IPPB3/423-1064/13-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji Z. nie stanowią wydatku na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych Odsetek w świetle art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a w związku z pkt 11 ustawy o PDOP?
IPPB3/423-1064/13-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. kapitalizacja
 3. nabycie
 4. odsetki
 5. wydatek
 6. zapłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji, w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji, w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Polsce, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz dystrybucji sprzętu gospodarstwa domowego. W marcu 2013 roku Spółka nabyła akcje Z. S.A. („Z.”), w wyniku czego została jedynym udziałowcem Z.. Z. to wiodący polski producent drobnego sprzętu AGD, posiadający jeden z najnowocześniejszych zakładów wyspecjalizowanych w produkcji odkurzaczy i sprzętu kuchennego na świecie.

W celu sfinansowania transakcji, Spółka zaciągnęła oprocentowaną pożyczkę celową. Jak dotąd, odsetki od przedmiotowej pożyczki („Odsetki”) nie podlegały kapitalizacji ani spłacie. Pierwsza zapłata Odsetek jest przewidziana na marzec 2014 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji Z. nie stanowią wydatku na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych Odsetek w świetle art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a w związku z pkt 11 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji Z. nie stanowią wydatku na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o POOP i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty łub kapitalizacji tych Odsetek w świetle art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a w związku z pkt 11 ustawy o PDOP. Zdaniem Spółki, Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji Z. nie stanowią wydatku na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych Odsetek w świetle art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) w związku z pkt 11 ustawy o PDOP. W ocenie Wnioskodawcy, za takim podejściem przemawia fakt, iż Odsetki nie są wydatkami na nabycie udziałów i akcji, lecz zapłatą za pożyczkę (zapłatą za finansowanie) i niewątpliwie pozostają w związku z przychodami Spółki, czego uzasadnienie Wnioskodawca przedstawia poniżej. Biorąc pod uwagę zasady określone w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • wydatek ten, bezpośrednio lub pośrednio, wpływa na uzyskanie, zachowanie łub zabezpieczenie źródła przychodu podatnika,
 • wydatek ten został poniesiony i jest definitywny, przez co należy rozumieć, że w ostatecznym rozrachunku musi on być pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • wydatek nie został wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Mając powyższe na uwadze Spółka pragnie wskazać, że w odniesieniu do Odsetek od pożyczki udzielonej Spółce na sfinansowanie zakupu akcji Z., spełnione będą wskazane powyżej warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów.

Wnioskodawca wskazuje, iż fakt ponoszenia wydatków z tytułu Odsetek na rzecz pożyczkodawcy będzie właściwie udokumentowany i wydatki te będą faktycznie poniesione z jego majątku (dokonywana będzie zaplata łub kapitalizacja odsetek do kwoty głównej pożyczki zaciągniętej w celu zakupu akcji Z., która będzie następnie spłacona). Ponadto, przedmiotowa pożyczka udzielona Spółce i w związku z tym, płacone przez Spółkę Odsetki, są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Należy podkreślić, iż Z. posiada nowoczesny zakład produkcyjny co niewątpliwie pozwoli Spółce na rozwijanie swojej działalności oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku polskim i europejskim. W następstwie ww. transakcji. Wnioskodawca przejął także rolę dystrybutora produktów Z. na rynku polskim. W rezultacie, wpłynie to na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu Spółki. W konsekwencji, odsetki od omawianej pożyczki stanowić będą w Spółce wydatek mający wpływ na możliwość powstania przychodów podatkowych Spółki. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. I pkt 10 lit. a) ustawy o PDOP, wydatki na spłatę pożyczek (kredytów) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Oznacza to, iż co do zasady, odsetki od pożyczek i kredytów stanowią koszt uzyskania przychodów pożyczkobiorcy w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych — wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych.

