IPPB6/4510-26/16-2/AM | Interpretacja indywidualna

Ustalenie podstawy opodatkowania dochodu CFC ze zbycia akcji w SKA
IPPB6/4510-26/16-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. akcja
 3. dochód
 4. podstawa opodatkowania
 5. rok podatkowy
 6. spółka komandytowo-akcyjna
 7. spółka zagraniczna
 8. udział
 9. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dochodu CFC ze zbycia akcji w SKA - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dochodu CFC ze zbycia akcji w SKA.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca będzie udziałowcem (posiadającym ponad 25% udziałów) zagranicznej spółki kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) mającej siedzibę i podlegającej opodatkowaniu na Cyprze od całości uzyskiwanych dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka cypryjska”). Spółka cypryjska może spełnić kryteria do zakwalifikowania jej jako zagraniczną spółkę kontrolowaną (dalej: „CFC”) Wnioskodawcy w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Spółka cypryjska zamierza kupić od funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZ”) akcje w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „SKA”). W przyszłości Spółka cypryjska zbędzie akcje w SKA. Również Wnioskodawca może dokonać zbycia swoich udziałów w Spółce cypryjskiej. Zapłata ceny z tytułu zakupu akcji w SKA przez Spółkę cypryjską nastąpi w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności Spółki cypryjskiej i FIZ (sama kompensata może nastąpić zarówno przed jak i po dacie sprzedaży akcji w SKA przez Spółkę cypryjską jak również przed jak i po dacie sprzedaży udziałów w Spółce cypryjskiej przez Wnioskodawcę).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dla celów ustalenia podstawy opodatkowania dochodu CFC ze zbycia akcji w SKA, Wnioskodawca powinien rozpoznać:

 1. przychód Spółki cypryjskiej w wysokości wartości akcji w SKA wyrażonej w cenie sprzedaży określonej w umowie, oraz
 2. koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości kosztu nabycia akcji w SKA przez Spółkę cypryjską, tj. w wysokości ceny ich zakupu, która zostanie uregulowana w formie potrącenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dla celów ustalenia podstawy opodatkowania dochodu CFC ze zbycia akcji w SKA, Wnioskodawca powinien rozpoznać:

 1. przychód Spółki cypryjskiej w wysokości wartości akcji w SKA wyrażonej w cenie sprzedaży określonej w umowie, oraz
 2. koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości kosztu nabycia akcji w SKA przez Spółkę cypryjską, tj. w wysokości ceny ich zakupu uregulowanej w formie potrącenia.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Ponadto zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Z kolei na mocy art. 24a ust. 6 ustawy o CIT dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej.

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu dochodów Spółki cypryjskiej jako CFC (w szczególności w celu ustalenia wysokości przychodów i kosztów), konieczna jest analiza zdarzeń gospodarczych w Spółce cypryjskiej na gruncie przepisów ustawy o CIT.

Takie rozumienie potwierdza doktryna prawa podatkowego: „Co istotne, dochód zagranicznej spółki kontrolowanej jest ustalany, dla potrzeb podatku dochodowego, na podstawie przepisów PDOPrU, a nie na podstawie ustawy regulującej opodatkowanie podatkiem dochodowym zagranicznej spółki, zgodnie z ustawodawstwem państwa siedziby lub zarządu. Oczywistą konsekwencją tego rozwiązania może być zaistnienie znacznych rozbieżności pomiędzy dochodem spółki zagranicznej ustalonym na potrzeby opodatkowania tych dochodów w kraju siedziby lub zarządu spółki oraz wielkością tego dochodu dla podatku określonego w art. 24a ust. 1 PDOPrU, z uwagi na różnice pomiędzy regulacjami w Polsce i w tym kraju w zakresie podatku dochodowego” (W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2015).

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, co do zasady, stanowi dochód, stanowiący nadwyżkę sumy przychodów (dochodów) nad kosztami ich uzyskania, osiągnięty w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia podstawy opodatkowania dochodu CFC, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód Spółki cypryjskiej ze zbycia akcji w SKA w wysokości wartości akcji w SKA wyrażonej w cenie określonej w umowie i ustalonej na warunkach rynkowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

A zatem kosztami uzyskania przychodów ze zbycia akcji w SKA będą wszelkie koszty poniesione na ich nabycie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka cypryjska nabędzie akcje SKA w ramach transakcji sprzedaży, przy czym zapłata ceny nastąpi w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności.

W konsekwencji, cena zakupu akcji w SKA uregulowana w formie potrącenia będzie stanowić koszt podatkowy Spółki cypryjskiej poniesiony na nabycie akcji w SKA.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2014 r. (sygn. IPPB3/423-915/14-2/MS) w pełni zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „potrącenie jest co do zasady uznawane za formę uregulowania zobowiązań lub należności, rodzącym takie same skutki podatkowe jak zapłata. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca <dalej także SPV - przyp. Wnioskodawcy> w celu "zapłaty" CypCo za nabywane Aktywa dokona potrącenia przysługującej mu wierzytelności wobec CypCo z wierzytelnością CypCo z tytułu sprzedaży Aktywów. Oznacza to, że "ceną" płaconą przez SPV za Aktywa będzie wartość wierzytelności SPV wobec CypCo, która zostanie potrącona. W rezultacie, w przypadku zbycia Aktywów przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodu będzie cena określona w umowie sprzedaży z CypCo czyli wartość Wierzytelności CypCo wobec SPV, która została potrącona z Wierzytelnością SPV wobec CypCo, która stanowi wydatek poniesiony przez SPV na nabycie Aktywów”.

Podsumowując, dla celów ustalenia podstawy opodatkowania dochodu CFC ze zbycia akcji w SKA, Wnioskodawca powinien rozpoznać:

 1. przychód Spółki cypryjskiej w wysokości wartości akcji w SKA wyrażonej w cenie sprzedaży określonej w umowie, oraz
 2. koszt uzyskania przychodów Spółki cypryjskiej w wysokości wartości kosztu nabycia akcji w SKA, tj. w wysokości ceny ich zakupu, która zostanie uregulowana w formie potrącenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, bowiem interpretacje indywidualne nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.