IPPB2/415-829/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem kadry zarządzającej Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data wpływu 17 grudnia 2014 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-829/14-2/MK z dnia 4 grudnia 2014 r. (data nadania 5 grudnia 2014 r., data doręczenia 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem kadry zarządzającej Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem kadry zarządzającej Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Spółka jest częścią grupy kapitałowej, na której czele stoi spółka kapitałowa z siedzibą we Francji (dalej „Akcjonariusz”), posiadający większościowy pakiet akcji Spółki, Akcjonariusz jest spółką giełdową, notowaną na francuskiej giełdzie papierów wartościowych.

W 2014 r. Akcjonariusz w celu zmotywowania i podniesienia lojalności pracowników spółek, w których posiada co najmniej 10% udziałów lub dysponuje 10% głosów na walnym zgromadzeniu (w tym Wnioskodawcy) umożliwiła tym pracownikom uczestnictwo w programie motywacyjnym (dalej: „Program”). Program jest skierowany do kadry zarządzającej spółek objętych Programem (w tym Wnioskodawcy). Warunki Programu oraz zasady uczestnictwa w nim zostały opisane w regulaminie przyjętym przez Akcjonariusza (dalej: „Regulamin Programu”).

Zgodnie z Regulaminem Programu, wybrani pracownicy uprawnionych spółek (dalej: „beneficjenci Programu”, w tym wybrani pracownicy Spółki, uzyskają warunkowe prawo do nieodpłatnego nabycia w przyszłości akcji Akcjonariusza oraz do otrzymania określonej Regulaminem Programu kwoty pieniężnej wyrażonej w EUR. Wraz z przystąpieniem do Programu, określona zostanie liczba akcji Akcjonariusza, które zostaną w przyszłości przydzielone Beneficjentowi Programu oraz kwota pieniężna.

Uzyskanie akcji oraz otrzymanie kwoty pieniężnej będzie możliwe po spełnieniu szeregu warunków określonych w Regulaminie Programu. Podstawowym warunkiem nabycia przez Beneficjenta Programu akcji Akcjonariusza oraz uzyskania określonej kwoty pieniężnej jest przystąpienie do Programu oraz upływ 3 lat licząc od przystąpienia do Programu, po których dana osoba nadal będzie pracownikiem Spółki. W związku z tym, że realizacja praw wynikających z Programu (tzn. przydział nieodpłatnych akcji Akcjonariusza oraz wypłata kwoty pieniężnej określonej Regulaminem Programu) będzie miała miejsce dopiero po upływie trzech lat od rozpoczęcia Programu, czyli w 2017 r. (przystąpienie do Programu nastąpiło w 2014 r.), Regulamin Programu dopuszcza w szczególnych sytuacjach realizację praw wynikających z Programu przed upływem 3 lat od rozpoczęcia Programu - takie sytuacje to wystąpienie niepełnosprawności bądź śmierci Beneficjenta Programu oraz inne wyjątkowe sytuacje, w których zarząd Akcjonariusza wydaje, według własnego uznania, zgodę na wcześniejszą realizację praw.

Zgodnie z Regulaminem Programu, prawa przydzielone Beneficjentom Programu w momencie ich przystąpienia do Programu nie mogą być przenoszone na inne osoby/podmioty.

Regulamin Programu stanowi, że ostateczna liczba akcji, która zostanie przydzielona będzie zależała od wskaźników finansowych Akcjonariusza oraz zachowania kursu giełdowego Akcjonariusza w okresie 3 lat - im gorsze wskaźniki lub im gorsze zachowania kursu akcji Akcjonariusza względem indeksu giełdowego, tym bardziej liczba akcji zostanie ograniczona, Ostateczna liczba przydzielanych akcji będzie niższa lub równa liczbie akcji wstępnie określonej w momencie przystąpienia Beneficjenta Programu do Programu.

