IPPB2/4511-456/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Uzyskany w 2014 r. dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji, nabytych nieodpłatnie przez Wnioskodawcę w 1999 r. nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do art. 19 wyżej cytowanej ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość uzyskanego dochodu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w powołanym powyżej art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca był obowiązany złożyć w stosownym terminie zeznanie roczne PIT-38 za 2014 r., zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacić należy podatek do właściwego urzędu skarbowego.
IPPB2/4511-456/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 3 czerwca 2015 r. Nr IPPB2/4511 -456/15-2/MG (data nadania 3 czerwca 2015 r., data doręczenia 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako pracownik O. S.A. otrzymał pakiet bezpłatnych akcji pracowniczych O. S.A. Wnioskodawca zdeponował je na rachunku w Biurze Maklerskim. W dniu 4 grudnia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał część tych akcji na rynku GPW. Do 31 marca 2015 r. Wnioskodawca nie otrzymał informacji podatkowej PIT-8C, na podstawie której Wnioskodawca mógł się rozliczyć z urzędem skarbowym.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca złożył reklamację do Centralnego Domu Maklerskiego w W., celem wyjaśnienia braku informacji PIT-8C i dalszego postępowania.

Odpowiedź Wnioskodawca otrzymał w dniu 14 kwietnia 2015 r., w której CDM P. poinformował Wnioskodawcę, że:

 • Opisane transakcje nie zostały ujęte w informacji PIT-8C z uwagi na to, że w związku z deponowaniem akcji na rachunku w 1999 r. zostały one oznaczone jako niepodlegające opodatkowaniu.
 • Centralny Dom Maklerski wystawia informacje PIT-8C zgodnie z przepisami jednak w szczególnych przypadkach m.in. w przypadku nabycia papierów wartościowych przed 1 stycznia 2004 r. nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie transakcje nabycia zostaną prawidłowo zidentyfikowane w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
 • Decyzję o możliwości czy obowiązku złożenia zeznania rocznego Wnioskodawca powinien podjąć sam.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data doręczenia 5 czerwca 2015 r.) organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • w którym roku Wnioskodawca nabył nieodpłatnie przedmiotowe akcje jako pracownik O. S.A.,
 • czy zbyte w 2014 r. akcje O. S.A. były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • czy nabycie akcji nastąpiło na podstawie publicznej oferty (czy oferta skierowana była do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób, np. pracowników Spółki) lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • czy sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 9 czerwca 2015 r., w którym wyjaśnił, że nieodpłatne akcje O. S.A. Wnioskodawca otrzymał w 1999 r., kiedy nastąpiło formalne utworzenie P. Doszło wówczas do połączenia PP. S.A. i C. S.A. w jeden Koncern (zgodnie z art. 463 pkt 1 Kodeksu Handlowego) w drodze inkorporacji C. S.A. do PP. Akcje otrzymali pracownicy byłej PP. i C. w zależności od stażu.

Oprócz akcji pracowniczych do obrotu dopuszczonych było 30% akcji sprzedanych w ofercie przez N. S.A.

21 października 1999 r. w drodze uchwały Rady Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu giełdowego akcje P. S.A. W listopadzie 1999 r. akcje Koncernu zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Sprzedaż akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy akcje te nie podlegają opodatkowaniu, czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Jako osoba fizyczna Wnioskodawca nie otrzymał z Biura Maklerskiego informacji PIT-8C - podstawy do rozliczenia się z urzędem skarbowym - Wnioskodawca nie powinien płacić podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). Papierami wartościowymi są w rozumieniu tej ustawy m.in. akcje.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Na osobie, która uzyskała dochód (poniosła stratę) z kapitałów opodatkowanych na ww. zasadach ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnik dokonuje też wpłaty podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z treścią art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

