IPPB2/4511-450/15-5/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zakupu akcji giełdowych przez Wnioskodawcę za pieniądze na rynku pierwotnym w ofercie publicznej w roku 1998, z którymi Wnioskodawca nie dokonywał żadnych operacji aż do momentu sprzedaży w lipcu 2014 roku zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy?
IPPB2/4511-450/15-5/KW1interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. banki
 3. integracja
 4. odpłatne zbycie
 5. podatek
 6. podział
 7. rekompensaty
 8. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) oraz piśmie z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/4511 - 450/15-2/KW1 z dnia 18 czerwca 2015 r. (data odbioru 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji:

 • nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. tj. w 1998 r. – jest prawidłowe,
 • nabytych w wyniku podziału banku przez wydzielenie tj. po 1 stycznia 2004 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zwrócił się do tut. Organu z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji w jakiej znalazł się w związku ze sprzedażą w roku 2014 akcji giełdowych niżej wymienionych firm: Banku X., Y. i Z..

Wnioskodawca wskazał, że wszystkie akcje nabył za pieniądze na rynku pierwotnym w ofercie publicznej w 1998 r. Akcje Z. zostały zapisane na rachunku Wnioskodawcy w momencie połączenia Banku Z. z X..

Wnioskodawca zaznaczył, że w konkretnej sprawie nie miał żadnego wpływu na fakt przerejestrowania akcji pomiędzy bankami.

Wnioskodawca wskazał, że z powyższych informacji wynika, że wszystkie akcje zakupił za pieniądze przed rokiem 2004, od kiedy zaczął obowiązywać podatek od zysków giełdowych.

Od roku 1998 kiedy Wnioskodawca zakupił wszystkie akcje do momentu sprzedaży w lipcu 2014 roku nie dokonywał żadnych operacji giełdowych w rodzaju kupno – sprzedaż.

Pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr IPPB2/4511-450/15-2/KW1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez wskazanie:

 • czy zbywane akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi...
 • czy sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 23 czerwca 2015 r.

Pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data nadania 25 czerwca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • zbywane akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • sprzedaż akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej (Wnioskodawca jest emerytem).

W dniu 8 lipca 2015 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Wnioskodawcą, której celem było doprecyzowanie stanu faktycznego opisanego we Wniosku o wskazanie dokładnej daty zapisania akcji banku Z. S.A. na rachunku Wnioskodawcy.

W rozmowie Wnioskodawca wskazał, że akcje banku Z. S.A. zostały zapisane na Jego rachunku w dniu 18 grudnia 2007 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zakupu akcji giełdowych przez Wnioskodawcę za pieniądze na rynku pierwotnym w ofercie publicznej w roku 1998, z którymi Wnioskodawca nie dokonywał żadnych operacji aż do momentu sprzedaży w lipcu 2014 roku zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca, uważa że w konkretnym przypadku akcje nabyte przez Wnioskodawcę w 1998 roku nie powinny podlegać opodatkowaniu w chwili sprzedaży w 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się w części dotyczącej sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. tj. w 1998 r. za prawidłowe, w części dotyczącej sprzedaży akcji nabytych w wyniku podziału banku przez wydzielenie za nieprawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6 lit a) ww. ustawy należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131 poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodów o których mowa w ust. 1 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przepis wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

 1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
 2. nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
 3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Tym samym tylko jeżeli akcje sprzedane przez Wnioskodawcę w lipcu 2014 r. spełniałyby równocześnie wszystkie przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r., to dochody ze sprzedaży tych akcji korzystałyby ze zwolnienia.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia, Wnioskodawca dokonał sprzedaży akcji w 2014 r. Wszystkie akcje zostały nabyte przez Wnioskodawcę na rynku pierwotnym w ofercie publicznej w 1998 r. Akcje Z. zostały zapisane na rachunku Wnioskodawcy w momencie połączenia Banku Z. z X. tj. w dniu 18 grudnia 2007 r. Wnioskodawca od momentu zakupienia akcji do momentu sprzedaży w lipcu 2014 r. nie dokonywał żadnych operacji giełdowych w rodzaju kupno – sprzedaż. Zbywane akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, natomiast sprzedaż akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania sprzedaży przedmiotowych akcji.

