IPPB2/415-664/10/14-9/S/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód podatkowy i w konsekwencji dochód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym?2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1, w którym momencie Wnioskodawca uzyskuje przychód?3. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1, do jakiego źródła przychodu należy przyporządkować powstały przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 521/11 z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2010 r. (data wpływu 26 lipca 2010 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 8 października 2010 r. (data nadania 8 października 2010 r., data wpływu 11 października 2010 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie tut. organu z dnia 4 października 2010 r. Nr IPPB2/415-664/10-2/MK (data nadania 4 października 2010 r., data odbioru 7 października 2010 r.) oraz w piśmie z dnia 2 czerwca 2014 r. (data nadania 2 czerwca 2014 r. , data wpływu 5 czerwca 2014 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 22 maja 2014 r. Nr IPPB2/415-664/10/14-7/S/MK (data nadania 22 maja 2014 r., data doręczenia 26 maja 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym realizowanym na poziomie holdingu – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej braku możliwości zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia akcji na podstawie uchwały organu amerykańskiej spółki matki będącej odpowiednikiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 • prawidłowe – w zakresie uznania, że przychód podatkowy powstaje w momencie zbycia akcji spółki amerykańskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym realizowanym na poziomie holdingu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Pracodawca Wnioskodawcy będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Pracodawca) realizuje ustalony na poziomie holdingu i centralnie zarządzany program motywacyjny dla kadry menedżerskiej, pracowników (w tym Wnioskodawcy) oraz współpracowników (podwykonawców, niezależnych konsultantów). Kształt programu został określony w globalnym planie premiowania akcjami spółki - matki, który w założeniu pomysłodawców ma spełnić kilka kluczowych funkcji w zarządzaniu szeroko pojętymi zasobami ludzkimi całego holdingu:

 • podnieść jego atrakcyjność jako pracodawcy / partnera biznesowego i przyciągnąć nowych, wartościowych menedżerów, pracowników oraz kooperantów,
 • zapewnić dodatkową motywację do pracy na rzecz korporacji i pośrednio przyczynić się do jej dynamicznego wzrostu, stałego polepszania jej wyników finansowych, a w konsekwencji do zwiększenia wartości całego holdingu,
 • zatrzymać w swoich strukturach najbardziej wartościowych menadżerów pracowników oraz kooperantów, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe całego holdingu.

Program stanowi dodatkową nagrodę (przyznawaną poza regularnym wynagrodzeniem) za wkład w rozwój całego przedsiębiorstwa Pracodawcy, jego sukcesy i osiągnięcie założonych wyników finansowych. Nagroda przyznawana jest na szczeblu centralnym, przez globalnego administratora programu, każdej z osób, które zostały do niej wytypowane przez Radę Dyrektorów holdingu i które w ten sposób stają się beneficjentami programu. Pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na dobór beneficjentów, przekazuje administratorowi programu jedynie żądane obiektywne dane, będące przedmiotem oceny pod kątem stosowanych przez administratora kryteriów. Z kolei pośredni wpływ Pracodawcy na dobór przyszłych beneficjentów programu jest minimalny i ogranicza się do awansowania pracowników na stanowiska, które dają potencjalne prawo do uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Program przewiduje premiowanie wyróżniających się menadżerów, pracowników i kooperantów poprzez przyznanie możliwości nieodpłatnego nabycia akcji amerykańskiej spółki matki. Określona pula akcji przyznawana jest zazwyczaj z początkiem roku kalendarzowego. Prawo do nabycia akcji na preferencyjnych warunkach z przyznanej puli wygasa po upływie określonego terminu i nie może być przedmiotem sprzedaży, innego rodzaju transferu, zastawu, cesji, czy też każdego innego przeniesienia lub ograniczenia własności. Pod warunkiem osiągnięcia przez Pracodawcę i cały holding oczekiwanych wyników finansowych oraz w zależności od stopnia realizacji zakładanych wyników docelowych w danym roku, podlegającym ocenie, każdy z beneficjentów staje się pełnoprawnym właścicielem określonej części puli akcji. Z uwagi na fakt, że beneficjenci programu mogą nabyć akcje nieodpłatnie ich korzyść w przyszłości będzie tym większa, im wyższa będzie wartość akcji całego holdingu - do czego każdy z beneficjentów (w tym Wnioskodawca) może się przyczynić swoją pracą i zaangażowaniem.

Wnioskodawca na moment przyznania puli akcji (tzw. „akcji zastrzeżonych”) może wykonywać prawo głosu z tych akcji oraz otrzymywać dywidendę (o ile zostanie wypłacona). Do momentu przejęcia pełnego prawa własności akcje pozostają jednak w depozycie u administratora programu (występującego w roli powiernika) i nie mogą być przedmiotem sprzedaży, innego rodzaju transferu, zastawu, cesji, czy też każdego innego przeniesienia lub ograniczenia własności.

Pracodawca partycypuje w kosztach obsługi programu motywacyjnego (w kosztach związanych z nabyciem akcji przekazywanych do programu) - głownie z uwagi na fakt, że stanowi integralną część holdingu, a program jest zarządzany centralnie i obejmuje menedżerów, pracowników i kooperantów całej grupy kapitałowej. Akcje przeznaczone do realizacji programu są nabywane na rynku papierów wartościowych przez administratora.

Koszt nabycia jest następnie rozkładany na miesięczne raty i fakturowany m. in. na Pracodawcę. Wysokość kosztów jest skorelowana z bieżącą wartością akcji - w związku z czym wysokość poszczególnych rat podlega okresowej korekcie. Zakupione przez administratora akcje są docelowo przekazywane beneficjentom lub umarzane - w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie przez któregoś z beneficjentów.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Wnioskodawcę pismem z dnia 4 października 2010 r. Nr IPPB2/415-664/10-2/MK (data nadania 4 października 2010 r., data odbioru 7 października 2010 r.) do ich uzupełnienia poprzez:

 1. wskazanie kto jest właścicielem akcji (tzw. akcji zastrzeżonych na moment przyznania puli akcji)) znajdujących się w depozycie administratora programu (Wnioskodawca, czy administrator programu lub inny podmiot)...
 2. udzielenia informacji, czy koszt nabycia akcji, który jest fakturowany na pracodawcę Wnioskodawcy dotyczy nabycia akcji przez pracowników tego pracodawcy...

