IPTPB2/4511-275/15-4/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skutki podatkowe objęcia (nabycia) akcji w spółce kapitałowej za cenę niższą od ceny rynkowej akcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia (nabycia) akcji w spółce kapitałowej za cenę niższą od ceny rynkowej akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia (nabycia) akcji w spółce kapitałowej za cenę niższą od ceny rynkowej akcji.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym, pismem z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-275/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 1 lipca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 10 lipca 2015 r.), zaś w dniu 16 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 13 lipca 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jest polskim rezydentem podatkowym).

Wnioskodawca jest członkiem zarządu zatrudnionym na umowę o pracę w holdingowej spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka akcyjna”), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W przyszłości możliwe jest wprowadzenie w ramach Grupy, w której Spółka akcyjna pełni rolę spółki holdingowej programu motywacyjnego adresowanego m.in. do osób zatrudnionych i pełniących kluczowe funkcje w Spółce akcyjnej oraz kluczowych osób współpracujących ze Spółką akcyjną lub innymi spółkami wchodzących w skład Grupy, w tym do Wnioskodawcy. W założeniu program będzie opierał się na przyznaniu na rzecz powyższych osób, w tym na rzecz Wnioskodawcy akcji - pod warunkiem spełnienia określonych w programie wymogów (dalej: „Program motywacyjny”).

Zgodnie z założeniami Programu motywacyjnego, Wnioskodawca będzie miał możliwość objęcia/nabycia określonej ilości akcji w Spółce akcyjnej. Możliwe jest również, że Program motywacyjny zostanie przeprowadzony przez Spółkę akcyjną - działającą w charakterze administratora programu - w oparciu o akcje (dalej: „Akcje”) w innej spółce działającej w formie spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka zależna”) i będącej członkiem Grupy (spółką zależną od Spółki akcyjnej).

W oparciu o takie alternatywne rozwiązanie, przewiduje się, że Akcje w Spółce zależnej zostaną objęte lub nabyte przez Spółkę akcyjną wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zależnej, Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do nabycia określonej ilości Akcji Spółki zależnej (emitenta Akcji) od Spółki akcyjnej również za preferencyjną cenę, tj. za cenę niższą od wartości rynkowej Akcji.

Wniosek dotyczy sytuacji, gdy Program motywacyjny będzie finansowany ze środków własnych Spółki zależnej, która zostanie wcześniej dofinansowana poprzez wkłady pieniężne na podwyższenie kapitału poczynione przez Spółkę akcyjną w celu zwiększenia płynności finansowej Spółki zależnej i jednocześnie w celu umożliwienia przeprowadzenia przez Spółkę zależną Programu motywacyjnego. Wówczas Wnioskodawca, jako osoba uprawniona na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zależnej, będzie posiadać prawo do objęcia/nabycia określonej ilości Akcji bezpośrednio od Spółki zależnej (emitenta Akcji) za cenę niższą od wartości rynkowej Akcji.

Wnioskodawca będzie mógł czerpać korzyści ekonomiczne z objętych Akcji zarówno poprzez czerpanie dywidendy, ich sprzedaż, a także poprzez ich umorzenie.

Przy czym nie ma wymagalnego okresu posiadania Akcji i jest możliwe zbycie lub umorzenie Akcji nawet w tym samym roku, w którym je objęto lub nabyto. Nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia Akcji. Podstawą ich objęcia będzie uchwała walnego zgromadzenia dająca uprawnienie do objęcia Akcji przez Wnioskodawcę oraz przystąpienia do Programu motywacyjnego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że ze Spółką zależną nie łączy Go stosunek pracy, ani inny stosunek pokrewny. W Spółce zależnej pełni On funkcję członka zarządu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego w momencie objęcia/nabycia Akcji w Spółce zależnej po cenie niższej od wartości rynkowej tych Akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz kiedy i na jakich zasadach będzie on opodatkowany...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie objęcia/nabycia Akcji w Spółce zależnej po cenie niższej od wartości rynkowej tych Akcji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód podatkowy powstanie w momencie ich zbycia, czyli sprzedaży lub umorzenia i będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19% jako dochód z odpłatnego zbycia Akcji lub odpłatnego umorzenia. W przypadku sprzedaży Akcji lub zbycia Akcji celem ich umorzenia Wnioskodawca samodzielnie oblicza, deklaruje i wpłaca podatek.

