IPPB2/4511-728/15-3/PW | Interpretacja indywidualna

Po stronie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z tytułu realizacji praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciążą w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.
IPPB2/4511-728/15-3/PWinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. członek zarządu
 3. obowiązek płatnika
 4. program motywacyjny
 5. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca <dalej: Wnioskodawca lub Spółka> opracowała system motywacyjny dla członków Zarządu, w tym dla Prezesa Zarządu, który szczegółowo określa zasady przyznawania i wypłacania rocznej premii uznaniowej. Celem tego systemu jest dodatkowa motywacja do dalszego działania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości Spółki Jak wynika z dokumentu zatytułowanego Szczegółowe Zasady Systemu Motywacyjnego <dalej: Zasady lub dokument>, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy o pracę, określającego system motywacyjny, dokładnie na mocy punktu 1 ust. 1 z tytułu świadczonej pracy Prezesowi Zarządu może zostać przyznana roczna premia uznaniowa. Z punktu 2 ust. 1 Zasad można wyczytać, że do 45 dni po zakończeniu każdego półrocza premiowego Rada Nadzorcza dokonuje na piśmie oceny wykonania obowiązków oraz osiągniętych przez Spółkę wyników. Na podstawie ocen półrocznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również weryfikacji skutków działań podejmowanych przez Prezesa Zarządu w poprzednich latach premiowych, Rada Nadzorcza dokonuje oceny rocznej, która może wypłynąć na przyznanie Prezesowi Zarządu przez Radę Nadzorczą premii uznaniowej lub na wysokość przyznanej Prezesowi premii uznaniowej.

Jak wynika z punktu 3 ust. 1 Zasad, wypłaty przyznanej premii uznaniowej dokonuje się według następujących zasadach:

 • 30% kwoty przyznanej Prezesowi Zarządu premii uznaniowej jest wypłacane jednorazowo, w terminie 60 dni od dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • 30% kwoty premii przyznanej Prezesowi Zarządu wypłacana jest w formie akcji fantomowych zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie,
 • 40% kwoty przyznanej Prezesowi Zarządu premii uznaniowej jest zapisywane w Banku Premii i podlega rozliczeniu Banku Premii, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie.

Niniejszy wniosek dotyczy drugiego elementu premii uznaniowej, jakimi są akcje fantomowe.

Z dokumentu Szczegółowych Zasad Systemu Motywacyjnego wynika, że 30% kwoty premii przyznanej Prezesowi Zarządu wypłacana jest w formie akcji fantomowych zgodnie z zasadami określonymi w tym dokumencie. Ze szczegółowych uregulowań wynika, że po przyznaniu Prezesowi Zarządu premii uznaniowej w określonej wysokości, Spółka przyznaje Prezesowi akcje fantomowe, które stanowią instrument finansowy i jednocześnie instrument pochodny w stosunku do akcji Giełdy Papierów Wartościowych w W. S.A. <dalej: GPW> w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stanowiące uprawnienie Prezesa Zarządu do otrzymania określonej kwoty pieniężnej uzależnionej od kursy akcji GPW notowanych na giełdzie.

Akcje fantomowe są niezbywalne i nie są notowane na giełdzie, nie dają prawa głosu i nie upoważniają Prezesa Zarządu do pobierania dywidendy (punkt 3 ust. 3 Zasad). Jak wynika z dokumentu, liczba przyznanych Prezesowi akcji fantomowych każdorazowo ustalana jest pisemnie przez Radę Nadzorczą, o czym Prezes Zarządu zostanie powiadomiony na piśmie.

Liczba przyznanych Prezesowi Zarządu akcji fantomowych jest określana jako iloraz wartości części premii uznaniowej podlegającej wypłacie w formie akcji fantomowych i mediany cen akcji GPW po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca roku premiowego podlegającego ocenie w zakresie realizacji zadań powierzonych Prezesowi Zarządu oraz osiągniętych przez Spółkę wyników w danym roku premiowym, dokonanej przez Radę Nadzorczą, po zaokrągleniu do najwyższej liczby całkowitej.

