IPPB5/4510-394/16-4/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Równowartość dochodu odpowiadającego wydatkom, w tym zaliczkom, na zakup akcji w podmiotach, będących osobami prawnymi, związanych z mediami nie jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie odbywa się w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku, który wpłynął dnia 08 kwietnia 2016 r., uzupełniony pismem z dnia 06 czerwca 2016 r. (data wpływu 08 czerwca 2016 r.) na wezwanie z dnia 23 maja 2016 r. (data nadania 23 maja 2016 r., data doręczenia 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest fundacją działająca na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach) oraz w oparciu o Statut Fundacji (dalej: Statut). Odwołując się do treści Statutu, celami Fundacji są:

 • promowanie niezależności mediów we wszelkich formach: prasy, radia, telewizji. Portali internetowych itp., pomoc osobom prawnym jak i fizycznym w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności medialnej, zwłaszcza wspieranie mediów propagujących wartości konserwatywne i liberalne,
 • pomoc dziennikarzom i innym osobom tworzącym media w wspieraniu niezależności mediów lub w zachowaniu wolności słowa, w tym udzielanie im pomocy prawnej i materialnej,
 • promowanie i animowanie niezależnej debaty publicznej, w szczególności angażowanie przedstawicieli lokalnych społeczności do działania na rzecz swoich regionów,
 • wspieranie działań nakierowanych na podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski oraz ziem w przeszłości należących do Państwa Polskiego, a także dziedzictwa przyrodniczego, w tym wspieranie badań naukowych obu tych obszarów.

Zgodnie ze Statutem, Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez nieodpłatne:

 • organizowanie lub finansowanie wszelkich przedsięwzięć służących powstawaniu mediów lub też zachowaniu ich niezależności,
 • finansowanie osób fizycznych i prawnych przy przedsięwzięciach mogących podnieść jakość prowadzonych przez nich mediów,
 • udzielanie pomocy dziennikarzom i innym osobom tworzącym media pomocy finansowej w razie popadnięcia przez nich w kłopoty finansowe lub prawne (np. wskutek utraty pracy ze względu na poglądy, trwanie przy odmiennym punkcie widzenia niż redakcja dla której pracują, zwłaszcza za nieprzestrzeganie „poprawności politycznej”) a także finansowanie pomocy prawnej dla tych osób,
 • organizowanie lub finansowanie opracowywania, wydawania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, katalogów, poradników i książek na temat mediów,
 • organizowanie lub finansowanie imprez związanych z promowaniem dziennikarzy i innych osób zasłużonych dla niezależności mediów,
 • udostępnianie (użyczanie) zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu oraz innych środków trwałych i wyposażenia do realizacji celów Fundacji bądź też przez Fundację dzierżawionych, wynajmowanych czy na podstawie innego stosunku prawnego będącego w posiadaniu Fundacji,
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach na świecie,
 • organizowanie lub finansowanie działań promujących polskie media w kraju i za granicą,
 • podejmowanie inicjatyw w celu podtrzymywania dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski oraz ziem w przeszłości należących do Państwa Polskiego, a także dziedzictwa przyrodniczego, w tym wspieranie badań naukowych obu tych obszarów.

Jednocześnie, Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne:

 • organizowanie szkoleń z zakresu mediów,
 • organizowanie szkoleń z zakresu public relations.

