IPPB2/436-677/13-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
A zatem, jeżeli nabycie przez Wnioskodawcę Akcji dokonane zostanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego, powyższa czynność będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 18 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Fundusz) jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu Ustawy z 27 maja 2004 r.o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) z siedzibą w Polsce.

Fundusz posiada obecnie akcje (pakiety większościowe akcji dające prawo wykonywania większości praw głosu i prawo do większościowego udziału w zyskach) w spółkach komandytowo-akcyjnych mających siedzibę w Polsce. Spółki te posiadają akcje kolejnej spółki komandytowo-akcyjnej, w której Fundusz jest mniejszościowym akcjonariuszem.

Wnioskodawca planuje nabyć większość akcji (dalej: Akcje) ww. spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka), w której obecnie Fundusz jest mniejszościowym akcjonariuszem, od kilku akcjonariuszy Spółki (dalej: Zbywający).

Planowane jest, że transakcja nabycia Akcji w Spółce zostanie przeprowadzona za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską, z siedzibą na terytorium Polski (dalej: DM: - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami), dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zawrze z DM umowę, w której DM zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcjach zbycia / nabycia (sprzedaży) Akcji, w tym m.in. do reprezentowania Wnioskodawcy przy zawarciu w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy umów sprzedaży Akcji. Na podstawie powyższej umowy, zakres obowiązków DM pośredniczącego w transakcjach nabycia przez Wnioskodawcę Akcji w Spółce będzie obejmować m.in.:

 1. wykonywanie zleceń nabycia papierów wartościowych na rachunek dającego zlecenie, tj. Funduszu,
 2. pomoc w przygotowaniu projektów umów sprzedaży Akcji,
 3. zawarcie umów kupna i sprzedaży Akcji w imieniu i na rachunek Funduszu jako nabywcy,
 4. przeniesienie praw własności Akcji w ramach obsługi,
 5. ewentualne wsparcie i uczestnictwo w rozliczeniu transakcji pomiędzy Funduszem i Zbywającymi-w tym, w uregulowaniu ceny za nabycie Akcji (np. przez potrącenie),
 6. zdeponowanie Akcji, co najmniej na czas transakcji, w DM,
 7. akceptację i wykonanie zlecenia zakupu Akcji wydanego przez Wnioskodawcę (tj. zawarcie. umów sprzedaży Akcji w imieniu i na rachunek Funduszu, wydanie Akcji Funduszowi jako nabywcy),
 8. wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji.

Ponadto, DM będzie również zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umowami sprzedaży Akcji przez Zbywających do Wnioskodawcy, w szczególności:

 1. wsparcie Wnioskodawcy w przygotowaniu struktury transakcji sprzedaży Akcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia Akcji, ustalenia istotnych warunków i wymogów transakcji),
 2. udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji oraz uczestnictwo w obiegu dokumentacji w ramach transakcji (np. przyjmowanie / przekazywanie oświadczeń stron).

Za swoje usługi w ramach umowy z Wnioskodawcą DM otrzyma wynagrodzenie na warunkach rynkowych. DM może nie być zaangażowany w negocjacje pomiędzy Funduszem a Zbywającymi dotyczące części lub całości warunków transakcji zbycia i nabycia Akcji, w szczególności w ustaleniu ceny Akcji i jakiekolwiek dodatkowe porozumienia. Należy jednak zaznaczyć, że żadna z czynności dokonywanych samodzielnie (tj. bez udziału DM) przez Fundusz i Zbywających, zmierzających do zbycia Akcji przez Zbywających na rzecz Funduszu, nie będzie skutkowała sprzedażą Akcji. Umowy przenoszące własność Akcji zostaną bowiem podpisane przy udziale DM występującego w imieniu i n rachunek Funduszu jako nabywcy. W każdym również przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności Akcji ze Zbywających na Fundusz, zostanie dokonana za pośrednictwem DM.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy transakcja zbycia/nabycia (sprzedaży) Akcji w Spółce (umowy sprzedaży Akcji przez Zbywających na rzecz Wnioskodawcy) za pośrednictwem DM opisane w zdarzeniu przyszłym będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że transakcje zbycia/nabycia (sprzedaży) Akcji w Spółce (umowy sprzedaży Akcji przez Zbywającego na rzecz Wnioskodawcy) za pośrednictwem DM opisane z zdarzeniu przyszłym będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania PCC.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zmianami), dalej: UPCC, sprzedaż akcji polskiej spółki (w tym spółki komandytowo-akcyjnej) co do zasady podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) UPCC, zastosowanie w takich przypadkach ma stawka 1%, zaś podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych.