Dla oceny, czy sprzedaż ww. akcji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie wyżej powołanych przepisów istotne jest nie tylko to, czy akcje te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Data nabycia akcji jest tylko jednym z warunków zwolnienia, lecz nie jest warunkiem jedynym. Znaczenie ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży i okoliczność, czy akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Pojęcie „publicznej oferty” nie zostało zdefiniowane przez ustawę podatkową. Publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Skierowanie oferty do określonej grupy osób wyklucza jej publiczny charakter. Kierując się tymi zasadami należy określić, czy nabycie akcji w omawianym przypadku nastąpiło na podstawie publicznej oferty. W świetle definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego, „publiczny” oznacza: dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy bowiem mieć na względzie powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotowe akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nabył akcje na rynku pierwotnym. Sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Istotnym na gruncie rozpatrywanej sprawy jest również ustalenie, czy i w jaki sposób podział spółek kapitałowych ( w tym przypadku banków) oddziaływał na zasady opodatkowania dochodu z tytułu zbycia papierów wartościowych przez akcjonariusza.

W tym miejscu nadmienić należy, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z podziałem banku przez wydzielenie, zrealizowanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2008 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z poźn. zm.). Integracji Banku X. S.A. z Bankiem Z. S.A. (dalej Z. S.A.) dokonano w drodze podziału Banku X. S.A. przez przeniesienie części majątku Banku X. S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Z. S.A. w zamian za akcje Banku Z. S.A., które objęli akcjonariusze Banku X. S.A. Wynika to z podanych do publicznej wiadomości informacji dotyczących podziału Banku X. S.A.

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ww. ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia), o czym stanowi art. 530 § 2 ww. ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 531 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dniem wydzielenia wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że Akcje Z. S.A. zostały zapisane na rachunku Wnioskodawcy w momencie połączenia Banku Z. S.A. z Bankiem X. S.A.

W wyniku podziału Banku X. S.A. przez wydzielenie zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa na Bank Z. S.A. (podstawa prawna: art. 124c ustawy Prawo bankowe w związku z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych) w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Banku Z. S.A., akcjonariusze Banku X. S.A. objęli Akcje Emisji Podziałowej wyemitowane w związku integracją Banku X. S.A. z Bankiem Z. S.A. w stosunku 1:3,3 (tj. akcjonariusze Banku X. S.A. w zamian za np. 100 swoich akcji otrzymywali 330 nowo wyemitowanych akcji Banku Z. S.A.) przy zachowaniu dotychczasowego stanu posiadania akcji Banku X. S.A. Nadmienia się też w tym miejscu, że Plan Podziału Banku oraz prospekt emisyjny podane zostały przez oba banki do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r., dzień 1 stycznia 2004 r. jest dniem granicznym. Dlatego też dla nabycia praw przysługujących z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. znaczenie ma fakt rzeczywistego nabycia akcji przed dniem 1 stycznia 2004 r., tj. przeniesienia tytułu ich własności. Użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej sformułowanie – „nabycie” – należy rozumieć jako każdy sposób powodujący przejście własności akcji, zarówno ich zakup, jak i ich otrzymanie pod tytułem darmym, w zamian za akcje łączących się spółek, czy też jako rekompensatę w przypadku podziału spółek przez wydzielenie.

