IPPP1/4512-82/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obsługa procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb Państwa (SP), zarówno w zakresie akcji materialnych, jak i takich, które mają formę zdematerializowaną oraz obsługa przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych, dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji przez emitenta, dokonywanego w celu umorzenia – zwolnienie 43.1.41

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku Usług polegających na:

 • obsłudze procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb Państwa (SP), zarówno w zakresie akcji materialnych, jak i takich, które mają formę zdematerializowaną,
 • obsłudze przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych, dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji przez emitenta, dokonywanego w celu umorzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę ww. usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej: C.) świadczy - na podstawie umów - usługi obsługi procesów udostępniania instrumentów finansowych (akcji) uprawnionym osobom, oraz usługi obsługi przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu instrumentów finansowych (akcji). W pierwszym stanie faktycznym C. świadczy usługi obsługi procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb Państwa (SP), zarówno w zakresie akcji materialnych, jak i takich, które mają formę zdematerializowaną.

W tym stanie faktycznym C. wykonuje następujące czynności:

 1. weryfikuje tożsamość osób uprawnionych zgłaszających się do C. w celu podpisania umowy nieodpłatnego zbycia akcji SP, aktualizuje dane, drukuje i przedstawia do podpisu umowy nieodpłatnego zbycia akcji,
 2. obsługuje spadkobierców osób uprawnionych, w tym przyjmuje i weryfikuje dokumenty składane przez spadkobierców osób uprawnionych oraz drukuje i przedstawia do podpisu umowy nieodpłatnego zbycia akcji,
 3. w przypadku akcji materialnych dodatkowo:
  • przenosi własność akcji na rzecz uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zaś w przypadku prowadzenia księgi akcyjnej dokonuje wpisu o przeniesieniu własności akcji SP na rzecz uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych,
  • przygotowuje odcinki zbiorowe akcji dla SP, uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych oraz anuluje i niszczy nieaktualne odcinki zbiorowe akcji,
 4. w przypadku akcji zdematerializowanych - dodatkowo deponuje nabyte akcje na wskazane przez uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych rachunki inwestycyjne, wystawiając jednocześnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stosowne instrukcje rozliczeniowe.

Czynności wykonywane przez C. w pierwszym stanie faktycznym pełnią funkcję zbliżoną do tej, jaka jest wykonywana przez C. w przypadku obsługi innych transakcji (dyspozycji) rynku papierów wartościowych, których celem jest przeniesienie własności instrumentów finansowych.

W drugim stanie faktycznym C. świadczy usługi obsługi przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych, dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji przez emitenta, dokonywanego w celu umorzenia.

W tym stanie faktycznym C. wykonuje następujące czynności:

 1. weryfikuje tożsamość osób zgłaszających się do C. w celu realizacji skupu lub wykupu,
 2. przenosi własność akcji w rejestrze akcjonariuszy,
 3. dokonuje wpisów do księgi akcyjnej o przeniesieniu własności akcji, w przypadku prowadzenia księgi akcyjnej,
 4. dokonuje zapłaty za nabywane akcje,
 5. przygotowuje odcinki zbiorowe akcji oraz anuluje i niszczy nieaktualne odcinki zbiorowe akcji,
 6. w przypadku przymusowego wykupu akcji dokonywanego przez akcjonariusza większościowego:
  • informuje akcjonariuszy o procesie,
  • przyjmuje od akcjonariuszy mniejszościowych m.in. oświadczenia o złożeniu akcji do rozporządzenia spółki,
 7. w przypadku dobrowolnego skupu akcji dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji, dokonywanego przez emitenta w celu umorzenia:
  • przyjmuje do realizacji od akcjonariusza większościowego lub emitenta zlecenia kupna akcji,
  • przyjmuje do realizacji oferty wraz ze zleceniem sprzedaży akcji od akcjonariuszy mniejszościowych.

