ITPB3/423-487/14/DK | Interpretacja indywidualna

Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji będzie cena zakupu akcji zapłacona poprzez wydanie Zbywcy wierzytelności Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego o wartości odpowiadającej cenie zakupu?
ITPB3/423-487/14/DKinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. koszt
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem w drodze datio in solutum Akcji w przypadku ich zbycia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem w drodze datio in solutum Akcji w przypadku ich zbycia.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca zamierza nabyć akcje polskiej spółki kapitałowej (dalej: Akcje). Zapłata ceny sprzedaży nastąpi poprzez wydanie Zbywcy wierzytelności Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego (wierzytelność do wydania przedmiotu pożyczki), tj. Wnioskodawca w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży Akcji, dokona świadczenia zastępczego (datio in solutum). Wartość wierzytelności będzie odpowiadała cenie zakupu Akcji. W przyszłości możliwe jest również zbycie Akcji.

W związku z tym sformułowano następujące pytanie.

Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji będzie cena zakupu akcji zapłacona poprzez wydanie Zbywcy wierzytelności Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego o wartości odpowiadającej cenie zakupu...

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji będzie cena zakupu Akcji zapłacona poprzez wydanie na rzecz Zbywcy Akcji, wierzytelności Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego o wartości odpowiadającej cenie zakupu Akcji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) – dalej: Ustawa CIT – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, poza wydatkami wymienionymi wprost w art. 16 ust 1 Ustawy CIT, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT nie stanowią kosztu uzyskania przychodu wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W związku z tym, wydatki poniesione na zakup udziałów lub akcji stanowią koszt uzyskania przychodów, który jest potrącalny (uwzględniany przy ustalaniu dochodu) w momencie odpłatnego zbycia udziałów lub akcji.

Powołane wyżej regulacje odnoszą się do pojęcia wydatków na nabycie udziałów lub akcji. W praktyce cena zakupu udziałów i akcji może być uregulowana poprzez przekazanie zbywcy środków pieniężnych ale również w inny sposób, np. poprzez potracenie z wierzytelnościami Nabywcy wobec zbywcy, czy też poprzez wykonania świadczenia zastępczego.

W wyniku zakupu udziałów lub akcji po stronie nabywcy powstaje zobowiązanie do zapłaty ceny zakupu. Zgodnie z art. 354 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121; dalej: Kodeks Cywilny) dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Ustawodawca przy założeniu swobody umów nie stawia przeszkód, aby dłużnik zwolnił się ze zobowiązania przez spełnienie innego świadczenia za zgodą wierzyciela.

Zgodnie z art. 453 Kodeksu Cywilnego jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum) jest umową, na mocy której obie strony (dłużnik i wierzyciel) wyrażają zgodę na spełnienie innego świadczenia niż świadczenie pierwotnie ustalone.

W związku z wykonaniem umowy datio in solutum Wnioskodawca zamiast środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej cenie zakupu Akcji wyda Zbywcy wierzytelności własne wobec podmiotu trzeciego o wartości odpowiadającej cenie zakupu. W sensie ekonomicznym, Wnioskodawca faktycznie „zapłaci” zatem za Akcje wierzytelnością wobec podmiotu trzeciego ponosząc w ten sposób wydatek na nabycie Akcji. Również w literaturze szeroko prezentowany jest pogląd, że instytucja datio in solutum ma charakter odpłatnej umowy rozporządzającej (J. Dąbrowa, <w:> System pr. cyw., t. 3, cz. 1, s. 852; W. Popiołek, <w:> K. Pietrzykowski, KC. Komentarz, t. 2, 2005, s. 9).

Stąd, należy uznać, że skutek owych czynności będzie analogiczny jak w sytuacji, w której doszłoby do zapłaty środkami pieniężnymi za Akcje. Należy zauważyć, że przepisy Ustawy CIT nie regulują wprost skutków podatkowych instytucji datio in solutum. Niemniej z uwagi na to, że ekonomiczny skutek datio in solutum oraz umowy kupna-sprzedaży jest podobny, w ocenie Wnioskodawcy, należy przyjąć, że zastosowanie znajdzie wskazany wyżej art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. nr ILPB3/423-419/13-3/KS, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 10 stycznia 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-1408/10/AK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 7 stycznia 2008 r. znak ITPB3/423-91/07/MT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu w związku ze zbyciem Akcji będzie cena zakupu Akcji zapłacona poprzez wydanie Zbywcy wierzytelności Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego o wartości odpowiadającej cenie zakupu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zauważyć należy, że przedmiotowa interpretacja odnosi się ściśle do pytania sformułowanego we wniosku, które dotyczy kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z nabyciem Akcji w przypadku ich zbycia. Nie odnosi się natomiast i nie przesądza kwestii związanych z opodatkowaniem transakcji na podstawie art. 14a Ustawy CIT, który nie znajduje zastosowania do kwestii będących przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.