IPPB2/436-148/12-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.04.2012 r. (data wpływu 11.04.2012 r.) uzupełniony pismem z dnia 19.06.2012 r. (data nadania 19.06.2012 r., data wpływu 25.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) planuje nabycie części lub wszystkich akcji w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo-akcyjnej. Z uwagi na skomplikowanie procedur takiego nabycia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa takiej transakcji, Spółka rozważa nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub też innego podmiotu wymienionego w art. 3 pkt 32 lub pkt 33 (dalej „Dom Maklerski”) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm., dalej „ustawa o oif”). Prawdopodobny zakres czynności jakie miałyby zostać wykonane przez Dom Maklerski w związku z planowanym nabyciem akcji za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim:

 • zawarcie umowy sprzedaży akcji
  (i) w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy) lub
  (ii) w imieniu własnym Domu Maklerskiego na rachunek Spółki,
 • rozliczenie nabycia akcji przez Spółkę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji,
 • pośrednictwo w zapłacie ceny za nabycie akcji przez Spółkę,
 • wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji.

Dodatkowo, Dom Maklerski może, choć niekoniecznie będzie zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio jednak związane z umową sprzedaży akcji, w tym między innymi:

 • wsparcie Spółki w przygotowaniu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia akcji),
 • udział w negocjacjach mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży akcji,
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron), itp.

Za swoje usługi Dom Maklerski otrzymałby wynagrodzenie.

Spółka przewiduje, iż do obowiązków Domu Maklerskiego nie należałoby wyszukanie podmiotu (podmiotów) gotowego do sprzedaży akcji, gdyż takie podmioty mogą zostać znalezione bezpośrednio przez Spółkę, lub jej doradców, jeszcze przed zawarciem z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w nabyciu akcji. W takim wypadku, oświadczenie o chęci przystąpienia do rozmów dotyczących nabycia akcji w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo-akcyjnej zostałoby bezpośrednio złożone przez Spółkę posiadaczowi akcji lub jego doradcy.

W przypadku zidentyfikowania potencjalnego sprzedawcy akcji, Spółka będzie mogła również zawrzeć bezpośrednio z posiadaczem akcji umowy poprzedzające właściwą umowę sprzedaży akcji, w szczególności list intencyjny, porozumienie w zakresie zasad współpracy, które umożliwi podjęcie przez Spółkę ostatecznej decyzji o nabyciu akcji (dotyczące np. zasad badania przedtransakcyjnego, ustalenia wyłączności negocjacji na rzecz Spółki itp.), czy też umowę określającą dodatkowe zobowiązania wzajemne stron umowy sprzedaży akcji (np. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia późniejszej umowy sprzedaży). Wszelkie jednak porozumienia zawarte bezpośrednio między Spółką a posiadaczem akcji lub jego doradcą nie będą bezpośrednio skutkowały sprzedażą akcji. Umowa, w wyniku której nastąpi sprzedaż akcji, zostanie podpisana przy udziale Domu Maklerskiego, który występował będzie w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy) lub w imieniu własnym na rachunek Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Spółka zwraca się z następującym pytaniem:

Czy nabycie akcji w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo-akcyjnej przez Spółkę, dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego wykonującego wskazane w stanie faktycznym czynności będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka stoi na stanowisku, że nabycie akcji w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo- akcyjnej przez Spółkę, dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego wykonującego wskazane w stanie faktycznym czynności będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji). Z kolei, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty PCC z tytułu sprzedaży akcji ciąży na kupującym.

Ustawa o PCC przewiduje jednak pewne wyjątki od wskazanej powyżej zasady ogólnej. I tak, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o oif zwolniona jest z opodatkowania. Powyższe oznacza, że planowane nabycie akcji przez Spółkę będzie zwolnione z PCC pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • akcje zostaną zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o oif,
 • Dom Maklerski zaangażowany w nabycie akcji zostanie uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o oif, oraz
 • sprzedaż akcji zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

Tym samym, w zaistniałym stanie faktycznym, Spółka byłaby zwolniona z obowiązku zapłaty PCC z tytułu nabywanych akcji spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, o ile zostałyby łącznie spełnione wyżej wymienione warunki. Dlatego też kluczowym dla zastosowania przytoczonego powyżej zwolnienia z PCC jest rozważenie czy wskazane warunki zostaną spełnione.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy o oif, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o oif, ilekroć w ustawie mowa jest o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje. Tym samym, należy stwierdzić, że akcje spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o oif, o których mowa art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Z kolei jak wynika z art. 3 pkt 32 i 33 ustawy o oif wskazują, że ilekroć jest mowa o:

 • zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową (art. 3 pkt 32 ustawy o oif);
 • firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską” (art. 3 pkt 33 ustawy o oif).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, jeżeli Dom Maklerski spełni powyższe warunki, powinien zostać zaklasyfikowany jako firma inwestycyjna (lub też zagraniczna firma inwestycyjna) na gruncie ustawy o oif, do której odnosi się art. 9 pkt 9 ustawy o PCC.