Dodatkowo, w ramach obsługi dobrowolnego skupu akcji materialnych dokonywanego przez akcjonariusza większościowego, C. świadczy usługi przyjmowania i przekazywanie (pośredniczenia w przekazywaniu) do emitenta wniosków akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zbycie akcji w ramach skupu akcji materialnych. Czynność ta jest immanentnie powiązana z usługą dobrowolnego skupu akcji materialnych dokonywanego przez akcjonariusza większościowego, za którą C. pobiera wynagrodzenie.

W niektórych przypadkach z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania (pośredniczenia w przekazywaniu) do emitenta wniosków akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zbycie akcji w ramach skupu akcji materialnych oraz z tytułu przesyłania do akcjonariuszy informacji o procesie wykupu/skupu oraz o możliwości odbioru środków z wykupu/skupu, C. otrzymuje wynagrodzenie, będące zwrotem kosztów poniesionych w związku z wykonaniem takich czynności, jednak nie jest to wynagrodzenie, które występuje w oderwaniu od świadczenia całej usługi opisanej w drugim stanie faktycznym.

Czynności wykonywane przez C. w drugim stanie faktycznym pełnią funkcję zbliżoną do tej, jaka jest wykonywana przez C. w przypadku obsługi innych transakcji (dyspozycji) rynku papierów wartościowych, których celem jest przeniesienie własności instrumentów finansowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie usług polegających na:

 • obsłudze procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb Państwa (SP), zarówno w zakresie akcji materialnych, jaki takich, które mają formę zdematerializowaną,
 • obsłudze przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych, dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji przez emitenta, dokonywanego w celu umorzenia

jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)...

C. S.A. stoi na stanowisku, że treść zwolnienia zawartego w powołanym przepisie uprawnia do zastosowania go w przypadku świadczenia wszystkich usług opisanych w obu stanach faktycznych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolnieniu z opodatkowania podlegają usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Wymieniony przepis jest interpretowany w ten sposób, przyjmując jego gramatyczne brzmienie oraz postanowienia Dyrektywy 2006/112/WE Rady UE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.). Zarówno przepis ustawy o podatku od towarów i usług, jak i postanowienia wskazanej dyrektywy zwalniają z opodatkowania VAT wszelkie transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące instrumentów finansowych.

Opisane w obu stanach faktycznych czynności wykonywane przez C. w ramach świadczonych kompleksowo usług, wskazują na to, że C. dokonuje lub co najmniej pośredniczy w dokonywaniu transakcji, których celem jest przeniesienie własności instrumentów finansowych na określone podmioty, co upodabnia funkcję C. - jako dom maklerski – do funkcji wykonywanej w przypadku świadczenia innych usług na rynku kapitałowym (giełdzie papierów wartościowych oraz pozagiełdowym rynku obrotu papierami wartościowymi), gdzie podstawowym zadaniem C. jest uczestnictwo w zawieraniu transakcji (umów) zbycia lub nabycia instrumentów finansowych.

Z uwagi na to, że w ramach opisanych usług C. wykonuje czynności powiązane, za które pobiera odrębne wynagrodzenie (w tym w części jako zwrot kosztów), C. stoi na stanowisku, że takie wynagrodzenie, ściśle związane z usługami zasadniczymi opisanymi w obu stanach faktycznych, powinno podlegać tym samym zasadom opodatkowania usługi zasadniczej, czyli zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Powyższa argumentacja znajduje potwierdzenie zarówno w interpretacjach polskich organów podatkowych (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-812/13-2/0S), jak i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, definiującym pojęcie usługi kompleksowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, zwolnieniu podlegają usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam w sobie stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Zgodnie z art. 43 ust. 14, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Natomiast, w myśl przepisu art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Ponadto, na podstawie art. 43 ust. 16 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy, na podstawie umów, usługi obsługi procesów udostępniania instrumentów finansowych (akcji) uprawnionym osobom oraz usługi obsługi przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu instrumentów finansowych (akcji).