Nadzór nad Fundacją należy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wnioskodawca, swoje cele statutowe realizuje również poprzez nabywanie akcji podmiotów, będących osobami prawnymi, związanych z mediami (dalej: Podmioty). Niemniej jednak, ta forma realizacji celów Fundacji nie wynika wprost ze Statutu. W przyszłości Wnioskodawca rozważa wprowadzenie zmian w Statucie w tym zakresie. W Statucie w art. 7 pkt 2 znajduje się jedynie zapis, zgodnie z którym Fundacja może tworzyć, w kraju i za granicą, inne osoby prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bądź przystępować do istniejących osób prawnych, w tym spółek i stowarzyszeń. Nabywanie ww. akcji jest formą finansowania bieżącej działalności gospodarczej Podmiotów. W większości przypadków, Podmioty te, z uwagi na trudną sytuację finansową, nie mogłyby zaciągać pożyczek. W związku z powyższym, Podmioty zwracają się do Wnioskodawcy z propozycją nabycia ich akcji jako formy wsparcia w zakresie finansowania bieżącej działalności. W większości przypadków akcje nabywane są za gotówkę poprzez podwyższenie kapitału podstawowego w ww. Podmiotach. Nadwyżka powstająca w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej od nominalnej podlega przekazaniu na kapitał zapasowy Podmiotów. Fundacja wpłaca również zaliczki na poczet nabycia akcji Podmiotów. Akcje nabywane są na rynku pierwotnym, niemniej zdarzają się sytuacje, w których akcje nabywane są na rynku wtórnym. Wnioskodawca z tytułu nabycia akcji ma prawo do dywidendy. W sytuacji gdy Fundacja otrzyma dywidendę, zostanie ona przeznaczona na działalność statutową Wnioskodawcy. Fundacja nie ponosi kosztów w związku z nabywaniem akcji, ponieważ akcje są nabywane bez pośrednictwa domów maklerskich czy też towarzystw inwestycyjnych lub innych firm inwestycyjnych.

Dochód z działalności Fundacji przeznaczany jest oraz wydatkowany na realizację zadań statutowych i na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Fundacja powzięła wątpliwość czy nabywanie akcji w podmiotach, będących osobami prawnymi, związanych z mediami jest zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 06 czerwca 2016 r. (data wpływu 08 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm,, dalej: ustawa o PDOP) w art. 17 ust. 1. pkt 4 wskazuje, że wolne od podatku są dochody podatników (z zastrzeżeniem ust. lc), których celem statutowym jest działalność:
  • naukowa i naukowo-techniczna,
  • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
  • kulturalna,
  • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • ochrony środowiska,
  • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
  • dobroczynności,
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
  • kultu religijnego

- w części przeznaczonej na te cele.

W kontekście powyższego należy wskazać, że ustawa o PDOP nie zawiera podatkowych definicji pojęć przewidzianych w art. 17 ust. 1 pkt 4, tj. w szczególności działalności „naukowej”, „oświatowej”, „kulturalnej”, „w zakresie kultury fizycznej i sportu”, »dobroczynności”, „pomocy społecznej”, czy „kultu religijnego”, tym samym w celu określenia ich zakresu znaczeniowego odwołać należy się do gramatycznego znaczenia poszczególnych wyrażeń w języku polskim (wykładnia językowa) oraz, pomocniczo, do odrębnych ustaw i innych aktów prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności (wykładnia systemowa zewnętrzna).

Kultura to za definicją wynikającą ze Słownika Języka Polskiego PWN: „materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory”. Ponadto, stosownie do przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Państwo sprawuje natomiast mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami (art. 1 ust. 1 i 2 ustawy). W ocenie Wnioskodawcy uznać należy zatem, że przewidziane w odrębnych przepisach określenie zakresu znaczeniowego działalności kulturalnej może zostać zastosowane pomocniczo w celu określenia zakresu przedmiotowego zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

Działalność kulturalna obejmuje swoim zakresem szereg zróżnicowanych aktywności ludzkich, skutkiem których jest powstawanie materialnych wytworów tej działalności tworzących dorobek kulturalny człowieka, jak również działalnością kulturalną jest wykonywanie, odtwarzanie już istniejących wytworów kultury oraz działalność polegająca na popularyzowaniu wiedzy o kulturze i edukacja kulturalna poszczególnych osób jak i grup społecznych. Działalność kulturalna zachowuje swój prawny status niezależnie od tego czy dotyczy tylko wycinka kultury czy też jej całości, jak również niezależnie od tego jak ocenianie są wartości kulturalne jakie dany przejaw działalności kulturalnej niesie ze sobą. Powyższy pogląd znajduje także aprobatę w orzecznictwie, tytułem przykładu Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 20 listopada 2000 r., sygn. akt FPS 9/00 przyjął, iż „działalność: „(...) to bowiem „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca, działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)”. Z kolei w WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 11 lutego 2009 r,, sygn. akt I SA/Bd 754/08 zaprezentował pogląd zgodnie z którym: „Stosując reguły wykładni językowej przyjąć należy ich znaczenie potoczne. W zakresie działalności kulturalnej mieścić się zatem będą działania twórcze sprzyjające integracji społeczeństwa, wzajemnemu komunikowaniu się, zaspakajaniu potrzeb poznawczych, estetycznych (por. Powszechna Encyklopedia PWN wyd. 3, Warszawa 1984r., strona 649). Pojęcie oświaty wiąże się z procesem upowszechniania wykształcenia (Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1994., tom II, s. 566).

