IPPB2/415-927/14-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W momencie otrzymania warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości akcji Spółki zagranicznej po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód. W momencie nabycia przez Wnioskodawcę akcji spółki amerykańskiej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z innych źródeł. Przychód ze sprzedaży akcji spółki amerykańskiej należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-927/14-2/AS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym opcyjno – akcyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych:

 • jest nieprawidłowe w części dotyczącej skutków podatkowych nabycia akcji spółki amerykańskiej,
 • jest prawidłowe w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w planie akcyjnym organizowanym przez podmiot zagraniczny

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: „Uprawniony”) jest pracownikiem Sp. z o.o., (dalej: Spółka). Spółka należy do Międzynarodowej Grupy (dalej: Grupa), na czele której stoi spółka kapitałowa - z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: Spółka zagraniczna), której akcje notowane są na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka zagraniczna organizuje i administruje programem motywacyjnym (dalej: Plan), którym obejmowani są określeni współpracownicy spółek z Grupy zajmujący wybrane stanowiska w kadrze zarządzającej lub stanowiący kluczowych pracowników Grupy (dalej: Uprawnieni), w tym także Wnioskodawca.

Plan ma na celu między innymi:

 • powiązanie interesów finansowych Uprawnionych z interesem Grupy, a tym samym – z korzyściami akcjonariuszy;
 • przyciąganie, utrzymywanie oraz motywowanie utalentowanych współpracowników, zorientowanych na długoterminowy sukces Grupy;
 • zapewnienie utrzymania dynamicznego wzrostu wartości Grupy.

Ogólne zasady funkcjonowania Planu, administracji nim oraz zasad przyznawania określonych uprawnień w jego ramach zostały ustalone przez Spółkę zagraniczną w regulaminie Planu. W ramach Planu Uprawnionym (w tym Wnioskodawcy) przyznawane są nieodpłatnie – na warunkach i zasadach określonych w Planie - warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości akcji Spółki zagranicznej (dalej: RSU). Prawa te są przyszłe, warunkowe, i nie mogą zostać zbyte ani przeniesione na osoby trzecie.

Ponadto, RSU nie można przypisać żadnej wartości; nie dają one także Uprawnionym żadnych praw związanych z akcjami, w tym w szczególności prawa głosu ani prawa do poboru dywidendy.

W ramach Planu przyznanie pełnego prawa do akcji Spółki zagranicznej (dalej: wykonanie RSU) może nastąpić jedynie przy założeniu spełnienia ustalonych w Planie warunków (m.in. utrzymywania przez Uprawnionego współpracy z Grupą przez okres poprzedzający wykonanie RSU).

Wykonanie RSU w Planie następuje w ciągu czterech lat od daty ich przyznania, w wysokości 1/4 liczby przyznanych RSU po upływie każdego roku od daty ich przyznania. Nieodpłatne przyznanie akcji Spółki zagranicznej (dalej: Akcji) następuje automatycznie, w proporcji 1 Akcja za 1 wykonywane RSU.

Wartość przysporzenia po stronie Uczestnika w momencie przystąpienia do Planu będzie wynosić 0 (będzie to tylko ekspektatywa potencjalnych przyszłych korzyści). Natomiast wartość docelowego przysporzenia wynikającego z uczestnictwa w Planie nie będzie znana aż do momentu zbycia akcji, bowiem ich wartość zmienia się wraz ze zmianą kursu notowań giełdowych.

Prawo Wnioskodawcy do uczestnictwa w Planie nie wynika z treści jakichkolwiek umów o pracę, regulaminu wynagradzania ani innych tego rodzaju dokumentów obowiązujących w Spółce. W szczególności żadna umowa ze Spółką nie jest podstawą do wysuwania roszczeń z tytułu uczestniczenia w Planie w stosunku do Spółki. Należy również podkreślić, że w analizowanym przypadku prawo uczestnictwa przyznawane jest przez Spółkę zagraniczną.

Spółka będzie ponosić koszty Planu w odniesieniu do Wnioskodawcy (na podstawie refaktury kosztów ze Spółki zagranicznej).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-927/14-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego przez wskazanie, czy warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości akcji spółki zagranicznej (RSU) jakie Wnioskodawca nabył (nabędzie) w ramach organizowanego planu motywacyjnego stanowi - pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94), czy też papier wartościowy, o którym mowa art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

 • w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r. W piśmie uzupełniającym wniosek Wnioskodawca wskazał, że: warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości akcji spółki zagranicznej opisane we Wniosku (dalej: RSU):

 1. nie stanowi pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014, poz. 94, dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi);
 2. nie stanowi papieru wartościowego w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami ustawowymi.