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku ww. usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe. Z przepisu art. 3 pkt 1 lit. a powyższej ustawy wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zatem, w świetle wskazanych przepisów akcje są instrumentami finansowymi, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy winny być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika. Zwolnienia stanowią pojęcia autonomiczne prawa wspólnotowego, które mają na celu uniknięcie rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu systemu podatku VAT i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT.

Sprecyzowanie przepisów regulujących zwolnienie od podatku od towarów i usług dla usług finansowych ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania tego zwolnienia w odniesieniu do rynku wspólnotowego, jak również zapewnienie spójności przepisów dotyczących podatku od towarów i usług z przepisami krajowymi regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego. Zwolnienia od podatku usług finansowych oparte zostały na obiektywnych kryteriach, nie są zaś uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi.

Powyższe zwolnienia usług finansowych uregulowane zostały w ustawie o podatku od towarów i usług wskutek implementacji odpowiednich przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą. I tak zgodnie z art. 131 Dyrektywy, zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego zastosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. f Dyrektywy, Państwa członkowskie zwalniają z opodatkowania VAT transakcje, łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów, oraz praw lub papierów wartościowych, o których mowa w art. 15 ust. 2 Dyrektywy.

W tym miejscu wskazać należy na stanowisko, które zostało przedstawione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-235/00 CSC Financial Services Ltd. W wyroku tym TSUE stwierdził, iż „obrót papierami wartościowymi polega na działaniach zmieniających sytuację prawną i finansową między stronami i działania te są porównywalne do przypadków przeniesienia lub płatności. Dostawa zwykłej usługi technicznej lub administracyjnej, nie zmieniającej sytuacji prawnej lub finansowej nie wydaje się więc być objęta zwolnieniem ustalonym w art. 13 część B lit. d pkt 5 Szóstej dyrektywy (...). Wynika z tego więc, że usługi o charakterze administracyjnym nie zmieniające prawnej bądź finansowej pozycji stron nie są objęte zwolnieniem ustalonym w art. 13 część B lit. d pkt 5”.

Ponadto, z pkt 24-26 orzeczenia TSUE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie C-350/10 Nordea Pankki Suomai Oyj wynika również, że prawne i finansowe zmiany pozwalające na określenie danej czynności jako czynności zwolnionej z podatku VAT wynikają z samego faktu przeniesienia własności, faktycznego lub potencjalnego w odniesieniu do papierów wartościowych.

W niniejszej sprawie, Wnioskodawca świadczy obsługę procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb Państwa (SP), zarówno w zakresie akcji materialnych, jak i takich, które mają formę zdematerializowaną. Wnioskodawca w ramach tej usługi wykonuje następujące czynności: weryfikuje tożsamość osób uprawnionych zgłaszających się do C. w celu podpisania umowy nieodpłatnego zbycia akcji SP, aktualizuje dane, drukuje i przedstawia do podpisu umowy nieodpłatnego zbycia akcji, obsługuje spadkobierców osób uprawnionych, w tym przyjmuje i weryfikuje dokumenty składane przez spadkobierców osób uprawnionych oraz drukuje i przedstawia do podpisu umowy nieodpłatnego zbycia akcji, w przypadku akcji materialnych dodatkowo: przenosi własność akcji na rzecz uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zaś w przypadku prowadzenia księgi akcyjnej dokonuje wpisu o przeniesieniu własności akcji SP na rzecz uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych, przygotowuje odcinki zbiorowe akcji dla SP, uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych oraz anuluje i niszczy nieaktualne odcinki zbiorowe akcji, w przypadku akcji zdematerializowanych - dodatkowo deponuje nabyte akcje na wskazane przez uprawnionych lub spadkobierców uprawnionych rachunki inwestycyjne, wystawiając jednocześnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stosowne instrukcje rozliczeniowe. Wnioskodawca również świadczy usługi obsługi przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych, dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji przez emitenta, dokonywanego w celu umorzenia. W ramach tej usługi Wnioskodawca wykonuje następujące czynności: weryfikuje tożsamość osób zgłaszających się do C. w celu realizacji skupu lub wykupu, przenosi własność akcji w rejestrze akcjonariuszy, dokonuje wpisów do księgi akcyjnej o przeniesieniu własności akcji, w przypadku prowadzenia księgi akcyjnej, dokonuje zapłaty za nabywane akcje, przygotowuje odcinki zbiorowe akcji oraz anuluje i niszczy nieaktualne odcinki zbiorowe akcji, w przypadku przymusowego wykupu akcji dokonywanego przez akcjonariusza większościowego: informuje akcjonariuszy o procesie, przyjmuje od akcjonariuszy mniejszościowych m.in. oświadczenia o złożeniu akcji do rozporządzenia spółki, w przypadku dobrowolnego skupu akcji dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji, dokonywanego przez emitenta w celu umorzenia: przyjmuje do realizacji od akcjonariusza większościowego lub emitenta zlecenia kupna akcji, przyjmuje do realizacji oferty wraz ze zleceniem sprzedaży akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Dodatkowo, w ramach obsługi dobrowolnego skupu akcji materialnych dokonywanego przez akcjonariusza większościowego, Wnioskodawca świadczy usługi przyjmowania i przekazywanie (pośredniczenia w przekazywaniu) do emitenta wniosków akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zbycie akcji w ramach skupu akcji materialnych. Czynność ta jest immanentnie powiązana z usługą dobrowolnego skupu akcji materialnych dokonywanego przez akcjonariusza większościowego, za którą C. pobiera wynagrodzenie.

