IPPB2/415-845/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawidłowości przeliczania na złote poniesionych kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walucie obcej, związanych z ustaleniem dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku zamiany obligacji na akcje
IPPB2/415-845/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. dochód
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. obligacje
 5. przychód
 6. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2014 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/415 -845/14-2/MG z dnia 7 stycznia 2015 r. (data nadania 8 stycznia 2015 r., data doręczenia 9 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości przeliczania na złote poniesionych kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walucie obcej, związanych z ustaleniem dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku zamiany obligacji na akcje – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości przeliczania na złote poniesionych kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walucie obcej, związanych z ustaleniem dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku zamiany obligacji na akcje.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 12 czerwca 2008 r. Wnioskodawca nabył w Banku S.A. Oddział w Polsce (KRS:) obligacje. Na zakup powyższych obligacji Wnioskodawca zaciągnął w tym samym Banku kredyt w wysokości 156.000,00 SEK (korony szwedzkie). Kredyt w całości służył zakupowi obligacji. Zarówno obligacje jak i kredyt został nabyty w walucie obcej: w koronach szwedzkich.

Jako pracownik tego banku Wnioskodawca miał możliwość zaciągnięcia kredytu w tym samym banku na zakup wyżej wymienionych obligacji.

W umowie nabycia obligacji zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a bankiem, bank zagwarantował Wnioskodawcy prawo:

 1. Zlecenia nabycia akcji i zapłaty ceny, albo
 2. Wezwanie banku do wykupu obligacji.

27 marca 2012 r. Wnioskodawca wybrał opcję A) - czyli zlecił bankowi nabycie akcji i zapłacił bankowi cenę za nabycie akcji równą cenie obligacji ale w walucie korona szwedzka. W dniu 17 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca nabył 831 akcji po cenie 187,62 SEK, łączna wartość zakupu 156.000,00 SEK (Korona Szwedzka).

23 kwietnia 2012 r. wszystkie akcje zostały przez Wnioskodawcę zbyte. Bank przelał dochód ze zbycia akcji na konto Wnioskodawcy w dniu 27 kwietnia 2012 r. Dopiero po sprzedaży akcji został wyliczony dochód z transakcji, jak również spłata zaciągniętego w 2008 r. na zakup obligacji kredytu. Bank wypłacił na rachunek bankowy Wnioskodawcy w dniu 27 kwietnia 2012 r. zysk w wysokości 171.489,85 SEK.

Na powyższą transakcję Biuro Maklerskie, obsługujące powyższe transakcje wystawiło dokument PIT-8C. Przedstawiony w PIT-8C dochód jest znacznie wyższy od faktycznego zysku wpłaconego przez bank na rachunek Wnioskodawcy. Rozbieżność wynika z zastosowanych kursów do przeliczenia przychodów w walutach obcych na złote. Biuro maklerskie udzieliło Wnioskodawcy informacji, że powyższy PIT-8C jest tylko informacją. Faktycznie poniesione koszty Wnioskodawca powinien wyliczyć we własnym zakresie i dopiero wtedy sporządzić PIT-38, w którym Wnioskodawca wykaże faktycznie osiągnięty dochód z powyższej transakcji.

Podczas ustalania faktycznych kosztów pojawiła się ze strony Wnioskodawcy wątpliwość odnośnie kursu, po którym Wnioskodawca powinien przeliczyć poniesione koszty dotyczące osiągniętego ze sprzedaży akcji przychodu.

Art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi:

 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
 2. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
 3. Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek , wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Z jakiego dnia Wnioskodawca powinien wziąć kurs korony szwedzkiej, aby prawidłowo ustalić koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem akcji w drodze zamiany nabytych w 2008 r. obligacji, dających prawo do nabycia akcji i zapłaty ceny, która nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2012 r., ustalając dochód ze sprzedaży ww. akcji Wnioskodawca powinien wysokość poniesionych kosztów w walucie obcej przeliczyć na złote przyjmując kurs średni korony szwedzkiej ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. nabycia akcji, które nastąpiło 23 kwietnia 2012 r.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym tut. organ podatkowy pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-845/14-2/MG (data nadania 8 stycznia 2015 r., data doręczenia 9 stycznia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. uzupełnienie brakującego podpisu Wnioskodawcy w złożonym formularzu ORD-IN w części J „Oświadczenie i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej” poz. 72 „Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (osób upoważnionych)” – poprzez powtórne prawidłowe wypełnienie wniosku ORD-IN w tym samym zakresie, oraz poz. 72 i 73, zaznaczając w części A.2. formularza ORD-IN poz. 9 pkt 2 (uzupełnienie wniosku).
 2. wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedstawionym we wniosku stanem faktycznym dotyczącym momentu nabycia przez Wnioskodawcę akcji w wyniku zamiany obligacji na akcje a stanowiskiem Wnioskodawcy odnośnie zadanego pytania.