Wnioskodawca prawidłowo uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 8. października 2010 r. (data nadania 8 października 2010 r., data wpływu 11 października 2010 r.), w którym wyjaśnił, że:

 1. w momencie przyznania puli akcji w ramach objęcia programem motywacyjnym Wnioskodawca staje się właścicielem tych akcji. Jednakże akcje te trafiają do depozytu administratora, ponieważ nabyte prawo własności jest w bardzo dużym stopniu ograniczone (na moment przyznania puli akcji jest więc niepełne) - akcje na ten moment nie mogą być przez Wnioskodawcę ani sprzedane, ani w żaden inny sposób przetransferowane na inny podmiot, ani zastawione, ani odstąpione (odpłatnie lub nieodpłatnie), ani też w żaden inny sposób użyte jako zabezpieczenie jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy. Te ograniczenia zostają wyeliminowane dopiero w momencie ostatecznego objęcia / nabycia akcji przez Wnioskodawcę z przyznanej puli.
 2. koszty fakturowane na pracodawcę Wnioskodawcy stanowią koszty nabycia akcji przekazywanych do puli udostępnianej Wnioskodawcy, przechowywanej w depozycie u administratora programu.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód podatkowy i w konsekwencji dochód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym...
 2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1, w którym momencie Wnioskodawca uzyskuje przychód...
 3. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1, do jakiego źródła przychodu należy przyporządkować powstały przychód...

Zdaniem Wnioskodawcy, z punktu widzenia przepisów podatkowych w opisanym stanie faktycznym wystąpią trzy różne, istotne dla zakresu i sposobu opodatkowania momenty:

 1. moment przystąpienia do programu,
 2. moment ewentualnego nabycia akcji,
 3. moment sprzedaży akcji.

Skutki podatkowe na moment przystąpienia przez Wnioskodawcę do programu:

W ramach programu motywacyjnego Wnioskodawca otrzymuje od administratora programu, działającego w imieniu amerykańskiej spółki - matki, niezbywalne, warunkowe (skorelowane z wynikami finansowymi Pracodawcy i całego holdingu oraz w związku z wykonywaniem pracy bądź innej działalności na jego rzecz) prawo do nabycia akcji amerykańskiej spółki - matki w przyszłości, tj. po spełnieniu określonych kryteriów przez Pracodawcę i cały holding w okresie podlegającym ocenie, ale przed wygaśnięciem programu. Z podatkowego punktu widzenia, na moment przystąpienia do programu, o ile Wnioskodawca w każdej chwili może z tego programu wystąpić, a sam program może ulec likwidacji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód i w konsekwencji nie powstanie także dochód do opodatkowania.

Takie stwierdzenie jest w pełni uzasadnione z dwóch powodów:

 1. w ww. momencie nagrodzony menedżer, pracownik bądź współpracownik nie uzyskuje żadnego trwałego przysporzenia majątkowego, którego wartość można by wiarygodnie określić, a także
 2. w ww. momencie nie powstaje żaden przychód należny, który mógłby być ewentualnie osiągnięty w ramach źródła - kapitały pieniężne, gdyż możliwość nabycia akcji nie jest ani instrumentem finansowym, ani pochodnym instrumentem finansowym, zatem nie można wyznaczyć wiarygodnie jej rynkowej wartości i doszukać się jakiejkolwiek istniejącej należności.

Ad. 1. - potencjalny przychód otrzymany:

Prawo do nabycia akcji nie może być utożsamiane z nabyciem tychże akcji. Uzyskanie prawa do nabycia akcji nie przesądza mianowicie o otrzymaniu konkretnego, tzn. możliwego do wyceny, przysporzenia majątkowego o definitywnym charakterze. Od momentu przyznania możliwości nabycia akcji Wnioskodawca będzie mógł z tej możliwości skorzystać - jednakże tylko wtedy, gdy zarówno Pracodawca jak i cały holding osiągną zakładane wyniki finansowe, sam Wnioskodawca nie zdecyduje się odstąpić od uczestnictwa w programie motywacyjnym lub nie zostanie z niego wykluczony, a administrator nie zmieni w międzyczasie reguł nabywania własności akcji lub nie zlikwiduje programu. Możliwość ewentualnego otrzymania dywidendy w przyszłości bądź udziału w głosowaniu na zgromadzeniu akcjonariuszy nie poddaje się żadnej wiarygodnej wycenie. Skoro zatem nabycie konkretnej ilości akcji o konkretnej wartości na moment przyznania prawa nie występuje, a co więcej - nie jest pewne, to nie może być mowy o uzyskaniu jakiegokolwiek przychodu z tego tytułu w takiej właśnie chwili. Zgodnie z art. 11 ust. 1 UPDOF „przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”. W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza to, że „świadczenie nieodpłatne jest przychodem podatnika wyłącznie wtedy, gdy zostało przez niego faktycznie otrzymane (wykorzystane), a jego wartość jest możliwa do określenia” (por. wyrok NSA z 15.09.2009, sygn. akt II FSK 536/08).

Ten sam problem w zakresie ustalenia konkretnej wartości przysporzenia majątkowego dotyczy przyznania samej możliwości jako takiej. Z uwagi na fakt, że ma ona charakter osobisty (a więc dla osób trzecich nie przedstawia żadnej wartości) jest niezbywalna, a także nie może być obciążona przez Wnioskodawcę żadnymi prawami osób trzecich, trudno mówić o jej wartości rynkowej, która mogłaby być wiarygodnie oszacowana i wzięta za podstawę jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawcy.

Ad. 2. - potencjalny przychód należny:

Możliwość przyznawana Wnioskodawcy mogłaby ewentualnie być objęta zastrzeżeniem z art. 11 ust. 1 UPDOF, zgodnie z którym odnośnie do realizacji praw wynikających z papierów wartościowych instrumentów finansowych bądź ich pochodnych za przychód dla celów podatkowych można uznać już samo prawo domagania się akcji - czyli przychód należny, choć jeszcze nie otrzymany. W przedmiotowym stanie faktycznym takie stanowisko byłoby jednak nieuprawnione, gdyż:

 • po pierwsze - charakterystyka możliwości przyznawanej w ramach programu motywacyjnego wyraźnie wskazuje na jej niezbywalność, a co za tym idzie - nie można jej uznać za instrument finansowy lub jego pochodną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 • po wtóre - możliwość nabycia akcji przez Wnioskodawcę, poprzez powiązanie jej z osobą tegoż Wnioskodawcy, nie stanowi żadnej wartości dla osób postronnych i nie kreuje żadnej skonkretyzowanej należności od amerykańskiej spółki - matki na moment przyznania takiej możliwości.