Stosownie jednak do regulacji zawartej w art. 9 pkt 9 lit. b) UPCC, od podatku tego zwolniona jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami), dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 1. uznania domu maklerskiego (tu: DM) pośredniczącego w sprzedaży Akcji za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 2. uznania akcji Akcji za instrumenty finansowe w świetle przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. dokonania sprzedaży Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wskazać należy, że planowane transakcje zbycia / nabycia (sprzedaży) Akcji na rzecz Wnioskodawcy spełniać będą wskazane powyżej warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia do opodatkowania PCC z uwagi na następujące okoliczności:

Ad. A.

Warunkiem koniecznym zwolnienia z PCC w zakresie będącym przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku jest pośredniczenie w transakcji sprzedaży akcji (tu: Akcji) przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawodawca zdefiniował w przepisach Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi instytucję firmy inwestycyjnej oraz zagranicznej firmy inwestycyjnej. Stosownie do art. 3 pkt 33) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za firmę inwestycyjną uważa się „dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską”. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 32) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez zagraniczną firmę inwestycyjną rozumie się „osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową”.

DM, który będzie pośredniczył w transakcjach będących przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku będzie spełniał powyższe warunki. W szczególności bowiem, DM, za pośrednictwem którego Wnioskodawca i Zbywający planują przeprowadzić opisane transakcje sprzedaży Akcji jest domem maklerskim prowadzącym działalność maklerską, z siedzibą w Polsce, działającym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (uprawniającego do prowadzenia działalności maklerskiej / pośredniczenia w transakcjach obrotu instrumentami finansowymi) i podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucja ta (dom maklerski prowadzący działalność maklerską z siedzibą w Polsce) została wprost wymieniona przez ustawodawcę jako jeden z przykładów firm inwestycyjnych / zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ad. B.

Przepis art. 2 ust 1 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi definiuje jako instrument finansowe przede wszystkim papiery wartościowe - tymi zaś, stosownie do art. 3 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są m. in. akcje. Spełniony jest zatem warunek przedmiotowy zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit b) UPCC, z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanych transakcji będą akcje (tu: Akcje w Spółce).

Ad. C.

UPCC nie definiuje pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem”. Pojęcie sprzedaży zostało jednakże zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 93 ze zmianami), dalej: Kodeks cywilny. Stosownie do art. 535 Kodeksu cywilnego, „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”. Ponadto, zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego, przepis ten stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw. Zatem, sprzedażą akcji jest umowa zobowiązująca jedna stronę do przeniesienia praw wynikających z tych akcji, a drugą – do zapłaty określonej ceny. Pośrednictwem w takim przypadku jest zatem uczestnictwo przy dokonywaniu tejże umowy, w szczególności zawarcie umowy w imieniu jednej ze stron.

W pojęciu pośrednictwa mieszczą się także czynności maklerskie określone w art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a zatem w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, iż w zakresie czynności wykonywanych przez DM mieściło się będzie z pewnością zawarcie umów zbycia/nabycia (sprzedaży) Akcji w imieniu i na rachunek Funduszu wraz z przeniesieniem praw własności Akcji w ramach obsługi.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy planowane transakcje zbycia/nabycia (sprzedaży) Akcji w Spółce przez Fundusz za pośrednictwem DM, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będą spełniały hipotezę art. 9 pkt 9 lit. b) UPCC i będą zwolnione z opodatkowania PCC.

Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie w ustalonej, jednomyślnej w tym zakresie, linii wykładni organów podatkowych. Przykładowo, jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ), „pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy Dom Maklerski lub Bank prowadzący działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojecie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie”. Identyczne stanowisko przyjął również np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2013 r. (IPPB2/436-629/12-2/LS),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r. (IPPB2/436-415/13-2/MZ),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r. (IPPB2/436-446/13-2/EL),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 czerwca 2009 r. (ITPB2/436 -45/09/PS),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2013 r. (IPTPB2/436 -8/13-4/KK),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2009 r. (IPPB2/436 -153/13-2/MK).

W interpretacjach tych organy w szczególności uznały, iż „jeżeli (...) umowa sprzedaży akcji, w wyniku której Wnioskodawca dokonał ich nabycia dokonana została (...) za pośrednictwem domu maklerskiego stwierdzić należy, że czynność ta zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych”. Dodatkowo, zgodnie z linią interpretacyjną prezentowaną przez organy skarbowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych „czynności wykonywane przez Dom Maklerski mogą nie obejmować znalezienie podmiotu gotowego (podmiotów gotowych) do sprzedaży akcji, ponieważ takie podmioty mogą zostać zidentyfikowane przez Spółkę, lub jej doradców, jeszcze przed zawarciem z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w nabyciu akcji. Spółka może również zawrzeć bezpośrednio z posiadaczem (posiadaczami) akcji umowy poprzedzające umowę sprzedaży akcji, w szczególności list intencyjny, porozumienie w zakresie zasad współpracy, która umożliwi podjecie przez Spółkę ostatecznej decyzji o nabyciu akcji (np. zasad badania przed transakcyjnego, ustalenia wyłączności negocjacji na rzecz Spółki itp.), czy też umowę określającą dodatkowe zobowiązania wzajemne stron umowy sprzedaży akcji (np. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia późniejszej umowy sprzedaży)”.

