IPPB2/4511-609/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z objęciem części pracowników „Polityką zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku S.A.”, w ramach której część wynagrodzenia przyznawana jest im w postaci Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych, po stronie pracowników Banku przychód powstanie w chwili realizacji praw wynikających z Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych i czy powinien on wówczas zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF) podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust 1. U PDOF według stawki podatkowej 19%?2. Czy w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF ani w momencie przyznania Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych, ani w chwili jej realizacji, a Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany do dopełnienia obowiązku informacyjnego w rozumieniu UPDOF, czyli do sporządzenia i złożenia we właściwym urzędzie skarbowym pisemnej informacji o wysokości dochodu z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych (informacja roczna PIT-8C)?
IPPB2/4511-609/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. banki
 3. dywidendy
 4. ekwiwalent
 5. nagrody
 6. pochodne instrumenty finansowe
 7. program motywacyjny
 8. spółka akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki w związku z wprowadzeniem systemu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej kwalifikacji przychodu w momencie dokonywanej wypłaty ekwiwalentu dywidendy,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki w związku z wprowadzeniem systemu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Bank S.A. (dalej: „Bank” lub „Wnioskodawca”) jest bankiem krajowym prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 2012.1376 j.t. z późn. zm.). W związku z uchwałą KNF z dnia 11 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (dalej: Uchwała KNF), Bank ustanowił reguły przyznawania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego za wyniki pracy dla członków Zarządu Banku oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, którzy posiadają istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu przepisów Uchwały KNF (wykaz tych stanowisk określa Zarząd Banku i podlega on zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą). Reguły te zostały zawarte w „Polityce zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku SA” (dalej: „Polityka”).

Osoby, których dotyczy Polityka wprowadzona przez Bank (w tym również Członkowie Zarządu) są wynagradzani na podstawie umów o pracę. Polityka obejmuje następujące składniki zmienne: .

 1. w przypadku członków Zarządu - roczną nagrodę uznaniową przyznawaną w drodze indywidualnej decyzji Rady Nadzorczej;
 2. w przypadku pozostałych osób objętych Polityką - nagrodę roczną wynikającą z Regulaminu Wynagradzania Banku.

Przyjęte przez Bank regulacje zakładają, że wynagrodzenie zmienne składa się z części odroczonej oraz części nieodroczonej. Polityka Banku przewiduje, że zarówno część odroczona jak i nieodroczona wynagrodzenia zmiennego wypłacana jest w formie pieniężnej oraz w postaci instrumentów opartych na akcjach Banku, tzw. akcji fantomowych, z zastrzeżeniem, że co najmniej 50% premii rocznej osób uprawnionych - zarówno w części nieodroczonej jak i odroczonej, wypłacane jest w akcjach fantomowych. W konsekwencji wynagrodzenie zmienne osób uprawnionych składa się z: następujących części (ich szczegółowe proporcje uzależnione są m.in. od łącznej nominalnej wartości wynagrodzenia zmiennego):

 1. Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych (dalej: Nagroda) - wypłacanej w formie akcji fantomowych Banku;
 2. Odroczonej Nagrody Pieniężnej - wypłacanej w gotówce;
 3. Krótkoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych - wypłacanej w formie akcji fantomowych;
 4. Nieodroczonego Pieniężnego Wynagrodzenia Zmiennego - wypłacanego w gotówce.

Nagrody w Akcjach Fantomowych denominowane są w akcjach fantomowych. Liczba akcji fantomowych stanowiących Nagrodę w Akcjach Fantomowych jest równa wartości w złotówkach części nominalnego wynagrodzenia zmiennego, które ma być przyznane w akcjach fantomowych, podzielonej przez godziwą wartość rynkową akcji banku w dacie przyznania (tj. średniej cenie zamknięcia Akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych z pięciu dni transakcyjnych bezpośrednio poprzedzających datę przyznania). Akcje Banku są zwykłymi akcjami Banku dopuszczonymi do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Akcje Fantomowe zostały zdefiniowane w Polityce jako instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości Akcji Banku - nie są to akcje rzeczywiste, nie można ich umorzyć w zamian za Akcje Banku i nie upoważniają do głosowania, ani otrzymywania dywidend ani innych kwot do podziału od Banku, do których mogą być uprawnieni akcjonariusze Banku. Akcje Fantomowe nie stanowią udziału własnościowego jakiegokolwiek rodzaju w Banku, ani w żadnym innym podmiocie, ani w żadnych aktywach. Zgodnie z Polityką Akcje Fantomowe same w sobie nie mają żadnej odrębnej wartości i służą jedynie do określenia wartości gotówkowej wynagrodzenia zmiennego przysługującego osobom uprawnionym.