Przedmiotowy stan faktyczny - czyli przyznanie możliwości nabycia akcji w ramach rozpatrywanego programu motywacyjnego - nie mieści się zatem w dyspozycji art. 17 UPDOF. Przystąpienie do programu stanowi wyłącznie potencjalną możliwość uzyskania wymiernej korzyści w przyszłości i w konsekwencji nie kreuje przychodu należnego, który mógłby stanowić podstawę do wyliczenia dochodu do opodatkowania. Identyczne konkluzje prezentowane są w szeregu interpretacji organów podatkowych (por. kolejno interpretacje: Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany z 18 października 2005 r. (Nr 1432/PDL/415/96/05), Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 12.05.2006 r. (Nr 1471/DPF/415/26/06/PP), Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z 04.04.2006 r. (Nr 1435/FO3/415-30/06/KSW), Urzędu Skarbowego w Wołominie z 14.07.2006 r. (Nr 1442/DP-II/415-111/MG/06) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14.08.2009 r. (Nr ILPB1/415-604/09-2/TW) i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 02.03.2010 r. (Nr IPPB2/415-756/09-2/AS). Uzupełniająco Wnioskodawca zacytował tezę z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy: „Dopóki nie spełni się zdarzenie, które kreuje przychód, to tym samym nie można mówić o powstaniu przychodu i obowiązku podatkowego w podatku dochodowym (...). W przeciwnym razie obowiązek podatkowy wyprzedziłby zdarzenie, z którym związany jest przychód” (wyrok WSA w Bydgoszczy z 23.12.2008 r. (sygn. akt I SA/Bd 687/08) - orzeczenie nie zostało zaskarżone przez Ministra Finansów i jest prawomocne).

Skutki podatkowe na moment ewentualnego nabycia akcji przez Wnioskodawcę:

Po otrzymaniu prawa do nabycia akcji Wnioskodawca może z tego prawa skorzystać. Jest to możliwe jednak wyłącznie pod warunkiem, że nadal spełnia określone programem kryteria - m. in. nadal współpracuje z Pracodawcą - a ponadto sam Pracodawca jak i cały holding osiągnęli założone wyniki finansowe. Na skutek skorzystania z możliwości nabycia akcji Wnioskodawca nieodpłatnie przejmie na własność przyznaną mu pulę akcji spółki - matki i będzie mógł swobodnie tymi akcjami rozporządzać (np. od razu je sprzedać). Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów UPDOF można zasadnie przyjąć, że o ile Wnioskodawca obejmie akcje nieodpłatnie, tj. bez uiszczania ceny równej ich wartości rynkowej, to osiągnie przychód. Przychód powstanie w chwili, gdy beneficjent stanie się pełnoprawnym właścicielem akcji. Opodatkowanie dochodu, obliczonego na podstawie tego przychodu, byłoby odroczone w czasie do momentu zbycia objętych akcji tylko w przypadku obejmowania akcji nowej emisji - zgodnie z art. 24 ust. 11 UPDOF. W przypadku objętym przedmiotowym stanem faktycznym nie ma takiej możliwości. Wnioskodawca powinien rozliczyć dochód z nabycia akcji już w momencie ich otrzymania na własność.

Należy zatem przeanalizować:

 1. czy na moment objęcia / nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego powstaje przychód,
 2. do jakiego źródła przychodów należy taki przychód przyporządkować.

Ad. 1. - moment powstania przychodu.

W świetle aktualnego stanu prawnego należy przyjąć, że na moment nabycia pełnego prawa własności do akcji przez Wnioskodawcę powstaje po jego stronie przychód. Obejmowane / nabywane akcje są notowane na rynku papierów wartościowych, można zatem bez najmniejszych problemów wiarygodnie określić ich wartość na dzień objęcia lub nabycia. Samo przysporzenie majątkowe z tego tytułu jest więc definitywnie zrealizowane, gdyż otrzymany przez Wnioskodawcę papier wartościowy w postaci akcji inkorporuje określone prawa, a te z kolei posiadają wymierną i dokładnie mierzalną wartość - poprzez notowania na rynku papierów wartościowych. Nagrodzony w ten sposób menedżer, pracownik, czy też współpracownik może spieniężyć objęte / nabyte akcje tego samego dnia, w którym je otrzymał. Może także podjąć ryzyko inwestycyjne i zrealizować zysk lub stratę z takiej inwestycji w późniejszym terminie. Wszystko to nie zmieni jednak faktu, że w momencie gdy nieodpłatnie objął lub nabył akcje, osiągnął jednocześnie konkretne przysporzenie majątkowe, które powinno zostać zakwalifikowane jako przychód podatkowy w rozumieniu art. 11 ust. 1, 2 i 2a UPDOF. Moment powstania przychodu przesunąłby się w czasie jedynie wówczas, gdyby samo objęcie lub nabycie akcji nie skutkowało jeszcze przeniesieniem na Wnioskodawcę prawa własności akcji i związanych z tym prawem wszystkich innych praw (m. in. do swobodnego dysponowania akcjami, w tym ich zbycia oraz wykonywania wszelkich praw korporacyjnych przysługujących akcjonariuszom). Dopiero bowiem z chwilą przejęcia nieograniczonej własności Wnioskodawca ma możliwość spieniężenia akcji lub czerpania z nich jakichkolwiek innych pożytków. Dopiero wtedy akcje można uznać za stanowiące dla beneficjenta wymierne przysporzenie majątkowe. Mało przekonujące są w tym kontekście tezy zaprezentowane ostatnio w wyrokach przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i powielone przez WSA w Kielcach (por. wyrok WSA w Warszawie z 15.09.2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 570/09) oraz z 15.04. 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 567/09), jak i wyrok WSA w Kielcach z 3.12.2009 r. (I SA/Ke 427/09); wszystkie wymienione wyroki nie są prawomocne).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 UPDOF przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne (np. czeki, weksle) oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Świadczenie w naturze może obejmować zarówno rzeczy, jak i prawa (w tym akcje spółki kapitałowej). Art. 11 ust. 2 UPDOF nakazuje natomiast określać wartość świadczeń w naturze na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca ich uzyskania. W art. 11 ust. 2a UPDOF doprecyzowano także, że w przypadku świadczeń w naturze otrzymywanych nieodpłatnie (np. w przypadku nieodpłatnego objęcia akcji) przychodem podatnika jest aktualna cena rynkowa, uwzględniająca ceny stosowane przy nabywaniu praw tego samego rodzaju oraz czas i miejsce udostępnienia. Nie powinno być zatem wątpliwości, że w momencie uzyskania pełnej własności akcji powstaje przychód, którego wysokość można precyzyjnie określić. W przypadku nabycia akcji nieodpłatnie będzie to wartość rynkowa tych akcji. Jeżeli natomiast Wnioskodawca ponosi w związku z nabyciem akcji jakąkolwiek odpłatność - przysporzeniem będzie różnica pomiędzy wartością rynkową nabytych akcji, a tą odpłatnością. Owe przysporzenie majątkowe nie jest absolutnie potencjalne. Od chwili uzyskania własności akcji beneficjent dysponuje bowiem określonym, precyzyjnie wycenionym majątkiem, który w każdej chwili może spieniężyć.

