ITPB3/4510-550/15-2/MKo | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji w drodze sprzedaży Akcji przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie cena sprzedaży Akcji (o ile będzie wartością rynkową), a kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów?
ITPB3/4510-550/15-2/MKointerpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. przychód
 3. sprzedaż
 4. spółka kapitałowa
 5. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu – 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych uprzednio w wyniku wymiany udziałów (akcji) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych uprzednio w wyniku wymiany udziałów (akcji) oraz odpłatnego zbycia na rzecz spółki akcyjnej akcji nabytych uprzednio w wyniku wymiany udziałów (akcji) celem ich umorzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczona odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (dalej również: Spółka).

Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów (dalej: Udziały), które zostaną objęte przez osobę fizyczną (dalej: Akcjonariusz) posiadającą akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Akcyjna). Objęcie Udziałów może również nastąpić przez więcej niż jedną osobę fizyczną (dalej: Akcjonariusze) posiadające akcje w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej.

Spółka Akcyjna jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Akcjonariusz i Akcjonariusze są polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Z akcjami Spółki Akcyjnej posiadanymi przez Akcjonariuszy związana jest bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej. W zamian za Udziały wydawane Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) Wnioskodawca nabędzie akcje Spółki Akcyjnej, z którymi będzie związana bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej (dalej: Akcje).

W przypadku gdy Udziały zostaną objęte tylko przez jednego z Akcjonariuszy, z Akcjami wniesionymi do Wnioskodawcy przez tego Akcjonariusza będzie również związana bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej. Wartość nominalna Udziałów będzie równa wartości rynkowej Akcji wnoszonych przez Akcjonariusza (Akcjonariuszy) do Wnioskodawcy za obejmowane Udziały. Wniesienie Akcji do Wnioskodawcy, z którymi związana jest bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej, w zamian za udziały Wnioskodawcy wydawane Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) może nastąpić:

 • jednorazowo, tj. z wniesionymi Akcjami będzie związana bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej;
 • wielokrotnie, tj. zostanie dokonanych więcej niż jedna transakcji wniesienia akcji Spółki Akcyjnej do Wnioskodawcy w zamian za udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza transakcja wniesienia akcji Spółki Akcyjnej, a w wyniku tych transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce Akcyjnej.

W następstwie wyżej opisanych czynności Wnioskodawca w zamian za wydane Udziały nabędzie Akcje, z którymi związana będzie bezwzględna większość głosów w Spółce Akcyjnej, a nabycie Akcji i wydanie Udziałów nastąpi na zasadach tzw. wymiany udziałów (akcji), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 8a, ust. 8b, ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może dokonać odpłatnego zbycia Akcji, tj.:

 • sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, lub
 • odpłatnego zbycie Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji w drodze sprzedaży Akcji przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie cena sprzedaży Akcji (o ile będzie wartością rynkową), a kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów...
 2. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji na rzecz Spółki Akcyjnej celem ich umorzenia za wynagrodzeniem przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie wynagrodzenie otrzymane przez niego za umarzane Akcje pomniejszone o wartość nominalną Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze, natomiast w zakresie pytania drugiego wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Akcji w drodze sprzedaży jego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie cena sprzedaży Akcji (o ile będzie wartością rynkową), a kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) w zamian za Akcje nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów.

Wnioskodawca nabędzie Akcje w ramach tzw. wymiany udziałów (akcji) opisanej w przepisie art. 24 ust. 8a, ust. 8b, ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwentnie przy określaniu konsekwencji podatkowych związanych ze zbyciem przez Wnioskodawcę Akcji koniecznym będzie uwzględnienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do tzw. wymiany udziałów (akcji).

W dalszej części wniosku Wnioskodawca przedstawił omyłkowo w Uzasadnieniu szczegółowym do pytania nr 1 stanowisko dotyczące pytania 2, natomiast właściwym jest Jego pogląd umieszczony w Uzasadnieniu szczegółowym do pytania nr 2:

Do odpłatnego zbycia Akcji w drodze sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego będzie miał zastosowanie przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Konsekwentnie przychodem Wnioskodawcy będzie należna mu cena sprzedaży Akcji, przy założeniu że zostanie ustalona w wartości rynkowej.

Dla ustalenia kosztu uzyskania tego przychodu Wnioskodawca powinien zastosować przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie, z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Konsekwentnie podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku odpłatnego zbycia Akcji w drodze umowy sprzedaży będzie dochód ustalony jako różnica pomiędzy ceną z umowy sprzedaży należną Wnioskodawcy, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na nabycie Akcji w wysokości równiej wartości nominalnej Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi (Akcjonariuszom) od których Wnioskodawca nabędzie Akcje zbywane następnie odpłatnie w drodze umowy sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednoznacznie zaznaczyć należy, iż kwestia czy w niniejszej sprawie istotnie dojdzie do transakcji „wymiany udziałów (akcji)”, jako element opisu zdarzenia przyszłego nie podlegała ocenie w niniejszej sprawie, tym bardziej, że tego rodzaju transakcja nie stanowiła przedmiotu niniejszej interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.