W związku z powyższym należy uznać, że w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę akcji w wyniku podziału przez wydzielenie jednego z banków nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., gdyż akcje nabyte w wyniku integracji banków, które Wnioskodawca sprzedał w lipcu 2014 r. nie zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Oznacza to, że dopiero z dniem wydzielenia Wnioskodawca nabył prawo do akcji Banku Z. S.A. Wcześniej dysponował wyłącznie prawem do akcji Banku X. S.A. Nie można utożsamiać akcji Banku X. S.A. z akcjami Banku Z. S.A. Wnioskodawca nabył w momencie integracji banków akcje Banku Z. S.A. w wyniku podziału przez wydzielenie z Banku X. S.A. zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa na Bank Z. S.A., a zatem podmiotu innego niż ten, którego akcje nabył przed dniem 1 stycznia 2004 r. Bank Z. S.A. i Bank X. S.A. nie są tym samym podmiotem, a więc i akcje tych banków nie są tymi samymi akcjami. Zatem na gruncie prawa podatkowego za datę nabycia przez Wnioskodawcę papieru wartościowego jakim były akcje Banku Z. S.A należy przyjąć rok w którym faktycznie te akcje zostały zapisane na rachunku maklerskim Wnioskodawcy. Natomiast nabywając akcje Banku X. S.A. przed dniem 1 stycznia 2004 r. Wnioskodawca był właścicielem wyłącznie tych akcji Banku X. S.A. i nie przysługiwały mu żadne prawa do akcji Banku Z. S.A.

Tymczasem zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody ze sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) nabytych przed 1 stycznia 2004 r. Aby dochody ze sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji Banku Z. S.A. podlegały zwolnieniu od podatku, to nabycie przez Wnioskodawcę tych akcji powinno mieć miejsce przed 1 stycznia 2004 r. Fakt, że akcje Banku Z. S.A. przyznawane były w związku z posiadaniem akcji Banku X. S.A. nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie świadczy o tym, że dochody z ich sprzedaży są zwolnione z podatku. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest również fakt, że akcje Banku Z. S.A. służyły wyrównaniu utraty wartości przez akcje Banku X. S.A., a więc stanowiły rekompensatę, ponieważ właścicielem tych akcji - akcji Banku Z. S.A. Wnioskodawca stał się dopiero w momencie połączenia banków tj. w 2007 r. W niniejszym przypadku istotny jest bowiem dzień nabycia akcji Banku Z. S.A., które są innym papierem wartościowym niż akcje Banku X. S.A., a nie dzień nabycia akcji Banku X. S.A.

W związku z tym, dochody ze sprzedaży w lipcu 2014 r. akcji nabytych w wyniku integracji banków w sytuacji opisanej we wniosku nie mogą być objęte zwolnieniem wynikającym z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko dlatego, że akcje Banku X. S.A., z którymi związane było przyznanie akcji Banku Z. S.A. nabyte zostały przed 1 stycznia 2004 r. Dla ustalenia prawa do zwolnienia istotnym jest ustalenie daty nabycia akcji Banku Z. S.A.

Skutki podatkowe przekształceń spółek – z punktu widzenia ich akcjonariuszy regulują przepisy art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak przepis art. 24 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek. Ustawodawca postanowił więc przesunąć opodatkowanie tego dochodu (przychodu) na moment, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia akcji nabytych w wyniku ww. operacji. Zgodnie z powyższym przepisem dochód (przychód) podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej.

Powyższe oznacza, że dochód (przychód) poszczególnych udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej (dzielonej), stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek. Zatem moment dokonania podziału przez wydzielenie był dla Wnioskodawcy podatkowo obojętny. Skutek podatkowy pojawił się dopiero w chwili sprzedaży nabytych w wyniku tej operacji akcji tj. w przedmiotowej sprawie w lipcu 2014 r.

Odnosząc się natomiast do sprzedaży akcji nabytych w 1998 r., tj. akcji Banku X. S.A. i O., uznać należy, że zostały spełnione warunki określone w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy, gdyż przedmiotowe akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nabył akcje na rynku pierwotnym i sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. W związku z tym przychód ze zbycia przez Wnioskodawcę akcji spełnia przesłanki do zwolnienia z opodatkowania.

Końcowo należy stwierdzić, że:

 • sprzedaż akcji Z. S.A. nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku integracji banków Z. S.A. i X. S.A. w 2007 r. – nie korzysta z ww. zwolnienia
 • sprzedaż akcji Banku X. S.A. i Y. nabytych przez Wnioskodawcę za pieniądze na rynku pierwotnym w ofercie publicznej w 1998 r., których sprzedaż nie była przedmiotem działalności gospodarczej – korzysta z ww. zwolnienia.

Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Należy dodać, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego, który wystąpił w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.