Jeżeli chodzi o Nagrodę Długoterminową w Akcjach Fantomowych, to charakteryzuje się ona następującymi cechami:

 • jest ona przyznawana warunkowo i odroczona na okres 3 lat, przy czym po upływie każdego roku od daty jej przyznania osoby uprawnione nabywają prawo do 1/3 części Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych; nabycie każdej transzy następuje, jeżeli spełnione są określone w Polityce warunki oraz podjęta zostanie stosowna decyzja Rady Nadzorczej - w odniesieniu do członków Zarządu lub decyzja Zarządu - w odniesieniu do pozostałych uprawnionych osób;
 • kwota wypłacona na jej podstawie jest równa iloczynowi liczby akcji fantomowych, do których dana osoba jest uprawniona oraz godziwej ceny rynkowej jednej Akcji Banku w ostatnim dniu okresu retencji;
 • każda roczna transza jest objęta dodatkowym 6-miesięcznym okresem retencyjnym, tj. wypłata ekwiwalentu w gotówce następuje dopiero po upływie 6 miesięcy od daty nabycia prawa;
 • w okresie odroczenia osoby uprawnione, którym przyznano akcje fantomowe, mają prawo do otrzymywania ekwiwalentu dywidendy w przypadku, gdy dywidenda zostaje uchwalona i wypłacona posiadaczom zwykłych akcji Banku (wartość ekwiwalentu dywidendy jest równa wartości dywidendy wypłaconej na jedną akcję zwykłą Banku przemnożonej przez liczbę akcji fantomowych przyznanych osobie uprawnionej, które nie zostały jeszcze wypłacone). Ekwiwalent dywidendy stanowi część wynagrodzenia zmiennego i podlega wypłacie przez Bank w miesiącu, w którym ma miejsce wypłata dywidendy akcjonariuszom Banku;
 • co do zasady, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą uprawnioną, traci ona prawo do Długoterminowej Nagrody w Akcjach, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Polityce (np. prawo do nagrody zostaje utrzymane w przypadku przejścia przez pracownika na emeryturę, jeśli spełnia określone warunki lub w przypadku, gdy do rozwiązania umowy doszło z przyczyn niedotyczących pracownika);
 • Długoterminowa Nagroda w Akcjach Fantomowych może podlegać korekcie z tytułu tzw. „clawback”, tj. osoby uprawnione mogą nie nabyć prawa do tej nagrody lub nabyć prawo do nagrody w niższej wysokości w ściśle określonych w Polityce przypadkach (m.in. jeśli zostanie ustalone, że wynagrodzenie zmienne zostało im przyznane na podstawie istotnie niepoprawnych sprawozdań finansowych lub jeżeli osoby uprawnione istotnie naruszyły ustanowione limity ryzyka, czy też rażąco naruszyły swoje obowiązki pracownicze).
 • Ponadto nabycie prawa do każdej transzy Długoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych jest uzależnione od wyników Banku w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym datę nabycia prawa do danej transzy. Szczegółowe zasady możliwego obniżenia nagrody zostały określone w Polityce, przy czym w przypadku poniesienia przez Bank straty obliczonej jako strata przed opodatkowaniem za rok dotyczący wyników, obniżka nagrody będzie wynosiła co najmniej 20%.Polityka określa ogólne ramy i zasady dotyczące wynagrodzenia zmiennego, natomiast szczegóły przyznania nagrody każdemu pracownikowi określane są w odrębnej umowie dotyczącej przyznania nagrody rocznej za dany rok podpisywanej między Bankiem a osobą uprawnioną.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z objęciem części pracowników „Polityką zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku S.A.”, w ramach której część wynagrodzenia przyznawana jest im w postaci Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych, po stronie pracowników Banku przychód powstanie w chwili realizacji praw wynikających z Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych i czy powinien on wówczas zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF) podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust 1. U PDOF według stawki podatkowej 19%...
 2. Czy w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF ani w momencie przyznania Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych, ani w chwili jej realizacji, a Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany do dopełnienia obowiązku informacyjnego w rozumieniu UPDOF, czyli do sporządzenia i złożenia we właściwym urzędzie skarbowym pisemnej informacji o wysokości dochodu z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych (informacja roczna PIT-8C)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód wynikający z otrzymania Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych powstaje po stronie pracowników w chwili realizacji praw wynikających z tej Nagrody i powinien zostać zakwalifikowany do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF i podlegać opodatkowaniu według stawki 19%, zgodnie z art. 30b ust 1 UPDOF. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF. Wnioskodawca zobowiązany będzie natomiast do sporządzenia i przesłania informacji podatkowej PIT-8C osobom uprawnionym, którzy otrzymali kwotę wynikającą z realizacji Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 UPDOF przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, kapitały pieniężne i prawa majątkowe stanowią jedno ze źródeł przychodów. Zgodnie natomiast z przepisem szczególnym w odniesieniu do powyższego, tj. art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia oraz z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 UPDOF. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi (niebędącymi papierami wartościowymi) są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ustawa OIF), min. wymienione w lit. c) tego przepisu, tj. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentowa, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Ustawa OIF definiuje pojęcie instrumentów pochodnych w art. 3 pkt 28a, zgodnie z którym przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. Dodatkowo w celu uzupełnienia ww. definicji zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (por. przykładowo wyrok WSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. 1 SA/Kr 1447/13) stosuje się pomocniczo definicję zawartą w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zgodnie z którą za instrument pochodny uważa się instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej łub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości;
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej zarówno stan faktyczny, jak i stan prawny, należy stwierdzić, że akcje fantomowe przyznawane przez Wnioskodawcę uprawnionym osobom w ramach Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych są pochodnymi instrumentami finansowymi wymienionymi w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy OIF, w szczególności zaś należą do kategorii „innych instrumentów pochodnych”, których instrumentem bazowym jest:

