IPPB2/415-827/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na spółce obowiązkach informacyjnych w związku z pośrednictwem w przymusowym wykupie akcji spółki niepublicznej.
IPPB2/415-827/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. emisja
 3. przymusowy wykup akcji
 4. wykup akcji
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązkach informacyjnych w związku z pośrednictwem w przymusowym wykupie akcji spółki niepublicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązkach informacyjnych w związku z pośrednictwem w przymusowym wykupie akcji spółki niepublicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej w strukturze Wnioskodawcy jednostki organizacyjnej (zwanej dalej: „Biuro Maklerskie”). Biuro Maklerskie na podstawie zawartej umowy z Emitentem pośredniczy w przymusowym wykupie akcji spółki niepublicznej. Czynności wykonywane przez Biuro Maklerskie obejmują:

 1. przygotowanie i skierowanie do akcjonariuszy zaproszeń oraz ogłoszeń prasowych do składania dokumentów akcji w związku przymusowym wykupem,
 2. przyjmowanie od akcjonariuszy akcji składanych w związku z przymusowym wykupem (akcje mają postać materialną i nie były ewidencjonowane na rachunkach maklerskich),
 3. przyjmowanie od akcjonariuszy, którzy złożyli dokumenty akcji w Biurze Maklerskim dyspozycji przelewu środków pieniężnych należnych z tytułu zapłaty ceny sprzedaży akcji,
 4. udzielanie akcjonariuszom informacji telefonicznej na temat warunków i trybu przeprowadzenia przymusowego wykupu,
 5. przesyłanie Emitentowi raportów zawierających informacje o liczbie złożonych akcji oraz liczbie akcjonariuszy, którzy złożyli akcje,
 6. wykonanie przelewów środków pieniężnych z tytułu zapłaty ceny za akcje na rachunki akcjonariuszy.

Emitent z kolei zobowiązał się do przekazania do Biura Maklerskiego wykazu akcjonariuszy w formie elektronicznej zgodnego z księgą akcyjną spółki, niezwłocznego aktualizowania wykazu akcjonariuszy spółki w przypadku dokonania zmian w księdze akcyjnej oraz do dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek Biura Maklerskiego w wysokości łącznej ceny zapłaty za akcje nabywane od akcjonariuszy obsłużonych przez Biuro Maklerskie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z faktem, iż akcjonariuszami Emitenta są osoby fizyczne, Wnioskodawca prosi o rozstrzygnięcie, kto w takiej sytuacji powinien wystawić akcjonariuszom informację PIT-8C po zakończonym roku podatkowym: czy obowiązek ten w przedstawionym stanie faktycznym będzie ciążył na Wnioskodawcy czy Emitencie...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek wystawienia informacji PIT-8C będzie ciążył na Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30b ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, jest zgodnie z ust. 2 pkt 1 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, osiągnięta w roku podatkowym.

Natomiast w myśl art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Instytucję przymusowego wykupu akcji regulują z kolei przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030). I tak na podstawie art. 418 § 1 i 2 ww. ustawy Walne Zgromadzenie może powziąć uchwalę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała taka powinna określać akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określa akcje przypadające każdemu z nabywców. W przypadku realizacji tego uprawnienia wykup akcji dokonuje się za pośrednictwem zarządu i następuje po cenie notowanej na rynku regulowanym, a jeżeli akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie - art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Z powyższego wynika, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące przymusowego wykupu akcji wskazują na wystąpienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzujących umowę odpłatnego zbycia: oznaczenie przedmiotu zbycia i ceny. Zatem przymusowy wykup akcji zdaniem Wnioskodawcy występuje jako szczególny typ umowy odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji).

Jak wskazano we wniosku, w ramach realizacji umowy z Emitentem, Biuro Maklerskie zobowiązało się do wykonania szeregu czynności faktycznych związanych z procesem przymusowego wykupu akcji, w tym m.in.do powiadomienia akcjonariuszy mniejszościowych o uruchomieniu procedury przymusowego wykupu, do przyjmowania od akcjonariuszy mniejszościowych dokumentów akcji oraz do wykonania przelewów środków pieniężnych na rachunki akcjonariuszy tytułem zapłaty ceny za akcje. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, to Wnioskodawca jako podmiot dokonujący wypłaty należności akcjonariuszom mniejszościowym z tytułu przymusowego wykupu akcji będzie miał obowiązek sporządzenia informacji imiennej PIT-8C, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym, odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, jest zgodnie z ust. 2 pkt 1 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, osiągnięta w roku podatkowym.

