IPPB2/4511-358/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe osiągnięcia dochodów z odsetek od lokat, dywidend, funduszy inwestycyjnych, odpłatnego zbycia akcji i obligacji w Polsce przez rezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich
IPPB2/4511-358/15-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. dywidendy
 3. fundusz inwestycyjny
 4. lokaty
 5. obligacje
 6. odsetki
 7. ograniczony obowiązek podatkowy
 8. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 9. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągnięcia dochodów z odsetek od lokat, dywidend, funduszy inwestycyjnych, odpłatnego zbycia akcji i obligacji w Polsce przez rezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich – jest:

 • w zakresie dotyczącym osiągnięcia dochodów ze sprzedaży obligacji -prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągnięcia dochodów z odsetek od lokat, dywidend, funduszy inwestycyjnych, odpłatnego zbycia akcji i obligacji w Polsce przez rezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik od maja 2010 roku mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam pracuje i posiada miejsce zamieszkania. Podatnik jest osobą samotną, nie posiada dzieci. Do Polski przylatuje tylko na kilka lub kilkanaście dni w roku. Nie jest zatrudniony w Polsce, nie osiąga w Polsce żadnych dochodów. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce i w ZEA. Jest tak zwanym nierezydentem.

Podatnik planuje:

 1. kupić akcje na polskiej giełdzie,
 2. kupić obligacje,
 3. dokonać lokat w polskim banku,
 4. zakupić udziały w funduszach inwestycyjnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy osiągnięcie dochodów z odsetek od lokat, dywidend, funduszy inwestycyjnych powoduje, w przedstawionym stanie faktycznym, powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce...
 2. Jeżeli tak to, czy osiągnięcie dochodów z odsetek od lokat, lub dywidend, lub odsetek albo strat z funduszy inwestycyjnych powoduje obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce, a jeżeli tak, to w jakim czasie i na jakim druku należy złożyć zeznanie podatkowe...
 3. Czy osiągnięcie dochodów z odpłatnego zbycia akcji lub obligacji, w przedstawionym stanie faktycznym, powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce...
 4. Jeżeli tak, to czy osiągnięcie dochodów lub strat z odpłatnego zbycia akcji lub obligacji powoduje obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce, a jeżeli tak, to w jakim czasie i na jakim druku należy złożyć zeznanie podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawcy

Podatnik jest osobą fizyczną, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania. Wobec tego, jeżeli podatnik osiągnąłby dochód na terytorium RP, podlegałby ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.). Artykuł ten ma zastosowanie tylko do dochodów osiąganych na terytorium RP, za które uważa się dochody wymienione w art. 3 ust. 2b u.p.d.o.f., a więc ogólnie rzecz ujmując dochody osiągane na terytorium RP z pracy zarobkowej, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej i dochodów z nieruchomości położonej w RP. Wobec tego dochody nie wymienione w art. 3 ust. 2b nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 30a u.p.d.o.f. dochody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika (ust. 1 pkt 3), dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (ust. 1 pkt 4), dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, w tym w funduszach inwestycyjnych (ust. 1 pkt 5), są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu opodatkowanie w/w dochodów stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czyli między innymi akcji i obligacji są opodatkowane w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Ustęp drugi tego artykułu mówi, że opodatkowanie stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. Zastosowanie stawki z takiej umowy albo niezapłacenie podatku jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika certyfikatem rezydencji.

Podatnik podlega umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. Nr 81, poz. 373). Art. 4 umowy stanowi, że w rozumieniu niniejszej umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie” oznacza każda osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania.

Art. 10 ust. 1 umowy stanowi, że dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Przy czym określenie "dywidendy" oznacza między innymi dochód z akcji. Natomiast art. 11 umowy stanowi, że odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Za "odsetki" uznaje się między innymi dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji.