 1. papier wartościowy (tj. akcje zwykłe Banku) oraz
 2. inny wskaźnik finansowy” (tj. wynik Banku za dany rok kalendarzowy).

Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie ze względu na następujące okoliczności dotyczących Nagrody Długoterminowej w Akcjach Fantomowych:

 • Wartość ostatecznej kwoty wypłaty w chwili realizacji kolejnych transz akcji fantomowych wynika z umowy zawartej między Bankiem a Pracownikiem i jest faktycznie uzależniona od zmiennej godziwej ceny rynkowej Akcji Banku w ostatnim dniu retencji. Dodatkowo wartość ostatecznie otrzymanej wypłaty jest również uzależniona od wyniku Banku za dany rok (w przypadku straty ostateczna kwota wypłaty może ulec obniżeniu co najmniej o 20%). Zatem, jak wspomniano wyżej, akcje zwykłe Banku oraz jego wynik za dany rok kalendarzowy stanowi instrument bazowy dla akcji fantomowych jako instrumentu pochodnego.
 • Same akcje fantomowe stanowią warunkowe prawo do zrealizowania nagrody w gotówce po upływie ustalonego okresu i pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Nie posiadają żadnej wartości w momencie ich przyznania, zaś wartość ostateczna nagrody w chwili realizacji zależy od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości (np. wartość Akcji Banku).
 • Realizacja praw do otrzymania kwoty rozliczenia Nagrody następuje w przyszłości i przyjmuje formę pieniężną;
 • Ewentualne wypłaty ekwiwalentów dywidendy są uzależnione od decyzji Banku i nierozłącznie związane z wartością instrumentów finansowych w postaci akcji fantomowych opartych na akcjach Banku;
 • instrumenty pochodne zostały wprowadzone na światowe rynki finansowe w postaci wynagrodzenia jako element ograniczenia ryzyka. Akcja fantomowa jest właśnie takim rodzajem instrumentu - zgodnie z duchem Uchwały KNF część ryzyka związanego z długoterminową działalnością banków przerzucona zostaje na kluczowe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w bankach, odpowiedzialne za ich profil ryzyka.