W świetle powyższego, uzyskane dochody (poniesione straty) z dokonanej po 31 grudnia 2003 r. sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego,
 • nabycia ich na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • nie dokonywania ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jako pracownik O. S.A. otrzymał w 1999 r. pakiet bezpłatnych akcji pracowniczych O. S.A. Wnioskodawca zdeponował je na rachunku w Biurze Maklerskim P. W dniu 4 grudnia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał część akcji na GPW. Do 31 marca 2015 r. Wnioskodawca nie otrzymał z biura maklerskiego informacji PIT-8C. W dniu 1 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca złożył reklamację do Centralnego Domu Maklerskiego w Warszawie, celem wyjaśnienia braku informacji PIT-8C i dalszego postępowania. W odpowiedzi Wnioskodawca uzyskał informację, że transakcje sprzedaży akcji nie zostały ujęte w informacji PIT-8C z uwagi na to, że w związku z deponowaniem akcji na rachunku w 1999 r. zostały one oznaczone jako niepodlegające opodatkowaniu. Centralny Dom Maklerski wystawia informacje PIT-8C, jednakże w szczególnych przypadkach, tj. m.in. w przypadku nabycia papierów wartościowych przed 1 stycznia 2004 r. nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie transakcje nabycia zostaną prawidłowo zidentyfikowane w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast decyzję o możliwości, czy obowiązku złożenia zeznania rocznego Wnioskodawca powinien podjąć sam. Wnioskodawca twierdzi, że otrzymał nieodpłatne akcje w 1999 r., tj. w roku w którym nastąpiło formalne utworzenie P.. Doszło wówczas do połączenia PP. S.A. i C. S.A. w jeden Koncern (zgodnie z art. 463 pkt 1 Kodeksu Handlowego) w drodze inkorporacji C. S.A. do PP. Akcje otrzymali pracownicy byłej PP. i C. w zależności od stażu. Oprócz akcji pracowniczych do obrotu dopuszczonych było 30% akcji sprzedanych w ofercie przez N. S.A. 21 października 1999 r. w drodze uchwały Rady Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczono do publicznego obrotu giełdowego akcje P. S.A. W listopadzie 1999 r. akcje Koncernu zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Należy zauważyć, że w czasie kiedy Wnioskodawca nabył przedmiotowe akcje wprowadzenie akcji do obrotu regulowała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754).

W 1999 r., czyli w roku, w którym Wnioskodawca nabył nieodpłatnie akcje, za publiczny obrót papierami wartościowymi uznawano, stosownie do art. 2 ust. 1 wskazanej ustawy proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata z wyjątkiem:

 1. proponowania nabycia papierów wartościowych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym,
 2. udostępniania w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji spółki pracownikom oraz producentom rolnym lub rybakom na trwale związanym z jej przedsiębiorstwem,
 3. proponowania przez Skarb Państwa nabycia w procesie prywatyzacji co najmniej 10% akcji danej spółki przez jednego nabywcę,
 4. udostępniania akcji pracownikom, rolnikom i rybakom na podstawie art. 46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 47, poz. 298),
 5. proponowania nabycia akcji spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603 i Nr 106, poz. 673), jeżeli stronami umów będą:
  1. pracownicy tej spółki lub
  2. osoby, o których mowa w art. 46 ustawy wymienionej w pkt 4, lub
  3. narodowe fundusze inwestycyjne,
 6. proponowania nabycia papierów wartościowych opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, z wyłączeniem papierów określonych w art. 3 ust. 2 i 3, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok, pod warunkiem że emitent w terminie 7 dni przed rozpoczęciem emisji zawiadomi pisemnie Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,
 7. proponowania nabycia dotychczasowym akcjonariuszom, w wykonaniu prawa poboru, akcji spółki, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu,
 8. proponowania nabycia nie dopuszczonych do publicznego obrotu akcji spółki, jeżeli ich nabywanie będzie następować w drodze wezwania, w trybie określonym w art. 154,
 9. proponowania nabycia przez spółkę własnych akcji w trybie określonym w art. 343 § 3, art. 365 i art. 464 § 3 Kodeksu handlowego,
 10. proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia praw z akcji spółki wniesionych do funduszu przemysłowego, jeżeli stronami umów są wyłącznie pracownicy spółki lub fundusze przemysłowe.

Natomiast oferta publiczna definiowana była jako oferta skierowana do ogółu społeczeństwa, a nie do ściśle określonej liczby osób, nawet jeśli ich liczba przewyższała 300 osób, gdyż trudno jest uznać, że oferta nabiera charakteru oferty publicznej tylko ze względu na skierowanie jej do ściśle określonej liczby osób, nawet jeśli jej liczba przekracza 300 osób.

Ustawodawca określił sytuacje, w których obrót papierami wartościowymi - w tym również oferta publiczna - pozbawiony jest publicznego charakteru, mimo posiadania określonych cech.

Jeżeli zatem akcje spółki nabyte zostały przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w 1999 r., w trybie oferty dla pracowników, w związku z połączeniem spółek (PP. S.A. i C. S.A. w Koncern - zgodnie z treścią art. 463 pkt 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (Dz. U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 z późn. zm) - to nie można stwierdzić, że akcje zostały nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Wobec powyższego uzyskany w 2014 r. dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji, nabytych nieodpłatnie przez Wnioskodawcę w 1999 r. nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do art. 19 wyżej cytowanej ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość uzyskanego dochodu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w powołanym powyżej art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca był obowiązany złożyć w stosownym terminie zeznanie roczne PIT-38 za 2014 r., zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacić należy podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Zgodnie bowiem z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższego wynika, że organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska Wnioskodawcy. Organ ten jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.