IPPB2/4511-289/15-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży akcji.
IPPB2/4511-289/15-4/MK1interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. sprzedaż akcji
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) oraz piśmie z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/4511-289/15-2/MK1 z dnia 14 maja 2015 r. (data odbioru 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 marca 2015 r. Wnioskodawca otrzymał z Biura Maklerskiego przy P. PIT-8C. W dniu 4 marca Wnioskodawca będąc zaniepokojony faktem otrzymania ww. PITu i braku na nim kosztów z tytułu ich zakupienia, oraz faktem jego otrzymania w ogóle, biorąc pod uwagę wytyczne Ordynacji podatkowej szczególnie art. 19 ust. 1 § 2 i 3 jeżeli akcje były zakupione przed 1 stycznia 2004 r. udał się do ww. Biura Maklerskiego, gdzie został poinformowany, że PIT-8C dostarczono mu na wszelki wypadek bo Urzędy finansowe różnie interpretują Ordynację podatkową, a niektóre nawet jej nie przestrzegają, a ponieważ przepis jest trzymania dokumentów przez maksymalnie 5 lat, a minęło już 11 lat od daty zakupu, to oni już nie mają w swoich dokumentach za ile Wnioskodawca kupił ww. akcje. Wnioskodawca otrzymał z Biura Maklerskiego Historię Podatkową, na której uwidoczniono szczegóły zakupu akcji: 1. X. i Y. w dniu 31 grudnia 2003 r.

W Biurze Maklerskim poinformowano Wnioskodawcę również aby udał się do Urzędu Skarbowego, żeby wyjaśnić czy ostatecznie musi płacić podatek i w jakiej wysokości czy też nie.

W związku z tym tego samego dnia Wnioskodawca udał się do Urzędu Skarbowego i po interwencji u Pani Kierownik został przyjęty. Został poinformowany, że chcąc nie płacić podatku zgodnie z PIT-8C Wnioskodawca ma przedstawić dowód zakupu ww. akcji. Wnioskodawca takiego dokumentu nie posiada bowiem 11 lat temu były w Biurach Maklerskich inne zasady rejestracji ponieważ wówczas nie obowiązywał podatek „Belki”. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, że jak nie dostarczy takiego dokumentu to będzie płacił podatek zgodnie z PIT-8C.

Wnioskodawca zwrócił się również z prośbą o wskazówki jak ma wypełnić PIT-38 i czy w ogóle. Na to niestety również nie otrzymał odpowiedzi.

Pismem z dnia 31 marca 2014 r. Nr IPPB2/415-82/14-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez wskazanie:

 • czy zbywane akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi...
 • czy nabycie akcji nastąpiło na podstawie publicznej oferty (czy oferta skierowana była do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób) lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 • czy sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 maja 2015 r.

Pismem z dnia 26 maja 2015 r. (data nadania 27 maja 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że zbywane akcje zarówno Y. jak i X. były dopuszczone zgodnie z przepisami do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca w/w akcje, nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Biurze Maklerskim jeszcze przed wejściem w życie ustawy o podatku o rynku kapitałowym tj. przed dniem 1 stycznia 2004 r. (Ustawa „Belki”). Sprzedaż w/w akcji została dokonana przez Biuro Maklerskie nie były i nie są one przedmiotem działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że w/w akcji nie otrzymał w spadku w drodze darowizny, ani ich nie nabył w drodze zawarcia umowy cywilno-prawnej, czy też akcji pracowniczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy i co Wnioskodawca ma wypełnić oraz czy musi płacić podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy, respektując ustalenia Ordynacji podatkowej, a w szczególności art. 19 ust. 1 § 2 i 3, co jest wyszczególnione na ostatniej stronie Broszurki informacyjnej do zeznania PIT-38 Wnioskodawca nie powinien go wypełniać oraz PIT-8C, który otrzymał nie powinien być podstawą dla Urzędu Skarbowego do egzekwowania od Wnioskodawcy podatku, biorąc pod uwagę, że ww. akcje zostały zakupione legalnie w Biurze Maklerskim przed 1stycznia 2004r.

Wnioskodawca, uważa, że w świetle obowiązujących przepisów oraz biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie wymienione akcje zostały zakupione przed 1 stycznia 2004 r., nie powinien płacić haraczu jakim jest podatek-„Belki”. Tym bardziej, że od zakupu w/w akcji minęło ponad 11 (jedenaście) lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. (tj. w okresie kiedy Wnioskodawca dokonał sprzedaży akcji) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131 poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodów o których mowa w ust. 1 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przepis wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia, w dniu 3 marca 2015 r. Wnioskodawca otrzymał z Biura Maklerskiego przy P. PIT-8C. Wnioskodawca będąc zaniepokojony faktem otrzymania ww. PITu i braku na nim kosztów z tytułu ich zakupienia, oraz faktem jego otrzymania w ogóle, biorąc pod uwagę wytyczne Ordynacji podatkowej szczególnie art. 19 ust. 1 § 2 i 3 jeżeli akcje były zakupione przed 1 stycznia 2004 r. udał się do ww. Biura Maklerskiego, gdzie został poinformowany, że PIT-8C dostarczono mu na wszelki wypadek bo Urzędy finansowe różnie interpretują Ordynację podatkową, a niektóre nawet jej nie przestrzegają, a ponieważ przepis jest trzymania dokumentów przez maksymalnie 5 lat, a minęło już 11 lat od daty zakupu, to oni już nie mają w swoich dokumentach za ile Wnioskodawca kupił ww. akcje. Wnioskodawca otrzymał z Biura Maklerskiego Historię Podatkową, na której uwidoczniono szczegóły zakupu akcji: 1. X. i Y. w dniu 31 grudnia 2003 r.