Zatem, działalność kulturalną można zdefiniować jako podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności mające na celu kształtowanie, rozwijanie potrzeb kulturalnych odbiorcy (jednostki, grup społecznych itp.).

Jak wynika ze Statutu Fundacji, celami Wnioskodawcy są:

 • promowanie niezależności mediów we wszelkich formach: pracy, radia, telewizji, portali internetowych itp., pomoc osobom prawnym jak i fizycznym w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności medialnej, zwłaszcza wspieranie mediów propagujących wartości konserwatywne i liberalne,
 • pomoc dziennikarzom i innym osobom tworzących media w wspieraniu niezależności mediów lub w zachowaniu wolności słowa, w tym udzielanie im pomocy prawnej i materialnej,
 • promowanie i animowanie niezależnej debaty publicznej, w szczególności angażowanie przedstawicieli lokalnych społeczności do działania na rzecz swoich regionów,
 • wspieranie działań nakierowanych na podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski oraz ziem w przeszłości należących do Państwa Polskiego, a także dziedzictwa przyrodniczego, w tym wspieranie badań naukowych obu tych obszarów.
 • Jednocześnie, zgodnie ze Statutem Fundacji nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podnieść należy, że poziom rozwoju mediów świadczy w wysokim stopniu o poziomie kultury społeczeństwa z nich korzystającego, a wspomaganie powstawaniu lub rozwojowi mediów, powstawaniu audycji czy filmów jest działalnością wprost skierowaną na podniesienie poziomu kultury wśród odbiorców mediów i przekładającą się na poziom kulturalny społeczeństwa. Na całym świecie kultura, w tym także w postaci medialnej, korzysta z mecenatu, a całkowita komercjalizacja kultury, w tym komercjalizacja mediów - jak wykazały liczne doświadczenia - prowadzić może do widocznego zaniżenia ich jakości i schlebianiu nie zawsze najwyższym gustom znacznej części odbiorców.

Odnosząc brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP do zakresu celów statutowych Fundacji przewidzianych w jej statucie, zdaniem Wnioskodawcy stwierdzić należy, że działalność w zakresie wspierania rozwoju niezależnych mediów i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego jako działalność kulturalna odpowiada przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP celom „kulturalnym”.

 1. Fundacja realizuje cele statutowe, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4. ustawy o PDOP, w sposób regulowany Statutem Fundacji, tj. poprzez:
  • organizowanie lub finansowanie wszelkich przedsięwzięć służących powstawaniu mediów lub też zachowaniu ich niezależności;
  • finansowanie osób fizycznych i prawnych przy przedsięwzięciach mogących podnieść jakość prowadzonych przez nich mediów;
  • udzielanie pomocy dziennikarzom i innym osobom tworzącym media pomocy finansowej w razie popadnięcia przez nich w kłopoty finansowe lub prawne (np. w skutek utraty pracy ze względu na poglądy, trwanie przy odmiennym punkcie widzenia niż redakcja dla której pracują, zwłaszcza za nieprzestrzeganie „poprawności politycznej” a także finansowanie pomocy prawnej dla tych osób;
  • organizowanie lub finansowanie opracowywania, wydawania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, katalogów, poradników i książek na temat mediów;
  • udostępnianie (użyczenie) zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu oraz innych środków trwałych i wyposażenia do realizacji celów Fundacji bądź też przez Fundację dzierżawionych, wynajmowanych czy na podstawie innego stosunku prawnego będącego w posiadaniu Fundacji;
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji;
  • organizowanie lub finansowanie imprez związanych z promowaniem dziennikarzy i innych osób zasłużonych dla niezależności mediów;
  • nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach na świecie;
  • organizowanie lub finansowanie działań promujących polskie media w kraju i za granicą;
  • podejmowanie inicjatyw w celu podtrzymywania dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski oraz ziem w przeszłości należących do Państwa Polskiego a także dziedzictwa przyrodniczego, w tym wspieranie badań naukowych obu tych obszarów.