Zasadne jest więc przyjęcie, że na moment przejęcia pełnej własności akcji, który jest zbieżny z momentem ich nabycia w ramach programu motywacyjnego, beneficjent programu (Wnioskodawca) uzyska przychód i będzie musiał określić źródło przychodu, a następnie odpowiednio obliczyć dochód do opodatkowania. Ustalenie źródła przychodu na moment nabycia akcji nie miałoby znaczenia jedynie w przypadku, gdyby Wnioskodawcy zostały przydzielone akcje nowej emisji. W takim przypadku art. 24 ust. 11 UPDOF wyraźnie zwalnia podatnika z konieczności rozliczania dochodu. I tylko w tej konkretnej sytuacji można się zgodzić z twierdzeniem Sądu, że dochód pojawi się dopiero - i zarazem wyłącznie - w momencie zbycia akcji.

Ad. 2. - źródło przychodu.

Przyznanie możliwości nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego, a następnie skorzystanie z niej poprzez nabycie akcji nie jest uzasadnione wyłącznie stosunkiem pracy. Stosunek ten nie obliguje Pracodawcy do zagwarantowania Wnioskodawcy uczestnictwa w programie motywacyjnym. Pracodawca wręcz nie może takiego uczestnictwa zagwarantować. Z drugiej strony - uczestnictwo Wnioskodawcy w programie nie obliguje Pracodawcy do kontynuowania współpracy z Wnioskodawcą, jeżeli z jakichkolwiek powodów współpraca taka miała by ulec zakończeniu. Ponadto Pracodawca nie uczestniczy bezpośrednio w realizacji programu motywacyjnego - nie ma wpływu na decyzję o wytypowaniu poszczególnych uczestników programu, nie ma wpływu na ilość i rodzaj przyznanych akcji, a jedynie partycypuje w części kosztów związanych z funkcjonowaniem całego programu na poziomie holdingu.

Jak więc słusznie zauważył WSA w Warszawie w innym miejscu cytowanego już powyżej wyroku, od samego początku realizacji poszczególnych planów, a więc od przyznania opcji bądź udzielenia przyrzeczenia, aż do ich realizacji poprzez przydział akcji na preferencyjnych warunkach, więź prawna, jaka powstaje z racji realizacji tych przedsięwzięć istnieje jedynie pomiędzy poszczególnymi objętymi danym planem pracownikami Spółki, a (administratorem programu), nie zaś pomiędzy tymi pracownikami, a Spółką. W konsekwencji Wnioskodawca nie może z tytułu realizacji programu motywacyjnego występować z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi wobec Pracodawcy. Pozostawanie w stosunku pracy z Pracodawcą jest jedynie jednym z kryteriów przy typowaniu potencjalnych beneficjentów do programu motywacyjnego. Ewentualne przysporzenie majątkowe otrzymywane w ramach programu nie wynika jednak bezpośrednio z tego stosunku. Dodatkowo należy pamiętać, że nabycie na własność - bez żadnych ograniczeń - przyznanej puli akcji jest zależne nie tylko od wkładu Wnioskodawcy w osiągane przez Pracodawcę wyniki finansowe, ale także (i to w dużej mierze) od wyników finansowych osiąganych przez cały holding. Praca Wnioskodawcy nie ma więc tutaj absolutnie decydującego znaczenia. W związku z powyższym przedmiotowy przychód nie mieści się w źródle obejmującym przychody ze stosunku pracy.

Rozwiązaniem znajdującym uzasadnienie w obowiązujących przepisach jest natomiast przyporządkowanie osiąganego przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu nabycia istniejących w obrocie akcji do źródła kapitały pieniężne. Art. 17 UPDOF jest na tyle precyzyjny, że można przyjąć, iż tego typu przychód mieści się właśnie w tym źródle.

Nieodpłatne nabycie akcji stanowi już mianowicie partycypację w zysku osoby prawnej. Wnioskodawca otrzymując akcje danej osoby prawnej nabywa określony majątek, którego wartość jest ściśle powiązana z aktualnymi wynikami finansowymi tejże osoby prawnej. To konkretne przysporzenie majątkowe powinno być więc rozumiane jako udział w zysku osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOF. Zasadniczo kosztem uzyskania przychodu są w takim przypadku wydatki poniesione na nabycie akcji (por. art. 23 ust. 1 pkt 38 UPDOF). Z uwagi jednak na nieodpłatne nabycie akcji żadne koszty uzyskania przychodu tutaj nie wystąpią a w konsekwencji uzyskany przychód będzie równy co do wysokości dochodowi do opodatkowania.

Powyższy dochód będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 UPDOF według jednolitej stawki w wysokości 19%. Na podstawie art. 30b ust. 5 UPDOF dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (tj. według skali) lub stawką liniową zgodnie z art. 30c UPDOF, lecz wykazuje i rozlicza odrębnie, w zeznaniu PIT-38 składanym do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego po roku, w którym uzyskano dochód ze zbycia akcji (art. 30b ust. 6 UPDOF).

Powyższa analiza prowadzi więc do wniosku, że w momencie uzyskania tytułu własności do akcji na skutek ich nieodpłatnego nabycia powstanie dochód z kapitałów pieniężnych, który nie został objęty wyłączeniem w art. 24 ust. 11 UPDOF i powinien być opodatkowany według stawki 19% w rozliczeniu za rok, w którym takie akcje zostały nabyte.

Skutki podatkowe na moment sprzedaży akcji przez Wnioskodawcę:

Dokonanie sprzedaży akcji spółki kapitałowej wypełnia przesłanki uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) UPDOF. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Takimi udziałami w spółce mającej osobowość prawną są niewątpliwie akcje spółki akcyjnej. Ich sprzedaż spowoduje więc powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych na moment zawarcia umowy sprzedaży, nawet gdy należność nie została jeszcze rzeczywiście otrzymana. Zasadniczo kosztem uzyskania przychodu są w takim przypadku wydatki poniesione na nabycie akcji (por. art. 23 ust. 1 pkt 38 UPDOF). Jeżeli jednak nabycie nastąpiło nieodpłatnie lub jedynie częściowo odpłatnie i z tytułu tegoż nabycia określono już wcześniej podatnikowi przychód, to kosztem uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu akcji będzie - zgodnie z art. 22 ust. 1d pkt 1 i 2 UPDOF - wartość przychodu określonego jako różnica między wartością rynkową akcji na dzień ich nabycia, a (ewentualnie) poniesioną wtedy odpłatnością na ich nabycie, powiększona o wydatki na nabycie (czyli o preferencyjną cenę z dnia nabycia akcji).