Jak wspomniano, Beneficjent Programu będący pracownikiem Wnioskodawcy, aby skorzystać z korzyści oferowanych przez Program, musi na dzień, w którym upływają 3 lata od przystąpienia do Programu (co będzie miało miejsce w 2017 r.) mieć zawartą umowę o pracę z Wnioskodawcą. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez Beneficjenta/z Beneficjentem Programu przed tym terminem, traci on prawo do otrzymania akcji i ekwiwalentu pieniężnego. Regulamin Programu dopuszcza jednak, aby Beneficjent Programu zachował prawo do otrzymania akcji i ekwiwalentu pieniężnego, jeśli rozwiązanie stosunku pracy wynika z przejścia pracownika na emeryturę przed upływem 3 lat od przystąpienia do Programu.

Podczas 3-letniego okresu od rozpoczęcia Programu (przypadającego w 2014 r.), aż do momentu jego zakończenia (przypadającego w 2017 r.) Beneficjenci Programu nie mają prawa do rozporządzania akcjami, w szczególności do ich sprzedaży (gdyż Beneficjentom w tym okresie nie przysługuje prawo własności akcji). W czasie trwania Programu, Beneficjenci Programu nie mają również prawa do dywidendy, prawa głosu, ani innych praw wynikających z akcji.

Po upływie okresu trwania Programu i spełnieniu wszystkich warunków Programu, Beneficjenci Programu otrzymają kwotę pieniężną oraz nabędą na własność akcje Akcjonariusza, którymi będą mogli swobodnie dysponować (w pełnym zakresie, w jakim może dysponować właściciel - np. będą mogli akcje zbywać lub zastawiać, będą im przysługiwały prawa głosu i prawa do dywidendy).

Prawo do nabycia akcji Akcjonariusza oraz kwoty pieniężnej nie wynika z umów o pracę zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a jej pracownikami będącymi Beneficjentami Programu. Akcje będą przydzielane, a kwota pieniężna będzie wypłacona Beneficjentom Programu przez Akcjonariusza.

Zasady Programu wynikają z Regulaminu Programu, przygotowanego i ogłoszonego przez Akcjonariusza.

Uchwała akcjonariuszy Akcjonariusza, będzie uprawniała zarząd Akcjonariusza do nabycia akcji na rynku giełdowym na potrzeby Programu. Uchwała nie będzie wymieniała z nazwiska pracowników Spółki uprawnionych do Darmowych Akcji ani nie będzie wskazywała Programu z nazwy. W uchwale znajdzie się jednak odniesienie do programów akcyjnych, a więc pośrednio również Programu opisywanego w niniejszym wniosku.

Koszty uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w Programie zostaną poniesione przez Wnioskodawcę na podstawie faktur VAT wystawionych przez Akcjonariusza po zakończeniu Programu.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 4 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/415-829/14-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w celu doprecyzowania przedstawionych stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych poprzez wskazanie:

 1. czy przyznawane kadrze zarządzającej Spółki w ramach Programu motywacyjnego niezbywalne warunkowe prawo stanowi inne prawa warunkowe uprawniające do nieodpłatnego nabycia akcji oraz otrzymania określonej kwoty pieniężnej w przyszłości, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z poźn. zm.)...
 2. czy też przyznawane kadrze zarządzającej Spółki w ramach Programu motywacyjnego niezbywalne warunkowe prawo do nieodpłatnego nabycia akcji oraz otrzymania określonej kwoty pieniężnej w przyszłości stanowi:
  • pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi...
  • czy też stanowi papier wartościowy w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz.1391).

