IPPB2/4511-726/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

1. Jakie jest źródło przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem warrantów subskrypcyjnych i w konsekwencji jakie są m.in. zasady obliczania kosztów jego uzyskania, a także ostatecznej kwoty podatku?2. Jaki jest moment osiągnięcia przychodu w związku z odpłatnym zbyciem warrantów subskrypcyjnych?3. Jaka jest podstawa opodatkowania i stawka podatku od dochodu osiągniętego w związku ze zbyciem warrantów subskrypcyjnych?4. Kto jest płatnikiem podatku od dochodu osiągniętego w związku ze zbyciem warrantów subskrypcyjnych?5. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych podlega opodatkowaniu?
IPPB2/4511-726/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. nagrody
 3. objęcie (nabycie)
 4. pochodne instrumenty finansowe
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem i zbyciem warrantów subskrypcyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem i zbyciem warrantów subskrypcyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (dalej zwany „Podatnikiem” albo „Wnioskodawcą”) pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej (dalej zwanej: „Spółką”). Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z uchwałą warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji na okaziciela, które będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez Spółkę.

Warranty subskrypcyjne będą obejmowane przez osoby wskazane przez zarząd Spółki, przy czym nie jest wykluczone, że warranty subskrypcyjne obejmie również Wnioskodawca. Warranty subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie i nie w zamian za świadczenie wzajemne. Każdy poszczególny warrant będzie uprawniać do objęcia jednej akcji na okaziciela Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

Warranty będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności, a inkorporowane w warrantach prawo objęcia akcji będzie przysługiwało uprawnionemu po wniesieniu wkładu pieniężnego - zapłacie ceny emisyjnej akcji.

Na dzień otrzymania warrantów subskrypcyjnych Spółka nie określi ceny emisyjnej przyszłych akcji, ani tym bardziej nie będzie znana wartość rynkowa akcji. Dlatego też nie będzie możliwe określenie wartości warrantów subskrypcyjnych na dzień ich otrzymania. Warrant będzie bowiem tylko przyrzeczeniem ze strony Spółki, że posiadacz warrantów będzie mieć prawo do objęcia akcji w przyszłości, po cenie ustalonej w przyszłości przez zarząd Spółki.

Może zaistnieć sytuacja, w której jako uprawniony z warrantów Wnioskodawca zdecyduje się przed objęciem akcji odpłatnie zbyć warranty na rzecz podmiotu trzeciego, po cenie ustalonej między Wnioskodawcą a tą osobą. Konsekwencje podatkowe takiej sprzedaży, a wcześniej objęcia warrantów, są przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jakie jest źródło przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem warrantów subskrypcyjnych i w konsekwencji jakie są m.in. zasady obliczania kosztów jego uzyskania, a także ostatecznej kwoty podatku...
 2. Jaki jest moment osiągnięcia przychodu w związku z odpłatnym zbyciem warrantów subskrypcyjnych...
 3. Jaka jest podstawa opodatkowania i stawka podatku od dochodu osiągniętego w związku ze zbyciem warrantów subskrypcyjnych...
 4. Kto jest płatnikiem podatku od dochodu osiągniętego w związku ze zbyciem warrantów subskrypcyjnych...
 5. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych podlega opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne. Z kolei według art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W myśl art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 • akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.
 • inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W świetle przywołanych przepisów warranty subskrypcyjne stanowią więc papiery wartościowe w rozumieniu zarówno ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Według art. 453 § 2 k.s.h. - w celu podwyższenia kapitału zakładowego w trybie warunkowego podwyższenia kapitału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Zgodnie z art. 453 § 3 k.s.h. uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

 • uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych,
 • cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie,
 • liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny,
 • termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat.

Regulacja dotycząca warrantów subskrypcyjnych w Kodeksie spółek handlowych nie jest więc rozbudowana. Jednak bezspornie w doktrynie przyjmuje się, że warranty subskrypcyjne są zbywalne, a nawet, że niedopuszczalne jest ustanawianie zakazu ich zbywalności (Iwona Gębusia, MPh 2012, Nr 4, „W kwestii (nie)zbywalności warrantów subskrypcyjnych”. O zbywalności warrantów subskrypcyjnych świadczy również sformułowanie art. 3 ust. 1 lit. b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi „inne zbywalne prawa majątkowe (...)”).

Możliwe jest więc zbycie warrantów, w tym zbycie odpłatne, np. w drodze umowy sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych na rzecz osoby trzeciej powstaje zatem przychód z kapitałów pieniężnych, określony w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę tytułu odpłatnego zbycia Warrantów na rzecz osoby trzeciej powinien być uznany za dochód, o którym mowa w art. 30b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochód uzyskany odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z dalszymi skutkami określonymi w tym przepisie, w szczególności w odniesieniu do stawki podatku i kosztów uzyskania przychodu (o tym więcej w punkcie 3 poniżej).