Na takim stanowisku stanął także:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. (IPPB2/436-493/1-4/AF),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2009 r. (IPPB2/436-390/09-2/MZ),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z dnia 23 listopada 2011 r. (ILPB2/436-182/11-2/WS oraz ILPB2/436-183/11-2/WS).

Dodatkowo, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2012 r. (IPPB2/436-526/12-2/AF), „pośrednictwo ww. wymienionej instytucji <firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej – przyp. Wnioskodawcy> dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania”.

Zgodnie z powyższym, dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania PCC w zakresie będącym przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku wystarczające jest stwierdzenie, że wyłącznie sama transakcja sprzedaży (rozporządzenia Akcjami) powinna zostać dokonana za pośrednictwem DM – wszelkie czynności dodatkowe mogą zaś być przeprowadzone przez uczestników transakcji z pominięciem pośredników.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze transakcja zbycia/nabycia (sprzedaż) Akcji w Spółce dokonane za pośrednictwem DM, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym w niniejszym wniosku, będą zwolnione z opodatkowania PCC, zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) UPCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stronę do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Fundusz) jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu Ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) z siedzibą w Polsce. Fundusz posiada obecnie akcje (pakiety większościowe akcji dające prawo wykonywania większości praw głosu i prawo do większościowego udziału w zyskach) w spółkach komandytowo-akcyjnych mających siedzibę w Polsce. Spółki te posiadają akcje kolejnej spółki komandytowo-akcyjnej, w której Fundusz jest mniejszościowym akcjonariuszem. Wnioskodawca planuje nabyć większość akcji (dalej: Akcje) ww. spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka), w której obecnie Fundusz jest mniejszościowym akcjonariuszem, od kilku akcjonariuszy Spółki (dalej: Zbywający). Planowane jest, że transakcja nabycia Akcji w Spółce zostanie przeprowadzona za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską, z siedzibą na terytorium Polski (dalej: DM: - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami), dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym, Wnioskodawca zawrze z DM umowę, w której DM zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcjach zbycia / nabycia (sprzedaży) Akcji, w tym m.in. do reprezentowania Wnioskodawcy przy zawarciu w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy umów sprzedaży Akcji. Na podstawie powyższej umowy, zakres obowiązków DM pośredniczącego w transakcjach nabycia przez Wnioskodawcę Akcji w Spółce będzie obejmować m.in.: wykonywanie zleceń nabycia papierów wartościowych na rachunek dającego zlecenie, tj. Funduszu, pomoc w przygotowaniu projektów umów sprzedaży Akcji, zawarcie umów kupna i sprzedaży Akcji w imieniu i na rachunek Funduszu jako nabywcy, przeniesienie praw własności Akcji w ramach obsługi, ewentualne wsparcie i uczestnictwo w rozliczeniu transakcji pomiędzy Funduszem i Zbywającymi -w tym, w uregulowaniu ceny za nabycie Akcji (np. przez potrącenie), zdeponowanie Akcji, co najmniej na czas transakcji, w DM, akceptację i wykonanie zlecenia zakupu Akcji wydanego przez Wnioskodawcę (tj. zawarcie. umów sprzedaży Akcji w imieniu i na rachunek Funduszu, wydanie Akcji Funduszowi jak nabywcy), wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Ponadto, DM będzie również zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umowami sprzedaży Akcji przez Zbywających do Wnioskodawcy, w szczególności: wsparcie Wnioskodawcy w przygotowaniu struktury transakcji sprzedaży Akcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia Akcji, ustalenia istotnych warunków i wymogów transakcji), udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji oraz uczestnictwo w obiegu dokumentacji w ramach transakcji (np. przyjmowanie / przekazywanie oświadczeń stron). Za swoje usługi w ramach umowy z Wnioskodawcą DM otrzyma wynagrodzenie na warunkach rynkowych. DM może nie być zaangażowany w negocjacje pomiędzy Funduszem a Zbywającymi dotyczące części lub całości warunków transakcji zbycia i nabycia Akcji, w szczególności w ustaleniu ceny Akcji i jakiekolwiek dodatkowe porozumienia. Należy jednak zaznaczyć, że żadna z czynności dokonywanych samodzielnie (tj. bez udziału DM) przez Fundusz i Zbywających, zmierzających do zbycia Akcji przez Zbywających na rzecz Funduszu, nie będzie skutkowała sprzedażą Akcji. Umowy przenoszące własność Akcji zostaną bowiem podpisane przy udziale DM występującego w imieniu i n rachunek Funduszu jako nabywcy. W każdym również przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności Akcji ze Zbywających na Fundusz, zostanie dokonana za pośrednictwem DM.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży papierów wartościowych ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

A zatem, jeżeli nabycie przez Wnioskodawcę Akcji dokonane zostanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego, powyższa czynność będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.