IPPB2/4511-430/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej w ramach tzw. wymiany udziałów.
IPPB2/4511-430/15-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. przychód
 3. spółka akcyjna
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej w ramach tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej w ramach tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Robert R. będący osobą fizyczną, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce (dalej jako „Wnioskodawca”) jest akcjonariuszem F. S.A. (dalej jako „FSA”), podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce. Obok Wnioskodawcy akcje w kapitale zakładowym FSA posiadają również osoby fizyczne oraz prawne, podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce.

W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca planuje wnieść wraz z częścią akcjonariuszy FSA będącymi osobami fizycznymi (dalej jako „Pozostali Akcjonariusze”) aportem wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym FSA do spółki kapitałowej, (dalej jako „SC”). SC będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. SC będzie posiadała jedną z form prawnych wskazanych w Załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, ze zm., dalej jako „UPDOF”). W zamian za wniesione przez siebie akcje w kapitale zakładowym FSA Wnioskodawca oraz Pozostali Akcjonariusze obejmą udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SC (dalej jako „Wymiana”). Posiadane przez Wnioskodawcę akcje w kapitale zakładowym FSA w dniu dokonania Wymiany nie będą dawały SC bezwzględnej większości praw głosów w FSA (dalej jako „Akcje Wnioskodawcy”). Bezwzględną większość głosów w FSA dawać będzie SC suma Akcji Wnioskodawcy oraz akcji w kapitale zakładowym FSA posiadanych przez Pozostałych Akcjonariuszy, których wniesienie jest planowane w ramach Wymiany.

Wymiana nastąpi jednocześnie zarówno w stosunku do Akcji Wnioskodawcy, jak również w stosunku do akcji w kapitale zakładowym FSA posiadanych przez Pozostałych Akcjonariuszy, tj. nastąpi na podstawie jednej umowy której stronami będzie Wnioskodawca, Pozostali Akcjonariusze oraz SC.

W związku z dokonaniem Wymiany kapitał zakładowy SC zostanie podwyższony o wysokość odpowiadającą rynkowej wartości Akcji Wnioskodawcy oraz akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez Pozostałych Akcjonariuszy, a udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SC o wartości, odpowiadającej wartości wnoszonych akcji, zostaną następnie objęte przez Wnioskodawcę oraz Pozostałych Akcjonariuszy. W związku z dokonywaniem Wymiany SC nie będzie dokonywała na rzecz Wnioskodawcy oraz Pozostałych Akcjonariuszy żadnych dodatkowych zapłat gotówkowych. Całość wkładu Wnioskodawcy oraz Pozostałych Akcjonariuszy zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego SC.

Wnioskodawca oraz Pozostali Akcjonariusze planują by SC rozpoczęła następnie działalność inwestycyjną m.in. w zakresie nabywania i zbywania udziałów/akcji w innych spółkach kapitałowych prowadzących działalność na rynku usług telematycznych, jak również działalnością w zakresie udzielania pożyczek poza systemem bankowym. Brany też będzie pod uwagę scenariusz zakładający zbycie posiadanych przez Wnioskodawcę oraz Pozostałych Akcjonariuszy udziałów/akcji w SC na rzecz jednego z pozostałych akcjonariuszy SC lub podmiotu trzeciego.

W momencie dokonania Wymiany SC będzie już spółką istniejącą i tym samym wniesienie do niej akcji w kapitale zakładowym FSA nie będzie warunkowało jej zawiązania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonaniem wymiany po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przeprowadzenia Wymiany po jego stronie nie powstanie przychód w rozumieniu UPDOF.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie jednak z art. 24 ust. 8a UPDOF, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Aby wspomniana transakcja wymiany udziałów była neutralna na gruncie UPDOF muszą zostać ponadto spełnione warunki wymienione w art. 24 ust. 8b UPDOF:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do UPDOF lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Dodatkowo również UPDOF w art. 24 ust. 8c wskazuje, że przepis ust. 8a może zostać zastosowany również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, pomimo tego, że transakcja wymiany udziałów zakłada objęcie udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny, co zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF powinno spowodować powstanie przychodu po stronie wnoszącego aport, to po spełnieniu określonych warunków, może ona być uznana za neutralną podatkowo zarówno dla wspólników zbywających udziały (akcje), jak i dla spółki nabywającej.

Inaczej mówiąc wskazać należy, że aby transakcja wymiany udziałów mogła być neutralna podatkowo na gruncie UPDOF spełnione muszą być warunki wymienione w art. 24 ust. 8a i 8b oraz w określonych sytuacjach również 8c UPDOF.

