IPPB3/4510-102/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy fakt, iż w okresie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r., X. S.A. posiadała, na podstawie tytułu własności, w kapitale X. E. akcje w wysokości mniejszej niż 10%, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego posiadania akcji na podstawie innego tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b) Ustawy PDOP, wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP w stosunku do otrzymanej przez Wnioskodawcę w 2014, oraz przyszłej dywidendy?
IPPB3/4510-102/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. dywidendy
 4. rok kalendarzowy
 5. rok podatkowy
 6. spółka kapitałowa
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015r. (data wpływu 9 lutego 2015r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy fakt, iż w okresie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r., X. S.A. posiadała, na podstawie tytułu własności, w kapitale X. E. akcje w wysokości mniejszej niż 10%, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego posiadania akcji na podstawie innego tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b) Ustawy PDOP, wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP w stosunku do otrzymanej przez Wnioskodawcę w 2014, oraz przyszłej dywidendy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy fakt, iż w okresie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r., X. S.A. posiadała, na podstawie tytułu własności, w kapitale X. E. akcje w wysokości mniejszej niż 10%, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego posiadania akcji na podstawie innego tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b) Ustawy PDOP, wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP w stosunku do otrzymanej przez Wnioskodawcę w 2014, oraz przyszłej dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową wchodzącą w skład Grupy X., opodatkowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Rok podatkowy Spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Spółka jest zarejestrowanym polskim podatnikiem VAT czynnym. X S.A. jest akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prawa handlowego, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Od dnia 2 lutego 2009 roku Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki X. E. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (dalej jako „X. E.”), powstałej z przekształcenia „X. E.” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. X. E. jest podatnikiem podatku dochodowego na terytorium RP od całości osiąganych dochodów.

Na dzień 2 lutego 2009 roku właścicielem wszystkich akcji X. E. była X. S.A. W związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 2-8 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „P.” (j.t. Dz. U. 2014, 1160) - dalej jako „Ustawa o X.”, X. S.A była uprawniona w latach 2001-2004 do emitowania obligacji na podstawie stosownych przepisów. Realizacja w/w zadań mogła być także finansowania z kredytów i pożyczek zaciągniętych przez X. S.A. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 5 oraz 6 Ustawy o X., Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z obligacji jak również zobowiązań wynikających z kredytów lub pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w ust. 2-8 ust. 2 art. 32 Ustawy o X.. Jak wynika z treści art. 32 ust. 15 Ustawy o X., „zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczenia lub gwarancji stanowi w szczególności przewłaszczenie akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w art. 14, 15 i art. 19, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych” - X. E. jest spółką prawa handlowego, powstałą w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 19.

Na podstawie wyżej powołanych przepisów Skarb Państwa udzielił X. S.A. poręczeń i gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów i emisji obligacji. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności powstałych w wyniku realizacji przez Skarb Państwa zobowiązań X. S.A. oraz poniesienia kosztów z tym związanych, Skarb Państwa oraz X. S.A., w dniu 12 marca 2002 r. zawarły umowę przewłaszczenia udziałów spółki „X. E.” sp. z o.o., a następnie, w wyniku przekształcenia spółki „X. E.” spółka z o.o. w spółkę X. E. Spółka Akcyjna oraz zawarciu umowy w sprawie zwolnienia z zabezpieczenia udziałów w spółce „X. E.” spółka z o.o. w wyniku rozwiązania umowy przewłaszczenia udziałów w spółce z o.o. na zabezpieczenie, zawartej w dniu 12 marca 2002 r., Skarb Państwa i X. S.A. zawarły w dniu 27 marca 2009 r. kolejną umowę przewłaszczenia akcji spółki X. E. (już jako spółki akcyjnej) na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa. W wyniku zawartej w dniu 27 marca 2009 r. umowy przewłaszczenia akcji oraz uzupełniających tę umowę aneksów, struktura posiadania akcji X. E. w oparciu o tytuł własności w była zmienna. W okresie od 2 lutego 2009 r. do dnia 26 marca 2009 r. X. S.A. posiadała 100% akcji w kapitale spółki X. E.. Następnie w okresie od dnia 27 marca 2009 r. do dnia 25 czerwca 2013 r. oraz od dnia 20 września 2013 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku, X. S.A. posiadała/posiada nie mniej niż 10% akcji w kapitale X. E.. W okresie od dnia 26 czerwca 2013r. do dnia 19 września 2013r. X. S.A. posiadała, na podstawie tytułu własności, mniej niż 10% akcji w kapitale X. E.. Jednocześnie należy wskazać, że w okresie od dnia 27 marca 2009 r., tj. zawarcia umowy przewłaszczenia akcji X. E. na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa, do dnia rozwiązania tej umowy, tj. do dnia 23.10.2014 r., pozostałą część akcji spółki X. E., X. S.A. posiadała na podstawie innego niż własność tytułu, tj. na podstawie w/w umowy z dnia 27 marca 2009 r., mocą której Skarb Państwa ustanowił na rzecz X. S.A. użytkowanie akcji spółki X. E., przyznając prawo wykonywania przez X. S.A. praw akcjonariusza (prawo głosu, podziału zysku - otrzymanie dywidendy). Od dnia 23.10.2014 r. X. S.A. posiada 100% akcji w kapitale spółki X. E..

