IPPB3/4510-701/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Umorzenie akcji bez wynagrodzenia.
IPPB3/4510-701/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. przychód
 3. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji posiadanych przez Akcjonariusza bez wynagrodzenia powstanie po stronie Spółki przychód do opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji posiadanych przez Akcjonariusza bez wynagrodzenia powstanie po stronie Spółki przychód do opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Obecny rok obrotowy Spółki rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. i będzie trwał do dnia 31 października 2015 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387, dalej: „Ustawa Zmieniająca”), Spółka w momencie składania niniejszego wniosku nie posiada statusu podatnika CIT, jednakże uzyska przedmiotowy status z dniem 1 listopada 2015 r. (Spółka pragnie podkreślić, iż powyższe stwierdzenie jest elementem przedstawionego stanu faktycznego i Spółka nie oczekuje analizy przedmiotowej kwestii przez organ podatkowy w trakcie rozpatrywania niniejszego wniosku).

Spółka zakłada, iż jej akcje zostaną objęte przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: „Akcjonariusz”). Nie jest wykluczone, iż akcje SKA posiadane przez Akcjonariusza zostaną umorzone dobrowolnie bez wynagrodzenia, w trybie art. 359 § l w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej „KSH”), to znaczy w drodze zbycia akcji na rzecz Spółki przez Akcjonariusza w celu ich umorzenia. W momencie zbycia akcji przez Akcjonariusza na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, Wnioskodawca będzie posiadał status podatnika CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji posiadanych przez Akcjonariusza bez wynagrodzenia powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji posiadanych przez Akcjonariusza bez wynagrodzenia nie powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu.

Tryb umarzania udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej reguluje art. 359 KSH (stosowany do spółki komandytowo-akcyjnej na mocy odesłania zawartego w art. 126 § 1 pkt 2 KSH). Zgodnie z art. 359 § 1 zd. 2 KSH akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 359 § 2 KSH umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi w zamian za umarzane akcje lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

W wyniku zawarcia z umowy z Akcjonariuszem, Spółka nabędzie własne akcje bez wynagrodzenia. Zarówno uchwała walnego zgromadzenia, jak i umowa z Akcjonariuszem wyraźnie wskazywałyby, że nabycie akcji następuje w celu ich umorzenia przez Spółkę. W tej sytuacji, zdaniem Spółki, nie powstanie po jej stronie przychód z tytułu nabycia akcji bez wynagrodzenia, w szczególności zaś w takiej sytuacji do Spółki nie powinien mieć zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią tego przepisu, do przychodów zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia nieodpłatnego, ani też częściowo odpłatnego świadczenia (wskazuje jedynie sposób ustalania wartości ww. świadczeń). Definicje w w. pojęć stanowiły jednak przedmiot licznych rozstrzygnięcia sądów oraz organów administracji podatkowej. Dla przykładu:

 • W praktyce podatkowej uznaje się, że świadczenie jest nieodpłatne, gdy na podmiocie, który je uzyskuje nie ciąży obowiązek wykonania na rzecz świadczącego żadnego świadczenia wzajemnego. Na skutek wykonania takiego świadczenia korzyść otrzymuje tylko jedna strona kosztem drugiej” (por. wyrok NSA z 30.12.1998 r., sygn. akt SA/Sz 105/98),
 • Przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy” (wyrok NSA z 29.10.1999 r., sygn. akt I SA/Gd 1290/98; wyrok NSA z 03.12.1998 r., sygn. akt SA/Sz 2425/97),
 • Nieodpłatne świadczenie polega na uzyskaniu przez podatnika przychodu bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego” (wyrok SN z 02.04.2003 r., sygn. akt III RN 49/02).

Powyższy przegląd orzecznictwa wskazuje, że dla uznania danego świadczenia za nieodpłatne konieczne jest łączne wystąpienie następujących warunków:

 • otrzymane świadczenie nie jest związane z jakimikolwiek kosztami, czy inną formą ekwiwalentu po stronie beneficjenta tego świadczenia,
 • świadczenie powinno mieć konkretny wymiar finansowy,
 • wykonanie takiego świadczenia powinno następować kosztem majątku podmiotu świadczącego.

W przypadku umorzenia w trybie art. 359 KSH, Spółka, nie uzyskuje faktycznie przysporzenia majątkowego o konkretnym wymiarze finansowym. Spółka nabywa akcje tylko w celu umorzenia, to jest w celu ich prawnego unicestwienia. Umorzenie akcji własnych nie powoduje też wpływu środków finansowych do Spółki i w sensie ekonomicznym Spółka niczego nie uzyskuje. Istotą tej czynności jest jedynie przesunięcie (przeksięgowanie) części środków Spółki w ramach jej kapitału własnego.

Jednocześnie umorzenie akcji nie może być traktowane ani na gruncie prawa podatkowego, ani na gruncie prawa cywilnego jako umorzenie zobowiązań Spółki. Akcje nie kreują dla Spółki żadnych konkretnych zobowiązań wobec Akcjonariusza, więc umorzenie akcji nie zwalnia Spółki z jakiegokolwiek świadczenia. Tym samym umorzenia akcji nie można również utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów w odpowiedzi z dnia 23 lutego 2004 r. na zapytanie poselskie nr 2206 w sprawie skutków .podatkowych w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia. W piśmie tym Minister Finansów wskazał, iż: „Oceniając skutki podatkowe będące następstwem nabycia przez spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, stwierdzić należy, że wśród określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdarzeń powodujących powstanie przychodu sytuacja taka wprost nie jest wskazana. Niezależnie jednak od faktu, iż określony w art. 12 tej ustawy katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest enumeratywny, zdaniem Ministra Finansów nabycie przez spółkę kapitałową własnych udziałów celem ich umorzenia - nawet bez wynagrodzenia - nie spowoduje powstania przychodu w tej spółce. Podobnie czynność ta nie spowoduje również powstania przychodu u wspólników tej spółki, jakkolwiek wzrośnie wartość księgowa posiadanych przez nich udziałów.

Spółka wskazuje, iż powyższe stanowisko potwierdzono w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście z 8 grudnia 2004 r. (sygn. PB1-423-12-2004-GB), w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 listopada 2010 r. (sygn. ILPB3/423-704/10-3/JG), w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 28 października 2005 r. (sygn, PD-l/i/4218-27/05), w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2009 r. (sygn. akt ITPB3/423-592/08/MK), w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-293/11-4/JB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.