Co do zasady, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Należy zauważyć, że zgodnie z dalszym brzmieniem tegoż przepisu, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

W myśl natomiast art. 24 ust. 12 ww. ustawy, zasady określonej w ust. 11 powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku dochodu osiągniętego ze zbycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Należy również wspomnieć, że zarówno ust. 11, jak i ust. 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osobę uprawnioną z tytułu objęcia (nabycia) akcji jedynie tych spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zestawiając ze sobą ust. 11 oraz ust. 12 powyższego zacytowanego przepisu oraz mając na uwadze użyty przez ustawodawcę w ust. 11 zwrot „nie podlega opodatkowaniu” należy uznać, że zamiarem ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania dochodu, jaki może powstać na moment objęcia, jak również na moment nabycia tych akcji i odroczenie tego dochodu na moment zbycia takich akcji.

Innymi słowy, zgodnie z wykładnią językową wskazanego przepisu art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), jest odroczony na moment zbycia tych akcji, w sytuacji, gdy spełnione są łącznie określone warunki, tj.:

 1. musi nastąpić objęcie (nabycie) akcji;
 2. osoby obejmujące (nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem lub spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji;
 3. dochód musi zostać uzyskany z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółki, której siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wobec powyższego, oraz mając na uwadze fakt, że w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym:

 1. Wnioskodawca obejmie/nabędzie Akcje w Spółce zależnej od Spółki akcyjnej, która natomiast obejmie/nabędzie Akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę lub obejmie/nabędzie on Akcje bezpośrednio od Spółki zależnej;
 2. objęcie/nabycie Akcji przez Wnioskodawcę nastąpi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki zależnej;
 3. Spółka zależna i Spółka akcyjna będą miały siedzibę na terytorium Polski, w ocenie Wnioskodawcy, dochód jako różnica pomiędzy ceną nabycia Akcji a wartością rynkową tych akcji (a więc różnica pomiędzy ceną rynkową Akcji a ceną po której Wnioskodawca nabędzie te Akcje) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie na moment objęcia tych akcji.

Wnioskodawca dodał, że powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Nr IPPB2/415-29/13-4/MG) stwierdził, że: „(...) reasumując uznać należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w latach 2010-2012 w momencie objęcia (nabycia) tych akcji, z uwagi na odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu ustawy obowiązującym w tych latach do momentu zbycia przedmiotowych akcji”.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 29 lutego 2012 r. (Nr ILPB1/415-1326/11-4/AP) stwierdzając: „Mając na wadze uregulowania prawne wynikające z treści zacytowanego art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a (...) z uwagi na to, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca w wyniku wykonania uchwały walnego zgromadzenia spółki nabędzie w sposób częściowo odpłatny akcje spółki w istniejącej spółce akcyjnej z siedzibą na Cyprze, albo nabyte przez byłego Pracodawcę od podmiotów zależnych od byłego Pracodawcy, po cenie niższej od ich wartości rynkowej na dzień ich nabycia, w momencie nabycia ww. akcji nie wystąpi po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania w postaci nadwyżki pomiędzy wartością rynkowa nabytych częściowo odpłatnie akcji, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich nabycie” (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r. (Nr IPPB2/415-1011/11-3/AS)).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, bez względu na sposób objęcia/nabycia akcji w Spółce zależnej (czy to bezpośrednio od Spółki zależnej, czy poprzez Spółkę akcyjną) w momencie objęcia (nabycia) Akcji na podstawie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zależnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten bowiem będzie podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych jako dochód ze zbycia udziałów/akcji w chwili odpłatnej dyspozycji Akcji w Spółce zależnej, tj. na moment odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę lub umorzenia Akcji.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym oraz powyższym uzasadnieniem, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Niego stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych objęcia (nabycia) akcji w spółce kapitałowej za cenę niższą od ceny rynkowej akcji, zgodnie z zakresem sformułowanego przez Wnioskodawcę we wniosku pytania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu – podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest członkiem zarządu zatrudnionym na umowę o pracę w holdingowej spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka akcyjna”), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie w ramach Grupy, w której Spółka akcyjna pełni rolę spółki holdingowej programu motywacyjnego adresowanego m.in. do osób zatrudnionych i pełniących kluczowe funkcje w Spółce akcyjnej oraz kluczowych osób współpracujących ze Spółką akcyjną lub innymi spółkami wchodzących w skład Grupy, w tym do Wnioskodawcy. W założeniu program będzie opierał się na przyznaniu na rzecz powyższych osób, w tym na rzecz Wnioskodawcy akcji - pod warunkiem spełnienia określonych w programie wymogów (dalej: „Program motywacyjny”). Zgodnie z założeniami Programu motywacyjnego, Wnioskodawca będzie miał możliwość objęcia/nabycia określonej ilości akcji w Spółce akcyjnej. Możliwe jest również, że Program motywacyjny zostanie przeprowadzony przez Spółkę akcyjną - działającą w charakterze administratora programu – w oparciu o akcje (dalej: „Akcje”) w innej spółce działającej w formie spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka zależna”) i będącej członkiem Grupy (spółką zależną od Spółki akcyjnej). W oparciu o takie alternatywne rozwiązanie, przewiduje się, że Akcje w Spółce zależnej zostaną objęte lub nabyte przez Spółkę akcyjną wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zależnej, Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do nabycia określonej ilości Akcji Spółki zależnej (emitenta Akcji) od Spółki akcyjnej również za preferencyjną cenę, tj. za cenę niższą od wartości rynkowej Akcji. Wniosek dotyczy sytuacji, gdy Program motywacyjny będzie finansowany ze środków własnych Spółki zależnej, która zostanie wcześniej dofinansowana poprzez wkłady pieniężne na podwyższenie kapitału poczynione przez Spółkę akcyjną w celu zwiększenia płynności finansowej Spółki zależnej i jednocześnie w celu umożliwienia przeprowadzenia przez Spółkę zależną Programu motywacyjnego. Wówczas Wnioskodawca, jako osoba uprawniona na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zależnej, będzie posiadać prawo do objęcia/nabycia określonej ilości Akcji bezpośrednio od Spółki zależnej (emitenta Akcji) za cenę niższą od wartości rynkowej Akcji. Wnioskodawca będzie mógł czerpać korzyści ekonomiczne z objętych Akcji zarówno poprzez czerpanie dywidendy, ich sprzedaż a także poprzez ich umorzenie. Przy czym nie ma wymagalnego okresu posiadania Akcji i jest możliwe zbycie lub umorzenie Akcji nawet w tym samym roku, w którym je objęto lub nabyto. Nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia Akcji. Podstawą ich objęcia będzie uchwała walnego zgromadzenia dająca uprawnienie do objęcia Akcji przez Wnioskodawcę oraz przystąpienia do Programu motywacyjnego. Wnioskodawcę ze Spółką zależną nie łączy żaden stosunek pracy ani inny stosunek pokrewny. W Spółce zależnej pełni On funkcję członka zarządu.

