IPPP2/4512-1271/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Istota Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem usług dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Transakcji – nabycia akcji spółki
IPPP2/4512-1271/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty pośrednie
 3. nabycie
 4. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z transakcją nabycia akcji spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z transakcją nabycia akcji spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce. W 2015 r. Wnioskodawca nabył 100% akcji w spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka). Spółka jest zarejestrowana dla potrzeb VAT w Polsce jako podatnik VAT czynny. Intencją Wnioskodawcy było nabycie własności majątku Spółki w celu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i tym samym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Z uwagi na warunki postawione przez sprzedającego (poprzedniego jedynego akcjonariusza Spółki) transakcja została zrealizowana w formie nabycia przez Wnioskodawcę wszystkich akcji Spółki.

Spółka prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT i w związku ze skalą prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT przysługuje jej pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego w zakresie opisanym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT).

W związku z nabyciem akcji Spółki (dalej: Transakcja), Wnioskodawca poniósł szereg wydatków na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji. Wydatki obejmują w szczególności:

 • koszty doradztwa finansowego, w tym zarządzania płynnością finansową, prawnego, podatkowego, regulacyjnego, ubezpieczeniowego, technicznego oraz związanego z wymogami ochrony środowiska (w tym koszty tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach);
 • koszty doradztwa biznesowego (komercyjnego) oraz personalnego, doradztwa w zakresie planowania strategicznego a także innych analiz eksperckich;
 • koszty notarialne;

(dalej określane łącznie jako: Usługi).

Poniesienie tych wydatków było konieczne w celu m.in. weryfikacji parametrów finansowych Spółki oraz gospodarczej zasadności inwestycji w akcje Spółki, określenia uwarunkowań prawnych, w tym zasad opodatkowania Transakcji, przygotowania struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji, identyfikacji ewentualnych ryzyk związanych z Transakcją, itp.

Mając na względzie m.in. poprawę efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, zapewnienie bardziej przejrzystej struktury korporacyjnej oraz ułatwienie zarządzania poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi w ramach Spółki istnieje możliwość, że poszczególne segmenty działalności biznesowej Spółki zostaną wyodrębnione do osobnych spółek w ramach podziału przez wydzielenie. Efektem podziału będzie funkcjonowanie odrębnych podmiotów koncentrujących swoją działalność na poszczególnych segmentach działalności biznesowej. Podmioty te stałyby się spółkami zależnymi Wnioskodawcy.

Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie połączenia ze Spółką lub jedną ze spółek zależnych, do których przeniesiona zostanie część majątku Spółki w wyniku ewentualnego podziału Spółki przez wydzielenie (dalej: podmiot łączony). Celem połączenia będzie m.in. uproszczenie i uporządkowanie struktury kapitałowej grupy, obniżenie kosztów administracyjnych i zarządczych związanych z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów prawnych oraz usprawnienie rozliczeń i przepływów środków pieniężnych w ramach grupy. Spodziewane jest, iż w związku z charakterem prowadzonej działalności podmiotowi powstałemu z połączenia będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego. W chwili obecnej rozważanym scenariuszem połączenia jest połączenie Wnioskodawcy z podmiotem łączonym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku podmiotu łączonego na Wnioskodawcę (po połączeniu podmiot łączony przestanie istnieć). Po dacie planowanego połączenia Wnioskodawcy z podmiotem łączonym, Wnioskodawca kontynuowałby działalność podmiotu łączonego w oparciu o jego majątek, który zostałby przeniesiony na Wnioskodawcę w ramach połączenia. Do dnia połączenia Wnioskodawca nie będzie w szerszym zakresie dokonywał sprzedaży opodatkowanej VAT. Wnioskodawca dokonał refaktury kosztów usługi doradczej na rzecz Spółki (refakturowaniu podlegały koszty usługi doradczej, z której efektów korzystała Spółka).

Przed datą planowanego połączenia Wnioskodawca udzielił finansowania Spółce w formie oprocentowanej pożyczki. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone przez Spółkę m.in. na spłatę zadłużenia Spółki wobec zewnętrznych instytucji finansowych. Po planowanym połączeniu dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności i zobowiązania z tytułu pożyczki na skutek konfuzji (tj. połączenia pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy w jednym podmiocie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego ujętego w cenie Usług poniesionych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji oraz od importu usług nabywanych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie i z zastrzeżeniami opisanymi szczegółowo w ustawie o VAT.