Dochód obliczony jako nadwyżka uzyskanego ze sprzedaży akcji przychodu nad kosztami jego uzyskania będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 UPDOF według jednolitej stawki w wysokości 19%. Na podstawie art. 30b ust. 5 UPDOF dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (tj. według skali) lub stawką liniową zgodnie z art. 30c UPDOF, lecz wykazuje i rozlicza odrębnie w zeznaniu PIT-38 składanym do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego po roku, w którym uzyskano dochód ze zbycia akcji (art. 30b ust. 6 UPDOF).

W dniu 20 października 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną Nr IPPB2/415-664/10-4/MK, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2010 r. (data wpływu 26 lipca 2010 r.) jest nieprawidłowe w części dotyczącej skutków podatkowych powstałych z tytułu nabycia akcji, natomiast w pozostałej części prawidłowe.

W interpretacji organ uznał, że:

 • w momencie przystąpienia do programu motywacyjnego realizowanego na poziomie holdingu, polegającego tylko i wyłącznie na możliwości przyznania niezbywalnego, warunkowego prawa do nabycia akcji amerykańskiej spółki - matki w przyszłości, tj. po spełnieniu określonych kryteriów przez pracodawcę i cały holding, po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód, a w konsekwencji dochód do opodatkowania,
 • w momencie nieodpłatnego przyznania akcji zastrzeżonych amerykańskiej spółki matki w ramach objęcia programem motywacyjnym po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód, z uwagi na to, że w momencie przyznania puli akcji (akcji zastrzeżonych), Wnioskodawca staje się ich właścicielem, pomimo ograniczenia pełnego ich dysponowania. W momencie przyznania akcji zastrzeżonych Wnioskodawca może wykonywać prawo głosu z tych akcji oraz otrzymywać dywidendę. Natomiast moment nabycia pełnego prawa własności akcji nie rodzi po stronie Wnioskodawcy przychodu,
 • ponieważ kosztami nabycia akcji amerykańskiej spółki matki obciążany jest pracodawca Wnioskodawcy, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód należy zakwalifikować do źródła przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy,
 • w momencie sprzedaży akcji amerykańskiej spółki, nabytych w ramach programu motywacyjnego po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu zakwalifikowany do źródła przychodu z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy.

Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem tutejszego organu i w dniu 27 października 2010 r. (data nadania 27 października 2010 r., data wpływu 2 listopada 2010 r.) na mocy art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, w dniu 2 grudnia 2010 r. pismem Nr IPPB2/415-664/10-6/MK (doręczenie 7 grudnia 2010 r.) stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Strona wniosła pismem z dnia 5 stycznia 2011 r. (data stempla pocztowego 5 stycznia 2011 r., data wpływu 7 stycznia 2011 r.) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej uchylenie w części, w jakiej organ podatkowy uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe i zasądzenie kosztów postępowania wg norm prawem przepisanych.

Wyrokiem z dnia 10 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 521/11 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną stwierdzając, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2011 r. Sygn. akt III SA/Wa 521/11 tutejszy organ wniósł w dniu 28 listopada 2011 r. skargę kasacyjną.

W dniu 28 lutego 2014 r. do tut. organu wpłynął wyrok z dnia 20 grudnia 2013 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt II FSK 114/12 oddalający skargę kasacyjną, a następnie w dniu 22 kwietnia 2014 r. odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2011 r. Sygn. akt III SA/Wa 521/11 uchylający zaskarżoną interpretację indywidualną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga jest zasadna w związku z czym uchylił zaskarżoną interpretację uznając, że nie może być ona wykonana w całości. W uzasadnieniu sąd podniósł, że w zaskarżonej interpretacji organ stwierdził, że przychód z nieodpłatnego nabycia przez Skarżącego akcji spółki matki jej pracodawcy stanowić będzie przychód ze stosunku pracy. Sąd przywołał przepis art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., który stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Sąd wskazał, że z treści tego przepisu jednoznacznie zatem wynika, że stanowi on o przychodach z określonych (w nim) stosunków prawnych, w tym - istotnego dla sprawy niniejszej - stosunku pracy. Zatem prawodawca nie użył sformułowań w rodzaju: przychody związane ze stosunkiem pracy, towarzyszące stosunkowi pracy, osiągnięte przy okazji stosunku pracy". Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.

Sąd podniósł, że ze stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy wynika, że objęcie czy też określone nabycie akcji zagranicznej spółki kapitałowej realizowane jest przez tą spółkę, natomiast okoliczność, iż beneficjentami tych czynności są pracownicy spółki krajowej, nie uzasadnia jeszcze twierdzenia, że uzyskanie wzmiankowanych akcji jest świadczeniem ze stosunku (prawnego) pracy łączącego spółkę krajową z jej pracownikami. Ze stanu faktycznego nie wynika, że objęcie lub nabycie na preferencyjnych warunkach akcji spółki matki przez pracowników polskiej spółki córki stanowiło element warunków pracy i płacy tych pracowników, aby - na przykład - objęte było zapisami umów o pracę, zgodnych z prawem pracy regulaminów pracy, płacy lub nagradzania pracowników. Refinansowanie (ex post) przez krajową spółkę określonej części wydatków organizowanych przez inną spółkę planów udostępniania na dogodnych zasadach akcji podmiotu zagranicznego nie świadczy też samodzielnie, że jest to wynikające ze stosunku pracy, w szczególności warunków pracy, płacy i ewentualnie innych świadczeń wymagalnych od pracodawcy, świadczenie ponoszone za uprawnionych pracowników. Stan faktyczny wydanej interpretacji nie zawiera też danych mogących uzasadniać ocenę, że spółka krajowa zawarła ze spółką zagraniczną umowę mającą na celu uzyskania jej akcji, z zastrzeżeniem świadczenia na rzecz osób trzecich, to jest pracowników podmiotu krajowego, gdzie causą (ewentualnej) umowy byłby stosunek pracy łączący uprawnionych beneficjentów z zatrudniającą ich spółką.