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 15 grudnia 2014 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Według S.A., przyznawane kadrze zarządzającej w ramach Programu motywacyjnego niezbywalne warunkowe prawo do nieodpłatnego nabycia akcji oraz otrzymania określonej kwoty pieniężnej w przyszłości stanowi prawo, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy pracownicy Wnioskodawcy w roku otrzymania warunkowego prawa do nieodpłatnego nabycia w przyszłości akcji Akcjonariusza lub kwoty pieniężnej (tj. w roku 2014) uzyskają z tytułu uzyskania tego prawa przychód w rozumieniu updof, a Wnioskodawca jako płatnik w rozumieniu updof będzie zobowiązany do pobrania z tego tytułu podatku... (zaistniały stan faktyczny)
 2. Czy pracownicy Wnioskodawcy w roku przyznania im akcji Akcjonariusza (tj. w roku 2017) uzyskają przychód w rozumieniu updof, a Wnioskodawca jako płatnik w rozumieniu updof będzie zobowiązany do pobrania z tego tytułu podatku... (zdarzenie przyszłe)
 3. Czy pracownicy Wnioskodawcy z chwilą zbycia akcji Akcjonariusza uprzednio nabytych nieodpłatnie w ramach Programu uzyskają dochód z kapitałów pieniężnych w kwocie równej cenie sprzedaży akcji, a Wnioskodawca jako płatnik w rozumieniu updof będzie zobowiązany do pobrania z tego tytułu podatku... (zdarzenie przyszłe)
 4. Czy pracownicy Wnioskodawcy w roku otrzymania kwoty pieniężnej w ramach Programu (tj. w roku 2017) uzyskają przychód z tzw. innych źródeł w rozumieniu updof, a Wnioskodawca jako płatnik w rozumieniu updof nie będzie zobowiązany do pobrania z tego tytułu podatku ani do złożenia w związku z otrzymaniem przez pracowników Wnioskodawcy kwoty pieniężnej jakichkolwiek deklaracji i informacji podatkowych... (zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, przychodami są z zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 11 ust. 2b updof, w przypadku świadczeń częściowo odpłatnych przychód ustala się, jako różnicę pomiędzy wartością świadczenia, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Na podstawie art. 12 ust. 1 updof, za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Uzyskanie prawa do nieodpłatnego uzyskania akcji Akcjonariusza lub kwoty pieniężnej w przyszłości, po spełnieniu określonych warunków, nie spowoduje powstania przychodu oraz nie będzie wiązało się z jakimikolwiek obowiązkami podatkowymi. Uzyskiwane prawo do otrzymania w przyszłości opisanych korzyści (akcje Akcjonariusza, kwota pieniężna) nie jest bowiem zbywalne i nie ma określonej wartości. Ponadto, korzyści wynikające z tego prawa są niepewne i zależą od ziszczenia się określonych warunków. Ponadto, liczba akcji Akcjonariusza, które zostaną przyznane (w razie spełnienia przez pracownika warunków uzyskania akcji) oraz wartość każdej akcji na moment ich uzyskania jest nieznana. Zatem, w związku z uzyskaniem takiego prawa, którego realizacja może nastąpić jedynie pod pewnymi warunkami i w chwili uzyskania tego prawa nie jest pewna, nie może powstawać przychód do opodatkowania. W konsekwencji, Spółka jako płatnik nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku w związku z przystąpieniem pracownika do Programu.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 updof, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Zgodnie z art. 24 ust. 12a updof, przepis ust. 11 ma zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ze względu na brzmienie art. 24 ust. 11 w związku z ust, 12a updof, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne nabycie w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków) przez pracowników akcji Akcjonariusza nie będzie powodowało powstania po stronie tych pracowników zobowiązania podatkowego.

Wnioskodawca wskazuje, że dla zastosowania odroczenia momentu opodatkowania dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione do nabycia akcji, zgodnie z art. 24 ust. 11 updof spełnione muszą być następujące warunki:

 1. akcje muszą zostać objęte bądź nabyte poniżej swojej wartości rynkowej (akcje Akcjonariusza będą nabyte za darmo);
 2. akcje muszą zostać objęte bądź nabyte przez osoby uprawnione do tego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki - emitenta (ten warunek jest spełniony, gdyż uchwała akcjonariuszy Akcjonariusza wskazuje, że Akcjonariusz nabędzie akcje własne na potrzeby planów akcyjnych, m.in. na potrzeby Programu, którego regulamin określa zasady przydziału akcji, krąg osób uprawnionych do akcji, itp.);
 3. siedziba spółki, której akcje mają zostać objęte, bądź nabyte musi się znajdować na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Akcjonariusz ma siedzibę we Francji).

W ocenie zatem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pracowników Wnioskodawcy, będących Beneficjentami Programu wszystkie warunki uzależniające skorzystanie z odroczenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu przewidzianego w art. 24 ust. 11 updof są spełnione.