Ponadto, Wnioskodawca wyjaśnił, że zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, RSU stanowi odroczone (przyszłe), warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości akcji spółki amerykańskiej. Uprawnienie to nie ma żadnej wymiernej wartości z podatkowego punktu widzenia (jego wartość wynosi 0 PLN), w szczególności takiej, która mogłaby pochodzić od papieru wartościowego lub innego wskaźnika. Nie może być także przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym.

Z tych względów, zdaniem Wnioskodawcy, RSU nie stanowi instrumentu finansowego, a w szczególności pochodnego instrumentu finansowego. Jest ono uprawnieniem (prawem niedefinitywnym, niemającym realnej wartości podatkowej) pozwalającym na warunkowe przyznanie akcji Wnioskodawcy w przyszłości.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż RSU stanowi prawo nie podlegające zbyciu, nie może być uznane za papier wartościowy na podstawie art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami ustawowymi, który to przepis wymienia zbywalność jako konstytutywną cechę papieru wartościowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu praw wynikających z uczestnictwa w Planie powinno zostać zakwalifikowane na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie sprzedaży Akcji...
 2. Czy w związku z powyższym przychodem nie wystąpi żaden płatnik w rozumieniu polskich przepisów podatkowych ani żaden inny niż Wnioskodawca podmiot zobowiązany do złożenia informacji o uzyskiwanym przez Wnioskodawcę przychodzie, który to przychód wykazany i opodatkowany będzie wyłącznie przez Wnioskodawcę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-38)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W przekonaniu Wnioskodawcy, odpowiedź na obydwa powyższe pytania jest twierdząca.

W opinii Wnioskodawcy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Planie powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF. W przekonaniu Wnioskodawcy, jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po jego stronie będzie sprzedaż akcji nabytych w wyniku wykonania RSU, a dochód ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowaną stawką podatku (bez udziału płatnika bądź innego niż Wnioskodawca podmiotu zobowiązanego do wykazania powyższego dochodu do opodatkowania) oraz będzie wykazywany przez Wnioskodawcę w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż.

Uzasadnienie: Wśród źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 UPDOF wskazano między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe (pkt 7). Szczegółowy zakres przychodów należących do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych wynika z art. 17 ust. 1 UPDOF. Zakres ten obejmuje m.in. należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 UPDOF).

Z kolei art. 5a pkt 11 UPDOF wskazuje, iż przez pojęcie papierów wartościowych należy rozumieć papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94). Zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy papierami wartościowymi są: a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

 1. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Tymczasem RSU są prawami przyszłymi, warunkowymi, które nie podlegają zbyciu ani przeniesieniu na osoby trzecie oraz nie dają Uprawnionym żadnych praw związanych z Akcjami, w tym w szczególności prawa głosu ani prawa do poboru dywidendy. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy RSU nie można przypisać żadnej wartości.

Tym samym, w świetle przywołanych przepisów należy uznać, iż dopiero w wyniku wykonania RSU i przyznania Akcji Wnioskodawca otrzyma papiery wartościowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) UPDOF przychód powstaje w momencie, gdy kwota z tytułu odpłatnego zbycia akcji staje się należna (zgodnie z treścią przepisu: „należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych”). Oznacza to, że samo nabycie papierów wartościowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Opodatkowanie pojawia się w analizowanym przypadku wyłącznie w chwili odpłatnego zbycia, przy czym nie jest również kluczowy moment faktycznego otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu, a jedynie moment, kiedy wskazane wynagrodzenie staje się należne.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że we wskazanym stanie faktycznym, do momentu sprzedaży Akcji uzyskanych w ramach wykonania RSU, nie ma nawet możliwości określenia choćby potencjalnej wartości przysporzenia po jego stronie. Przysporzenie dla Wnioskodawcy powstaje w związku z wykonaniem RSU jedynie w momencie sprzedaży Akcji. W konsekwencji, biorąc pod uwagę uzależnienie finalnej wartości przysporzenia od ceny sprzedaży Akcji, wyznaczenie wcześniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwe.

