ITPB2/415-751/11/15-S/IB | Interpretacja indywidualna

1. Czy w związku z przekazaniem przez Wnioskodawczynię osobom uprawnionym akcji w ramach programu motywacyjnego, po stronie uprawnionych osób powstaje przychód podatkowy, w odniesieniu do którego na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Czy w związku ze zbyciem przez osoby uprawnione akcji otrzymanych od Wnioskodawczyni w ramach programu motywacyjnego powstaje przychód, w odniesieniu do którego na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
ITPB2/415-751/11/15-S/IBinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. kapitały pieniężne
 3. nabycie
 4. pracownik
 5. programy
 6. zbycie
 7. świadczenia na rzecz pracowników
 8. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 237/12 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu – 8 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2011 r. (data wpływu 27 października 2011 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 24 października 2011 r. (data wpływu 27 października 2011 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Sp. z o. o. SKA (dalej: Wnioskodawczyni) jest spółką, której przedmiotem działalności jest: wynajem i zarządzanie nieruchomościami, własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, wynajem i dzierżawa ruchomych składników majątku, leasing finansowy, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki, pozostałe pośrednictwo pieniężne, pozostałe formy udzielania kredytów, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Wnioskodawczyni, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przekazała nieodpłatnie pracownikom, członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej nabyte przez Nią akcje podmiotu trzeciego. Osoby uprawnione, określone w zdaniu poprzednim, zostały wskazane we wspomnianej uchwale walnego zgromadzenia. Z każdą osobą uprawnioną została zawarta umowa, która przewiduje m.in.: zasady przyznawania i zbywania akcji. Zbycie akcji przez osoby uprawnione będzie możliwe dopiero po upływie wskazanego w umowie okresu.

W przesłanym uzupełnieniu wskazano, iż wniosek dotyczy stanu faktycznego zaistniałego w 2011 r. oraz stanu przyszłego (2012 r.), bowiem termin realizacji programu motywacyjnego został przewidziany na lata 2011 i 2012, przy czym objęcie akcji w roku 2011 zostało zrealizowane. Przekazywane akcje zostały wyemitowane przez podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w W., którego siedzibą jest Polska. Obejmowane akcje są akcjami nowej emisji, ich emitentem nie jest Wnioskodawczyni; akcje zostały objęte przez członków Zarządu Wnioskodawczyni oraz przez osoby należące do kierownictwa podmiotów należących do grupy związanej kapitałowo z Wnioskodawczynią; osoby uprawnione do objęcia akcji zostały wskazane w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wnioskodawczyni (podmiotu nie będącego emitentem akcji). Akcje podmiotu trzeciego zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w celu przekazania ich w ramach programu motywacyjnego osobom uprawnionym wskazanym w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadano następujące pytania.

