosku Wnioskodawca przedstawił omyłkowo w Uzasadnieniu szczegółowym do pytania nr 2 stanowisko dotyczące pytania 1, natomiast właściwym jest Jego pogląd umieszczony w Uzasadnieniu szczegółowym do pytania nr 1:

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Odpowiednio do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e przytoczonej ustawy do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Konsekwentnie w świetle przywołanego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie Akcji należy rozumieć Udziały wydawane Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) obejmującym Udziały w zamian za Akcje nabywane przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów (akcji). Jednocześnie wysokość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie Akcji będzie równa wartości nominalnej wydanych Udziałów powiększonej o zapłatę w gotówce kwoty, o której mowa w art. 12 ust. 4d ww. ustawy (pod warunkiem że taka zapłata w gotówce będzie miała miejsce).

Mając na względzie powyższe, przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, uzyskanym przez niego z tytułu odpłatnego zbycia Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia przez Spółkę Akcyjną będzie różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Spółki Akcyjnej z tytułu odpłatnego zbycia Akcji celem ich umorzenia, a wartością nominalną Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę.

Innymi słowy, Wnioskodawca będzie uprawniony w świetle przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do pomniejszenia kwoty wynagrodzenia za umarzane Akcje o wartość nominalną Udziałów. W przypadku gdy kwota wynagrodzenia za umarzane Akcje będzie równa wartości nominalnej Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka wskazuje, że jej stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2012 r. nr ITPB3/423-665/11/AM Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał: Jak stanowi natomiast art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Pod pojęciem „zbycia” tych udziałów (akcji) należy rozumieć odpowiednio przeniesienie prawa ich własności lub przeniesienie prawa majątkowego na inny podmiot (nabywcę). Zbycie ma charakter odpłatny, gdy następuje za opłatą - gdy wiąże się z uzyskaniem od nabywcy świadczenia wzajemnego o określonej wartości. Stąd też, w pojęciu "odpłatnego zbycia" mieści się zarówno klasyczna sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie, jak i czynności prawne o podobnym charakterze (zamiana, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za świadczenie wzajemne).

Powyższy przepis znajdzie również zastosowanie w przypadku odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) nabytych przy wymianie udziałów (akcji).

Tożsame stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2012 r. nr IPPB3/423-586/12-2/AG, w której wskazano: Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się w art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, zwrotem „z odpłatnego zbycia”. Skoro zbycie udziałów/akcji w celu ich umorzenia stanowi również formę ich zbycia, oznacza to, iż koszt nabycia bądź objęcia udziałów/akcji zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy - wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane (powiększone o ewentualna zapłatę w gotówce).

W konsekwencji koszty nabycia lub objęcia udziałów spółki PolCo, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny odpowiadać nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych w zamian za otrzymane udziały PolCo. Udziały te stanowią bowiem swoiste wynagrodzenie wydawane w zamian za otrzymane przez Wnioskodawcę udziały PolCo. (...) W efekcie, należy uznać, iż podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów PolCo celem umorzenia ponad wydatki na nabycie tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów PolCo będzie wyższe niż poniesione przez Spółkę przedmiotowe wydatki.

Stanowisko Wnioskodawcy, poza przywołanymi powyżej i zacytowanymi interpretacjami, znajduje potwierdzenie w szeregu innych interpretacji indywidualnych - przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr ITPB4/423-97/13/AM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2013 r. nr IPPB3/423-316/13-2/MS1 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2013 r. nr IPPB3/423-172/13-2/MS1 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr IPTPB3/423-36/13-6/KJ wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2014 r. nr IPPB3/423-978/13-2/AG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 r. nr IPPB3/423-258/14-4/MS1 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 r. nr IBPB1/2/423-839/14/BG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2014 r. nr IBPBI/2/423-1023/14/MS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Reasumując, dla celów ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu odpłatnego zbycia Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, Wnioskodawca będzie uprawniony do uwzględnienia wydatków poniesionych na nabycie Akcji, które to wydatki będą w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) Spółki Akcyjnej od których Wnioskodawca nabędzie Akcje zbywane następnie odpłatnie na rzecz Spółki Akcyjnej celem ich umorzenia za wynagrodzeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 851, z późn. zm.), jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
 • do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z kolei na podstawie art. 16 ust 1 pkt 8e ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Natomiast art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że do przychodów nie zalicza się kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów – w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że akcje zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w drodze wymiany udziałów (akcji), a następnie, w zależności od decyzji biznesowej, może dojść do zbycia przez Wnioskodawcę akcji celem ich dobrowolnego umorzenia przez Spółkę Akcyjną za wynagrodzeniem.

Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera regulacje prawne odnoszące się zarówno do podatkowych skutków wymiany udziałów, wnoszenia aportu, odpłatnego zbycia udziałów (akcji), umorzenia udziałów lub akcji oraz do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia. Z uwagi zatem na fakt, że ustawodawca rozróżnia pojęcia „odpłatnego zbycia” i „odpłatnego zbycia w celu umorzenia”, skutki podatkowe tych czynności nie mogą być takie same.

Zatem w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów – w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia. Treść tego przepisu oznacza, że jeżeli podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów bądź akcji celem ich umorzenia i za zbywane udziały uzyskuje wynagrodzenie, to do przychodów tego podatnika (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów (akcji). Natomiast w przypadku gdy kwota otrzymana z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów będzie równa lub niższa od poniesionych wydatków na nabycie udziałów, to kwota ta nie będzie podlegała zaliczeniu do przychodów Spółki. Jednocześnie wydatki na nabycie lub objęcie udziałów nie będą w takiej sytuacji stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku zbycia w celu umorzenia akcji nabytych w drodze wymiany udziałów (akcji), Wnioskodawca może uzyskać przychód (dochód), stanowiący różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną z odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia a kosztem nabycia akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę akcjonariuszowi (akcjonariuszom) Spółki Akcyjnej w zamian za jej akcje.

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga, że art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „kosztu nabycia” zbywanych udziałów, należy zatem zastosować wykładnię systemową uwzględniającą regulacje zawarte w art. 15 i 16 analizowanej ustawy. W tym zakresie (czyli – wolą ustawodawcy - odkodowania pojęcia ww. kosztów) zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa koszty nabycia udziałów nabytych w ramach wymiany udziałów w wysokości ich wartości nominalnej. Przepis ten odnosi się bowiem do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji). Natomiast regulacje dotyczące ustalenia kosztów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia stanowią lex specialis względem normy zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy.

Należy przy tym zauważyć, że zasady rozliczenia transakcji zbycia udziałów celem ich umorzenia w istotny sposób różnią się od zasad opodatkowania odpłatnego zbycia. W przypadku odpłatnego zbycia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całość otrzymanych kwot stanowi przychód, a sposób obliczenia kosztów uzyskania przychodów - w przypadku udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów został - określony w art. 16 ust. 1 pkt 8e przytoczonej ustawy. Na podstawie tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, które sprowadza się do konkluzji, że w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę udziałów celem ich umorzenia będą obowiązywały analogiczne zasady ustalania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, jak w przypadku odpłatnego zbycia udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, a w konsekwencji wynik osiągnięty na tej transakcji (dochód lub strata) również powinien zostać ustalony w oparciu o analogiczne przepisy, jak odnoszące się do odpłatnego zbycia udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż kwestia czy w niniejszej sprawie istotnie dojdzie do transakcji „wymiany udziałów (akcji)”, jako element opisu zdarzenia przyszłego nie podlegała ocenie w niniejszej sprawie, tym bardziej, że tego rodzaju transakcja nie stanowiła przedmiotu niniejszej interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę we wniosku interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych rozstrzygnięć, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy jednakże stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach osadzonych w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Organy interpretacyjne natomiast – mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych – nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że – jak wskazano powyżej – nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Niemniej jednak, dokonując przedmiotowej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ miał na względzie rozstrzygnięcia organów podatkowych, wydane w podobnych sprawach, w tym powołane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.