Ad. 2

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. W ocenie Wnioskodawcy literalnie wynika z tego, że przychód z odpłatnego zbycia powstanie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży warrantów subskrypcyjnych.

Ad. 3

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od osób fizycznych przy ustalaniu wartości przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a in fine) stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy.

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Jak wykazano w pkt 1 w odniesieniu do dochodu z odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych zastosowanie ma art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten w ust. 2 pkt 1 stanowi, iż dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. lf lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Z powyższego wynika, że w razie zaistnienia przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia, tj. gdy Wnioskodawca nabędzie warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, w przypadku ich odpłatnego zbycia, brak będzie kosztów uzyskania tego przychodu.

Zatem dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży Warrantów będzie równy przychodowi, czyli cenie po jakiej zostaną one przez niego zbyte (np. określonej w umowie sprzedaży).

Skoro dochód ten będzie opodatkowany w sposób określony w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawka tego podatku wyniesie 19% (art. 30b ust. 1).

Ad. 4

Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali) oraz art. 30c (podatek liniowy).

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Oznacza to, że na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. la pkt l ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

W ocenie Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że obowiązek wykazania dochodu ze sprzedaży warrantów będzie ciążył na samym Wnioskodawcy, który będzie w takiej sytuacji podatnikiem, a także płatnikiem podatku od tego dochodu.

Ad. 5

Kwestia potencjalnego powstania obowiązku podatkowego w momencie objęcia warrantów subskrypcyjnych wymaga rozważenia na gruncie dwóch ustaw:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Warrant subskrypcyjny, zgodnie ze swoim charakterem, nie rodzi prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych. Warranty subskrypcyjne mogą być przyznane uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, nieodpłatnie, a inkorporowane prawo objęcia akcji będzie przysługiwało dopiero uprawnionemu po wniesieniu wkładu pieniężnego (tj. po zapłacie ceny emisyjnej).

Wnioskodawca otrzyma co prawda warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednakże w momencie ich otrzymania nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi przepisami - przychodami (z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Ustalenie wartości warrantów nie będzie możliwe na podstawie cytowanych przepisów. Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną, po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w przyszłej uchwale zarządu o emisji akcji (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść). W przypadku warrantów, których dotyczy niniejszy wniosek, w momencie ich przydzielania nie będzie jeszcze znana wartość nominalna i cena emisyjna akcji.

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. Objęcie przez Wnioskodawcę warrantów będzie więc neutralne podatkowo z punktu widzenia podatku od osób fizycznych, tzn. w chwili ich objęcia po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu tym podatkiem.

Odnośnie natomiast do możliwości opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn objęcia warrantów zauważyć należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego - przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonywania darowizny, ani też w przyszłości (Podatek od spadków i darowizn, Brzeszczyńska 2009 wyd. 3, Legalis 2015). Jedynym celem jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Nie znajduje to zastosowania w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, gdyż Spółka oferuje warranty w celu uzyskania przez siebie korzyści w przyszłości (wkładu pieniężnego na akcje).

Drugim istotnym elementem mogącym stanowić o tym, że możemy mieć do czynienia z darowizną jest obdarowanie, następuje kosztem majątku darczyńcy. W przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych nie może być mowy o tym, że Spółka emitująca te warranty czyni to kosztem własnego majątku.

Emisja warrantów nie odbywa się kosztem majątku Spółki. Uprawnienia wynikające bowiem z przyznania warrantów nie prowadzą bowiem do jakiegokolwiek przysporzenia uprawnionego z warrantu, w szczególności kosztem samej Spółki. Istotą uprawnienia posiadacza warrantu jest możliwość zapisu lub objęcia akcji (art. 453 § 2 k.s.h.). To uprawnienie w przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może w ogóle się nie zaktualizować, gdy nie ziszczą się warunki określone w uchwale o takim podwyższeniu. Najważniejsze jednak, że w razie realizacji uprawnienia z warrantu do powstania wzajemnych zobowiązań i podstawy do przysporzeń dojdzie w sposób ekwiwalentny. Po objęciu akcji uprawniony z warrantu będzie zobowiązany wnieść wkład, w zamian za co otrzyma pakiet uprawnień majątkowych (prawo do dywidendy itd.) i korporacyjnych (prawo głosu itp.).

W żadnym wypadku nie można więc przyjąć, że w zamian za otrzymanie Warrantów, po stronie Wnioskodawcy powstanie jakieś przysporzenie kosztem majątku Spółki. Nie sposób też uznać, że takie przyznanie warrantów może przynosić korzyść tylko jednej stronie umowy.

Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne przyznanie przez Spółkę Wnioskodawcy warrantów subskrypcyjnych nie będzie stanowić darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Organ podatkowy zauważa, że interpretacja indywidualna w przedmiocie pytania Nr 5 wniosku zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast organ podatkowy nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie tego pytania w kontekście przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem z wniosku wynika, że interpretacja indywidualna ma dotyczyć przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.