IPPB3/4510-1035/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W jakiej dacie oraz w jaki sposób należy określić koszt uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą akcji nabytych w zamian za wkład niepieniężny, tj. zastosowania art.15 ust.1k pkt 1 updop.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13.10.2015r. (data wpływu 07.12.2015r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
 1. Powstanie Spółki A. S.A. (Wnioskodawcy).

Dnia 4 października 2006 roku został w formie aktu notarialnego sporządzony statut A. S.A., dalej jako Spółka lub Wnioskodawca. Założycielem Spółki była zagraniczna osoba prawna z siedzibą w Lichtensztajnie. Zgodnie ze statutem, jedyny założyciel objął 6.882.161 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 6.882.161 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej i wynosiła 1 zł. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dniu 19 grudnia 2006 roku.

W zamian za akcje, które objął założyciel, Spółka otrzymała następujące wkłady niepieniężne:

 • z dniem 4 grudnia 2006 roku 100% udziałów w spółce K. z siedzibą w Rosji (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), dalej jako spółka rosyjska. W zamian za ten wkład Spółka wydała 15.908 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
 • z dniem 4 grudnia 2006 roku 98,5% udziałów w spółce D. zagranicznej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białorusi, dalej jako spółka białoruska. W zamian za ten wkład Spółka wydała 203.702 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda.
 • z dniem 31 grudnia 2006 r. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego - jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, będącego przedmiotem aportu, wynosiła 6.662.551 zł. W zamian za ten wkład Spółka wydała 6.662.551 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Spółka rosyjska oraz spółka białoruska prowadzą działalność handlową, w której wykorzystują wynajęte nieruchomości; nie posiadają nieruchomości stanowiących ich własność.

W dniu 8 lipca 2011 roku na podstawie umowy sprzedaży Spółka zakupiła 40,1% akcji I. z siedzibą w Irlandii, dalej jako spółka irlandzka. W tym samym czasie spółka irlandzka wyemitowała kolejne akcje, które objęła Spółka w zamian za pieniądze (EURO), co zwiększyło udział Spółki w kapitale spółki irlandzkiej do 68,5%.

W listopadzie 2011 dokupiono kolejne akcje - udział Wnioskodawcy w kapitale spółki irlandzkiej wzrósł do 76,1%. W listopadzie 2012 roku Spółka zakupiła kolejne akcje spółki irlandzkiej - udział w kapitale wzrósł do 82,1%.

Umowa zakupu akcji uprawniała Spółkę do otrzymania określonych płatności (obniżenie ceny zakupu akcji) na wypadek gdyby spółka irlandzka przekroczyła stratę wskazaną w umowie sprzedaży akcji.

W związku z przekroczeniem straty wskazanej w umowie sprzedaży akcji, płatności zastrzeżone w umowie sprzedaży akcji stały się Spółce należne. Podmiot, od którego Spółka zakupiła akcje spółki irlandzkiej, dokonał na rzecz Spółki następujących płatności (zwrócił część wynagrodzenia w związku z obniżeniem ceny):

 • kwoty 350 000 PLN w dniu 19 września 2012 roku,
 • kwoty 950 000 PLN w dniu 26 września 2012 roku,
 • kwoty 1 146 884,93 PLN w dniu 29 marca 2013 roku.
 1. Wniesienie przez Spółkę A. S.A. udziałów i akcji aportem do spółki szwajcarskiej.

W dniu 13 maja 2013 roku (na podstawie zawartych umów oraz uchwały zarządu O. SA - wymaganych przez prawo szwajcarskie) Wnioskodawca wniósł do O. SA z siedzibą w Szwajcarii, (dalej jako spółka szwajcarska), w której Wnioskodawca posiadał już 60,24% akcji, wkład niepieniężny w wyniku czego objął akcje tej spółki. W maju 2013 roku nastąpił wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego. Przedmiotem tego aportu były:

 1. akcje spółki irlandzkiej, które uprzednio zostały zakupione lub objęte za gotówkę przez Spółkę,
 2. udziały spółki białoruskiej, które uprzednio Spółka otrzymała w postaci aportu, wydając własne akcje,
 3. udziały spółki rosyjskiej, które uprzednio Spółka otrzymała w postaci aportu, wydając własne akcje.