We własnym stanowisku Wnioskodawca stwierdza, że: „(...) w związku z nabyciem akcji w drodze zamiany nabytych w 2008 r. obligacji, dających prawo do nabycia akcji i zapłaty ceny, która nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2012 r., ustalając dochód ze sprzedaży w/w akcji powinnam wysokość poniesionych kosztów w walucie obcej przeliczyć na złote przyjmując kurs średni korony szwedzkiej ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. nabycia akcji, które nastąpiło 23 kwietnia 2012 r.”.

Natomiast w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że nabycie akcji nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2012 r., z kolei w dniu 23 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca sprzedał przedmiotowe akcje.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data nadania 12 stycznia 2015 r., data wpływu 14 stycznia 2015 r.). Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wyjaśniając, że w związku z nabyciem akcji w drodze zamiany nabytych w 2008 r. obligacji, dających prawo do nabycia akcji i zapłaty ceny, która nastąpiła w dniu 17 kwietnia 2012 r., ustalając dochód ze sprzedaży ww. akcji Wnioskodawca powinien wysokość poniesionych kosztów w walucie obcej przeliczyć na złote przyjmując kurs średni korony szwedzkiej ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. nabycia akcji, które nastąpiło 17 kwietnia 2012 r.”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 czerwca 2008 r. Wnioskodawca nabył w Banku obligacje. Na zakup powyższych obligacji Wnioskodawca zaciągnął w tym samym Banku kredyt w wysokości 156.000,00 SEK (korony szwedzkie). Kredyt w całości służył zakupowi obligacji. Zarówno obligacje jak i kredyt został nabyty w walucie obcej, tj. w koronach szwedzkich. Jako pracownik tego banku Wnioskodawca miał możliwość zaciągnięcia kredytu w tym samym banku na zakup wyżej wymienionych obligacji. W umowie nabycia obligacji zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a bankiem, bank zagwarantował Wnioskodawcy prawo zlecenia nabycia akcji i zapłaty ceny, albo wezwanie banku do wykupu obligacji. 27 marca 2012 r. Wnioskodawca wybrał opcję polegającą na zleceniu bankowi nabycie akcji i zapłacił bankowi cenę za nabycie akcji równą cenie obligacji, ale w walucie korona szwedzka. W dniu 17 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca nabył 831 akcji po cenie 187,62 SEK, łączna wartość zakupu 156.000,00 SEK. W dniu 23 kwietnia 2012 r. wszystkie akcje zostały przez Wnioskodawcę zbyte. Bank przelał dochód ze zbycia akcji na konto Wnioskodawcy w dniu 27 kwietnia 2012 r. Dopiero po sprzedaży akcji został wyliczony dochód z transakcji, jak również spłata zaciągniętego w 2008 r. na zakup obligacji kredytu. Bank wypłacił na rachunek bankowy Wnioskodawcy w dniu 27 kwietnia 2012 r. zysk w wysokości 171.489,85 SEK. Na powyższą transakcję biuro maklerskie, obsługujące powyższe transakcje wystawiło informację PIT-8C. Przedstawiony w informacji dochód jest znacznie wyższy od faktycznego zysku wpłaconego przez bank na rachunek Wnioskodawcy. Rozbieżność wynika z zastosowanych kursów do przeliczenia przychodów w walutach obcych na złote. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia prawidłowości ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu osiągniętego przychodu ze sprzedaży akcji, tj. przyjęcia kursu, po którym Wnioskodawca powinien przeliczyć poniesione koszty w celu ustalenia dochodu ze sprzedaży akcji.

Stosownie do przepisu art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa w ust. 1 art. 30b, zgodnie z dyspozycją art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym.

Z treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Ustawodawca w artykule tym nie wskazał enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo - skutkowego między danym wydatkiem, a uzyskaniem przychodu. Poza tym, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się na liście wydatków wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 cytowanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Jak stanowi art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Do wydatków na nabycie akcji zaliczyć należy zatem wydatki bezpośrednio związane z takim nabyciem przypisane do konkretnej transakcji, a więc wydatki, bez których nie byłoby możliwe ich nabycie. Stąd takim wydatkiem jest koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych). Wydatki na nabycie akcji stanowią koszty uzyskania przychodu – stosownie do powołanego art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy podatkowej – dopiero w momencie ich zbycia.

W związku z powyższym, osiągnięty przychód z odpłatnego zbycia akcji Wnioskodawca pomniejsza o koszty uzyskania przychodów, do których zaliczyć może wydatki poniesione na nabycie przedmiotowych akcji, tj. jak wynika z opisu stanu faktycznego - zapłaconą bankowi cenę za nabycie akcji w walucie obcej. Wnioskodawca nabył bowiem 831 akcji po cenie 187,62 SEK za akcję, a zatem poniósł wydatek w wysokości 156.000,00 SEK.

Ponieważ Wnioskodawca nabył akcje w drodze zamiany nabytych w 2008 r. obligacji dających prawo do nabycia akcji i zapłaty ceny, która nastąpiła w dniu 17 kwietnia 2012 r., ustalając dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji Wnioskodawca powinien wysokość poniesionych kosztów w walucie obcej przeliczyć na złote przyjmując kurs średni korony szwedzkiej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. nabycia akcji, które jak wynika ze stanu faktycznego nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.