W opinii Wnioskodawcy, wspomniane warunki zostaną spełnione w przytoczonym opisie zdarzenia przyszłego:

(i) SC nabędzie od Wnioskodawcy oraz Pozostałych Akcjonariuszy akcje w kapitale zakładowym FSA oraz w zamian za nie przekaże Wnioskodawcy oraz Pozostałym Akcjonariuszom udziały (akcje) w swoim podwyższonym kapitale zakładowym;

(ii) Wnioskodawca oraz Pozostali Akcjonariusze w związku z dokonaniem Wymiany nie otrzymają żadnych dodatkowych zapłat w gotówce;

(iii) W wyniku dokonania Wymiany SC uzyska bezwzględną większość praw głosu w FSA;

(iv) Wnioskodawca, Pozostali Akcjonariusze, FSA oraz SC będą podlegać w chwili dokonania Wymiany opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;

(v) FSA oraz SC będą podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do UPDOF;

(vi) Wnioskodawca oraz Pozostali Akcjonariusze są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i wnoszone przez nich akcje w kapitale zakładowym FSA do SC stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego SC; oraz

(vii) Dokonanie Wymiany, której skutkiem będzie uzyskanie przez SC bezwzględnej większości praw głosu w FSA, nastąpi w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie akcji w kapitale zakładowym FSA (nabycie wszystkich akcji w kapitale zakładowym FSA nastąpi jednocześnie).

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu dodatkowo nadmienić, że w jego opinii w opisywanym stanie faktycznym okoliczność, że w art. 24 ust. 8a mowa jest jedynie o jednym wspólniku, od którego spółka nabywająca ma nabyć udziały (akcje) innej spółki nie powinna mieć w świetle art. 24 ust. 8c UPDOF znaczenia. Należy bowiem uznać, że art. 24 ust. 8c UPDOF pozwala, pod pewnymi warunkami, na rozciągnięcie możliwości stosowania art. 24 ust. 8a UPDOF również na sytuacje w których bezwzględna większość głosów w innej spółce jest osiągana przez spółkę nabywającą poprzez nabycie udziałów/akcji od wielu wspólników mniejszościowych, a nie tylko jednego wspólnika większościowego spółki, której udziały/akcje są nabywane.

Za wskazaną interpretacją przepisów będących przedmiotem niniejszego wniosku przemawia również następujący fragment uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty w odpowiedniej procedurze legislacyjnej pod postacią ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328): Złagodzenie warunku nabycia od wspólnika udziałów nastąpiło przez wprowadzenie regulacji stanowiącej, że przepisy o wymianie udziałów mają zastosowanie również do sytuacji, w której uzyskanie bezwzględnej większości praw głosu w spółce doszło w wyniku więcej niż jednej transakcji. Dotyczyć to jednak będzie jedynie tych transakcji wymiany udziałów, które zawarte zostały w okresie 6 miesięcy w okresie poprzedzającym spełnienie tego warunku.

Wskazane wyjaśnienia zostały złożone przez projektodawcę, tj. Ministra Finansów upoważnionego przez Rząd RP, w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Krajową Radę Doradców Podatkowych dotyczące zawężania przez wskazane przepisy skutków przewidzianych przez dyrektywę Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310/34) do pojedynczego wspólnika, podczas gdy powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki, której udziały/akcje są nabywane.

Podsumowując, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie zaprezentowanej powyżej interpretacji przepisów UPDOF, zgodnie z którą w wyniku przeprowadzenia Wymiany po jego stronie nie powstanie przychód w rozumieniu UPDOF.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie także wskazać, że przedstawiona przez niego interpretacja przepisów prawa podatkowego znajduje również potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, m.in. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28 stycznia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB2/415-836/14-4/PW, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 stycznia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB2/415-834/14-4/MK1, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 stycznia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB2/415-833/14-4/MK1 oraz indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28 stycznia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB2/415-835/14-4/PW. Przywołane przez Wnioskodawcę indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane zostały w stanie faktycznym zasadniczo zgodnym z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym w niniejszym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nadaną ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) – Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Zawiązanie bowiem spółki w trybie wymiany udziałów wymagałoby ich uprzedniego objęcia przez spółkę na etapie jej organizacji, co skutkowałoby nieważnością takiej czynności prawnej, odpowiednio do treści art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). W konsekwencji normą określoną w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie objęta sytuacja, w której dany podmiot (udziałowiec, akcjonariusz) wnosi posiadane udziały (akcje) spółki kapitałowej do nowoutworzonego podmiotu i dopiero wniesienie wkładów w postaci udziałów (akcji) warunkuje powstanie „spółki nabywającej”.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8b ustawy przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Ponadto stosownie do art. 2 pkt 14 lit. f ustawy zmieniającej, w art. 24 po ust. 8b dodano z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. nowy ustęp 8c i ustęp 8d.