Wobec powyższych przepisów podatnik mający miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich który osiągnie w Polsce dochody z odsetek od lokat, dywidend, funduszy inwestycyjnych nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, oraz nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Ponadto podatnik mający miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich który osiągnie w Polsce dochody ze zbycia akcji lub obligacji nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, oraz nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym osiągnięcia dochodów ze sprzedaży obligacji, w pozostałym zakresie za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zgodnie z art. 3 ust. 2b w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że podatnik od maja 2010 roku mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam pracuje i posiada miejsce zamieszkania. Podatnik jest osobą samotną, nie posiada dzieci. Do Polski przylatuje tylko na kilka lub kilkanaście dni w roku. Nie jest zatrudniony w Polsce, nie osiąga w Polsce żadnych dochodów. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce i w ZEA. Jest tak zwanym nierezydentem. Podatnik planuje:

 1. kupić akcje na polskiej giełdzie,
 2. kupić obligacje,
 3. dokonać lokat w polskim banku,
 4. zakupić udziały w funduszach inwestycyjnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy osiągnięcie dochodów z odsetek od lokat, dywidend, odsetek albo strat z funduszy inwestycyjnych, z odpłatnego zbycia akcji lub obligacji, powoduje, powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich zastosowanie znajdzie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373 z późn. zm.).

Odnośnie opodatkowania odsetek od lokat należy wskazać, na art. 11 ust. 1 ww. Umowy, zgodnie z którym odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże odsetki, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek (art. 11 ust. 2 Umowy)

Stosownie do ust. 3 ww. artykułu niezależnie od postanowień ustępu 2 odsetki powstałe w Umawiającym się Państwie i wypłacane na rzecz rządu drugiego Umawiającego się Państwa, w tym na rzecz jego jednostek terytorialnych, jego Banku Centralnego lub jakiejkolwiek instytucji finansowej kontrolowanej przez ten rząd, lub odsetki uzyskane od pożyczek gwarantowanych przez dany rząd będą zwolnione od opodatkowania w pierwszym Państwie.

W art. 11 ust. 4 Umowy wyjaśniono, że użyte w tym artykule określenie "odsetki" oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestnictwa w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, w tym premie i nagrody związane z takimi pożyczkami publicznymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie będą uważane za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu.

Ponadto na podstawie art. 11 ust. 5 ww. umowy postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Państwie, w którym powstają odsetki, działalność zarobkową przy pomocy zakładu położonego w tym Państwie bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i jeżeli wierzytelność, z tytułu której są płacone odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub taką stałą placówką. W takim przypadku stosuje się odpowiednio, w zależności od konkretnej sytuacji, postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, gdy płatnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna lub osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z których działalnością powstało zadłużenie, z tytułu którego są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka (art. 11 ust. 6 ww. umowy).

Z powyższego wynika, że państwu, w którym powstają odsetki (w tym przypadku Rzeczpospolitej Polskiej), z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 11 ww. Umowy, przysługuje prawo do ich opodatkowania, zgodnie z prawem tego państwa. Jednocześnie przepis art. 11 ust. 2 Umowy przewiduje również ograniczenie tego opodatkowania w państwie źródła, a mianowicie podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek.

W tym przypadku w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z tym przepisem w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób wynikający z ustawodawstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z zachowaniem ogólnych zasad unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie otrzymywał odsetki od lokat w polskim banku. W konsekwencji odsetki te będą stanowiły odsetki w rozumieniu art. 11 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W konsekwencji odsetki te mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast spełnienie warunku w postaci udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji umożliwia zastosowanie przez płatnika stawki podatku w wysokości 5% kwoty brutto tych odsetek – zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania dochodów z odsetek samodzielnie, ani też obowiązku składania zeznania podatkowego. Płatnik w powyższej sytuacji ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek z tego tytułu na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu dywidendy w Polsce zastosowanie znajdzie art. 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z tym przepisem dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (art. 10 ust. 1 Umowy).

Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek ten nie może przekroczyć 5 procent kwoty dywidend brutto (art. 10 ust. 2 Umowy).

Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w jednym z Umawiających się Państw nie będą opodatkowane, jeśli właścicielem dywidend jest Rząd lub instytucja rządowa któregokolwiek Umawiającego się Państwa (art. 10 ust. 3 Umowy).

Postanowienia ustępów 2 i 3 nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane, z uwzględnieniem prawa o inwestycjach zagranicznych (art. 10 ust. 4 Umowy).

Użyte w tym artykule określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji (art. 10 ust. 5 Umowy).

Postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki płacącej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 (art. 10 ust. 6 Umowy).

Z powyższego wynika, że państwu, z którego wypłacana jest dywidenda (w tym przypadku Rzeczpospolitej Polskiej), z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 10 ww. Umowy, przysługuje prawo do ich opodatkowania, zgodnie z prawem tego państwa. Jednocześnie przepis art. 10 ust. 2 Umowy przewiduje również ograniczenie tego opodatkowania w państwie źródła, a mianowicie podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 5% kwoty dywidend brutto.

W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z tym przepisem w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób wynikający z ustawodawstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z zachowaniem ogólnych zasad unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 41 ust. 4d ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

W konsekwencji dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę może podlegać opodatkowaniu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast spełnienie warunku w postaci udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji umożliwia zastosowanie przez płatnika stawki podatku w wysokości 5% kwoty dywidendy brutto – zgodnie z art. 10 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania dochodów z dywidend samodzielnie, ani też obowiązku składania zeznania podatkowego. Płatnik w powyższej sytuacji ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek z tego tytułu na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów z funduszy inwestycyjnych, należy wziąć pod uwagę podobne uregulowania. Art. 10 ust. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu definiuje określenie "dywidendy" jako dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji (art. 10 ust. 5 Umowy).

Dochód z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podobnie jak dywidenda 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym za pośrednictwem płatnika.

Stąd też art. 10 Umowy należy stosować podobnie jak w przypadku dochodów z akcji również w stosunku do dochodu z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.

Z powyższego wynika, że państwu, z którego wypłacany jest dochód z z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (w tym przypadku Rzeczpospolitej Polskiej), z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 10 ww. Umowy, przysługuje prawo do ich opodatkowania, zgodnie z prawem tego państwa. Jednocześnie przepis art. 10 ust. 2 Umowy przewiduje również ograniczenie tego opodatkowania w państwie źródła, a mianowicie podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 5% kwoty brutto.

W tym przypadku w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania również zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 2 ww. Umowy. Zgodnie z tym przepisem w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób wynikający z ustawodawstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z zachowaniem ogólnych zasad unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji ( art . 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 41 ust. 4d ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

W konsekwencji dochód z udziału w funduszach kapitałowych otrzymany przez Wnioskodawcę może podlegać opodatkowaniu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast spełnienie warunku w postaci udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji umożliwia zastosowanie przez płatnika stawki podatku w wysokości 5% kwoty brutto – zgodnie z art. 10 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania dochodów z udziału w funduszach kapitałowych samodzielnie, ani też obowiązku składania zeznania podatkowego. Płatnik w powyższej sytuacji ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek z tego tytułu na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia odpłatnego zbycia akcji w Polsce.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, określonego w artykule 6 ust. 2, położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym majątek jest położony.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które zostaną uzyskane przy przeniesieniu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 Umowy).

Zyski osiągnięte z przeniesienia własności statków, barek, pojazdów drogowych lub statków powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków, barek, pojazdów drogowych lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 3 Umowy).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Umowy zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 5 Umowy).

W sytuacji jeśli wartość zbywanych prze Wnioskodawcę akcji w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce wówczas dochód z odpłatnego zbycia takich akcji podlega opodatkowaniu w Polsce i skutki podatkowe przedmiotowej transakcji należy ocenić w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku sprzedaży akcji osoby zbywające akcje uzyskają przychód z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zasady ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia akcji określone zostały w art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Na podstawie art. 22 ust. 1f ww. ustawy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f (art. 23 ust. 1 pkt 38c ww. ustawy)

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a (podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce), urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 45 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem w sytuacji jeśli wartość sprzedawanych przez Wnioskodawcę akcji w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce wówczas dochód z odpłatnego zbycia takich akcji podlega opodatkowaniu w Polsce w związku z art. 13 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. W związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek złożenia do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia akcji i obliczenia i wpłacenia należnego podatku dochodowego.