W piśmie Rady Nadzorczej zostanie wskazana również dokładna data nabycia przez Prezesa Zarządu uprawnień do akcji fantomowych. Akcje te będą podlegały rocznemu okresowi przetrzymania, w tracie którego Prezes Zarządu nie może zrealizować praw wynikających z posiadania akcji fantomowych.

Po zakończeniu okresu przetrzymania Prezes Zarządu nabywa bezwarunkowe prawo do otrzymania środków pieniężnych w wysokości stanowiącej iloczyn liczby akcji fantomowych, co do których upłynął okres przetrzymania i mediany cen akcji GPW po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca w roku wypłaty. Wypłata środków pieniężnych, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywana jest automatycznie po upływie rocznego okresu przetrzymania i ustaleniu ich wysokości. Co więcej, w przypadku wystąpienia zdarzeń prawnych, które uniemożliwiają wyliczenie wysokości środków pieniężnych w opisany powyżej sposób, Rada Nadzorcza ustali nowe zasady wypłaty premii w akcjach fantomowych, w celu osiągnięcia skutku ekonomicznego i motywacyjnego w maksymalnym stopniu zbliżonego do skutku, który byłby osiągnięty, w przypadku, gdyby takie zdarzenia nie nastąpiły.

Zgodnie z powyższym opisem, system motywacyjny przewiduje przyznanie akcji fantomowych, które są instrumentami inkorporującymi prawo do uzyskania przez członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przyszłej, potencjalnej wypłaty pieniężnej, której wartość jest uzależniona od kursu akcji GPW notowanych na giełdzie.

Jak już wspomniano, akcje fantomowe stanowią instrument finansowy i jednocześnie instrument pochodny w stosunku do akcji GPW w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód uzyskany w przyszłości przez członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu w związku z realizacją praw wynikających z akcji fantomowych powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy dochód powstały w ten sposób podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b tej ustawy, w związku z czym Wnioskodawca w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązany do pełnienia roli płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przyznanie akcji fantomowych nie spowoduje po stronie członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powstania przychodu do opodatkowania na moment ich przyznania i tym samym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskany przez członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na skutek realizacji praw wynikających z akcji fantomowych stanowić będzie przychód o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, tj. przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT. W konsekwencji, prowadzi to do wniosku, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązku płatnika.

Argumentując powyższe należy podkreślić że akcje fantomowe stanowią instrument finansowy, pochodny, w stosunku do którego instrumentem bazowym jest akcja GPW. Wartość tych akcji wyliczana jest w oparciu o powyżej opisany, w stanie faktycznym niniejszego wniosku, schemat, przy czym na dzień otrzymania uprawnienia, Prezes Zarządu, ani członkowie Zarządu uprawnieni do premii, ani też Izba, nie znają wartości wypłaty. Co więcej, wypłata wynagrodzenia z prawa przewidzianego w formie instrumentu finansowego następuje dopiero po upływie dodatkowe okresu - tzw. okresu przetrzymania wynoszącego jeden rok. Okres retencji to okres, w którym Prezes Zarządu, ani żaden inny członek Zarządu, nie może żądać wypłaty wartości instrumentów finansowych, do których nabył prawo. To co istotne, Prezes Zarządu, ani członkowie Zarządu, na żadnym etapie, na podstawie Zasad, nie otrzymuje akcji GPW do swojej dyspozycji, a jedynie prawo do uzyskania w przyszłości środków pieniężnych, których kwota uzależniona jest de facto od przyszłego kursu akcji GPW, przy czym same akcje fantomowe nie mają swojej własnej wartości.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem przepisu art. 14-15, 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych w naturze innych nieodpłatnych świadczeń. Koniecznym jest podkreślenie, że samo przyznanie akcji fantomowych, które stanowią pochodny instrument finansowy uprawniający do otrzymania w przyszłości środków pieniężnych nie skutkuje po stronie członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie akcji fantomowych w ramach systemu motywacyjnego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby nabywającej akcje fantomowe. Jak wynika z tego, co przedstawiono w stanie faktycznym niniejszego wniosku, w momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Przyznanie akcji fantomowych jedynie stwarza potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych. Brak konkretnego wymiaru finansowego akcji fantomowych w momencie ich przyznania uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o PIT.