Jak podkreślił Sąd Skarżący przedstawiając stan faktyczny, podał we wniosku o wydanie interpretacji , że wszelkie plany i decyzje dotyczące przekazywania akcji pochodzą od podmiotu zagranicznego, podmiot krajowy nie ma nawet wpływu na wybór pracowników uczestniczących w tych przedsięwzięciach. Ze stanu faktycznego, stanowiącego podstawę i obszar zaskarżonej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie wynika (więc) aby możliwość a następnie objęcie lub nabycie akcji podmiotu zagranicznego wynikały ze stosunku pracy łączącego pracowników z zatrudniającą ich spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Związki gospodarcze czy też kapitałowe łączące spółkę krajową ze spółką zagraniczną nie są wystarczającą podstawą do uznania, że wartości lub prawa uzyskiwane od spółki zagranicznej są świadczeniami ze stosunku pracy zawartego i realizowanego ze spółką krajową.

Z tych powodów Sąd uznał, że błędne było, zawarte w zaskarżonej interpretacji stanowisko organu, że przyznanie Skarżącej akcji w ramach opisanego programu motywacyjnego stanowić będzie przychód ze stosunku pracy. Sąd podkreśla, że pogląd taki na gruncie identycznego stanu faktycznego został wyrażony w wyrokach NSA: z dnia 27 kwietnia 2011, sygn. akt II FSK 2176/09 i II FSK 1665/10.

W tym stanie rzeczy zdaniem Sądu należało uznać za błędne stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji, że na pracodawcy Skarżącego w związku z nieodpłatnym przyznaniem jej akcji ciążyć będzie określony w art. 31 u.p.d.o.f. obowiązek pobory zaliczek na podatek dochodowy.

Według Sądu w rozpoznanej sprawie należało rozważyć, czy do przychodów Skarżącego nie miał zastosowania art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. Zgodnie z treścią tego przepisu obowiązującą w dacie złożenia przez Skarżącego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie interpretacji, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Sąd wskazał, że z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczął obowiązywać przepis art. 24 ust. 12a, który stanowi, że przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak zauważył Sąd w powołanych wyżej wyrokach oraz w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r. Sygn. akt II FSK 1410/10 NSA wyraził pogląd, że art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. miał zastosowanie także do akcji zagranicznych (niekrajowych) spółek kapitałowych w stanie prawnym obowiązującym przez 1 stycznia 2011 r. Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę pogląd ten w pełni podziela.

Sąd podkreślił, że należy zauważyć, że zakresem przytoczonej powyżej treści art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. objęte były akcje otrzymane na podstawie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zakres tego przepisu nie był ograniczony do akcji nowej emisji.

Mając to na względzie należało zdaniem Sądu wskazać, że Skarżący we wniosku o wydanie interpretacji błędnie twierdził, że przepis art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. swym zakresem obejmował tylko i wyłącznie akcje nowej emisji, co przesądzało o tym, że przepis ten nie miał zastosowania do akcji będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji złożonego w niniejszej sprawie przez Skarżącego.

Zdaniem Sądu organ powinien był, przed wydaniem zaskarżonej interpretacji wyjaśnić tę kwestię. Przede wszystkim organ obowiązany był wyjaśnić, czy akcje, których dotyczy niniejsza sprawa miały być przydzielone Skarżącemu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia lub innego organu zagranicznej spółki będącego odpowiednikiem walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Sąd wskazał, że w celu wyjaśnienia podstawy nabycia akcji przez Skarżącego, organ miał obowiązek na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p., wezwać Skarżącego do wyjaśnienia podstawy nabycia akcji od spółki zagranicznej. Jak zauważył Sąd, zawarty we wniosku o wydanie interpretacji opis stanu faktycznego nie zawierał informacji w zakresie decyzji, na podstawie której miało dojść do nabycia akcji, a w szczególności określenia organu, który decyzję tę podjął. Z tego względu wniosek ten w zakresie opisu tych wydatków nie spełniał wymogu określonego w art. 14b § 3 O.p. Dlatego w ocenie Sądu zaskarżoną interpretację należało uznać za wydaną przedwcześnie.

W ocenie Sądu w przypadku otrzymania odpowiedzi potwierdzającej nabycie przez Skarżącego akcji na podstawie decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub innego organu stanowiącego jego odpowiednik w spółce zagranicznej, należało uznać, że do akcji tych zastosowanie będzie miał przepis art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f.

Ponadto Sąd wskazał, że w przypadku ustalenia przez organ, że przedmiotowe akcje nie będą przydzielone na podstawie uchwały walnego zgromadzenia lub innego równoważnego organu spółki zagranicznej, należy uznać, że Skarżący otrzymując te akcje uzyska przychód z nieodpłatnego świadczenia. W tym miejscu należy rozważyć do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć ten przychód. Zdaniem Sądu brak jest podstawy prawnej do uznania tego przychodu za przychód z kapitałów pieniężnych. Ustawodawca w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 1 - 10 u.p.d.o.f. wskazał przychody, które są zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych i wyliczenie to ma charakter zupełny. Przychód z nieodpłatnie otrzymanych akcji nie został zawarty w tych przepisach, zatem nie może być zaliczony wprost do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zdaniem Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę należało zważyć, że otrzymanie akcji w sposób nieodpłatny samo w sobie, na dzień otrzymania nie rodzi korzyści majątkowych po stronie otrzymującego. Korzyści majątkowe wynikające z tego faktu wystąpią w przypadku sprzedaży akcji, otrzymania dywidendy przypadającej na otrzymane akcje, zbycia prawa poboru związanego z otrzymanymi akcjami, związanego z akcjami udziału w majątku zlikwidowanej spółki. Wszystkie te zdarzenia wymienione są w art. 17 ust. 1 jako źródło przychodu z kapitałów pieniężnych, co oznacza, że ich wystąpienie skutkować będzie powstaniem po stronie podatnika przychodu z tego źródła. Zatem za uprawnione należy uznać stwierdzenie, że wszelkie korzyści ekonomiczne związane z nabyciem akcji w tym, także nabyciem nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym poddane zostaną opodatkowaniu w momencie uzyskania przychodów wskazanych w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f. Wynika to z ekonomicznych cech akcji jako składnika majątku podatnika. Uzyskanie tego składnika samo w sobie nie rodzi korzyści po stronie podatnika, dopiero inne zdarzenia związane z akcjami (sprzedaż akcji, prawa poboru, dywidenda, udział w majątku likwidowanej spółki) dają podatnikowi przychód w sensie ekonomicznym.