Z powyższej zasady wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego (ujętego w cenach kupowanych towarów i usług, jak również z tytułu importu usług), o ile spełniona jest przesłanka związku dokonanych zakupów z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, wydatki (w tym na zakup Usług) były ponoszone w związku z realizacją przez Wnioskodawcę procesu nabycia akcji Spółki. Po zamknięciu tego procesu oraz po przeprowadzeniu planowanego połączenia Wnioskodawca będzie prowadził dodatkową działalność opodatkowaną VAT w oparciu o majątek będący dotychczas własnością Spółki. W wyniku połączenia Wnioskodawca przejmie w charakterze sukcesora generalnego obowiązki podmiotu łączonego związane z opodatkowaniem VAT dostarczanych przez podmiot łączony towarów i usług oraz nabędzie związane z tym pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. W konsekwencji, należy uznać, iż wszystkie wydatki (w tym wydatki poniesione na zakup Usług) są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę. Tym samym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT w związku z poniesieniem przedmiotowych wydatków.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawo do odliczenia przysługuje zarówno w przypadku istnienia bezpośredniego, jak i pośredniego związku między ponoszonymi wydatkami a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej jako: WSA) w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. III SA/Wa 496/13 „(...) Na podstawie tego przepisu (tj. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) podatnik może odliczyć podatek naliczony przy zakupach od podatku należnego, jeżeli zakupy te nawet w sposób pośredni przyczyniają się lub mogą przyczyniać się do generowania sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotyczy to sytuacji, w których dany zakup nie może być powiązany z konkretną transakcją sprzedaży przez podatnika towarów lub usług z powodu obiektywnych czynników decydujących o funkcji, jaką pełni dany zakup w działalności podatnika.

Z kolei WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2006 r. (sygn. III SA/Wa 1756/06) stwierdził m.in., że przyjąć należy również, że nie można absolutyzować wymogu istnienia bezpośredniego związku, jako warunku odliczenia podatku naliczonego. W niektórych przypadkach bowiem związek tego rodzaju nie występuje, chociaż te towary i usługi niewątpliwie służą wyłącznie czynnościom opodatkowanym.”

Podobnie w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działalności podatnika, gdy koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika, która opodatkowaniu podlega. Podatnikowi przysługuje wówczas prawo odliczenia podatku naliczonego. Ponadto, koncepcja związku pośredniego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi była przedmiotem rozstrzygnięć TSUE w orzeczeniu w sprawie C-465/03 Kretztechnik gdzie TSUE uznał, że środki zgromadzone przez spółkę w wyniku podniesienia kapitału miały niewątpliwie służyć prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z czym wydatki związane z emisją akcji powinny stanowić część ogólnych kosztów działalności i jako takie być uwzględnione w cenie dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Zdaniem TSUE spółce jako podatnikowi powinno w takich przypadkach przysługiwać prawo do odliczenia VAT związanego z tą czynnością. TSUE wypowiedział się w kwestii związku pomiędzy nabytymi towarami oraz usługami a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi także w wyroku w sprawie C-16/00 Cibo Participations SA, zgodnie z którym: „(...) Wydatki poniesione przez spółkę holdingową na różne usługi, które nabywa w związku z nabyciem udziałów w spółce zależnej stanowią część jej kosztów ogólnych, i dlatego mają co do zasady bezpośredni związek z jej działalnością gospodarczą jako całością.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r. (IPPP1/443-229/12-2/IGo) organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem, iż: „(..) zrealizowanie celu, jakim jest prowadzenie działalności na rynku (...), wymaga przejęcia podmiotu będącego uczestnikiem rynku. W konsekwencji, wydatki ponoszone w związku z procesem nabycia udziałów, a następnie połączenia, należy uznać za związane z działalnością prowadzoną po połączeniu.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane również w następujących interpretacjach:

Z uwagi na fakt, iż w wyniku przeprowadzenia Transakcji oraz połączenia Wnioskodawca uzyska możliwość prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT w oparciu o działalność prowadzoną przez podmiot łączony, należy zaklasyfikować ponoszone wydatki do kategorii wydatków pośrednio związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy można uznać, iż wydatki na tego rodzaju Usługi będą pośrednio służyły prowadzeniu działalności opodatkowanej VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, na prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę VAT naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami nie będzie miał wpływu fakt udzielenia przez Wnioskodawcę do Spółki finansowania w formie udzielania pożyczki, gdyż finansowanie będzie miało charakter pomocniczy, ukierunkowany na podtrzymanie możliwości prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Jak wynika z powyższego, w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca spełnił przesłanki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do nabywanych usług, związanych z Transakcją, tj.:

 • wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie Usług związanych z przeprowadzeniem Transakcji są związane z prowadzeniem działalności opodatkowanej VAT;
 • Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT;
 • odliczenie podatku naliczonego zostało udokumentowane zgodnie z przepisami prawa.

W związku z powyższym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem Usług dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.