W zamian za powyższe wkłady niepieniężne wydano akcjonariuszowi, spółce A. S.A., akcje spółki O. SA. Cena emisji powyższych nowoutworzonych akcji była wyższa od wartości nominalnej, w wyniku czego wystąpiło agio (wartość rynkowa wnoszonych w postaci aportu akcji i udziałów była wyższa niż wartość nominalna akcji spółki szwajcarskiej objętych przez Spółkę).

Na potrzeby wniesienia aportu dokonano wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego przez niezależnych biegłych. W oparciu o ich opinię, dowody księgowe i dokumenty zarząd O. oświadczył, że przedmiot wkładu niepieniężnego nie został zawyżony.

 1. Sprzedaż akcji.

W dniu 26 lutego 2015r. Spółka sprzedała część akcji spółki O. SA. Sprzedaż nastąpiła w ramach dwóch transakcji obejmujących: 5.791.275 akcji (15% udziału w kapitale) oraz 4.633.020 akcji (12% udziału w kapitale). Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje obrotu (zakupu oraz sprzedaży) udziałów, akcji i innych papierów wartościowych.

Na dzień objęcia akcji w spółce szwajcarskiej, spółka irlandzka posiadała nieruchomości w Irlandii o wartości bilansowej netto: 1,13 mln EURO. Wartość bilansowa aktywów spółki irlandzkiej ogółem wynosiła wówczas 4,70 mln EURO, z czego rzeczowe aktywa trwałe netto wyceniane są na 1,70 min EURO.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej dacie oraz w jaki sposób Spółka winna określić koszt uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą akcji O. SA...

Zdaniem Wnioskodawcy, niniejszy wniosek obejmuje pytanie dotyczące kosztów sprzedaży akcji O. S.A. W odrębnych pismach zostały złożone wnioski dotyczące: przychodu podatkowego powstałego w związku z objęciem akcji w zamian za aport w postaci udziałów i akcji, zasad ustalania kosztów podatkowych w związku z objęciem akcji za aport w postaci akcji i udziałów oraz daty powstania przychodu z tytułu sprzedaży akcji.

Zdaniem Spółki, przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu w Polsce, co oznacza że Wnioskodawca zobowiązany jest do rozpoznania w RP przychodu podatkowego z opisanego zdarzenia przyszłego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851) dalej jako updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Stosownie do art. 15 ust. 1k pkt 1 updop, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodami są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z treścią powyższych przepisów - zdaniem Wnioskodawcy - w przypadku zbycia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt podatkowy stanowi, co do zasady, wartość nominalna zbywanych akcji, tj. przychód podatkowy ustalony na dzień ich objęcia. W sytuacji, gdy wartość przychodu na dzień objęcia zostałaby przez organ podatkowy ustalona w drodze oszacowania, Spółka byłaby uprawniona do zaliczenia do kosztów nie wartości nominalnej udziałów, lecz wartości przychodu podatkowego ustalonego przez organ podatkowy w związku z objęciem akcji spółki O.

Koszty związane ze sprzedażą akcji spółki szwajcarskiej, Spółka jest uprawniona do ujęcia w podstawie opodatkowania (potrącenia) w dacie uzyskania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży. W myśl art. 15 ust. 4 updop, cyt.: „Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w łatach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c”.

Ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy kwotami uzyskanymi ze sprzedaży akcji a ponoszonymi kosztami - zdaniem Wnioskodawcy - koszty objęcia akcji O. Spółka powinna ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie uzyskania przychodu (określonym w interpretacji wydanej na podstawie odrębnego wniosku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.