W konsekwencji, przyznanie akcji fantomowych spowoduje powstanie przychodu opodatkowanego dopiero w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 19% zgodnie z przepisem art. 30b ust.1 ustawy o PIT.

Prawo do otrzymania kwoty rozliczenia w związku z realizacją prawa nabytego w ramach opisanego system motywacyjnego wypełniają przesłanki do uznania ich za pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 ww. ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w tym m.in. wymienione w pkt 2 lit. c) tego przepisu - niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio, lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) <dalej: Rozporządzenie>, instrument pochodny - to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, wartości wskaźników finansowych itp.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, należy wskazać, że pojawiające się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi pojęcia „prawo”, „zespół praw”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające charakter tautologiczny, tj. powtarzają swoje znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych („Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym.” Aleksander Chłopecki, PPH, 2009).

Zdaniem Wnioskodawcy, akcje fantomowe posiadają cechy instrumentu pochodnego określone w Rozporządzeniu. Jednocześnie, posiadają one cechy instrumentu pochodnego, stanowiącego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o instrumentach finansowych, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT. Tym samym należy uznać, że akcje fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie o PIT. Oznacza to, że kwota rozliczenia pieniężnego, które zostaną uzyskane w wyniku realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, stanowią przychód z realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego.

Z uwagi na powyższe, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT w chwili przyznania uprawnień do akcji fantomowych lub w chwili realizacji praw z nich wynikających, ale obowiązki informacyjne polegające na sporządzeniu informacji PIT-8C za rok, w którym nastąpi realizacja praw poprzez wypłatę wynagrodzenia. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (informacje PIT-8C).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych: między innymi Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie IPPB2/415-88/14- 2/MG, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie IBPBII/2/415-1413/12/MM, oraz w najnowszych: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie o sygnaturze IPTPB1/5411-199/15-2/MD, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie IBPBII/2/4511-45/15/MW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie IPPB2/4511-347/15-2/MK1.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie akcji fantomowych nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Wobec braku powstania przychodu Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika, tj. w momencie przyznania akcji fantomowych nie będzie na nim spoczywał obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przepisu przychód po stronie Prezesa Zarządu lub innych członków Zarządu, nie powstanie w momencie przyznania akcji fantomowych, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych.

Przyznanie takich akcji stanowi jedynie zobowiązanie wypłaty pieniężnego ekwiwalentu wartości akcji GPW w przyszłości. Przysporzenie, które otrzymuje Prezes Zarządu w chwili przyznania mu akcji fantomowych jest więc jedynie potencjalne i nie jest znana jego wartość. Cechą takich akcji jest bowiem to, że generują one przychód dopiero w przypadku realizacji praw z nich wynikających. Natomiast w momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić czy ich realizacja przyniesie konkretnemu pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści.

Dodatkowo należy podkreślić, iż prawo do dysponowania akcjami fantomowymi jest ograniczone. W okresie retencji pracownik nie może bowiem zrealizować praw związanych z ich posiadaniem. Przede wszystkim brak jest w tym czasie możliwości zbycia akcji fantomowych i praw z nich wynikających. Dodatkowo, akcje fantomowe nie uprawniają do faktycznego udziału w kapitale GPW. Prezesowi Zarządu posiadającemu akcje fantomowe nie przysługują prawa korporacyjne i majątkowe, w szczególności akcje fantomowe nie dają pracownikowi prawa głosu ani nie upoważniają do pobierania dywidendy.

Stanowisko takie znajduje ponadto poparcie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt II FSK 517/10, zgodnie z którym sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie o sygnaturze IPTPB1/5411-199/15-2/MD, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze IBPBII/2/4511-45/15/MW, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygnaturze IPPB2/415-88/14-2/MG, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie o sygnaturze IBPBII/2/415-1445/11/ŁCz, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie o sygnaturze IPPB2/415-698/11-7/MG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie o sygnaturze IBPBII/2/415-57/11/HS.