W świetle powyższego zdarzenia oraz przywołanych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy akcje fantomowe stanowią pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 5a pkt 13 UPDOF. W konsekwencji wszelkie przychody uzyskane przez Uprawnionych z tytułu realizacji Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF.

Podobne stanowisko w zakresie zakwalifikowania przychodów w drodze realizacji praw wynikających z instrumentów finansowych, jako przychodów z kapitałów pieniężnych zostało przykładowo zaprezentowane w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2015 r. (IBPBII/2/415-1051/14/MM),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 lutego 2015 r., (IBPBII/2/415-1010/14/AK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2015 r. IBPBII/2/415-978/14/MM),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 stycznia 2015 r.(IPTPB1/415-604/14-2/MM),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2014 r, (IPTPB1/415-208/14-2/MD),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2014 r. (IPPB2/415-88/14-2/MG),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2014 r. (1PPB2/415-883/13-4/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2014 r. (IPTPB2/415-715/13-4/KR),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r. (IPPB2/415-564/13-2/AK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2013 r. (IBPBII/2/415-1413/12/MM). Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 17 ust. 1 b ustawy PDOF przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Mając powyższe na uwadze, samo przyznanie uprawnionym osobom warunkowego prawa do otrzymania kwoty rozliczenia Długoterminowej Nagrody w postaci akcji fantomowych nie powoduje powstania po ich stronie przychodu, gdyż nie jest związane z jakimkolwiek przysporzeniem majątkowym.

Przychód ten powstaje dopiero w chwili realizacji tego prawa, tj. otrzymania płatności z tytułu kwoty rozliczenia Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych bądź w momencie wypłaty ekwiwalentu dywidendy i należy go zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, rozliczany zgodnie z art. 30b ust. 1 UPDOF. W szczególności, na żadnym innym etapie nie dojdzie de facto do realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, gdyż ta realizacja jest uwarunkowana wystąpieniem szeregu warunków uzależnionych przede wszystkim od wartości akcji zwykłych Banku oraz wskaźników finansowych będących instrumentami bazowymi. Ponadto same akcje fantomowe nie uprawniają pracowników do faktycznego udziału w kapitale Banku i nie dają im żadnych praw korporacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, wobec braku stosownej dyspozycji w przepisach ustawy PDOF w związku z realizacją Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych z tytułu realizacji kwot. Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 ustawy PDOF uprawnieni pracownicy będą samodzielnie zobowiązani, do obliczenia podatku dochodowego należnego od dochodu uzyskanego w związku z realizacją akcji fantomowych oraz złożenia zeznań rocznych w celu raportowania uzyskanego dochodu zgodnie z przepisem art., 45 ust. la ustawy PDOF, tj. w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatek ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawy PDOF wyniesie 19% uzyskanego dochodu. Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust 3 UPDOF osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody opodatkowane w myśl art. 30b UPDOF lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje omawiane dochody. W rezultacie, z tytułu wypłaty przychodów z realizacji Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych, Bank zobowiązany będzie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C uprawnionym pracownikom i właściwym urzędom skarbowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w części dotyczącej kwalifikacji przychodu w momencie dokonywanej wypłaty ekwiwalentu dywidendy, natomiast w pozostałym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z poźn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z kolei ust. 1a tegoż artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.

W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Jednocześnie podatnik osiągający przedmiotowe dochody obowiązany jest wykazać je w zeznaniu rocznym, wraz z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (informację PIT-8C).

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W tym kontekście rozważenia wymagają skutki nieodpłatnego przyznania pracownikom Długoterminowej Nagrody w postaci Akcji Fantomowych inkorporujących prawo do otrzymania w przyszłości środków pieniężnych. Z wniosku wynika, że Długoterminowa Nagroda w postaci Akcji Fantomowych jest przyznawana warunkowo i odroczona na okres 3 lat; przy czym po upływie każdego roku od daty jej przyznania osoby uprawnione nabywają prawo do 1/3 części Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych; nabycie każdej transzy następuje, jeżeli spełnione są określone w Polityce warunki oraz podjęta zostanie stosowna decyzja Rady Nadzorczej - w odniesieniu do członków Zarządu lub decyzja Zarządu - w odniesieniu do pozostałych uprawnionych osób.