Zdaniem Sądu, mając na względzie te właściwości akcji, należało stwierdzić, że nie należy ustalać przychodu z nieodpłatnego świadczenia na dzień nabycia akcji przez Skarżącego w ramach programu motywacyjnego.

Według Sądu Wniosek ten potwierdza także treść art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., który stanowi: nie uważa się za koszt uzyskania przychodów- wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) (...). Sąd podkreśla, że pomimo przyznania akcji bezpłatnych podatnicy mogą ponosić wydatki na objęcie tych akcji inne niż sama cena akcji, zatem powołany przepis - w ocenie Sądu - ma zastosowanie także do akcji nabytych nieodpłatnie.

Zdaniem Sądu gdyby wolą ustawodawcy było opodatkowanie przychodu z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego nabycia akcji w momencie nabycia tych akcji to przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. musiałby mieć inną treść. W ocenie Sądu przepis ten nie mógłby, tak jak czyni to w obecnej formie, odraczać momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie akcji do chwili ich sprzedaży, gdyż w takiej sytuacji doszłoby do opodatkowania samego przychodu z nieodpłatnego świadczenia z tytułu nabycia nieodpłatnego akcji bez uwzględnienia kosztów poniesionych w związku z tym nabyciem, co z oczywistych względów należy uznać za niedopuszczalne.

Jak wywiódł Sąd za brakiem podstaw do ustalania na podstawie art. 11 ust. 1 i 2a u.p.d.o.f. przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia polegającego na przyznaniu Skarżącemu nieodpłatnych akcji przemawia także okoliczność braku możliwości zaliczenia takiego przychodu do przychodów z kapitałów pieniężnych. Jak zważył Sąd powyżej przychód ten nie mieściłby się w zakresie żadnego z przychodów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 1-10 u.p.d.o.f. i z tego powodu należałoby go uznać za przychód z pozostałych źródeł - art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Dochód obliczony z tego źródła przychodu podlegałby opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali z art. 27 u.p.d.o.f., natomiast dochód ze sprzedaży akcji w związku z którymi przychód ten by określono podlegałby opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. Zatem akcje te stanowiłyby podstawę do naliczenia podatku dwukrotnie według różnych stawek. Sąd podkreślił, że pierwotne opodatkowanie dotyczyłoby wyłącznie przychodu niestanowiącego rzeczywistej korzyści ekonomicznej uzyskanej przez podatnika, który to przychód w istocie byłby jedynie prognozą przychodu, jaki w przyszłości podatnik być może uzyska ze sprzedaży akcji. Opodatkowanie to - według Sądu - byłoby zaprzeczeniem koncepcji podatku dochodowego, jako daniny pobieranej od rzeczywistych korzyści ekonomicznych uzyskiwanych przez podatników.

Zdaniem Sądu, okoliczność ta stanowi kolejny argument za stwierdzeniem, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji przez Skarżącego.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że zaskarżona interpretacja została wydana z naruszeniem art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O. p. i z naruszeniem art. 14b § 3 O.p.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 146 § 1, art. 152 i art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.

Ponieważ skład orzekający wskazał, że w celu wyjaśnienia podstawy nabycia akcji przez Skarżącego, organ miał obowiązek na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wezwać Skarżącego do wyjaśnienia podstawy nabycia akcji od spółki zagranicznej. Pismem z dnia 22 maja 2014 r. Nr IPPB2/415-664/10/14-7/S/MK, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie:

 • czy nabycie akcji spółki amerykańskiej nastąpiło na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki amerykańskiej lub innego organu spółki zagranicznej będącego odpowiednikiem walnego zgromadzenia akcjonariuszy...

W dniu 5 czerwca 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek. W odpowiedzi na ww. wezwanie Wnioskodawca wskazał, że:

 • nabycie akcji spółki amerykańskiej nastąpiło na podstawie uchwały organu amerykańskiej spółki matki będącego odpowiednikiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Powyższy organ podjął uchwałę stwierdzającą nabycie i przekazanie części akcji spółki amerykańskiej na cele programu motywacyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 521/11 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w części dotyczącej braku możliwości zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia akcji na podstawie uchwały organu amerykańskiej spółki matki będącej odpowiednikiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, natomiast w zakresie uznania, że przychód podatkowy powstaje w momencie zbycia akcji spółki amerykańskiej za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 51 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy brzmieniu obowiązującym w 2008 r., przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W świetle powyższych przepisów za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca, jako pracownik uczestniczy w realizowanym przez pracodawcę, ustalonym na poziomie holdingu i centralnie zarządzanym programie motywacyjnym dla kadry menedżerskiej, pracowników oraz współpracowników. Kształt programu został określony w globalnym planie premiowania akcjami spółki – matki. Program stanowi dodatkową nagrodę za wkład w rozwój całego przedsiębiorstwa. Nagroda przyznawana jest na szczeblu centralnym, przez globalnego administratora programu, każdej z osób, które zostały do niej wytypowane przez radę dyrektorów holdingu i które w ten sposób stają się beneficjentami programu. Pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na dobór beneficjentów. Rola pracodawcy ogranicza się do awansowania pracowników na stanowiska, które dają potencjalne prawo do uczestnictwa w programie motywacyjnym. Program przewiduje premiowanie wybranych spośród zgłoszonych osób, poprzez przyznanie możliwości nieodpłatnego nabycia akcji amerykańskiej spółki matki. Określona pula akcji przyznawana jest z początkiem roku kalendarzowego. Prawo do nabycia akcji na preferencyjnych warunkach z przyznanej puli wygasa po upływie określonego terminu. Po spełnieniu przez cały holding określonych warunków finansowych, każdy z beneficjentów staje się pełnoprawnym właścicielem określonej części puli akcji. Wnioskodawca na moment przyznania puli akcji (tzw. akcji zastrzeżonych) może wykonywać prawo głosu z tych akcji oraz otrzymywać dywidendę. W momencie przyznania puli akcji w ramach objęcia programem motywacyjnym Wnioskodawca staje się właścicielem tych akcji. Akcje przeznaczone do realizacji programu są nabywane na rynku papierów wartościowych przez administratora. Akcje te trafiają do depozytu administratora, ponieważ nabyte prawo własności jest ograniczone. Zdeponowane akcje nie mogą być przez Wnioskodawcę sprzedane, ani w żaden inny sposób przetransferowane na inny podmiot, ani zastawione, ani odstąpione (odpłatnie lub nieodpłatnie), ani też w żaden inny sposób użyte jako zabezpieczenie jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy. Ograniczenia te zostają wyeliminowane dopiero w momencie ostatecznego objęcia / nabycia akcji przez Wnioskodawcę. Pracodawca Wnioskodawcy partycypuje w kosztach obsługi programu motywacyjnego (w kosztach związanych z nabyciem akcji przekazywanych do programu). Koszt nabycia jest rozkładany na miesięczne raty i fakturowany m.in. na pracodawcę. Koszty fakturowane na pracodawcę stanowią koszty nabycia akcji przekazywanych do puli udostępnianej Wnioskodawcy. Wysokość kosztów jest skorelowana z bieżącą wartością akcji.