Podstawą i źródłem ewentualnego przysporzenia dla Wnioskodawcy w rozpatrywanej sytuacji jest zatem sprzedaż Akcji Spółki zagranicznej. Na wartość Spółki zagranicznej z kolei wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Grupy jako całości. Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przysporzenie z tytułu sprzedaży Akcji Spółki zagranicznej powinno zostać zakwalifikowane do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne. Przysporzenie to, przy zastosowaniu właściwych przepisów UPDOF, podlega opodatkowaniu na moment sprzedaży Akcji.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdził między innymi Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r. o sygn. akt II FSK 685/12. W wyroku czytamy: „Objęcie akcji jako zdarzenie powodujące powstanie przychodów zostało wymienione w art. 17 ust. 1 UPDOF, zawierającym katalog zdarzeń, powodujących powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych. Konieczne jest jednak, aby objęcie akcji nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF). Nie oznacza to jednak, aby objęcie akcji w zamian za wkład pieniężny bądź akcji za cenę niższą od rynkowej bądź nieodpłatnie stanowiło przychód z innego źródła. Przeciwnie, treść art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 38 i art. 24 ust. 11 UPDOF daje podstawy do wyprowadzenia wniosku, że objęcie akcji (nieodpłatnie, częściowo odpłatnie) jest neutralne podatkowo w dacie zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji), stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a UPDOF. Dopiero w tym momencie ujawnia się bowiem rzeczywisty przychód z objęcia akcji”.

Niedopuszczalność opodatkowania nieodpłatnego nabycia Akcji w ramach planów motywacyjnych na etapie wcześniejszym, niż ich sprzedaż, jest powszechnie podnoszona w orzecznictwie. W szczególności zasada ta jest wskazywana przez NSA w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r. o sygn. II FSK 2961/11, w którym stwierdził on wprost, iż „Nabycie akcji, nawet nieodpłatnie, bądź po cenie preferencyjnej, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Warto w tym miejscu wskazać, że w powoływanych orzeczeniach NSA stanowczo wykluczył możliwość kwalifikowania nieodpłatnego nabycia akcji jako dochodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 UPDOF.

Stanowisko powyższe potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Warszawie w wyroku z dnia 15 września 2009 r. o sygn. akt III SA/Wa 570/09, stwierdzając, że „korzyść, którą uzyskuje podatnik (...) w postaci objęcia lub nabycia na preferencyjnych zasadach akcji zostanie uwzględniona przy opodatkowaniu w momencie realizacji dochodu czyli przy sprzedaży objętych lub nabytych w ten sposób akcji”. Pogląd ten podtrzymał także Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2176/09: „interes podatkobiorcy uwzględniony i zabezpieczony natomiast zostanie systemowo poprzez opodatkowanie zbycia tych akcji, albowiem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a UPDOF, stanowi ono podstawę powstania opodatkowanego przychodu z kapitałów pieniężnych”.

Jako że Wnioskodawca, w celu uzyskania pełnego prawa do Akcji, musi spełnić dodatkowe warunki określone w ramach Planu, takie jak utrzymywanie przez określony czas współpracy z Grupą, to mimo braku odpłatności za Akcje w momencie ich przyznania, nabycie ich związane jest ze spełnieniem określonych wymogów o charakterze niepieniężnym. W związku z, tym nie można przyjąć, by pomimo braku odpłatności za Akcje ich nabycie było jednostronnie ekwiwalentne.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu podnieść, że immanentną cechą akcji jest generowanie dochodu dla ich właściciela w przyszłości - bądź to poprzez dywidendę, bądź też przez ich zbycie. Samo otrzymanie Akcji przez Wnioskodawcę nie stanowi dla niego zatem realnego przysporzenia; przysporzenie ulega urzeczywistnieniu dopiero w momencie zbycia Akcji. Podkreślenia wymaga, że również WSA w Warszawie w cytowanym orzeczeniu zauważył, iż: „przysługiwanie prawa do akcji samo przez się nie daje żadnego przychodu”. Dlatego też traktowanie otrzymania akcji jako „nieodpłatnego świadczenia” nie jest uzasadnione.