W interpretacjach tych zgodnie potwierdzona jest teza, w myśl której: przyznanie pracownikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, a nie w momencie ich otrzymania (ani nie na żadnym wcześniejszym etapie), który to przychód stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika zarówno w momencie przyznania akcji fantomowych, jak i w chwili realizacji praw z nich wynikających. Na Wnioskodawcy, jako podmiocie dokonujących wypłat na rzecz uprawnionych osób z tytułu realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, będzie spoczywał jedynie obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 39 ust. 3 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie
  - podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Jednocześnie podatnik osiągający przedmiotowe dochody obowiązany jest wykazać je w zeznaniu rocznym, wraz z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Izba S.A. w Warszawie opracowała system motywacyjny dla członków Zarządu, w tym dla Prezesa Zarządu, który szczegółowo określa zasady przyznawania i wypłacania rocznej premii uznaniowej. Celem tego systemu jest dodatkowa motywacja do dalszego działania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości Spółki Jak wynika z dokumentu zatytułowanego Szczegółowe Zasady Systemu Motywacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy o pracę, określającego system motywacyjny, dokładnie na mocy punktu 1 ust. 1 z tytułu świadczonej pracy Prezesowi Zarządu może zostać przyznana roczna premia uznaniowa. Z punktu 2 ust. 1 Zasad można wyczytać, że do 45 dni po zakończeniu każdego półrocza premiowego Rada Nadzorcza dokonuje na piśmie oceny wykonania obowiązków oraz osiągniętych przez Spółkę wyników. Na podstawie ocen półrocznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również weryfikacji skutków działań podejmowanych przez Prezesa Zarządu w poprzednich latach premiowych, Rada Nadzorcza dokonuje oceny rocznej, która może wypłynąć na przyznanie Prezesowi Zarządu przez Radę Nadzorczą premii uznaniowej lub na wysokość przyznanej Prezesowi premii uznaniowej.

Jak wynika z punktu 3 ust. 1 Zasad, wypłaty przyznanej premii uznaniowej dokonuje się według następujących zasadach:

 • 30% kwoty przyznanej Prezesowi Zarządu premii uznaniowej jest wypłacane jednorazowo, w terminie 60 dni od dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • 30% kwoty premii przyznanej Prezesowi Zarządu wypłacana jest w formie akcji fantomowych zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie,
 • 40% kwoty przyznanej Prezesowi Zarządu premii uznaniowej jest zapisywane w Banku Premii i podlega rozliczeniu Banku Premii, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie.

Niniejszy wniosek dotyczy drugiego elementu premii uznaniowej, jakimi są akcje fantomowe.

Z dokumentu Szczegółowych Zasad Systemu Motywacyjnego wynika, że 30% kwoty premii przyznanej Prezesowi Zarządu wypłacana jest w formie akcji fantomowych zgodnie z zasadami określonymi w tym dokumencie. Ze szczegółowych uregulowań wynika, że po przyznaniu Prezesowi Zarządu premii uznaniowej w określonej wysokości, Spółka przyznaje Prezesowi akcje fantomowe, które stanowią instrument finansowy i jednocześnie instrument pochodny w stosunku do akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stanowiące uprawnienie Prezesa Zarządu do otrzymania określonej kwoty pieniężnej uzależnionej od kursy akcji GPW notowanych na giełdzie.

Akcje fantomowe są niezbywalne i nie są notowane na giełdzie, nie dają prawa głosu i nie upoważniają Prezesa Zarządu do pobierania dywidendy (punkt 3 ust. 3 Zasad). Jak wynika z dokumentu, liczba przyznanych Prezesowi akcji fantomowych każdorazowo ustalana jest pisemnie przez Radę Nadzorczą, o czym Prezes Zarządu zostanie powiadomiony na piśmie.