Wskazać zatem należy, że ponieważ w ramach Programu motywacyjnego akcje Spółki zależnej zostaną nabyte przez Wnioskodawcę po cenie niższej od wartości rynkowej tych akcji, to operacja ta wywołała skutek podatkowy w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę – osobę nabywającą te akcje – przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Miało miejsce bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji nastąpi na uprzywilejowanych zasadach. Zatem w związku z takim nabyciem akcji, po stronie Wnioskodawcy jako osoby nabywającej akcje, powstanie przychód.

Podkreślić należy, że nie można pominąć całkowicie momentu nabycia akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie musi dokonać, gdyż akcje spółki nabędzie na zasadach preferencyjnych, gdyż nie zapłaci rynkowej ceny tych akcji. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że większość podatników aby czerpać korzyści z akcji sama musi nabyć akcje za określoną cenę. A zatem inne osoby chcąc nabyć akcje muszą zdecydować się na uszczuplenie swojego majątku, czyli muszą ponieść określony koszt, którego Wnioskodawca ponosić nie będzie musiał, bo akcje nabędzie za cenę niższą od wartości rynkowej akcji. Trudno zatem dowodzić, że Wnioskodawca nabywając akcje taniej będzie w takiej samej sytuacji jak osoby, które akcje kupią same. W przedstawionym zdarzeniu Wnioskodawca nabędzie akcje Spółki zależnej w sposób preferencyjny, a tym samym nie poniesie takich wydatków na ich nabycie jak osoby, które te same akcje nabędą na warunkach rynkowych. Powyższe okoliczności oznaczają, że Wnioskodawca uzyska przysporzenie majątkowe.

Przysporzenie o jakim mowa powyżej nie ma charakteru jedynie potencjalnego. Wnioskodawca osiągnie rzeczywistą korzyść, która wynika z faktu, że nie poniesie odpłatności za akcje w pełnym zakresie, choć otrzyma je na własność. Forma nabycia akcji ma zatem istotne znaczenie. Trudno bowiem nie dostrzec korzyści jaką odniesie Wnioskodawca, jeśli koszty nabycia akcji jemu przekazanych poniesie jedynie w części. Tym samym w momencie, gdy Wnioskodawca nabędzie akcje Spółki zależnej, to niewątpliwie wystąpi po jego stronie przysporzenie majątkowe. Wnioskodawca uzyska prawo do czerpania korzyści wynikających z akcji, na nabycie których poniósł jedynie w części wydatki. W momencie preferencyjnego nabycia akcji Spółki zależnej w ramach Programu motywacyjnego powstanie po jego stronie przychód. Przy czym przychód jaki powstanie u Wnioskodawcy należy przy tym wyraźnie odróżnić od przychodu jaki w przyszłości mogą generować same akcje.