Powyższa argumentacja pojawia się również w szeregu orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zapadłych na tle stanów faktycznych, których istotne okoliczności były zbliżone do stanu faktycznego opisywanego w niniejszym wniosku, m.in. w:

 • wyroku WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o sygn. III SA/Wa 2987/13, w którym WSA zauważył, iż „wszelkie korzyści ekonomiczne związane z nabyciem akcji, w tym także z nabyciem nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym winny zostać poddane opodatkowaniu w momencie uzyskania przychodów wskazanych w art. 17 UPDOF. Wynika to z ekonomicznych cech akcji jako składnika majątku podatnika. Uzyskanie tego składnika samo w sobie nie rodzi korzyści po stronie podatnika, dopiero inne zdarzenia związane z akcjami (sprzedaż akcji, prawa poboru, dywidenda, udział w majątku likwidowanej spółki) dają podatnikowi przychód w sensie ekonomicznym”;
 • wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2014 r. o sygn. III SA/Wa 2454/13 - stanowisko tożsame z wyżej wymienionym;
 • wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2014 r. o sygn. III SA/Wa 3200/13 - stanowisko tożsame z wyżej wymienionym.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, we wskazanym stanie faktycznym przychód (realne przysporzenie majątkowe) wystąpi dla niego dopiero w momencie sprzedaży Akcji uzyskanych poprzez wykonanie warunkowych praw przyznanych w ramach Planu. Przychód, czyli wskazane realne przysporzenie, odpowiadać będzie rynkowej wartości Akcji na moment ich sprzedaży. Uzyskany w ten sposób przychód (dochód), zgodnie z dyspozycją art. 30b UPDOF, powinien być opodatkowany 19% zryczałtowaną stawką podatku dochodowego.

W efekcie takiej klasyfikacji przychodu (dochodu), w opinii Wnioskodawcy nie wystąpi w Polsce żaden podmiot pełniący rolę płatnika w rozumieniu polskich przepisów podatkowych ani żaden inny poza Wnioskodawcą podmiot zobowiązany do wykazania przychodu (dochodu) do opodatkowania.

W świetle przedstawionej klasyfikacji przychodu jako przychodu z kapitałów pieniężnych podlegającego opodatkowaniu wyłącznie w momencie sprzedaży Akcji, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 UPDOF wyliczony dochód powinien zostać wykazany przez Wnioskodawcę w odrębnym zeznaniu podatkowym (tj. PIT-38), sporządzonym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie podatek wynikający z zeznania powinien zostać wpłacony przez Wnioskodawcę do urzędu skarbowego.

Podsumowując, w świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez niego w konsekwencji uczestnictwa w Planie powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF. Momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy jest w tym przypadku sprzedaż Akcji otrzymanych w ramach Planu. Uzyskany w ten sposób dochód, jako dochód z kapitałów pieniężnych, podlegać będzie opodatkowaniu samodzielnie (bez udziału jakiegokolwiek płatnika) przez Wnioskodawcę według 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b UPDOF.

Mając na uwadze przytoczone fakty i argumenty, Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej skutków podatkowych nabycia akcji spółki amerykańskiej, oraz za prawidłowe w pozostałej części.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem Sp. z o.o., należącej do Międzynarodowej Grupy, na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, której akcje notowane są na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka zagraniczna organizuje i administruje programem motywacyjnym, którym obejmowani są określeni współpracownicy spółek z Grupy zajmujący wybrane stanowiska w kadrze zarządzającej lub stanowiący kluczowych pracowników Grupy (Uprawnieni), w tym także Wnioskodawca. Plan ma na celu między innymi:

 • powiązanie interesów finansowych Uprawnionych z interesem Grupy, a tym samym – z korzyściami akcjonariuszy;
 • przyciąganie, utrzymywanie oraz motywowanie utalentowanych współpracowników, zorientowanych na długoterminowy sukces Grupy;
 • zapewnienie utrzymania dynamicznego wzrostu wartości Grupy.

Ogólne zasady funkcjonowania Planu, administracji nim oraz zasad przyznawania określonych uprawnień w jego ramach zostały ustalone przez Spółkę zagraniczną w regulaminie Planu. W ramach Planu (w tym Wnioskodawcy) przyznawane są nieodpłatnie – na warunkach i zasadach określonych w Planie - warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości akcji Spółki zagranicznej (RSU). Prawa te są przyszłe, warunkowe, i nie mogą zostać zbyte ani przeniesione na osoby trzecie. Ponadto, RSU nie można przypisać żadnej wartości; nie dają one także Uprawnionym żadnych praw związanych z akcjami, w tym w szczególności prawa głosu ani prawa do poboru dywidendy.

