IPTPB2/4511-291/15-5/KR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji
IPTPB2/4511-291/15-5/KRinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. objęcie akcji
 3. odpłatne zbycie
 4. program motywacyjny
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie oznaczone nr 2 i 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego, skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym, pismem z dnia 10 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-291/15-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 10 lipca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 14 lipca 2015 r.), zaś w dniu 24 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 21 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: Podatnik) jest obywatelem polskim mającym miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka), podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki na podstawie stosunku powołania.

Spółka planuje w latach 2015-2018 wdrożenie programu motywacyjnego (dalej: Program) skierowanego do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni) opartego o emisję papierów wartościowych - warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo objęcia akcji Spółki. W celu wyemitowania warrantów subskrypcyjnych walne zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych w ramach tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (Jeżeli do emisji dojdzie) będą uczestnicy Programu.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (1 akcja za 1 warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w przypadku, gdy emisja warunkowa dojdzie do skutku. W razie podziału (split) lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, liczba Akcji jaką Uczestnik Programu będzie mógł objąć z tytułu warrantów zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoją naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji, czy innych praw majątkowych, ani praw korporacyjnych w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu.

Warranty będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Podstawą funkcjonowania Programu motywacyjnego będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu.

W okolicznościach wskazanych w Regulaminie Programu (związanych przede wszystkim z zakończeniem stosunku służbowego Uprawnionego ze Spółką) następuje wygaśnięcie jakichkolwiek praw Uprawnionego z warrantu. Uprawniony może jednak zachować uprawnienia z warrantów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego ze Spółką w drodze porozumienia stron.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że został On powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (określonej we wniosku jako „Spółka”) uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Ponadto wiąże Go ze Spółką stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jednakże na stanowisku innym niż funkcja pełniona w Zarządzie Spółki. Objęcie przez Niego akcji Spółki w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych nastąpi po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Wnioskodawca podał, że z uwagi na fakt, że rynkowy poziom cen akcji kształtowany jest przez wiele czynników (jak na przykład wyniki finansowe danej spółki, dywidendy, publikacje danych makroekonomicznych, ogólne zmiany na rynku oraz w sektorze, w którym działa spółka etc.), uiszczona przez Niego cena emisyjna może być

 1. niższa niż cena rynkowa akcji,
 2. równa cenie rynkowej akcji,
 3. wyższa niż cena rynkowa akcji.

Wnioskodawca zaznaczył, że nie może zatem jednoznacznie wskazać, który z powyższych trzech wariantów zaistnieje w przyszłości, bowiem jak sama nazwa wskazuje, cena rynkowa kształtowana jest przez rynek, zatem nie da się jej przewidzieć z kilkuletnim wyprzedzeniem. Podkreślił, że prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, dopiero po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, którym będzie 2018 r., a więc nie wcześniej niż w 2019 r.

Dodatkowo podał, że Wnioskodawca jako Uprawniony uzyska prawo do nabycia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia ustanawiającej Program. Relacja ceny emisyjnej akcji do ceny rynkowej akcji jest więc bez znaczenia w kontekście powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawcy w chwili objęcia akcji, po uiszczeniu ceny emisyjnej akcji - niższej, równej bądź wyższej niż cena rynkowa akcji. Moment opodatkowania jest bowiem odsunięty w czasie do momentu odpłatnego zbycia akcji (na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Programu skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji skutkuje powstaniem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Jak ustalić podstawę opodatkowania i jak opodatkowane jest zbycie akcji Spółki uzyskanych w ramach Programu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 i 3, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do pytania oznaczonego nr 2, objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361, z późn. zm. - ustawa o PIT) dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy o PIT powyższa zasada nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Ponieważ Wnioskodawca został uprawniony do objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia ustanawiającej Program, sam fakt objęcia akcji nieodpłatnie lub za cenę niższą niż jej wartość rynkowa nie powinien skutkować opodatkowaniem uczestnika podatkiem dochodowym. Moment opodatkowania jest odsunięty w czasie do momentu zbycia akcji, a ewentualny koszt ich objęcia powinien kształtować wysokość kosztów uzyskania przychodów uczestnika obniżających późniejszy dochód ze zbycia akcji.

