IPPB2/436-495/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Nabycie akcji bezpośrednio przez Wnioskodawcę będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-495/14-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. instrumenty finansowe
 3. nabycie
 4. umowa sprzedaży
 5. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Bank) jest bankiem z siedzibą w Polsce, wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności bankowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).

Ponadto, Bank na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF), prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Bank zamierza w przyszłości nabyć akcje innej spółki (dalej: Akcje). Do nabycia Akcji dojdzie poza obrotem zorganizowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy nabycie Akcji bezpośrednio przez Wnioskodawcę będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) na podstawie art. 9 pkt 9 pkt (a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: ustawa o PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Akcji bezpośrednio przez Bank będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym - w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.; dalej: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami pochodnymi instrumentami finansowymi są m.in. papiery wartościowe. Z kolei art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje, że papierami wartościowymi są m.in. akcje.

Zestawienie powyższych regulacji prowadzi do wniosku, że Akcje są „instrumentami finansowymi” w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zatem w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Akcji o zwolnieniu od PCC decydować będzie to, czy Wnioskodawca (nabywca Akcji) jest „firmą inwestycyjną” w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez „firmę inwestycyjną” rozumie się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, Wnioskodawca będący bankiem prowadzącym działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez KNF jest firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami inwestycyjnymi.

Reasumując, skoro Wnioskodawca spełnia definicję „firmy inwestycyjnej” w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a Akcje stanowią prawa majątkowe będące instrumentami finansowymi, to nabycie ich bezpośrednio przez Wnioskodawcę będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC.

Prawidłowość prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r. (nr IPPB2/436-382/13-2/LS). Wskazana interpretacja dotyczyła analogicznego do przedstawionego przez Bank stanu faktycznego - organ rozstrzygał o zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania PCC w odniesieniu do czynności nabycia akcji lub innych instrumentów finansowych przez podmiot mający status banku prowadzącego działalność maklerską. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził że „nabycie akcji i innych instrumentów finansowych bezpośrednio przez Wnioskodawcę będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

W innej sprawie, dotyczącej zakupu akcji przez zagraniczną instytucję kredytową, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie również wskazał, że w przypadku takiej transakcji powinien znaleźć zastosowanie art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC. Zdaniem organu argumentem przesądzającym o zastosowaniu wskazanego zwolnienia byt fakt, że nabywca spełnia definicję zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (interpretacja indywidualna z dnia 15 kwietnia 2011 r. (nr IPPB2/436-102/11-2/MZ). Z rozstrzygnięcia tego wywnioskować można, iż Bank prawidłowo zidentyfikował warunki zastosowania zwolnienia: wymóg, by przedmiotem sprzedaży był instrument finansowy w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wymóg, by nabywca byt podmiotem wskazanym w art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC, tj. firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2010 r. (nr ILPB2/415-762/08-3/MK) zaprezentował analogiczne do przedstawionego przez Wnioskodawcę rozumienie treści art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC wskazując, że „z treści art. 9 pkt 9 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że wskazane w tym przepisie zwolnienie dotyczy tylko sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych (m.in. akcji) dokonywanej firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem jak również sprzedaży tych instrumentów dokonywanej w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”.

Biorąc pod uwagę zarówno literalne brzmienie art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC, jak również jednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii wskazanej w niniejszym wniosku należy stwierdzić, że bezpośrednie nabycie akcji innej spółki przez Wnioskodawcę będącego bankiem prowadzącym działalność maklerską, podlega zwolnieniu z opodatkowania PCC na mocy art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
  • w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stronę do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Bank S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Bank) jest bankiem z siedzibą w Polsce, wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności bankowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.). Ponadto, Bank na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF), prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Bank zamierza w przyszłości nabyć akcje innej spółki (dalej: Akcje). Do nabycia Akcji dojdzie poza obrotem zorganizowanym.

Reasumując należy stwierdzić, że nabycie akcji bezpośrednio przez Wnioskodawcę będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 9 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do wskazanych przez Wnioskodawcę interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że co do zasady wiążą one w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.