Wnioskodawca poniższej przedstawia niektóre ze zrealizowanych przedsięwzięć w ramach działań statutowych:

 • Fundacja w 2011 roku organizowała koncerty oraz spotkania promujące powstanie nowego dziennika;
 • Fundacja w 2012 roku wsparła w formie dotacji projekt medialny polegający na powstaniu reportażu z uroczystości;
 • Fundacja w latach 2013-2015 udzieliła pożyczki i dofinansowania na działalność oraz zakup użytecznego sprzętu;
 • W latach 2013 oraz 2014 Wnioskodawca wspierał rozpoczęcie projektu produkcji filmu dokumentalnego, a także wspierała promocyjnie przez sfinansowanie druku informatora. Fundacja wspierała także Oficynę w formie darowizny, która miała być przeznaczona na zakup nagłośnienia koncertowego na realizację imprez. Natomiast w samym 2013 r. Fundacja wsparła promocję, sprzedaż oraz Tłoczenie płyt z filmem. Fundacja udzieliła także dotacji na promowanie tygodnika podczas uroczystości obchodów 11 lipca. Współorganizacja autorskiej wystawy zdjęciowej. Dofinansowanie zakupu płyty w celu podniesienia atrakcyjności czasopisma w formie elektronicznej;
 • W latach 2013-2015 Fundacja wspierała w zakupie wyposażenia i udzieliła jej pożyczek w latach 2013-2014 r. na zakup sprzętu użytecznego dla specyfiki jej działalności. Fundacja wspierała w tych latach także dziennikarkę w zakupie kamery w celu uatrakcyjnienia jej reportaży;
 • W roku 2015 r. Fundacja zakupiła środki trwałe o niskiej wartości w celu użyczenia osobom prawnym tworzącym niezależne media, które mogą podnieść jakość prowadzących przez nich przedsięwzięć medialnych;
 • Fundacja objęła akcje w spółkach medialnych przeznaczając - w dużej większości jako agio - środki na działalność wydawniczą lub tworzenie lub emitowanie audycji, co przełożyło się na zwiększenie kręgu odbiorców tych mediów, a więc na udostępnienie lub poszerzenie dostępu do kultury wśród odbiorców tych mediów;
 • W roku 2015 dofinansowanie Fundacji w celu podtrzymania polskiej tradycji historycznej i postawy patriotycznej, a także upowszechnienie twórczości literackiej i publicystycznej;
 • W roku 2016 organizacja koncertu.
 1. Fundacja nie nabywa akcji podmiotów będących osobami prawnymi, związanych z mediami w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy równowartość dochodu odpowiadającego wydatkom, w tym zaliczkom, na zakup akcji w podmiotach, będących osobami prawnymi, związanych z mediami jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, równowartość dochodu odpowiadającego wydatkom, w tym zaliczkom, na zakup akcji w podmiotach, będących osobami prawnymi, związanych z mediami jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie własnego stanowiska w sprawie

Zgodnie z art. 7 ustawy o PDOP (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej; PDOP), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Dochód ustalony w ww. sposób może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. lc, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. lb ustawy o PDOP stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie z art. 17 ust. la ustawy o PDOP zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 • dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  la. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k;
 • dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ponadto, z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c ustawy o PDOP, tj.:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 • samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. la ustawy o PDOP. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawcy powyższe warunki są spełnione, bowiem działalność Fundacji jest działalnością kulturalną a osiągane dochody Wnioskodawca przeznacza i faktycznie wydatkuje na preferowane ustawą cele statutowe. Jednocześnie nie zachodzą przesłanki negatywne wynikające z art. 17 ust. 1a i lc ustawy o PDOP. Jednym ze sposobów wydatkowania ww. dochodu jest nabywanie akcji w podmiotach będących osobami prawnymi związanych z mediami.

Jak bowiem stanowi art. 17 ust. le ustawy o PDOP zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

 • wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,
 • papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,
 • jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

Należy zaważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538, dalej: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi) instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Z kolei, art. 3 pkt 1 lit a) ww. ustawy stanowi, że przez papiery wartościowe rozumie się akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U 2013 r. poz. 1030). Mając na uwadze przytoczone powyżej regulacje prawne, zdaniem Fundacji, nabywanie akcji w podmiotach będących osobami prawnymi związanych z mediami uprawnia Wnioskodawcę do uznania, że równowartość dochodu odpowiadającego wydatkom, w tym zaliczkom, na zakup ww, akcji jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych.