Tym samym stwierdzić należy, że samo przyznanie pracownikom Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Przyznanie akcji fantomowych w ramach wprowadzonej polityki zmiennych składników wynagrodzeń nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby nabywającej akcje fantomowe. Jak wynika z wniosku nie są to akcje rzeczywiste, nie można ich umorzyć w zamian za Akcje Banku i nie upoważniają do głosowania, ani otrzymywania dywidend ani innych kwot do podziału od Banku, do których mogą być uprawnieni akcjonariusze Banku. Akcje Fantomowe nie stanowią udziału własnościowego jakiegokolwiek rodzaju w Banku, ani w żadnym innym podmiocie, ani w żadnych aktywach. W momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić czy ich realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Przyznanie akcji jedynie stwarza pracownikom potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych. Zgodnie z Polityką Akcje Fantomowe same w sobie nie mają żadnej odrębnej wartości i służą jedynie do określenia wartości gotówkowej wynagrodzenia zmiennego przysługującego osobom uprawnionym.

Brak konkretnego wymiaru finansowego Akcji Fantomowych w momencie ich przyznania Osobom Uprawnionym, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Tym samym nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na gruncie ustawy o PIT.

W konsekwencji w momencie przyznania Akcji Fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej nie będzie ciążyć na Spółce obowiązek płatnika, czy też obowiązek informacyjny.

Osobnego rozważenia wymaga natomiast rozstrzygnięcie kwestii ciążących na Spółce obowiązków płatnika w chwili realizacji praw wynikających z przyznanych Akcji Fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej przez pracowników Banku uczestniczących w Polityce.

W odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z Akcji Fantomowych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94) z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego itp.

Z wyżej przywołanych uregulowań prawnych wynika, że Akcje Fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w stosunku do którego instrumentem bazowym jest wartość rynkowa akcji Banku obliczona zgodnie z przyjętą Polityką Wynagradzania.

O powyższym przesądza fakt, że w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych Akcja Fantomowa nie jest papierem wartościowym, ani akcją, w szczególności nie daje prawa głosu, ani nie uprawnia do pobierania dywidendy. Akcja fantomowa służy wypłacie części wynagrodzenia zmiennego należnego osobom zajmującym stanowiska kierownicze. Kwota wypłacona na jej podstawie jest równa iloczynowi liczby Akcji Fantomowych, do których dana osoba jest uprawniona oraz godziwej ceny rynkowej jednej Akcji Banku w dacie nabycia prawa.

Zatem stwierdzić należy, że w przypadku zrealizowania przez Uprawnionych pracowników Banku praw wynikających z otrzymania Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy w drodze rozliczenia pieniężnego, przysporzenie, jakie uzyskają pracownicy Banku uczestniczący w Polityce, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować, do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

Zgodnie jednak z treścią ww. art. 39 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz uprawnionych pracowników, będzie spoczywał obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C zgodnie z dyspozycją ww. art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast organ podatkowy nie podziela prezentowanego stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej uznania, że w momencie wypłaty ekwiwalentu dywidendy powstaje przychód który należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, rozliczany zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,tj. jako przychód z realizacji praw wynikających z Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych.