Zatem do opodatkowania dochodu z tytułu nabycia przez uczestnika Programu motywacyjnego akcji po cenie niższej od wartości rynkowej tych akcji zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których należy się odnieść aby ustalić do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę akcji Spółki zależnej w ramach Programu motywacyjnego.

Przepis art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 9 tego przepisu wymienione są przychody z innych źródeł.

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i tym samym powyższa ustawa w swoich założeniach daje podstawy prawne, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu Wnioskodawca będący członkiem zarządu Spółki akcyjnej nabędzie akcje Spółki zależnej za cenę niższą od wartości rynkowej tych akcji. Akcje w Spółce zależnej zostaną objęte lub nabyte przez Spółkę akcyjną wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę. Wnioskodawcę nie łączy ze Spółką zależną żaden stosunek pracy ani inny stosunek pokrewny.

Tym samym w opisanym we wniosku zdarzeniu przychód z tytułu nabycia akcji Spółki zależnej za cenę niższą od wartości rynkowej tych akcji powstanie po stronie Wnioskodawcy już w momencie uzyskania prawa akcjonariusza. Będzie to przychód zaliczany do „innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każde bowiem przysporzenie w postaci preferencyjnego lub nieodpłatnego świadczenia otrzymane od podmiotu, z którym nie łączy beneficjenta stosunek pracy należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

W związku z nabyciem akcji za preferencyjną cenę będzie to przychód odpowiadający wartości rynkowej nabytych akcji pomniejszony o wydatki na ich nabycie poniesione przez Wnioskodawcę.

Przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych – zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – według ustalonej skali podatkowej.

Przychód powstanie po stronie Wnioskodawcy już w momencie uzyskania prawa akcjonariusza a więc przysporzenie majątkowe będzie miało miejsce po stronie Wnioskodawcy już w momencie realizacji uprawnienia do preferencyjnego nabycia akcji. Zatem wówczas Wnioskodawca uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zauważyć, że jeżeli zostaną spełnione określone warunki, to ustawodawca zezwala aby odroczyć moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu objęcia (nabycia) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcji spółek, których siedziba mieści się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

W myśl art. 24 ust. 12 ww. ustawy – zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Na podstawie art. 24 ust. 12a ww. ustawy – przepisy 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z wykładnią językową cytowanych powyżej przepisów a także zakazem rozszerzającego interpretowania przepisów zawierających preferencje podatkowe należy stwierdzić, że przepisy te odraczają moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), w sytuacji, gdy spełnione są wskazane w nim warunki, tj.:

 • musi nastąpić objęcie (nabycie) akcji – przepis dotyczy zatem zarówno objęcia akcji emitowanych po raz pierwszy jak i akcji będących już w obrocie,
 • osoby obejmujące (nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem,
 • spółka, której akcje są nabywane ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wnioskodawca wskazał, że Spółka zależna jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. Ponadto podstawą objęcia przez Wnioskodawcę akcji będzie uchwała walnego zgromadzenia spółki.

Mając na uwadze opisane zdarzenie oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w omawianej sprawie spełnione zostały ustawowe kryteria określone w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu objęcia (nabycia) akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji. Tym samym nabycie przez Wnioskodawcę akcji Spółki zależnej za cenę niższą od wartości rynkowej tych akcji w ramach Programu motywacyjnego należy wprawdzie uznać za przychód, ale niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Tak więc dochód powstały w momencie realizacji prawa do preferencyjnego otrzymania akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia (nabycia) akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. Natomiast w momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód z kapitałów pieniężnych, z którego Wnioskodawca będący uczestnikiem programu powinien rozliczyć się osobiście. W myśl przywołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Ponadto wskazać należy, że istnienie art. 24 ust. 11 w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie przesądza o tym, że nie jest prawdą, że w momencie objęcia (nabycia) akcji nie może powstać dochód do opodatkowania. Ustawodawca, który jest ustawodawcą racjonalnym i nie tworzy pustych norm prawnych, przewidział oraz określił zarówno samo powstanie obowiązku podatkowego jak i sposób określenia jego wysokości.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym przez niego zdarzeniu spełnione będą ustawowe kryteria warunkujące zastosowanie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji przychód, który powstanie w okresie poprzedzającym finalne zbycie akcji nie powinien podlegać opodatkowaniu – należało uznać za prawidłowe.

Podsumowując, przychód po stronie Wnioskodawcy w związku z preferencyjnym nabyciem akcji powstanie w momencie kiedy akcje Spółki zależnej zostaną Wnioskodawcy przekazane. Przychód ten zakwalifikować należy jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ponieważ zostały spełnione kryteria określone w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu objęcia (nabycia) akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji, to przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z preferencyjnym nabyciem akcji (za cenę niższą od wartości rynkowej tych akcji) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia akcji Spółki zależnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.