Przepisy ustawy o PCC nie definiują natomiast pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W związku z powyższym, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez pośrednictwo” należy rozumieć:

 • działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 • występowanie w roli łącznika,
 • załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami,

Również praktyka organów podatkowych zawiera wskazówki jak należy interpretować „pośrednictwo” dla celów analizowanego zwolnienia z PCC. I tak, organy podatkowe wskazały, że podstawowymi czynnikami świadczącymi o zawarciu umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego są:

 • występowanie przez dom maklerski w imieniu sprzedającego lub nabywcy lub w imieniu własnym i na rachunek nabywcy (stanowisko zaprezentowane przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w piśmie z dnia 24 maja 2007 r., sygn. 1438/RM/436 - 8/07/73/PCC/EB, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. lBPBlI/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/1/436-277/09/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. ITPB2/436-45/09/PS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. IPPB2/436-390/09 -2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/436-236/10-2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2011 r., sygn. IPPB2/436-209/11-2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2011 r., sygn. IPPB2/436-333/11-4/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. ILPB2/436-182/11-2/WS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. IPPB2/436-439/11-3/AK),
 • uczestniczenie domu maklerskiego w dokonywaniu umowy (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07-2/MK),
 • nastręczanie przez dom maklerski sposobności do zawarcia umowy lub pośredniczenie przy jej zawarciu (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 30 sierpnia 2006 r., sygn. PB4/4307-4/06),
 • wykonywanie przez dom maklerski zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/08 -2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/436-277/09/MZ).

Co ważne, dokonując klasyfikacji nabycia akcji na gruncie ustawy o PCC organy podatkowe wskazują, iż pojęcie pośrednictwa w sprzedaży akcji nie sprowadza się wyłącznie do działalności polegającej na przyjęciu deklaracji zbycia (nabycia) akcji oraz znalezieniu nabywcy w celu zawarcia umowy (takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w piśmie z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn. PO/436/1/0007/06). Tym samym, brak działań Domu Maklerskiego zmierzających do znalezienia podmiotu zainteresowanego zbyciem akcji na rzecz Spółki nie wyklucza sprzedaży (nabycia) akcji za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Decydującym bowiem czynnikiem dla uznania, że akcje zostały nabyte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, jest fakt, aby pośrednictwo to odnosiło się do samej cywilnoprawnej transakcji sprzedaży akcji, nie zaś do innych czynności, które mogą być związane z taką sprzedażą (takie stanowisko zaprezentowały m.in. Urząd Skarbowy w Mielcu w piśmie z dnia 28 grudnia 2006 r., sygn. US.VIll-436/3/06, Urząd Skarbowy Warszawa -Ursynów w piśmie z dnia 24 maja 2007 r., sygn. 1438/RM/436-8/07/73/PCC/EB, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w pismach z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. IPPB2/436 -390/09-2/MZ oraz IPPB2/436-388/09 - 2/AF).

W konsekwencji, dla ustalenia czy czynności wykonywane przez Dom Maklerski kwalifikują się jak pośrednictwo przy sprzedaży (nabyciu) akcji zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, bez znaczenia pozostaje zaangażowanie Domu Maklerskiego w odniesieniu do innych czynności związanych ze sprzedażą akcji zarówno poprzedzających, jak i następujących po sprzedaży akcji, w tym m.in. nawiązanie przez Spółkę bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym akcje i wyrażenie zainteresowania ich nabyciem, przed zawarciem z Domem Maklerskim umowy na pośrednictwo w nabywaniu akcji, czy też brak udziału Domu Maklerskiego w negocjacjach ze sprzedającym.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku zakres czynności jaki wykonywać będzie Dom Maklerski, tj. w szczególności zawarcie umowy sprzedaży akcji w imieniu Spółki (jako nabywcy) lub w imieniu własnym na rachunek Spółki, a także potencjalnie inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży akcji (np. usługi związane z zawarciem umowy sprzedaży, pośrednictwo w zapłacie ceny, itp.), zdaniem Spółki, w zaistniałym stanie faktycznym, należy uznać, że działalność Domu Maklerskiego polegać będzie na pośrednictwie w zawarciu umowy sprzedaży akcji (nabycia akcji przez Spółkę), o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Reasumując, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, że rozważana transakcja nabycia akcji w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo-akcyjnej, jako:

 • dotycząca instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o oif, oraz
 • przeprowadzona za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (zagranicznej firmy inwestycyjnej) w rozumieniu ustawy o oif, będzie korzystała ze zwolnienia z PCC wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC. Tym samym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu dokonania rozważanej transakcji nabyciu akcji w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo- akcyjnej.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
  - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) planuje nabycie części lub wszystkich akcji w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo-akcyjnej. Z uwagi na skomplikowanie procedur takiego nabycia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa takiej transakcji, Spółka rozważa nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub też innego podmiotu wymienionego w art. 3 pkt 32 lub pkt 33 (dalej „Dom Maklerski”) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm., dalej „ustawa o oif”). Prawdopodobny zakres czynności jakie miałyby zostać wykonane przez Dom Maklerski w związku z planowanym nabyciem akcji za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim: zawarcie umowy sprzedaży akcji (i) w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy) lub (ii) w imieniu własnym Domu Maklerskiego na rachunek Spółki, rozliczenie nabycia akcji przez Spółkę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji, pośrednictwo w zapłacie ceny za nabycie akcji przez Spółkę, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.