Stosownie do art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z powyżej cytowanego przepisu wynika, że w transakcji wymiany udziałów do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę również w przypadku gdy aport w postaci udziałów (akcji) wnoszony jest etapami. Warunkiem jest jednak, aby w wyniku wnoszonych aportów spółka uzyskała bezwzględną większość praw głosu i uzyskanie tej większości nastąpiło w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę. Innymi słowy w przypadku wniesienia poszczególnych udziałów (akcji) aportem do spółki w różnym czasie, które to udziały (akcje) na danym etapie wnoszenia jeszcze nie dają spółce bezwzględnej większości praw głosu – przychodu dla wnoszącego aport nie będzie stanowić wartość otrzymanych przez niego udziałów (akcji) od spółki, do której wniósł ten aport pod warunkiem że w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę kolejne wniesione udziały dadzą spółce bezwzględną większość praw głosu.

Z opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce jest akcjonariuszem F. S.A. podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce. Obok Wnioskodawcy akcje w kapitale zakładowym FSA posiadają również osoby fizyczne oraz prawne, podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce.

W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca planuje wnieść wraz z częścią akcjonariuszy FSA będącymi osobami fizycznymi aportem wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym FSA do spółki kapitałowej. SC będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. SC będzie posiadała jedną z form prawnych wskazanych w Załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, ze zm., dalej jako „UPDOF”). W zamian za wniesione przez siebie akcje w kapitale zakładowym FSA Wnioskodawca oraz Pozostali Akcjonariusze obejmą udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SC. Posiadane przez Wnioskodawcę akcje w kapitale zakładowym FSA w dniu dokonania Wymiany nie będą dawały SC bezwzględnej większości praw głosów w FSA. Bezwzględną większość głosów w FSA dawać będzie SC suma Akcji Wnioskodawcy oraz akcji w kapitale zakładowym FSA posiadanych przez Pozostałych Akcjonariuszy, których wniesienie jest planowane w ramach Wymiany.

Wymiana nastąpi jednocześnie zarówno w stosunku do Akcji Wnioskodawcy, jak również w stosunku do akcji w kapitale zakładowym FSA posiadanych przez Pozostałych Akcjonariuszy, tj. nastąpi na podstawie jednej umowy której stronami będzie Wnioskodawca, Pozostali Akcjonariusze oraz SC.

W związku z dokonaniem Wymiany kapitał zakładowy SC zostanie podwyższony o wysokość odpowiadającą rynkowej wartości Akcji Wnioskodawcy oraz akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez Pozostałych Akcjonariuszy, a udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SC o wartości, odpowiadającej wartości wnoszonych akcji, zostaną następnie objęte przez Wnioskodawcę oraz Pozostałych Akcjonariuszy. W związku z dokonywaniem Wymiany SC nie będzie dokonywała na rzecz Wnioskodawcy oraz Pozostałych Akcjonariuszy żadnych dodatkowych zapłat gotówkowych. Całość wkładu Wnioskodawcy oraz Pozostałych Akcjonariuszy zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego SC.

Wnioskodawca oraz Pozostali Akcjonariusze planują by SC rozpoczęła następnie działalność inwestycyjną m.in. w zakresie nabywania i zbywania udziałów/akcji w innych spółkach kapitałowych prowadzących działalność na rynku usług telematycznych, jak również działalnością w zakresie udzielania pożyczek poza systemem bankowym. Brany też będzie pod uwagę scenariusz zakładający zbycie posiadanych przez Wnioskodawcę oraz Pozostałych Akcjonariuszy udziałów/akcji w SC na rzecz jednego z pozostałych akcjonariuszy SC lub podmiotu trzeciego.

W momencie dokonania Wymiany SC będzie już spółką istniejącą i tym samym wniesienie do niej akcji w kapitale zakładowym FSA nie będzie warunkowało jej zawiązania.

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro w następstwie jednoczesnego wniesienia przez Wnioskodawcę i Pozostałych Akcjonariuszy do zawiązanej spółki wkładów niepieniężnych w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej (co będzie miało miejsce na przestrzeni krótszej niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie), nabywająca je Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w polskiej spółce akcyjnej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia przez niego udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki nabywającej.

Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.