Wynika to przede wszystkim z funkcji, jaką pełni art. 24 ust. 11 ustawy o PIT oraz z faktu, że przepis ten jako warunek odroczenia opodatkowania dochodu uczestnika do momentu zbycia akcji uznaje uprawnienie uczestnika do objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Takie stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe: „Wobec tego dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. W momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, przychód z kapitałów pieniężnych, z którego poszczególni uczestnicy programu winni rozliczyć się osobiście.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2012 r., nr ILPB1/415-407/12-4/AP).

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r., nr IBPBII/2/415-429/1 l/MW).

Takie stanowisko znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych w podobnych sprawach dotyczących instrumentów motywacyjnych: „Do przychodu powstałego na skutek realizacji opcji oraz GSU (tzn. ekwiwalenty akcji o ograniczonej zbywalności) poprzez objęcie akcji stosuje się art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f.” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. III SA/Wa 1054/10).

W przypadku objęcia akcji w określonym w czasie, jedynym momentem, w którym powstanie przychód do opodatkowania będzie, zgodnie z art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f., moment sprzedaży objętych akcji, przy czym przychód ten będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych.” (Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. I SA/Sz 1160/13).

Przepis art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. nie stanowi definitywnego zwolnienia podatkowego, a jedynie przesuwa w czasie datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu objęcia akcji. Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f. z chwilą zbycia tych akcji powstaje obowiązek opodatkowania przychodu z kapitałów pieniężnych, co w konsekwencji spowoduje opodatkowanie ostatecznego przysporzenia. Jest rzeczą oczywistą, że wartość akcji z dnia objęcia jest jedynie wyceną ich wartości, która się zmienia wraz ze zmianą kursu akcji.” (Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. II FSK1268/11).

Podobne stanowisko w stosunku innych praw uprawniających do objęcia akcji zajął NSA m.in. w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. II FSK 2176/09 oraz wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. II FSK 1410/10.

Zgodnie z powołanym orzecznictwem przesunięcie, na podstawie art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f., daty opodatkowania do czasu zbycia objętych akcji, ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania (raz na etapie objęcia, a kolejny raz w momencie zbycia akcji) i opodatkowanie ostatecznego przysporzenia, które zrealizuje się w czasie sprzedaży objętych akcji. Samo objęcie akcji poniżej ich wartości rynkowej oznacza jedynie, że wartość obejmowanych akcji jest poniżej ich wartości rynkowej w dniu ich objęcia. Wartość akcji z dnia objęcia jest jednak tylko wyceną wartości akcji, która się zmienia wraz ze zmianą kursu akcji, co oznacza, że na moment objęcia akcji trudno mówić o efektywnym przysporzeniu po stronie Uczestnika, gdyż takie przysporzenie nastąpi efektywnie dopiero w momencie zbycia.

W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, Wnioskodawca wskazał, że dochód ze zbycia akcji kalkulowany jest jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu a wydatkami poniesionymi na objęcie tych akcji. Dochód z odpłatnego zbycia będzie opodatkowany z zastosowaniem 19% stawki podatku, a obowiązek jego rozliczenia ciążył będzie na Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 6 ustawy o PIT dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tego tytułu w roku kalendarzowym a kosztami uzyskania tych przychodów, określonymi na podstawie przepisów ustawy o PIT (art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawcy przychodem z odpłatnego zbycia akcji będzie ich wartość wyrażona w cenie sprzedaży. Ustalając przychód ze sprzedaży akcji należy, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 2 ustawy o PIT, stosować odpowiednio przepisy art. 19 ww. ustawy, który w przypadku, w którym cena odbiega znacznie od wartości rynkowej dla określenia wartości przychodu nakazuje zastosować wartość rynkową.

Kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT, będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie akcji w tym w szczególności cena emisyjna równa wartości nominalnej akcji uiszczona przez Wnioskodawcę w momencie objęcia akcji wskutek realizacji prawa z warrantów objętych w ramach Programu.

Dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji nie łączy się z dochodami z innych źródeł przychodów (art. 30b ust. 5 ustawy o PIT). Zdaniem Wnioskodawcy właściwą stawką dla dochodu ze zbycia akcji będzie stawka 19% (art. 30b ust. 1 ustawy o PIT), a Wnioskodawca będzie zobowiązany samodzielnie rozliczyć należy podatek od dochodu z tytułu zbycia akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Stosowne do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Odnosząc zdarzenie przedstawione we wniosku do przywołanych powyżej przepisów wskazać należy, że jeżeli objęcie przedmiotowych akcji nastąpi po cenie emisyjnej wskazanej w imiennym wariancie subskrypcyjnym niższej niż cena rynkowa akcji, to po stronie Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Aby bowiem czerpać korzyści z akcji Wnioskodawca musiałby nabyć akcje za określoną cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej, a w związku z nabyciem ich po cenie niższej, nabywa je częściowo nieodpłatnie. Tym samym Wnioskodawca uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nic podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy).

Natomiast stosownie do art. 24 ust. 12a ww. ustawy wskazane powyżej przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z wykładnią językową cytowanych powyżej przepisów, a także zakazem rozszerzającego interpretowania przepisów zawierających preferencje podatkowe należy stwierdzić, że przepisy te odraczają moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), w sytuacji, gdy spełnione są wskazane w nim warunki, tj.:

 • musi nastąpić objęcie (nabycie) akcji,
 • osoby obejmujące (nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem,
 • spółka, której akcje są nabywane ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak więc, dochód powstały w momencie realizacji wynikającego z warrantu subskrypcyjnego prawa do nabycia akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych należy stwierdzić, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi, w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) ilekroć w tej ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że w sytuacji odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji po jego stronie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 2 ww. ustawy przy ustalaniu wartości tego przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. Zgodnie z ustępem 1 tego ostatniego przepisu przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Dochód, który Wnioskodawca uzyska ze zbycia akcji będzie opodatkowany zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany przepis stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego wynika, że dopiero z chwilą sprzedaży akcji wydatki na ich objęcie lub nabycie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Należy również zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:

 1. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
 2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
 3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług

-pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że co do zasady kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji nabytych częściowo odpłatnie będzie kwota uprzednio rozpoznanego przychodu z częściowo nieodpłatnego świadczenia opodatkowanego jako przychód z tytułu objęcia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z imiennych warrantów subskrypcyjnych.

Należy jednak zauważyć, że co prawda w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nabędzie akcje częściowo odpłatnie, uzyskując tym samych przychód, to jednak przychód ten nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Jak bowiem wykazano wyżej, na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania tego przychodu do momentu odpłatnego zbycia akcji. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć tego przychodu do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia akcji.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych będzie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cena emisyjna akcji zapłacona przez Wnioskodawcę.

Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli objęcie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu motywacyjnego nastąpi po cenie emisyjnej niższej od ich wartości rynkowej, po stronie Wnioskodawcy wprawdzie powstanie przychód, ale niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Dochód powstały w momencie realizacji wynikającego z warrantu subskrypcyjnego prawa do nabycia akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nic podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpi bowiem odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. Dopiero w momencie zbycia akcji po stronie Wnioskodawcy powstanie - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegający opodatkowaniu przychód z kapitałów pieniężnych. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pomniejszenia tego przychodu o koszt jego uzyskania, tj. o wysokość zapłaconej przez niego ceny emisyjnej akcji. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 19% i nie łączy się go z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Dochód ten podlega wykazaniu w odrębnym zeznaniu według ustalonego wzoru (formularz PIT-38).

Tutejszy organ zastrzega, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.