Analogiczne podejście zostało przedstawione w Uchwale Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2002 r. sygn. akt III ZP 21/01, która rozstrzygnęła czy dochód Fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych, wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. lb ustawy o PDOP. Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce, zaś realizacja tych celów następuje przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji. Sąd podkreślił w uzasadnieniu uchwały, iż „analizowane przepisy należą do kategorii norm celu społecznego, nakierowanych na realizację określonej polityki wspierania nauki. Założeniem tej regulacji jest odstępstwo od celu fiskalnego, jak też zasad powszechności oraz równości podatkowej i finansowanie świadczeń na rzecz nauki poprzez publicznoprawny mechanizm zwolnienia podatkowego”. Sąd zauważył, iż „sposoby wspierania działalności naukowej określone w art. 17 ust. lb ustawy mają jedynie przykładowy charakter, co wynika wprost ze zwrotu „w tym także”. Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośredniemu wspieraniu działalności naukowej jest więc tylko jednym ze sposobów prowadzenia tej działalności. Mówiąc inaczej, powołany przepis nie wykluczył wspierania działalności naukowej w inny sposób, choćby „tylko” pośredni. Z punktu widzenia celu analizowanych tu przepisów istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego wsparcia działalności naukowej, a nie to, aby wsparcie miało bezpośredni charakter. Dysponowanie dochodem ma też być racjonalne (...). Niedopuszczalne jest więc prowadzenie wykładni przepisów prawa o fundacjach i przepisów prawa o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób zawężający przedmiotowy zakres przysługującego fundacjom zwolnienia od tego podatku. Tym sposobem organy skarbowe starają się odebrać fundacjom prawo do nieograniczonego w czasie dystansu między przeznaczeniem i wydatkowaniem dochodu, względnie tolerują czekanie z wydatkami”.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2009 r., nr IPPB3/423-1710/08-4/MS w której organ uznał, że „(...) W świetle powyższego, odnosząc się do rozliczenia podatkowego pomiotów korzystających ze zezwolenia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy należy podkreślić, że podmioty te ponosząc różne wydatki winny je rozpatrywać najpierw pod kątem, czy łączą się one z przychodem i stanowią koszty uzyskania przychodów. Następnie w przypadku wydatków, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, a więc wpływających na zwiększenie dochodu - czy równowartość tego dochodu może być wolna od podatku. (...) Dokonując oceny opisanego we wniosku stanu faktycznego należy podkreślić, iż uznanie wydatków poniesionych na nabycie akcji funduszu P... SA. jako korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1, Wnioskodawca winien sam zweryfikować spełnienie warunków określonych w ust. 1e art. 17 tejże ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm,) fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy - ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, a zatem jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) jako podmioty, które zwolnione są od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, iż fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zauważyć również należy, iż kwestie związane z „lokatą kapitału” w kontekście zwolnień określonych w art. 17 reguluje art. 17 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

 • wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,
 • papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.), pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 • jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż cele statutowe Fundacja realizuje m.in. poprzez nabywanie akcji podmiotów, będących osobami prawnymi, związanych z mediami (dalej: Podmioty). Ta forma realizacji celów Fundacji nie wynika wprost ze Statutu. Nabywanie ww. akcji jest formą finansowania bieżącej działalności gospodarczej Podmiotów. W większości przypadków akcje nabywane są za gotówkę poprzez podwyższenie kapitału podstawowego w ww. Podmiotach. Nadwyżka powstająca w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej od nominalnej podlega przekazaniu na kapitał zapasowy Podmiotów. Fundacja wpłaca również zaliczki na poczet nabycia akcji Podmiotów. Akcje nabywane są na rynku pierwotnym, niemniej zdarzają się sytuacje, w których akcje nabywane są na rynku wtórnym. Wnioskodawca z tytułu nabycia akcji ma prawo do dywidendy. W sytuacji gdy Fundacja otrzyma dywidendę, zostanie ona przeznaczona na działalność statutową Wnioskodawcy. Fundacja nie ponosi kosztów w związku z nabywaniem akcji, ponieważ akcje są nabywane bez pośrednictwa domów maklerskich czy też towarzystw inwestycyjnych lub innych firm inwestycyjnych.