W sytuacji natomiast jeśli wartość sprzedawanych przez Wnioskodawcę akcji w więcej niż 50 procentach nie będzie pochodziła bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce wówczas zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z tym przepisem zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zatem w takiej sytuacji dochód z odpłatnego zbycia takich akcji podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A zatem w Polsce nie będzie ciążył na Wnioskodawcy z tego tytułu obowiązek opodatkowania takiego dochodu ani obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia obligacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Przepis ten w przedmiotowej Umowie odnosi się tylko do przeniesienia własności udziałów (akcji). W przypadku odpłatnego zbycia obligacji zastosowanie znajdzie zatem art. 13 ust. 5 ww. Umowy. Zgodnie z tym przepisem zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Dochód ze sprzedaży obligacji osiągnięty przez Wnioskodawcę w Polsce podlega zatem opodatkowaniu tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w związku z powyższym nie ciąży z tego tytułu na Wnioskodawcy obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że odsetki od lokat mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast spełnienie warunku w postaci udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji umożliwia zastosowanie przez płatnika stawki podatku w wysokości 5% kwoty brutto tych odsetek – zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania dochodów z odsetek samodzielnie, ani też obowiązku składania zeznania podatkowego. Płatnik w powyższej sytuacji ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek z tego tytułu na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę może podlegać opodatkowaniu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast spełnienie warunku w postaci udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji umożliwia zastosowanie przez płatnika stawki podatku w wysokości 5% kwoty dywidendy brutto – zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. Umowy. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania dochodów z dywidend samodzielnie, ani też obowiązku składania zeznania podatkowego. Płatnik w powyższej sytuacji ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek z tego tytułu na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobnie dochód z udziału w funduszach kapitałowych otrzymany przez Wnioskodawcę może podlegać opodatkowaniu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast spełnienie warunku w postaci udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji umożliwia zastosowanie przez płatnika stawki podatku w wysokości 5% kwoty brutto – zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. Umowy. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania dochodów z udziału w funduszach kapitałowych samodzielnie, ani też obowiązku składania zeznania podatkowego. Płatnik w powyższej sytuacji ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek z tego tytułu na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W powyższych przypadkach w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z tym przepisem w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób wynikający z ustawodawstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z zachowaniem ogólnych zasad unikania podwójnego opodatkowania.

Odnośnie możliwości zbycia przez Wnioskodawcę akcji stwierdzić należy, że w sytuacji jeśli wartość zbywanych przez Wnioskodawcę akcji w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce wówczas dochód z odpłatnego zbycia takich akcji podlega opodatkowaniu w Polsce i skutki podatkowe przedmiotowej transakcji należy ocenić w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek złożenia do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia akcji i obliczenia i wpłacenia należnego podatku dochodowego w wysokości 19%.

W sytuacji natomiast jeśli wartość sprzedawanych przez Wnioskodawcę akcji w więcej niż 50 procentach nie będzie pochodziła bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce wówczas zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z tym przepisem zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zatem w takiej sytuacji dochód z odpłatnego zbycia takich akcji podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A zatem w Polsce nie będzie ciążył na Wnioskodawcy z tego tytułu obowiązek opodatkowania takiego dochodu ani obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

W przypadku odpłatnego zbycia obligacji zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 5 ww. Umowy. Zgodnie z tym przepisem zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Dochód ze sprzedaży obligacji osiągnięty przez Wnioskodawcę w Polsce podlega zatem opodatkowaniu tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w związku z powyższym nie ciąży z tego tytułu na Wnioskodawcy obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.