W ramach Planu przyznanie pełnego prawa do akcji Spółki zagranicznej (wykonanie RSU) może nastąpić jedynie przy założeniu spełnienia ustalonych w Planie warunków (m.in. utrzymywania przez Uprawnionego współpracy z Grupą przez okres poprzedzający wykonanie RSU). Wykonanie RSU w Planie następuje w ciągu czterech lat od daty ich przyznania, w wysokości 1/4 liczby przyznanych RSU po upływie każdego roku od daty ich przyznania. Nieodpłatne przyznanie akcji Spółki zagranicznej następuje automatycznie, w proporcji 1 Akcja za 1 wykonywane RSU.

Wartość docelowego przysporzenia wynikającego z uczestnictwa w Planie nie będzie znana aż do momentu zbycia akcji, bowiem ich wartość zmienia się wraz ze zmianą kursu notowań giełdowych.

Prawo Wnioskodawcy do uczestnictwa w Planie nie wynika z treści jakichkolwiek umów o pracę, regulaminu wynagradzania ani innych tego rodzaju dokumentów obowiązujących w Spółce. W szczególności żadna umowa ze Spółką nie jest podstawą do wysuwania roszczeń z tytułu uczestniczenia w Planie w stosunku do Spółki. Należy również podkreślić, że w analizowanym przypadku prawo uczestnictwa przyznawane jest przez Spółkę zagraniczną.

Spółka będzie ponosić koszty Planu w odniesieniu do Wnioskodawcy (na podstawie refaktury kosztów ze Spółki zagranicznej). Warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości akcji spółki zagranicznej (RSU) nie stanowi pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i też nie stanowi papieru wartościowego w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami ustawowymi.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że w momencie otrzymania warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości akcji Spółki zagranicznej (RSU), zamiennych po upływie określonego w Planie terminu na akcje spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w proporcji 1 Akcja za 1 wykonanie RSU nie powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu natomiast do momentu nabycia przez Wnioskodawcę akcji spółki amerykańskiej, na skutek realizacji prawa wynikającego z przyznanych RSU, których wykonanie następuje w wysokości 1/4 liczby przyznanych RSU po upływie każdego roku od daty ich przyznania na akcje spółki amerykańskiej niewątpliwie po stronie Wnioskodawcy wystąpiło każdorazowo przysporzenie majątkowe, z uwagi na to, że aby podatnik mógł czerpać korzyści z akcji musiałby nabyć akcje za określoną cenę, a w związku z ich nieodpłatnym nabyciem nie ponosi takich wydatków.

Operacja ta wywołała skutek podatkowy w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odpowiada wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji zagranicznej spółki, bowiem jak wskazano w opisie stanu faktycznego, wykonanie RSU w Planie następuje w ciągu czterech lat od daty ich przyznania, w wysokości 1/4 liczby przyznanych RSU po upływie każdego roku od daty ich przyznania. Nieodpłatne przyznanie akcji Spółki zagranicznej następuje automatycznie, w proporcji 1 Akcja za 1 wykonywane RSU.

Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przychód z tytułu objęcia przedmiotowych akcji powstanie tylko i wyłącznie w momencie ich sprzedaży.

Ponieważ przedmiotem nabycia są akcje spółki amerykańskiej, należy zastosować odpowiednie zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylenia się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu.

W myśl art. 14 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będzie zwolniona od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, chyba że:

 • zysk został osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji mieniem wymienionym w artykule 7 niniejszej Umowy, położonym na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa,
 • osoba osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw, posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie i wartość majątkowa przynosząca zysk jest rzeczywiście związana z tym zakładem lub
 • osoba fizyczna osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw, przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

W przypadku zysków wymienionych w ww. ust. 1 lit. a) zastosowanie mają postanowienia artykułu 7 niniejszej Umowy. W przypadku zysków wymienionych w ust. 1 lit. b) zastosowanie mają postanowienia artykułu 8 niniejszej Umowy (art. 14 ust. 2 ww. umowy).

Przy tym, użyte w ww. Umowie określenie „zyski kapitałowe” lub „walory kapitałowe” - stosownie do art. 3 ust. 2 umowy - jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, będzie miało takie znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, którego podatek jest ustalony (...).

Z analizy zapisów umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wynika zatem, że przychody z kapitałów pieniężnych otrzymane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające Państwo z tytułu dochodu ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej umowie.