Jak wskazał Wnioskodawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie organu podatkowego nabycie akcji spółki amerykańskiej nastąpiło na podstawie uchwały organu amerykańskiej spółki matki będącego odpowiednikiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższy organ podjął uchwałę stwierdzającą nabycie i przekazanie części akcji spółki amerykańskiej na cele programu motywacyjnego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne wskazać należy, że samo przyznanie Wnioskodawcy niezbywalnego, warunkowego prawa (skorelowanego z wynikami finansowymi Pracodawcy i całego holdingu oraz w związku z wykonywaniem pracy bądź innej działalności na jego rzecz) do otrzymania w przyszłości po spełnieniu określonych warunków akcji amerykańskiej spółki matki nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z wniosku prawo to będzie miało jedynie charakter warunkowy, tj. jego realizacja nastąpi po spełnieniu określonych kryteriów przez pracodawcę i cały holding w okresie podlegającym ocenie, ale przed wygaśnięciem programu.

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego w momencie przyznawania Wnioskodawcy, niezbywalnego, warunkowego prawa do nabycia w przyszłości akcji spółki amerykańskiej uniemożliwia traktowanie go w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Powyższe wynika również z faktu, że Wnioskodawca w momencie otrzymania niezbywalnego warunkowego prawa do nabycia akcji spółki amerykańskiej nie będzie miał jeszcze gwarancji, że akcje te uzyska w przyszłości.

W dalszej kolejności odnosząc się do skutków podatkowych związanych z nabyciem przez Wnioskodawcę akcji Spółki kapitałowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w ramach programu motywacyjnego organizowanego na poziomie holdingu organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca po spełnieniu przez cały holding określonych warunków finansowych, staje się pełnoprawnym właścicielem określonej części puli akcji spółki amerykańskiej. Na moment przyznania puli akcji, tzw. „akcji zastrzeżonych” Wnioskodawca może wykonywać prawo głosu z tych akcji oraz otrzymywać dywidendę. Z uwagi na fakt, że podmiotem dokonującym świadczenia na rzecz uczestników Programu nie jest półka polska i tzw. „akcje zastrzeżone”, tj. akcje spółki kapitałowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zostaną przyznane nieodpłatnie przez podmiot, z którym Wnioskodawcy nie wiąże stosunek pracy, stwierdzić należy, że przychód z tytułu nieodpłatnego nabycia przez Wnioskodawcę „akcji zastrzeżonych” spółki amerykańskiej, nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przesłanką zakwalifikowania przychodu do źródła określonego, jako „stosunek pracy” jest to, aby przychód stanowił wynagrodzenie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czyli musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie. Świadczenie, które nie wynika ze stosunku pracy, otrzymane od osoby trzeciej (w przedmiotowej sprawie spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy. Przychód taki ocenić należy jako świadczenie otrzymane od podmiotu, który złożył określoną ofertę nieodpłatnego nabycia „akcji zastrzeżonych” spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Wnioskodawcy, z którym nie łączy go stosunek pracy, a jednocześnie jest zatrudniony w spółce należącej do holdingu. Nie zmienia tego fakt, że koszty związane z funkcjonowaniem programu ponoszone przez spółkę amerykańską będą obciążać polską spółkę (pracodawcę Wnioskodawcy).

W konsekwencji nieodpłatne nabycie przez Wnioskodawcę „akcji zastrzeżonych” wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Niewątpliwie bowiem korzyść podatnika polegać będzie w tym przypadku na nabyciu papierów wartościowych bez ponoszenia wydatków na ich nabycie. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie musiał dokonać, gdyż akcje otrzymał od spółki amerykańskiej w ramach programu motywacyjnego realizowanego na poziomie holdingu.

Uwzględniając ww. prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym wskazano, że „zakresem przytoczonej powyżej treści art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. objęte były akcje otrzymane na podstawie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zakres tego przepisu nie był ograniczony do akcji nowej emisji.” oraz treść otrzymanej odpowiedzi Wnioskodawcy na przesłane wezwanie organu podatkowego, że nabycie akcji spółki amerykańskiej nastąpiło na podstawie uchwały organu amerykańskiej spółki matki będącego odpowiednikiem Walnego Zgromadzenia: Akcjonariuszy, zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie przepis art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na mocy ww. artykułu ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, akcji spółek, (w brzmieniu ustawy obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.)

W myśl art. 24 ust. 11 cytowanej ustawy o podatku dochodowym, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy).

Powyższy przepis oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków nadwyżka w postaci różnicy pomiędzy wartością rynkową a wydatkami na objęcie akcji nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji. Opodatkowanie tej nadwyżki nastąpi dopiero w momencie zbycia akcji.

Warunkiem, bez spełnienia którego nie jest możliwe zastosowanie odroczenia z art. 24 ust. 11 ustawy jest również powzięcie uchwały przez walne zgromadzenie, na mocy której zostaną określone osoby uprawnione do objęcia (nabycia) akcji.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również treść art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), który stanowi, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z nieodpłatnym nabyciem akcji nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie przystąpienia do programu, jak również w momencie nabycia tych akcji.

Oznacza to, że w niniejszej sprawie przychód powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia omawianych akcji, ponieważ zostały spełnione ustawowe kryteria określone w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.), warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu nabycia akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji.

Przychód w omawianej sprawie powstanie zatem dopiero w momencie odpłatnego zbycia posiadanych akcji i będzie kwalifikowany do źródła jakim są kapitały pieniężne zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem do opodatkowania w opisanej sytuacji będzie różnica pomiędzy faktycznym przychodem uzyskanym ze sprzedaży otrzymanych nieodpłatnie akcji, a ewentualnymi kosztami poniesionymi w związku z realizacją uprawnień.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodów o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5 ww. ustawy).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Reasumując, przychód po stronie Wnioskodawcy – uczestnika programu – powstanie dopiero w chwili zbycia akcji i należy go zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.