 1. Czy w związku z przekazaniem przez Wnioskodawczynię osobom uprawnionym akcji w ramach programu motywacyjnego, po stronie uprawnionych osób powstaje przychód podatkowy, w odniesieniu do którego na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy w związku ze zbyciem przez osoby uprawnione akcji otrzymanych od Wnioskodawczyni w ramach programu motywacyjnego powstaje przychód, w odniesieniu do którego na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni stosownie do przepisów Ustawy PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dla oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i stanu przyszłego, przepisem o szczególnym znaczeniu jest art. 24 ust. 11 Ustawy PIT. Wynika z niego, że dochodem u osób uprawnionych, które otrzymały akcje jest nadwyżka pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) i nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu wcześniejszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. W tym stanie rzeczy, Wnioskodawczyni jest zdania, że zapisy art. 24 ust. 11 Ustawy PIT będą miały zastosowanie w przedmiotowej sprawie, pomimo przekazania na rzecz osób uprawnionych akcji, których Wnioskodawczyni nie jest emitentem. Wnioskodawczyni uważa, że dochód, jaki powstaje na skutek otrzymania przez osoby uprawnione akcji na preferencyjnych warunkach, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) akcji, a tym samym na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednocześnie wspomniany przepis art. 24 ust. 11 Ustawy PIT, nie zwalnia powstałego na skutek objęcia (nabycia akcji) dochodu od podatku, ale jedynie odracza moment jego opodatkowania, nie wskazując jednocześnie, kiedy dochód ten zostanie ostatecznie opodatkowany. Zdaniem Wnioskodawczyni momentem takim będzie sprzedaż akcji przez osobę uprawnioną. W przypadku zbycia akcji, dochód z kapitałów pieniężnych jest opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b, a obowiązek rozliczenia się z osiągniętego dochodu spoczywa na podatniku (art. 45 ust. 1 a pkt 1 Ustawy). Stąd, również w związku ze zbyciem akcji przez osoby uprawnione na Wnioskującym nie będą spoczywać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku WSA z dnia 15 kwietnia 2010 r. (III SA/Wa 568/09), w którym stwierdzono, iż „akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki wobec spółki będącej emitentem akcji. W momencie otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne. Cechą akcji jest to, iż generują one przychód dopiero w przyszłości w postaci dywidendy lub też w przypadku odpłatnego ich zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na ich nabycie (...). Również w przypadku nabywania akcji na preferencyjnych warunkach, podlegający opodatkowaniu "rzeczywisty dochód" pojawia się dopiero w momencie zbywania akcji”. Także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2010 r. o sygn. IPPB2/415-756/09-2/AS, organ podatkowy podzielił pogląd podatnika, że realne przysporzenie majątkowe pracownik może otrzymać dopiero w momencie sprzedaży akcji, bowiem „Sprzedaż akcji Spółki przez Pracowników będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

W dniu 18 listopada 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną nr ITPB2/415-751/11/IB stwierdzając, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu 8 sierpnia 2011 r.) w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nieodpłatnego przekazania akcji jest nieprawidłowe, natomiast w zakresie obowiązków płatnika w przypadku zbycia akcji otrzymanych przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego jest prawidłowe.

Zgodnie z wykładnią językową art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zakazem rozszerzającego interpretowania przepisów zawierających preferencje podatkowe wskazano, że przepis ten odracza moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), w sytuacji gdy spełnione są wskazane w nim warunki tj.:

 • musi nastąpić objęcie (nabycie) akcji,
 • osoby obejmujące (nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem.

Z uwagi zatem na brak podstaw do zastosowania art. 24 ust. 11 ww. ustawy w sytuacji przedstawionej we wniosku tj. w przypadku gdy akcje nie są przekazywane osobom uprawnionym na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem, uznano, że w momencie ich nieodpłatnego przekazywania osoby uprawnione uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 2 grudnia 2011 r. (data nadania 29 listopada 2011 r.). Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. znak ITPB2/415W-95/11/MK. W dniu 31 stycznia 2012 r. wpłynęła do tutejszego organu podatkowego skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie jej w całości.

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 237/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015 r. sygn. akt II FSK 2355/12 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną tut. organu.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie zastosowanie będzie miało zdanie pierwsze art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wynika z niego, aby warunkiem nieopodatkowania dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami na ich objęcie w momencie objęcia tych akcji było to, aby osoby nabywające akcje były uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem. Ponadto, według Naczelnego Sądu Administracyjnego, zasadnie wywodzi sąd pierwszej instancji, że kierując się wnioskami wynikającymi z literalnego rozumienia przepisu art. 24 ust. 1 ww. ustawy, należy stwierdzić, że gdyby ustawodawca miał zamiar zawęzić stosowanie przepisu tylko do sytuacji, w której osoby uprawnione do objęcia akcji zostały wskazane w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej emitentem, dałby temu wyraz poprzez wyraźne określenie podmiotu, od którego ta uchwała ma pochodzić. W zdaniu drugim art. 24 ust. 11 ww. ustawy, odnoszącym się do sytuacji nabycia akcji od subemitenta usługowego, wyraźnie wskazano, że chodzi o osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem nabywanych akcji. Skoro zatem w samym art. 24 ust. 11 ww. ustawy zawarto odrębne regulacje w zdaniach pierwszym i drugim, to nie można uznać za prawidłową wykładni pomijającej okoliczność, że ustawodawca chcąc wyraźnie wskazać konkretnie – uchwałę walnego zgromadzenia właściwego podmiotu – czyni to w zdaniu drugim powołanego przepisu.