W ocenie Wnioskodawcy Odsetki od przedmiotowej pożyczki nie stanowią jednak wydatków na objęcie lub nabycie udziałów Z.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy o PDOP nie definiują wprost, co należy rozumieć pod pojęciem wydatków na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji. W przypadku zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek, podstawowe znaczenie ma rozróżnienie „wydatków na nabycie” udziałów od wydatków związanych z nabyciem udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP obejmuje swoim zakresem wyłącznie wydatki pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów lub akcji, a więc tego rodzaju wydatki, bez których poniesienia nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć więc, zdaniem Spółki, należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem, takie jak np. opłaty notarialne i prowizje biura maklerskiego. W ocenie Wnioskodawcy, użycie przez ustawodawcę określenia — „wydatki na nabycie” — oznacza, że z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji do kosztów zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie.

Wnioskodawca podkreśla, iż ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP użył sformułowania „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji”, nie zaś przykładowo „wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia udziałów lub akcji”. Tym samym, zdaniem Spółki, przedmiotowy przepis wskazuje jednoznacznie na konieczność istnienia ścisłego i bezpośredniego związku tego rodzaju wydatków z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji. Natomiast odsetki od pożyczki na nabycie udziałów stanowią wydatek na pozyskanie kapitału i zdaniem Wnioskodawcy nie pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów. Przemawia za tym w szczególności fakt, iż możliwe jest nabycie udziałów, bez konieczności ponoszenia kosztu w postaci odsetek. Wydatki związane z pożyczką nie warunkują bowiem skutecznego nabycia udziałów czy akcji, a zatem nie mogą być one uznane za wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji”.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie ponosić wydatki związane z pożyczką zaciągniętą w związku z nabyciem akcji Z., w postaci Odsetek od tej pożyczki. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Spółka stoi na stanowisku, że koszty przedmiotowej pożyczki na sfinansowanie zakupu akcji Z. - tj. Odsetki, nie są wydatkami na nabycie udziałów i akcji, lecz zapłatą za pożyczkę (zapłatą za finansowanie).

W związku z powyższym, zdaniem Spółki regulacja art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie będzie miała zastosowania do Odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia akcji Z.. Przedmiotowe Odsetki od pożyczki nie będą bowiem wydatkami na nabycie udziałów, lecz zapłatą za otrzymane finansowanie (usługę finansową), wobec czego będą one kosztem uzyskania przychodu zgodnie z ogólną zasadą zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 ustawy o PDOP, tj. w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Stanowisko Spółki potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych oraz ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 7 września 2004 r., (sygn. FSK 324/2004) Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że: przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. I pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Oz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654), należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związano z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem”.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził powyższe stanowisko także w orzeczeniu z dnia 13 stycznia 2006 r. (sygn. II FSK 229/05):

 • przechodząc na grunt ustawy podatkowej <tj. ustawy o PDOP — przyp. Wnioskodawcy>, należy stwierdzić, ze przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem.”

Również w wyroku z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 508/2005) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że:

W wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związano z objęciem lub nabyciem ndział6w, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”. Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje także uzasadnienie w jednolitej praktyce organów podatkowych w analizowanym zakresie. Wśród licznych indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych można wskazać m.in.:

 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2013 r., sygn. IPPB3/423-584/13-2/MC;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 października 2013 r., sygn. IPPB3/423-536/13-2/KK;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 201 3 r., sygn. ITPB3/423-258/13/DK;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 201 3r., sygn. IPPB3/423-332/13-2/MC;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2013 r., sygn. ITPB3/423-189/13/MK;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. IPPB3/423-945/12-2/EŻ,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. ILPB31423-177/12-2/AO;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 maja 2012r., sygn. IPPB3/423-100/12-2/DP;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2011 r., sygn. IPPB3/423-523/11-2/DP;
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-156/10/AP.

Reasumując, zdaniem Spółki, odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji Z., nie stanowią wydatku na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty łub kapitalizacji tych Odsetek w świetle art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) w związku z pkt 11 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52  §  3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54  §  1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.