Z powyższego wynika, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące przymusowego wykupu akcji wskazują na wystąpienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzujących umowę odpłatnego zbycia: oznaczenie przedmiotu zbycia i ceny. Zatem przymusowy wykup akcji występuje jako szczególny typ umowy odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji).

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej w strukturze Wnioskodawcy jednostki organizacyjnej. Biuro Maklerskie na podstawie zawartej umowy z Emitentem pośredniczy w przymusowym wykupie akcji spółki niepublicznej. Czynności wykonywane przez Biuro Maklerskie obejmują: przygotowanie i skierowanie do akcjonariuszy zaproszeń oraz ogłoszeń prasowych do składania dokumentów akcji w związku przymusowym wykupem, przyjmowanie od akcjonariuszy akcji składanych w związku z przymusowym wykupem (akcje mają postać materialną i nie były ewidencjonowane na rachunkach maklerskich), przyjmowanie od akcjonariuszy, którzy złożyli dokumenty akcji w Biurze Maklerskim dyspozycji przelewu środków pieniężnych należnych z tytułu zapłaty ceny sprzedaży akcji,udzielanie akcjonariuszom informacji telefonicznej na temat warunków i trybu przeprowadzenia przymusowego wykupu,przesyłanie Emitentowi raportów zawierających informacje o liczbie złożonych akcji oraz liczbie akcjonariuszy, którzy złożyli akcje, wykonanie przelewów środków pieniężnych z tytułu zapłaty ceny za akcje na rachunki akcjonariuszy.

Emitent natomiast zobowiązał się do przekazania do Biura Maklerskiego wykazu akcjonariuszy w formie elektronicznej zgodnego z księgą akcyjną spółki, niezwłocznego aktualizowania wykazu akcjonariuszy spółki w przypadku dokonania zmian w księdze akcyjnej oraz do dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek Biura Maklerskiego w wysokości łącznej ceny zapłaty za akcje nabywane od akcjonariuszy obsłużonych przez Biuro Maklerskie.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość na kim będzie spoczywał z tego tytułu obowiązek informacyjny po zakończonym roku podatkowym.

Instytucję przymusowego wykupu akcji regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030). I tak na podstawie art. 418 § 1 i 2 ww. ustawy - walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała taka powinna określać akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określa akcje przypadające każdemu z nabywców. W przypadku realizacji tego uprawnienia wykup akcji dokonuje się za pośrednictwem zarządu i następuje po cenie notowanej na rynku regulowanym, a jeżeli akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie – art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Z powyższego wynika, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące przymusowego wykupu akcji wskazują na wystąpienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzujących umowę odpłatnego zbycia: oznaczenie przedmiotu zbycia i ceny. Zatem przymusowy wykup akcji występuje jako szczególny typ umowy odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji).

W myśl art. 39 ust. 3 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Biuro Maklerskie w ramach realizacji umowy z Emitentem, zobowiązało się do wykonania szeregu czynności faktycznych związanych z procesem przymusowego wykupu akcji, m.in. do przyjmowania od akcjonariuszy mniejszościowych dokumentów akcji nie ewidencjonowanych na rachunkach maklerskich składanych oraz do wykonania przelewów środków pieniężnych na rachunki akcjonariuszy tytułem zapłaty ceny za akcje, które wpłyną od Emitenta na rachunek Biura Maklerskiego w wysokości łącznej ceny zapłaty za akcje nabywane od akcjonariuszy obsłużonych przez Biuro Maklerskie.

Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z sytuacją, gdy Emitent będzie działał we własnym imieniu na rachunek akcjonariuszy wykupujących (większościowych), jako swoisty pośrednik przy transakcji wykupu akcji od osób fizycznych (akcjonariuszy mniejszościowych), dokonując faktycznej wypłaty należności, poprzez przelanie środków pieniężnych na rachunek Biura Maklerskiego w wysokości łącznej ceny zapłaty za akcje nabywane od akcjonariuszy obsłużonych przez Biuro Maklerskie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zobowiązanym do wstawienia informacji PIT-8C bedzie wyłącznie podmiot, który dokonuje faktycznej wypłaty należności a nie każdy podmiot uczestniczący w transakcji sprzedaży. Innymi słowy właściwą instytucją do wystawienia ww. informacji w przypadku zbycia akcji jest podmiot faktycznie dokonujący wypłaty należności za sprzedane akcje (Emitent) a nie podmiot, który jedynie pośredniczy w wypłacie (Biuro maklerskie). Obowiązek ten wynika z treści ww. art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.