Wnioskodawca w Urzędzie Skarbowym został poinformowany, że chcąc nie płacić podatku zgodnie z PIT-8C Wnioskodawca ma przedstawić dowód zakupu ww. akcji. Wnioskodawca takiego dokumentu nie posiada bowiem 11 lat temu były w Biurach Maklerskich inne zasady rejestracji ponieważ wówczas nie obowiązywał podatek „Belki”. Zbywane akcje zarówno Y. jak i X. były dopuszczone zgodnie z przepisami do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca w/w akcje, nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Biurze Maklerskim jeszcze przed wejściem w życie ustawy o podatku o rynku kapitałowym tj. przed dniem 1 stycznia 2004 r. (Ustawa „Belki”). Sprzedaż w/w akcji została dokonana przez Biuro Maklerskie nie były i nie są one przedmiotem działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że w/w akcji nie otrzymał w spadku w drodze darowizny, ani ich nie nabył w drodze zawarcia umowy cywilno-prawnej, czy też akcji pracowniczych.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania sprzedaży przedmiotowych akcji.

W pierwszej kolejności zauważyć zatem należy, że co do zasady dochód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych – akcji – podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z tego tytułu ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania.

Jednakże jak zostało wskazane powyżej ustawodawca zezwolił na zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży akcji, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki, o których mowa w cytowanych wyżej art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

 1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
 2. nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
 3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Tym samym tylko jeżeli akcje sprzedane przez Wnioskodawcę w 2014 r., spełniałyby równocześnie wszystkie przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r., to dochód ze sprzedaży tych akcji korzystałyby ze zwolnienia, a tym samym Wnioskodawca nie byłby zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ich sprzedaży.

Dla oceny, czy sprzedaż ww. akcji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie wyżej powołanych przepisów istotne jest nie tylko to, czy akcje te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Data nabycia akcji jest tylko jednym z warunków zwolnienia, lecz nie jest warunkiem jedynym. Znaczenie ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży i okoliczność, czy akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Pojęcie „publicznej oferty” nie zostało zdefiniowane przez ustawę podatkową. Publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Skierowanie oferty do określonej grupy osób wyklucza jej publiczny charakter. Kierując się tymi zasadami należy określić, czy nabycie akcji w omawianym przypadku nastąpiło na podstawie publicznej oferty. W świetle definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego, „publiczny” oznacza: dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy bowiem mieć na względzie powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotowe akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nabył akcje na giełdzie papierów wartościowych. Sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Wobec powyższego uznać należy, że zostały spełnione warunki określone w art . 52 pkt 1 lit. b ustawy, gdyż przedmiotowe akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nabył akcje na giełdzie papierów wartościowych i sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. W związku z tym przychód ze zbycia przez Wnioskodawcę akcji spełnia przesłanki do zwolnienia z opodatkowania.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że w przypadku papierów wartościowych, co do których nie wiadomo, czy podlegają opodatkowaniu, czy są zwolnione z podatku, przychód z ich zbycia jest zawsze wykazywany w części G informacji PIT-8C – Informacja o wysokości przychodów niewykazanych w części F. Z zamieszczonego pod drukiem objaśnienia wynika, że składający informację wykazuje w tej części przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których nie jest w stanie określić, czy podlegają opodatkowaniu, czy też nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.

Zatem w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zbyciem papierów wartościowych (akcji) nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. i wypłacający (Biuro Maklerskie) nie posiada dokumentów, na podstawie których może określić, czy przychód ze zbycia tych akcji jest zwolniony z podatku, wykazuje te przychody w części G informacji PIT-8C, a podatnik może nie wykazywać tych przychodów w zeznaniu rocznym tylko pod warunkiem, że posiada dokumenty, z których wynika, że zbycie tych akcji objęte jest zwolnieniem określonym w analizowanym powyżej art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też Biuro Maklerskie nie posiadając informacji w zakresie powstania czy też nie obowiązku opodatkowania sprzedanych przez Wnioskodawcę akcji właściwie w części G PIT-8C wykazał przychód z odpłatnego zbycia akcji, zaś rolą podatnika jest ocena czy ten przychód podlega opodatkowaniu, czy też jest zwolniony z opodatkowania.

Jak wykazano powyżej – ww. zwolnienie ma zastosowanie w rozpatrywanej sprawie, ale pod warunkiem, że Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika, że zbycie tych akcji objęte jest zwolnieniem określonym w analizowanym powyżej art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek złożenia zeznania w terminie do 30 kwietnia 2015 r. PIT-38 i opodatkowania uzyskanego przychodu ze sprzedaży akcji.

Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Należy dodać, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego, który wystąpił w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.