W związku ze spełnieniem przesłanek do zastosowania art. 24 ust. 11 updof, zdaniem Wnioskodawcy, momentem, w którym pracownicy Wnioskodawcy mają rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu nabycia/objęcia akcji będzie moment sprzedaży akcji Akcjonariusza. W konsekwencji, w związku z nieodpłatnym przydziałem akcji pracownikom, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek pobrania podatku.

Ad. 3.

Skoro dochód uzyskiwany przez Beneficjenta Programu w związku z nieodpłatnym nabyciem przez niego akcji Akcjonariusza podlega opodatkowaniu z chwlą zbycia tych akcji, dochód ten powinien zostać zaklasyfikowany jako dochód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 !it. a updof, opodatkowany zgodnie z art. 30b ust. 1 updof według stawki 19%.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji przychodu, który zostanie uzyskany przez jego pracowników w związku z uczestnictwem w Programie jako przychodu z kapitałów pieniężnych potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 maja 2014 r. (sygn. II FSK 1428/12). Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w analogicznym stanie faktycznym, że przysporzenie uzyskane przez skarżącą z tytułu uzyskania akcji spółki brytyjskiej, na warunkach określonych w programie motywacyjnym, nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy.

Analogiczne stanowisko w przedmiotowej kwestii zostało wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB2/415-739/13-3/KKu).

Ze względu na fakt, że w związku z uczestnictwem w Programie, pracownicy Wnioskodawcy uzyskają przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 updof, na Wnioskodawcy jako pracodawcy nie ciążą oraz nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i następnych updof dotyczące deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na udział pracowników Wnioskodawcy w Programie.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanej w ramach Programu kwoty pieniężnej nie można powiązać z umowami o pracę pracowników będących Beneficjentami Programu. W konsekwencji, w związku z otrzymaniem takich kwot przez Beneficjentów programu, po ich stronie powstaje przychód z tzw. innych źródeł, tzn. przychód o którym mowa w art. 20 updof.

Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że:

 • prawo do otrzymania kwoty nie wynika z umowy o pracę Beneficjentów Programu,
 • Beneficjenci Programu nie otrzymują tych kwot od pracodawcy (Wnioskodawca), lecz od Akcjonariusza, z którym nie łączy ich umowa o pracę.

Na podstawie art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności; wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że stanowi on o przychodach ze stosunku pracy. W przywołanej regulacji prawnej prawodawca nie użył sformułowań w rodzaju: „przychody związane ze stosunkiem pracy, towarzyszące stosunkowi pracy, osiągnięte przy okazji stosunku pracy”. Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof.

Powyższą tezę zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (II FSK 1410/10). Zdaniem Wnioskodawcy, tezę tę należy w całości zaaprobować i znajdzie ona zastosowanie przy rozstrzyganiu o klasyfikacji kwot otrzymanych przez Beneficjentów Programu na gruncie updof. Skoro otrzymane kwoty są jedynie bardzo pośrednio związane ze stosunkiem pracy między Beneficjentem Programu i Wnioskodawcą, nie można ich uznać za kwoty osiągnięte ze stosunku pracy. Stosunek pracy nie daje podstaw wypłaty tych kwot ani roszczeń Beneficjentów Programu o zapłatę tych kwot. Niemożliwe jest więc uznanie tych kwot za przychody o których mowa w art. 12 updof.

Brak możliwości zaklasyfikowania otrzymanych przez Beneficjentów Programu kwot pieniężnych do przychodów, o którym mowa w art. 12 updof oznacza, że przychody te będą sklasyfikowane do przychodów o których mowa w art. 20 updof. Niemożliwe jest bowiem zaklasyfikowanie ich do jakiegokolwiek innego źródła przychodów określonego w art. 12-19 updof.

W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 31 i następnych updof, ani w momencie przyznania warunkowego prawa do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości kwoty pieniężnej (tj. w 2014 r.), ani w chwili faktycznej wypłaty takiej kwoty w ramach Programu (tj. w 2017 r.). W szczególności, z uwagi na fakt, że to nie Wnioskodawca dokona wypłaty tych kwot pieniężnych, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej raportującej wypłacone kwoty dla celów wymiaru podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, tj. w zakresie obowiązków płatnika - w kontekście obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz obowiązków informacyjnych i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników – uczestników Programu).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.