ITPB2/436-115/14/MK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nabycia akcji.
ITPB2/436-115/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. przedmiot opodatkowania
  3. sprzedaż
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

c Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2014 r. i 25 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia akcji:

    -
  • w części dotyczącej podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe,
  • w pozostałym zaś zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia akcji.

Wniosek uzupełniono w dniu 23 czerwca 2014 r. i 25 sierpnia 2014 r.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest pracownikiem firmy energetycznej. W 2010 r. nabył od byłej pracownicy akcje spółki energetycznej. Umowę sprzedaży zawarto w domu maklerskim. Ww. akcje Wnioskodawca nabył za cenę 1 zł za akcję – w wysokości jak je wycenił pracodawca. Umowę zawarto w dniu 10 listopada 2011 r.

Na takich samych zasadach Wnioskodawca zawarł w dniu 16 listopada 2010 r. i 9 maja 2012 r. umowy z inną pracownicą. Obie osoby pracowały w dawnym Zakładzie Energetycznym i otrzymały tzw. akcje pracownicze o wartości 1 zł.

Ostatnią transakcję Wnioskodawca dokonał w dniu 6 czerwca 2013 r. z pracownikiem spółki energetycznej po cenie 1,2 zł za akcję.

Wnioskodawca sam znajdował zbywców ww. akcji (tj. bez udziału maklera), natomiast w biurze maklerskim zawierał tylko umowy i zdeponował nabyte akcje.

Ponadto Wnioskodawca nabywał ww. akcje w czasie gdy spółka energetyczna nie była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w związku z nabyciem na podstawie zawartej w biurze maklerskim umowy kupna-sprzedaży akcji nie notowanej na giełdzie spółki Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych... Jeśli tak, to w jakiej wysokości i od jakiej ceny...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien zapłacić podatek w wysokości 1%, który należy naliczyć od ceny akcji wskazanej w każdej z umów sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się w części dotyczącej podstawy opodatkowania za nieprawidłowe, w pozostałym zaś zakresie uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy, w przypadku umowy sprzedaży, powstaje – stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 – z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a zgodnie z art. 4 pkt 1 ciąży on, z zastrzeżeniem art. 5, na kupującym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika więc wprost, że ustawodawca nie łączy podstawy opodatkowania z ceną uzgodnioną przez strony danej czynności. Ta, będąca bowiem co do zasady sumą pieniężną, której wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży, a podstawą ustalenia której jest kalkulacja uwzględniająca przewidywane koszty lub koszty faktycznie poniesione, może bowiem podlegać swobodnemu kształtowaniu przez strony danego stosunku prawnego, o ile nie sprzeciwia się to ustawie i odpowiada właściwości danego stosunku prawnego.

Dla potrzeb ustalenia w sposób prawidłowy podstawy opodatkowania ustawodawca w art. 6 ust. 2 ustawy postanowił wprost, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zaznaczyć również należy, że ustalając wartość przedmiotu sprzedaży pamiętać trzeba, że jeżeli w ocenie organu podatkowego, wartość ta nie będzie odpowiadała wartości rynkowej, to zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Jeżeli natomiast podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy, w myśl ust. 4 omawianego przepisu, dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Z kolei w przypadku umowy sprzedaży innej niż umowa sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, stawka podatku wynosi 1% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b).

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 analizowanej ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2010 r. Wnioskodawca nabył od byłej pracownicy akcje spółki energetycznej. Umowę sprzedaży zawarto w domu maklerskim. Ww. akcje Wnioskodawca nabył za cenę 1 zł za akcję – w wysokości jak je wycenił pracodawca. Umowę zawarto w dniu 10 listopada 2011 r.

Na takich samych zasadach Wnioskodawca zawarł w dniu 16 listopada 2010 r. i 9 maja 2012 r. umowy z inną pracownicą. Obie osoby pracowały w dawnym Zakładzie Energetycznym i otrzymały tzw. akcje pracownicze o wartości 1 zł.

Ostatnią transakcję Wnioskodawca dokonał w dniu 6 czerwca 2013 r. z pracownikiem spółki energetycznej po cenie 1,2 zł za akcję.

Wnioskodawca sam znajdował zbywców ww. akcji (tj. bez udziału maklera), natomiast w biurze maklerskim zawierał tylko umowy i zdeponował nabyte akcje.

Ponadto Wnioskodawca nabywał ww. akcje w czasie gdy spółka energetyczna nie była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wprawdzie ustawodawca przewidział w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnienie od podatku sprzedaży praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywanej za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94), to jednak – jak wskazał Wnioskodawca – ze względu na to, że w biurze maklerskim zawierał tylko umowy i zdeponował nabyte akcje, nie ma zastosowania ww. preferencja podatkowa.

Zatem nabycie akcji przez Wnioskodawcę w wyniku zawartych umów sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%, przy czym podstawę opodatkowania może stanowić cena nabycia akcji, o ile odpowiada ona ich wartości rynkowej na dzień zawarcia każdej z umów sprzedaży, w wyniku których je nabył.

Ponadto Wnioskodawca winien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z umów sprzedaży deklaracje PCC-3 i uiścić obliczony przez siebie podatek na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.