W okolicznościach faktycznych jak powyżej, X. E. wypłaciła w 2014 r. X. S.A. dywidendę z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy PDOP. W najbliższej przyszłości X. S.A. może otrzymać dywidendę w wyniku podziału zysku spółki X. E.. Na dzień wypłaty dywidendy X. S.A. zamierza zachować, na podstawie tytułu własności, nie mniej niż 10% akcji w kapitale X. E.. Możliwym jest, że X. S.A. dokona zbycia wszystkich akcji spółki X. E. niezależnemu inwestorowi w terminie przed 20 września 2015 r.

W związku z powyższym opisem zdarzenia przyszłego zadano następujące pytanie:

Czy fakt, iż w okresie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r., X. S.A. posiadała, na podstawie tytułu własności, w kapitale X. E. akcje w wysokości mniejszej niż 10%, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego posiadania akcji na podstawie innego tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b) Ustawy PDOP, wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP w stosunku do otrzymanej przez Wnioskodawcę w 2014, oraz przyszłej dywidendy...

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt, iż w okresie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 20 września 2013 r., X. S.A. posiadała, na podstawie tytułu własności, w kapitale X. E. akcje w wysokości mniejszej niż 10%, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego posiadania akcji na podstawie innego tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b) Ustawy PDOP, nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu zwolnienia art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP w stosunku do otrzymanej przez Wnioskodawcę, w 2014 oraz przyszłej, dywidendy.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednakże, na mocy postanowień ust. 4, art. 22 w/w ustawy, dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Okres 2 lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej, w wysokości nie mniejszej niż 10%, zostaje zachowany także w przypadku, gdy następuje po dniu uzyskania tych dochodów (art. 22 ust. 4a i 4b Ustawy PDOP).

Nadto należy zwrócić uwagę na regulacje ust. 4d art. 22 Ustawy PDOP, który stanowi, iż zwolnienie z art. 22 ust. 4 stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, X. S.A. posiada akcje w X. E. od dnia 2 lutego 2009 roku, przy czym owo posiadanie historycznie wynikało częściowo z tytułu własności (nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki wypłacającej, z wyjątkiem okresu od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 19 września 2013 r. - mniej niż 10%), a częściowo z użytkowania akcji przez X. S.A., ustanowionego jednocześnie z zawarciem umowy przewłaszczenia akcji na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa. Przypomnieć należy, iż owo użytkowanie (posiadanie) akcji spółki X. E. inkorporowało w sobie prawo X. S.A. do głosu oraz prawo do udziału w zysku. W rezultacie X. S.A. posiada nieprzerwanie od 2009 roku 100% akcji w kapitale X. E., uwzględniając oba wymienione tytuły posiadania.