Fundacja nie nabywa ww. akcji podmiotów będących osobami prawnymi, związanych z mediami w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94 z późn. zm).

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. Zależy ono od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej,
 • oraz bez względu na termin – wydatkowane na cele art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przy czym zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ww. ustawy. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Natomiast jeżeli działalność statutowa będzie przewidywała realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), a ich stosowanie przez organy podatkowe nie może odbywać się według wykładni rozszerzającej.

Z uwagi na powyższe należy zauważyć, iż w art. 17 ust. 1e ww. ustawy, ustawodawca wyraźnie określił sytuacje, w których lokaty kapitału/lokowanie dochodów o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, nie będzie skutkowało utratą zwolnienia. Przy czym wyliczenie zawarte w art. 17 ust. 1e ustawy, ma charakter zamknięty, co prowadzi do wniosku, iż inne sposoby lokowania wspomnianych dochodów nie korzystają z takiego zwolnienia.

Należy zauważyć, że ustawodawca wskazał możliwości oszczędzania przez organizacje wykonujące zadania społecznie użyteczne, które nie skutkują utratą prawa do zwolnienia podatkowego. Zgodnie z regulacją art. 17 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów przez nabycie papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Należy tym samym uznać, iż ustawodawca utrzymał zwolnienie w przypadku przeznaczenia i wydatkowania dochodu na cele wyraźnie wskazane w ustawie. W tym też znaczeniu każde przeniesienie posiadania środków finansowych będzie wydatkowaniem. Można jednak wydatkować na cele, z którymi wiąże się zwolnienie, albo na inne cele, które skutkują utartą zwolnienia. Tym samym tylko przeniesienie posiadania środków pieniężnych w celu realizacji zadań statutowych oraz w celu lokowania na zasadach określonych w art. 17 ust. 1e nie będzie skutkowało utratą zwolnienia. Pośrednie etapy alokacji dochodu poza wskazanymi w art. 17 ust. 1e, choćby były obliczone na zwiększenie dochodu i jego przeznaczenie w przyszłości na cele statutowe, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 cytowanej ustawy, w tym również nie są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4.

Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej określonych warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia przedmiotowego skutkuje tym, iż Wnioskodawca musi się liczyć z obowiązkiem poniesienia ciężaru podatku dochodowego.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Fundacja nie jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodów uzyskanych w drodze nabywania akcji podmiotów będących osobami prawnymi, związanych z mediami w ramach zarządzania portfelem, ponieważ owo nabycie nie odbywa się w ramach art. 75 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

Wnioskodawca nie może zatem skorzystać z ww. zwolnienia przedmiotowego, gdyż uzyskany dochód wydatkował na cel inny niż wymieniony w art. 17 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsekwencją powyższego będzie konieczność zaliczenia wydatkowanego w ten sposób dochodu, do dochodów podlegających opodatkowaniu.

Ponadto należy mieć na uwadze, że ww. forma realizacji celów nie wynika wprost ze Statutu. Z uwagi na powyższe dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawniającego do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Badają jedynie czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe. Przyjmując za Wnioskodawcą nabywanie akcji podmiotów, będących osobami prawnymi, związanych z mediami nie wynika wprost ze Statutu. W przyszłości Wnioskodawca rozważa wprowadzenie zmian w Statucie w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie można zatem uznać, że nabywanie akcji podmiotów, będących osobami prawnymi, związanych z mediami jest tożsame z celami wskazanymi w działalności statutowej. Dochody uzyskiwane przez Fundację, w części przeznaczonej i wydatkowanej na cele inne niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, równowartość dochodu odpowiadającego wydatkom, w tym zaliczkom, na zakup akcji w podmiotach, będących osobami prawnymi, związanych z mediami nie jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie odbywa się w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Nadmienić przy tym należy, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym, nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej. Orzeczenia sądowe są dla organu nieocenionym źródłem wiedzy i materiałem poznawczym, bieżąco wykorzystywanym w toku załatwiania spraw. Z tego względu należy pamiętać, że orzeczenia NSA mają charakter indywidualny, nie wiążą organów podatkowych i są formalnie wiążące dla organu podatkowego tylko w konkretnej sprawie. Orzeczenia NSA nie mają mocy prawnej precedensów i charakteru wykładni powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.