W myśl art. 21 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD, dochody, do których nie mają zastosowania pozostałe przepisy umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania.

Nieodpłatne świadczenie lub świadczenie częściowo odpłatne z tytułu nabycia akcji nie jest przy tym zyskiem lub walorem kapitałowym, stąd zastosowania nie znajduje art. 14 Umowy, lecz art. 5 cytowanej Umowy.

Zatem do opodatkowania dochodu z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę akcji spółki amerykańskiej należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to przychód zaliczany do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że akcje Wnioskodawca nabył nieodpłatnie od spółki amerykańskiej, tj. od podmiotu nie będącego pracodawcą. Każde przysporzenie w postaci nieodpłatnego świadczenia otrzymane od podmiotu, z którym nie łączy beneficjenta stosunek pracy należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że jest to tylko wyliczenie przykładowe i przychodami z innych źródeł są jeszcze inne przychody nie wymienione wprost w tym przepisie. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W przypadku nabycia akcji nieodpłatnie będzie to przychód odpowiadający wartości rynkowej akcji z dnia ich nabycia.

Przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według ustalonej skali podatkowej. Przychody te Wnioskodawca zobowiązany będzie wykazać samodzielnie w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym zostały osiągnięte i je opodatkować, tj. w niniejszej sprawie za 2014 r.

Odnosząc się natomiast do sprzedaży przez Wnioskodawcę otrzymanych nieodpłatnie akcji spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że uzyskany z tego tytułu przychód należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) cytowanej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391- obecnie obowiązuje tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2014 r., poz. 94).

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego wynika, że dopiero z chwilą sprzedaży akcji ustala się koszty, które warunkują ich nabycie oraz sprzedaż. W praktyce istotną przesłanką zaliczenia poniesionego przez podatnika wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo - skutkowego między tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem.

W sytuacji zbycia akcji nabytych nieodpłatnie, gdzie jak wskazano powyżej z tytułu nieodpłatnego otrzymania akcji Wnioskodawca uzyskał przychód zakwalifikowany do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, do ustalenia kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajduje art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

 • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a, albo
 • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń,
 • pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Zatem, tak jak w niniejszej sprawie, aby wartość przychodu z tytułu nabycia akcji mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia akcji, niezbędnym jest, aby akcje te zostały nabyte w sposób nieodpłatny lub częściowo odpłatnie, w związku z którymi stosownie do art. 11 ust. 2-2b określono przychód, a więc ww. świadczenie zostało opodatkowane przez podatnika np. jako przychód z innych źródeł, czy stosunku pracy.

W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie podlega zaliczeniu wartość nieodpłatnego świadczenia, które zostanie opodatkowane przez Wnioskodawcę, jako przychód z innych źródeł.

Po zakończeniu roku podatkowego, tj. w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku w którym nastąpiła sprzedaż akcji Wnioskodawca obowiązany będzie w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38), w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z kapitałów pieniężnych, w tym dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. W tym samym terminie dokonać wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Organ podatkowy zauważa, że ze względu na to, że przedmiotem sprzedaży są akcje spółki amerykańskiej, przy ustalaniu dochodu z ich sprzedaży zastosowanie znajduje przepis art. 30b ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że przepisy art. 30b ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W przedmiotowej sprawie, jak już wyżej wskazano należy uwzględnić postanowienia Umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, ponieważ Wnioskodawca osiąga przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

W konsekwencji należy stwierdzić, że:

 • W momencie otrzymania warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości akcji Spółki zagranicznej (RSU) po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • W momencie nabycia przez Wnioskodawcę akcji spółki amerykańskiej na skutek wykonania prawa RSU, tj. nabycie akcji spółki amerykańskiej niewątpliwie po stronie Wnioskodawcy wystąpiło przysporzenie majątkowe w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odpowiada wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji zagranicznej spółki. Przychód ten należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży akcji spółki amerykańskiej należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem. Osiągnięty przychód ze sprzedaży akcji, Wnioskodawca uprawniony będzie pomniejszyć o ewentualne poniesione koszty związane ze zbyciem przedmiotowych akcji. Po zakończeniu roku podatkowego, tj. w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku w którym nastąpiła sprzedaż akcji Wnioskodawca obowiązany będzie w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38), w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z kapitałów pieniężnych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.