Liczba przyznanych Prezesowi Zarządu akcji fantomowych jest określana jako iloraz wartości części premii uznaniowej podlegającej wypłacie w formie akcji fantomowych i mediany cen akcji GPW po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca roku premiowego podlegającego ocenie w zakresie realizacji zadań powierzonych Prezesowi Zarządu oraz osiągniętych przez Spółkę wyników w danym roku premiowym, dokonanej przez Radę Nadzorczą, po zaokrągleniu do najwyższej liczby całkowitej.

W piśmie Rady Nadzorczej zostanie wskazana również dokładna data nabycia przez Prezesa Zarządu uprawnień do akcji fantomowych. Akcje te będą podlegały rocznemu okresowi przetrzymania, w tracie którego Prezes Zarządu nie może zrealizować praw wynikających z posiadania akcji fantomowych.

Po zakończeniu okresu przetrzymania Prezes Zarządu nabywa bezwarunkowe prawo do otrzymania środków pieniężnych w wysokości stanowiącej iloczyn liczby akcji fantomowych, co do których upłynął okres przetrzymania i mediany cen akcji GPW po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca w roku wypłaty. Wypłata środków pieniężnych, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywana jest automatycznie po upływie rocznego okresu przetrzymania i ustaleniu ich wysokości. Co więcej, w przypadku wystąpienia zdarzeń prawnych, które uniemożliwiają wyliczenie wysokości środków pieniężnych w opisany powyżej sposób, Rada Nadzorcza ustali nowe zasady wypłaty premii w akcjach fantomowych, w celu osiągnięcia skutku ekonomicznego i motywacyjnego w maksymalnym stopniu zbliżonego do skutku, który byłby osiągnięty, w przypadku, gdyby takie zdarzenia nie nastąpiły.

Zgodnie z powyższym opisem, system motywacyjny przewiduje przyznanie akcji fantomowych, które są instrumentami inkorporującymi prawo do uzyskania przez członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przyszłej, potencjalnej wypłaty pieniężnej, której wartość jest uzależniona od kursu akcji GPW notowanych na giełdzie.

Jak już wspomniano, akcje fantomowe stanowią instrument finansowy i jednocześnie instrument pochodny w stosunku do akcji GPW w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że samo przyznanie członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu akcji fantomowych, które stanowią pochodny instrument finansowy nie skutkuje po stronie członków Zarządu powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie akcji fantomowych w ramach systemu motywacyjnego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby nabywającej akcje fantomowe. Przyznanie akcji fantomowych jedynie stwarza członkom Zarządu potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych (wypłaty pieniężnej). Akcje fantomowe są niezbywalne i nie są notowane na giełdzie. Ponadto, nie dają one prawa głosu i nie upoważniają do pobierania dywidendy.

Brak konkretnego wymiaru finansowego akcji fantomowych w momencie ich przyznania członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Tym samym nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji w momencie otrzymania przez członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, akcji fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej stanowiących pochodny instrument finansowy po stronie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani obowiązek informacyjny.

Osobnego rozważenia wymaga natomiast rozstrzygnięcie kwestii ciążących na Spółce obowiązków płatnika w chwili realizacji praw wynikających z przyznanych akcji fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej przez członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 • wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 • nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 • rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego itp.

Z wyżej przywołanych uregulowań prawnych wynika, że akcje fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w stosunku do którego instrumentem bazowym jest akcja.

O powyższym przesądza fakt, że w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych akcja fantomowa nie jest papierem wartościowym, ani akcją, w szczególności nie daje prawa głosu, ani nie uprawnia do pobierania dywidendy.

Zatem stwierdzić należy, że w przypadku zrealizowania przez członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy w drodze wypłaty pieniężnej, przysporzenie jakie uzyskają należy zakwalifikować, do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia – o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

Zgodnie jednak z treścią ww. art. 39 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz uprawnionych, będzie spoczywał obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C zgodnie z dyspozycją ww. art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rezultacie z tytułu realizacji praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe po stronie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z tytułu realizacji praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciążą w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.