Z wniosku wynika, że Bank ustanowił reguły przyznawania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego za wyniki pracy dla członków Zarządu Banku oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, którzy posiadają istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu przepisów Uchwały KNF (wykaz tych stanowisk określa Zarząd Banku i podlega on zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą). Reguły te zostały zawarte w „Polityce zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku SA”. Polityka określa ogólne ramy i zasady dotyczące wynagrodzenia zmiennego, natomiast szczegóły przyznania nagrody każdemu pracownikowi określane są w odrębnej umowie dotyczącej przyznania nagrody rocznej za dany rok podpisywanej między Bankiem a osobą uprawnioną. Osoby, których dotyczy Polityka wprowadzona przez Bank (w tym również Członkowie Zarządu) są wynagradzani na podstawie umów o pracę. W okresie odroczenia Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych osoby uprawnione, którym przyznano Akcje Fantomowe, mają prawo do otrzymywania ekwiwalentu dywidendy w przypadku, gdy dywidenda zostaje uchwalona i wypłacona posiadaczom zwykłych akcji Banku (wartość ekwiwalentu dywidendy jest równa wartości dywidendy wypłaconej na jedną akcję zwykłą Banku przemnożonej przez liczbę Akcji Fantomowych przyznanych osobie uprawnionej, które nie zostały jeszcze wypłacone). Ekwiwalent dywidendy stanowi część wynagrodzenia zmiennego i podlega wypłacie przez Bank w miesiącu, w którym ma miejsce wypłata, dywidendy akcjonariuszom Banku. Ewentualne wypłaty ekwiwalentów dywidendy są uzależnione od decyzji Banku i nierozłącznie związane z wartością instrumentów finansowych w postaci Akcji Fantomowych opartych na akcjach Banku.

Mając na uwadze powyższe organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu – podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz przywołanych uregulowań prawnych wynika, że ekwiwalent dywidendy jest to suma pieniędzy określona przez odwołanie się do dywidendy, która zostałaby wypłacona Pracownikowi, gdyby był akcjonariuszem Banku w okresie pomiędzy dniem przyznania nagrody (Akcji Fantomowych) a momentem jej zrealizowania (po spełnieniu warunków przyznania i upływie okresu odroczenia realizacji). Ekwiwalent dywidendy stanowi część wynagrodzenia zmiennego i podlega wypłacie przez Bank w miesiącu, w którym ma miejsce wypłata, dywidendy akcjonariuszom Banku. Zatem stwierdzić należy , że jest to „hipotetyczna” dywidenda, której wypłata jest uzależniona od decyzji Banku.

W konsekwencji nie można uznać, że moment wypłaty ekwiwalentu pieniężnego stanowić będzie przychód z tytułu realizacji praw wynikających z realizacji pochodnych instrumentów finansowych w postaci Akcji Fantomowych, o którym mowa w ww. art. 17 ust. 1b ww. ustawy. Istotny jest bowiem moment wypłaty ekwiwalentu dywidendy, który jak wskazano powyżej nie wynika z realizacji prawa w postaci akcji fantomowych stanowiących instrument pochodny, a z decyzji Banku. Na powyższe nie ma wpływu fakt, że ekwiwalenty dywidendy są nierozłącznie związane z wartością instrumentów finansowych w postaci Akcji Fantomowych opartych na akcjach Banku.

Jak wskazano we wniosku osoby, których dotyczy Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” wprowadzona przez Bank (w tym również Członkowie Zarządu) są wynagradzane na podstawie umów o pracę, zatem ewentualne wypłaty ekwiwalentów dywidendy w świetle wyżej przywołanych uregulowań prawnych należy zakwalifikować do źródła przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1, tj. do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 12 ust. 4 ww. ustawy – za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Ponieważ uzyskany przez Pracowników objętych „Polityką zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” przychód w postaci ekwiwalentu dywidendy zostanie zakwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy i podmiotem dokonującym przedmiotowej wypłaty będzie Bank, tym samym na Banku jako pracodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika związane z obliczeniem i pobraniem zaliczki na podatek zgodnie z dyspozycją ww. art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując,

W momencie przyznania uczestnikom Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, ograniczonego prawa w postaci akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy uprawniający do zrealizowania przez Uprawnionych pracowników Banku praw w postaci Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych (uzależnionej od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości) nie będą ciążyć na Banku obowiązki płatnika. Natomiast z chwilą realizacji praw wynikających z ww. pochodnych instrumentów finansowych, powstaje przychód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy i dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy. Stosownie do art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik będzie samodzielnie zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym oraz obliczyć należny podatek dochodowy. Bank, jako podmiot dokonujący wypłat, związanych z realizacją Akcji Fantomowych, będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-8C zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku dokonania przez Bank wypłaty ekwiwalentu dywidendy, uzyskany przez Pracowników objętych „Polityką zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” przychód, zostanie zakwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy w konsekwencji na Banku będzie ciążyć obowiązek obliczenia i poboru zaliczki na podatek zgodnie z dyspozycją ww. art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.