Z powyższego wynika, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami składającymi się z wielu różnych czynności, które jednak powiązane są ze sobą w ścisły i funkcjonalny sposób. Usługi te (obsługa procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb państwa oraz obsługa przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych dokonywanego przez akcjonariuszy oraz skupu takich akcji przez eminenta, dokonywanego w celu umorzenia) stanowią świadczenia złożone (każda z osobna) z wielu czynności, które wykonywane łącznie stanowią kompleksowe usługi, mającą na celu (w obu przypadkach) przeniesienie własności instrumentów finansowych (akcji) na określone podmioty, co związane jest ze zmianą sytuacji prawnej tych akcji.

Tym samym, usługę polegającą na obsłudze procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb państwa, na którą składają się poszczególne ww. czynności należy traktować jako jedną złożoną usługę, mającą na celu przeniesienie własności instrumentów finansowych (akcji) na określone podmioty. Również usługę polegającą na obsłudze przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych dokonywanego przez akcjonariuszy oraz skupu takich akcji przez eminenta, dokonywanego w celu umorzenia, na którą składają się ww. czynności należy traktować jako jedną złożoną usługę, która ma na celu przeniesienie własności instrumentów finansowych na określone podmioty. Należy więc uznać, że Wnioskodawca świadczy usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Z opisu sprawy wynika również, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są usługami przechowywania i zarządzania akcjami. W konsekwencji, w ocenie Organu, opisane we wniosku usługi – mające na celu przeniesienie własności akcji na określone podmioty, zaliczyć należy do usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Z uwagi na to, że wszystkie czynności w ramach ww. poszczególnych usług realizowane są kompleksowo, wyłączenia ze zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 14 ustawy nie znajdą w niniejszej sprawie zastosowania. Wyłączenia te dotyczą bowiem czynności polegających na świadczeniu odrębnych usług stanowiących element usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy. Opisane usługi nie zostały również wymienione w katalogu wyłączeń ze zwolnienia wymienionych w art. 43 ust. 15-16 ustawy.

Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę usługi t.j. obsługa procesu udostępniania akcji pracowniczych przez Skarb Państwa (SP), zarówno w zakresie akcji materialnych, jak i takich, które mają formę zdematerializowaną oraz obsługa przymusowego wykupu lub dobrowolnego skupu akcji materialnych, dokonywanego przez akcjonariusza większościowego oraz skupu takich akcji przez emitenta, dokonywanego w celu umorzenia spełniają przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.