Rozszerzanie obowiązku podatkowego ponad literalne rozumienie przepisu nie znajduje uzasadnienia w realiach rozpoznawanej sprawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie ust. 2a tego artykułu wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy).

W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych uznaje się natomiast, iż nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawczyni, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w 2011 r. przekazała nieodpłatnie pracownikom, członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej nabyte przez Nią akcje podmiotu trzeciego. Termin realizacji programu motywacyjnego został również przewidziany na rok 2012. Ww. osoby uprawnione zostały wskazane we wspomnianej uchwale walnego zgromadzenia. Z każdą osobą uprawnioną została zawarta umowa, która przewiduje m.in.: zasady przyznawania i zbywania akcji. Zbycie akcji przez osoby uprawnione będzie możliwe dopiero po upływie wskazanego w umowie okresu. Przekazywane akcje zostały wyemitowane przez podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w W., którego siedzibą jest Polska. Obejmowane akcje są akcjami nowej emisji, ich emitentem nie jest Wnioskodawczyni; akcje zostały objęte przez członków Zarządu Wnioskodawczyni oraz przez osoby należące do kierownictwa podmiotów należących do grupy związanej kapitałowo z Wnioskodawczynią; osoby uprawnione do objęcia akcji zostały wskazane w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wnioskodawczyni (podmiotu nie będącego emitentem akcji). Akcje podmiotu trzeciego zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w celu przekazania ich w ramach programu motywacyjnego osobom uprawnionym wskazanym w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wnioskodawczyni.

Przepis art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy).

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu przedstawionym w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 237/12 skoro przepis art. 24 ust. 11 ustawy zawiera odrębne regulacje przewidziane w jego zdaniu pierwszym i drugim, to nie może zostać uznana za prawidłową jego wykładnia, pomijająca całkowicie jedno ze zdań przepisu, i to zdanie określające podstawową zasadę odraczania momentu osiągnięcia dochodu z tytułu otrzymania akcji przez uprawnione osoby (tj. zdanie pierwsze). Mając na względzie powyższe oraz zważywszy, że w opisanym we wniosku zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym osoby uprawnione do otrzymania akcji zostały wskazane w uchwale walnego zgromadzenia Spółki strony, zdaniem Sądu przepis art. 24 ust. 11 znajduje w niniejszej sprawie zastosowanie. W ocenie Sądu nie ma żadnych podstaw do zawężania stosowania art. 24 ust. 11 ustawy jedynie do programów motywacyjnych, w ramach których przekazywane akcje są akcjami własnymi spółki. Przeczy temu przede wszystkim literalne brzmienie interpretowanego przepisu, który w zdaniu pierwszym mającym zastosowanie w zaistniałym stanie faktycznym, nie ogranicza możliwości skorzystania z odroczenia opodatkowania dochodu jedynie do sytuacji objęcia (nabycia) akcji własnych spółki podejmującej uchwałę w sprawie ich przekazania osobom uprawnionym. Takie ograniczenie natomiast pojawia się w zdaniu drugim omawianego przepisu, gdzie odroczenie momentu opodatkowania dochodu uzależnione jest od objęcia (nabycia) akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały spółki emitującej akcje, przy czym art. 24 ust. 11 zd. 2 dotyczy nabycia (objęcia) akcji za pośrednictwem tzw. subemitenta usługowego i nie znajduje zastosowania w zaistniałym stanie faktycznym.

Uwzględniając zatem rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wobec dyspozycji art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że w momencie przekazywania akcji osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego nie występuje u tych osób dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji, Spółka - Wnioskodawczyni nie jest obowiązana z tego tytułu do obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek.

Na Wnioskodawczyni nie będą również ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie zbywania akcji przez uczestników programu motywacyjnego. Odpłatne zbycie ww. akcji będzie skutkowało powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ww. ustawy).

W terminie określonym, w art. 45 ust. 1, tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy).

W tym samym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.