W ocenie Wnioskodawcy, także posiadanie akcji w spółce wypłacającej (tu X. E.) na podstawie umowy użytkowania, zawartej ze Skarbem Państwa, stanowi podstawę do zwolnienia dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b) Ustawy PDOP. W przypadku bowiem, gdyby nie doszło do przeniesienia na X. S.A. posiadania akcji w ramach umowy użytkowania, dochody (przychody) uzyskane w tytułu dywidendy korzystałyby ze zwolnienia ze względu na charakter odbiorcy tych dochodów - tj. Skarb Państwa, który na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy PDOP jest podmiotowo zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to również, że nawet gdyby X. S.A. posiadała akcje spółki X. E. wyłącznie na podstawie umowy ich użytkowania zawartej ze Skarbem Państwa (z prawem do głosu oraz do zysku X. E.), należałoby uznać, w świetle regulacji art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b) Ustawy PDOP, że X. S.A., jako beneficjent dywidendy, spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia z jej opodatkowania. Zastosowanie podejścia odmiennego powodowałoby naruszenie treści obowiązujących przepisów prawa.

Wnioskodawca pragnie nadto podnieść, iż sama treść art. 22 ust. 4a Ustawy PDOP nie wskazuje, aby okres 2 letniego nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę, w wysokości nie mniej niż 10%, miał następować bezpośrednio przed dniem wypłaty dywidendy. Okres nieprzerwanego, 2 letniego posiadanie udziałów (akcji) danej spółki zachowany jest także w sytuacji, w której dany podmiot posiada nie mniej niż 10% udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej w okresie np. 4 lat, następnie udział ten ulega na krótki czas zmniejszeniu poniżej 10%, aby po tym okresie znów wzrosnąć do poziomy nie mniejszego niż 10% udziału w kapitale. W takich okolicznościach, które de facto dotyczą X. S.A. wziąwszy pod uwagę stan posiadania akcji spółki X. E. wyłącznie na podstawie tytułu własności, okres nieprzerwanego 2 letniego posiadania akcji spełnia się przed spadkiem poniżej 10% akcji w kapitale spółki. W przedmiotowej sprawie, nieprzerwany okres 2 letniego posiadania ziszcza się już przed dniem 26 czerwca 2013 r. (w okresie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 19 września 2013 r. - udział X. S.A. w kapitale X. E. na podstawie tytułu własności był niższy niż 10% akcji w kapitale), zaś sama wypłata dywidendy nastąpiła (i nastąpi) już w okolicznościach posiadania przez X. S.A. na podstawie tytułu własności nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki wypłacającej.

Reasumując powyższe wywody, zdaniem Wnioskodawcy, dywidenda, którą X. S.A. otrzymała w 2014 r. w wyniku podziału zysku X. E., oraz ewentualna przyszła dywidenda, którą X. S.A. otrzyma w tytułu udziału w zysku spółki X. E., korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP, gdyż:

 • spółka wypłacająca dywidendę - X. E. - posiadała w 2014 i posiada nadal siedzibę i zarząd na terytorium RP,
 • spółka uzyskująca dywidendę - X. S.A. - podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości uzyskanych dochodów,
 • spółka uzyskująca dywidendę – X. S.A. posiadała w 2014r. i będzie posiadać na dzień wypłaty ewentualnej przyszłej dywidendy nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki wypłacającej nieprzerwanie przez okres 2 lat;
 • zastosowanie znajduje także art. 22 ust. 4d pkt 2 lit b), tj. posiadanie wynikające z innego tytułu niż własność, który ma szczególne znaczenie dla zachowania minimalnego poziomu posiadania przez X. S.A. akcji w kapitale spółki X. E. w okresie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 19 września 2013 r.

Spełnienie powyższych przesłanek skutkuje tym, że zarówno wypłacona X. S.A. w roku 2014 jak i przyszła dywidenda otrzymana z X. E. korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnieniu temu nie stoi na przeszkodzie fakt, iż w okresie od dnia 26 czerwca 2013r. do dnia 20 września 2013r., udział X. S.A. w kapitale spółki X. E., wynikający z tytułu własności, był niższy niż 10%. Pozostałą część akcji X. S.A. posiadała bowiem na podstawie innego tytułu -umowy użytkowania akcji, podpisanej ze Skarbem Państwa w związku z przewłaszczeniem akcji na zabezpieczenie, z prawem X. S.A. do głosu oraz udziału w zyskach. Ewentualne zbycie przez X. S.A. akcji spółki X. E. przed dniem 20 września 2015 r. nie będzie mieć żadnego znaczenia dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.