IPPB3/4510-992/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie (aport) przez 100% akcji nie spowoduje powstania przychodu podatkowego ?
IPPB3/4510-992/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. objęcie udziałów
 4. przychód
 5. wartość nominalna
 6. wymiana udziałów
 7. zbycie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: „Bank”), I. S.A. (dalej: „I.”) oraz inne spółki zależne Banku utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową (dalej „PGK” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu art. 1a updop na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z umową PGK:

 • PGK została utworzona na okres trzech kolejnych lat podatkowych, tj. od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, jeżeli nastąpi to przed dniem 31 grudnia 2016 r.,
 • w ramach PGK, Bank jest spółką dominującą w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) updop oraz został wyznaczony jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 updop,
 • w ramach PGK, I. jest spółką zależną w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) updop.

I. jest 100% akcjonariuszem G. S.A. (dalej „G.”). G. nie wchodzi w skład PGK.

Zamiarem grupy kapitałowej Banku (dalej: „Grupa Banku”) jest zbycie G. na rzecz podmiotu niepowiązanego. Plany te zostały ogłoszone w raporcie bieżącym z dnia 15 września 2015 r., w którym Zarząd Banku poinformował, że otrzymał zawiadomienie od I., o podjęciu przez Zarząd I. decyzji dotyczącej rozpoczęcia procesu sprzedaży G.

Jednocześnie Grupa Banku – z uwagi na duże zainteresowanie jej klientów, w tym klientów Banku i I., produktami finansowymi oferowanymi w Luksemburgu – jest zainteresowana nabyciem banku lub innego podmiotu mającego siedzibę w Luksemburgu, specjalizującego się w sektorze tzw. private banking lub świadczącego inne usługi finansowe w Luksemburgu (dalej: „Inwestycja w Luksemburgu”).

W tym celu I. nabyła od podmiotu powiązanego 100% udziałów spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, tj. E. S.a.r.l. (dalej: „E.”). E. – z uwagi na swoją siedzibę oraz doświadczenie – będzie podmiotem dedykowanym do poszukiwania i ewentualnego nabycia Inwestycji w Luksemburgu.

E. podlega w państwie członkowskim Unii Europejskiej (w Luksemburgu) opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Ponadto, E. jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. spółką utworzoną według prawa luksemburskiego określoną jako "société ą responsabilité limitée".

Aby wyposażyć E. w środki pieniężne niezbędne do nabycia Inwestycji w Luksemburgu, I., w pierwszej kolejności wniesie 100% akcji G. do E. w zamian za udziały tej ostatniej. W wyniku tej operacji E. uzyska bezwzględną większość praw głosu w G.

Wnoszone przez I. akcje G. będą stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego w E.

W następnej kolejności E. zamierza sprzedać 100% akcji w G., poszukując najlepszych ofert na rynku polskim i zagranicznym, w tym w Luksemburgu. Za uzyskane ze sprzedaży akcji G. środki pieniężne E. będzie poszukiwał Inwestycji w Luksemburgu.

Wszystkie powyższe transakcje będą miały miejsce w czasie funkcjonowania PGK.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, wniesienie (aport) przez I. do E. 100% akcji w G. nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, a w konsekwencji czy transakcja ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest I....

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, wniesienie (aport) przez I. do E. 100% akcji w G. nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, a w konsekwencji transakcja ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest I..

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop przychodem jest między innymi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 4d updop, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 11 updop przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Ze wskazanych powyżej uregulowań wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny do tej spółki, co do zasady, powoduje powstanie po stronie wnoszącego przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji). Jednocześnie, w art. 12 ust. 4d updop przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla obejmującego udziały (akcje) – „wspólnika”, w wyniku tej transakcji nie powstanie przychód pod warunkiem, że:

 1. spółka nabywająca” nabędzie od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji);
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce;
 4. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 5. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie I. („wspólnik innej spółki”), G. („inna spółka”) oraz E. („spółka nabywająca”), zostaną spełnione wszystkie wskazane powyżej warunki, tj.:

 1. E. nabędzie od I. akcje G. oraz w zamian za te akcje przekaże I. własne udziały (akcje), przy czym I. nie otrzyma od E. częściowej zapłaty w gotówce i tym samym częściowa zapłata w gotówce nie przekroczy 10% wartości nominalnej udziałów (akcji) E.,
 2. podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. I. oraz E.) będą podlegały opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej (I. w Polsce, zaś E. – w Luksemburgu),
 3. na skutek przeprowadzeniu planowanej transakcji wymiany udziałów E. będzie posiadał bezwzględną większość praw głosu w G.,
 4. E. jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do updop, tj. spółką utworzoną według prawa luksemburskiego określoną jako "société ą responsabilité limitée" zaś G. jest spółką akcyjną utworzoną według prawa polskiego, a zatem obydwie spółki są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do updop (odpowiednio pod pozycją 23 i 29);
 5. I. jest członkiem PGK, która jest podatnikiem podatku dochodowego, zaś wnoszone przez I. akcje G. będą stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego E.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 updop, w podatkowej grupie kapitałowej, do której należy I., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 updop.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że ewentualny przychód / dochód I. stanowi, stosownie do art. 7a ust. 1 updop, element kalkulacyjny wyniku podatkowego Wnioskodawcy.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, wniesienie (aport) przez I. do E. 100% akcji w G. nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, a w konsekwencji transakcja ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest I.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.